ניכוי הכנסות מדמי אבטלה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניכוי הכנסות מדמי אבטלה: עניינו של פסק דין זה הינו תביעת התובע לביטול חוב, שנצבר לחובתו של התובע, מששולמו לו דמי אבטלה, בתקופה בה נחשב כ"עובד" בחב' משא-ניר יזום והשקעות בע"מ (חברה שבבעלות התובע) בחודשים 1/06-4/06 (להלן:"החברה"). מאחר ש"חוב" זה לא שולם על ידי התובע - קיזז הנתבע את הסכום מקצבת הילדים, לו זכאי התובע. יוער כי נושא "חוב" זה - הועלה לראשונה, במסגרת הליך משפטי אחר, שניהל התובע כנגד הנתבע בנושא זכאותו לדמי אבטלה (תביעה מיום 8/12/08), במסגרת תיק ב"ל 10292/09. תביעה זו אמנם נמחקה על ידי התובע, במהלך הדיון המקדמי בפני כב' השופט בדימוס, י. נויגבורן - יחד עם זאת, במהלך הדיון התברר לנתבע כי שולמו לתובע דמי אבטלה, בו בזמן, שהיו לתובע הכנסות מהחברה - ועל כן, זקף הנתבע לתובע "חוב" כאמור. ואלה העובדות והטענות הרלוונטיות לעניינו, בתמצית: התובע יליד שנת 1955, בעל תואר שני במנהל עסקים (כמצויין על ידו בטפסי התביעה לנתבע), אשר שימש במשך שנים ארוכות בתפקידי ניהול שונים. התפקיד האחרון שבהם והרלוונטי לעניינו, הינו מנכ"ל בנק יורוטרייד בע"מ. בהתאם למכתב סיום העסקה מיום 5/7/05 (צורף נספח 2 לכתב התביעה) - מועד סיום העסקתו של התובע בבנק הנ"ל הינו 15.7.05 , ובצירוף תקופת ההודעה המוקדמת ותשלום חלף הודעה מוקדמת - מועד סיום ההעסקה בפועל הינו 1.8.05 לטענת התובע, עם סיום העסקתו, פנה ביום 19/7/05 - למוסד לביטוח לאומי למימוש זכויותיו לדמי אבטלה ואף מילא טפסים לצורך כך. לאחר שלא קיבל כל תגובה ו/או תשלום מהנתבע - פנה בשנית לנתבע, לבירור העניין. לטענתו, נמסר לו על ידי נציגי הנתבע, וביניהן, הגב' שושן שרון, כי הטפסים שמילא אינם בנמצא וכי אין כל רישום על התייצבותו בלשכת התעסוקה. לפיכך, הומלץ לתובע למלא את הטפסים פעם נוספת. ביום 12/8/05 הגיש התובע, לטענתו, את הטפסים פעם נוספת (נספח 3 לכתב התביעה). יוער כי בטופס תביעה זה ציין התובע בכתב ידו כי החודש הראשון בו התייצב בלשכת התעסוקה הינו 8/05 (ראה סעיף ד לטופס התביעה - נספח 3). בתשובה לפנייתו, השיבה הגב' שושן שרון, במכתב מיום 20/9/05 כי על אף הצהרת התובע על התייצבותו בלשכת התעסוקה עוד בחודש 8/05 - אין בלשכת התעסוקה כל דיווח על כך. לפיכך, התבקש התובע להמציא דיווח על התייצבותו בחודש 8/05 כתמיכה לטענתו, שאם לא כן - תידחה תביעתו. התובע, השיב לגב' שושן שרון, במכתב מיום 1/11/05 ובו כתב, בין היתר, כדלקמן: "...בהמשך למכתבך מתאריך 20/9/05 שהעתקו מצ"ב, הנני להצהיר כי התאריך הראשון בו התייצבתי בלשכת התעסוקה לאקדמאים היתה בחודש 9/05 כפי העתק אישור התייצבות המצ"ב....." (הדגשות אינן במקור - י.ש.) כמו"כ וכפי שעולה מאישור רו"ח של התובע - צורף כנספח 8 - לכתב התביעה: "לצורך שמירת זכויותיו בביטוח הלאומי והמשך צבירת זכויות פנסיוניות בקרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, הוחלט לשלם למר שוילי משכורת החל מיום 1.1.06 כשכיר בעל שליטה בחברה בבעלותו - מ.א.ש ניר יזום והשקעות בע"מ" (הדגשות אינן במקור - י.ש.) לטענת התובע - אין לראות ב"משכורות" אלו משום משכורות של ממש שכן מדובר בחסכונותיו, שע"פ עצת רו"ח שלו , צריך היה "למשוך" כמשכורת על מנת לשמור על זכויות סוציאליות וזכויות פנסיוניות. כמו"כ - אילו הנתבע לא היה מאבד את הטפסים שמילא התובע לראשונה עוד בחודש יולי - הרי שתשלומי דמי האבטלה לא היו "גולשים" אל חודשים 1/06 ואילך וכך ממילא לא היתה נוצרת "חפיפה" בין תשלומי דמי אבטלה ו"המשכורות" שמשך כעובד החברה (כאמור באופן פורמאלי בלבד ולא העסקה של ממש). מנגד, טוען הנתבע כי לתובע שולמו דמי אבטלה החל מחודש 9/05 (בהתאם לרישומים של שירות התעסוקה וכיוון שהתובע לא הציג רישום אחר בעניין) - ולכן אין כל רלוונטיות למועד תחילת התשלום בפועל של דמי אבטלה אלו אלא רק לתקופה, לגביה משולמים אותם תשלומים ובדין נדחתה תביעתו. 5. דיון והכרעה א. במקרה הנדון, התובע הינו בעל שליטה בחברה, המוגדרת בחוק כ"חברת מעטים", כיוון שהיא נמצאת בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר. לפיכך, התובע אינו מבוטח כלל בביטוח דמי אבטלה (ראה סעיף 6 ב' לחוק), בכל הקשור להעסקתו בחברה זו. ב. יחד עם זאת, ההכנסות, אותן מניבות חברה זו לתובע - נלקחות בחשבון על ידי הנתבע בכל הקשור לזכויותיו מאת הנתבע. ג. סעיף 176 (א) לחוק קובע: " הזכאי לדמי אבטלה...ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, תנוכה ההכנסה הממוצעת היומית מעבודה או ממשלח היד מדמי האבטלה המגיעים לו ליום" ד. על בסיס הוראות סעיף זה - חישב הנתבע, מחדש, את זכאות התובע לדמי אבטלה, כאשר נודע לו , כאמור, במסגרת הליך משפטי אחר (ב"ל 10292/09) - שבעת ששולמו לתובע דמי אבטלה, הפיק הכנסה מהחברה. ה. התובע העיד בפנינו כי הכנסות החברה ורווחיה, משולמים לתובע, על פי בחירתו כ"משכורת", בזמנים ובגובה התשלום, הנקבעים על ידו, בהתאם לעצת רואה החשבון שלו (והכל מטעמים כלכליים גרידא של שמירת זכויות סוציאליות וכיוצ"ב). ו. שוכנענו כי כך גם היה באשר למשיכת המשכורות מחודש 1/06. יש לציין כי אמינה עלינו עדותו של התובע כי "משיכת משכורות" זו מהחברה, לא הוצהרה על ידו בפני הנתבע, בעת שהגיש את תביעתו לדמי אבטלה, כיוון שסבר שאין מדובר ב"הכנסות" של ממש (כאמור - הדבר בוצע בהתאם לעצה מקצועית של רו"ח לשמירת זכויותיו הסוציאליות) ולא היתה לתובע כנראה כל כוונה להונות את הנתבע ו/או להסתיר ממנו מידע על הכנסותיו. ז. מכל מקום, אין לכך כל נפקות באשר ל"זכאותו" של התובע לדמי אבטלה דה פקטו. כפי שצויין לעיל, על פי דין, בתקופה בה משולמים למבוטח דמי אבטלה - שומה על הנתבע לקחת בחשבון, כל הכנסה מעבודה או ממשלח יד - והיא תנוכה מדמי האבטלה המשולמים לו , יומית, מהנתבע . ח. יודגש כי הכנסותיו של התובע מהחברה נמשכו בדמות "משכורות" ועל כן, בדין, לקח הנתבע בחשבון את הכנסות אלו לצורך חישובי דמי האבטלה ששולמו לתובע. למעלה מן ראוי לציין כי התובע אף העיד בעדותו בפני בית הדין כי , באותה עת , התובע אף עבד במסגרת החברה באופן שאין לראות במשכורות אלו רק "משיכת משכורות" לצורך שמירת זכויות (ראה עמ' 8 לפרוטוקול שורה 10 ואילך). ט. לאור האמור ובהתאם לסעיף 315 לחוק - בדין דרש הנתבע בחזרה את התשלומים בגין דמי אבטלה, ששולמו לתובע בטעות כיוון שבעת מילוי טופס התביעה, לא הצהיר התובע על מלוא הכנסותיו (אף אם לא מתוך רצון להסתיר ו/או להונות את התובע). י. כידוע, עסקינן בכספי ציבור ושומה הן על הנתבע והן על בית הדין, לשמור כי ייעשה בכספים אלו שימוש נאות וצודק ובהתאם להוראות הדין בלבד. יא. לבסוף יודגש, כי שוכנענו שאף "תקופת הזכאות" , כפי שחושבה על ידי הנתבע - היא התקופה הנכונה. התובע אמנם טען מספר פעמים בכתבי טענותיו כי "תקופת זכאותו לדמי אבטלה הינה מחודש 7/05 או מחודש 8/05 לכל היותר" - אולם לא הרים את נטל ההוכחה המוטל על כתפו , בעניין זה. יב. מקובלת עלינו עמדת הנתבע, לפיה, לכל היותר, יכולה "תקופת הזכאות" להתחיל מחודש 8/05 בלבד שכן, כפי שעולה ממכתב סיום העסקתו של התובע (נספח 2 לכתב התביעה) - רק מיום 1/8/05 החלה, בפועל, תקופת "אי העסקתו" של התובע. יג. ואכן, כאשר התבקש התובע על ידי גב' שושן, להציג רישומים על התייצבותו בלשכת התעסוקה בחודש 8/05 כטענתו (כיוון שבידיה היו רישומים החל מחודש 9/05 בלבד) - השיב התובע, בכתב ובאופן שאינו משתמע לשתי פנים כי: "... בהמשך למכתבך מתאריך 20/9/05 שהעתקו מצ"ב, הנני להצהיר כי התאריך הראשון בו התייצבתי בלשכת התעסוקה לאקדמאים היתה בחודש 9/05 כפי העתק אישור התייצבות המצ"ב....." (הדגשות שלי - י.ש.) יד. למען הסר כל ספק, יוער כי מקובלת עלינו עמדת הנתבע גם באשר לעובדה שבין אם היו משולמים לתובע דמי אבטלה החל מחודש 8/05 ובין אם החל מחודש 9/05 - לא היה בכך כדי לשנות מתוצאת פסק דין זה, שכן, לא מועד התשלום בפועל הוא אשר קובע את הזכאות, אלא "תקופת הזכאות" היא זו אשר מכריעה. לאור זאת - אין מנוס מדחיית התביעה. סוף דבר התביעה נדחית. משמדובר בתביעה מהתחום הסוציאלי - אין צו להוצאות. ערעור על פסק דין זה ניתן להגיש לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין ליד הצד המבקש לערער. דמי אבטלה