תביעה בגין אספקת ריהוט

תביעה בגין אספקת ריהוט בפני שתי תביעות אשר אוחד בהן הדיון. בשני התיקים, התובעת היא חברת דיספליי בע"מ והנתבעות הן חברות מקבוצת סקאל. האחת ת.א. 68150/04, בה הנתבעת הינה האחים סקאל בע"מ והשניה בת.א. 68147/04, בה הנתבעת היא סקאל ספורט בע"מ. כתובתן של שתי הנתבעות היא, רח' הברזל 6, רמת החייל, ת"א. טענות התובעת בת.א. 68147/04, עותרת התובעת לחייב את סקאל ספורט בסך של 42,626 ₪, בגין טובין ושירותים שסופקו לנתבעת ושתמורתם לא שולמה. בת.א. 68150/04, עותרת התובעת לחייב את האחים סקאל, בסך של 37,396 ₪, בגין טובין ושירותים אשר תמורתם לא שולמה. טענות הנתבעות 1. לטענת סקאל ספורט, התובעת הייתה אמורה לספק לחנויותיה ריהוט ובתמורה התחייבה לזכותה בשנת 2003, בסכום של 20,000 ₪, עקב פעילות משותפת בשנת 2002. התובעת לא עמדה בהתחייבותה ולכן, יש לקזז סכום זה מסכום התביעה. לטענת סקאל ספורט, התובעת לא השלימה את עבודתה בהספקת הריהוט והיה צורך לבצע בחלק אחר של הריהוט תיקונים, אשר לא בוצעו ע"י התובעת. 2. לטענת סקאל ספורט, היא שילמה את תמורת החשבוניות מס' 2551 ו- 188 ולגבי יתרת החשבוניות המצורפות לכתב התביעה, אין לשלמן, לאור הקיזוז האמור. בנוסף, לטענת סקאל ספורט, חשבונית 958 לא אושרה לתשלום, חשבונית 1583 אושרה ושולמה לאחר הגשת כתב התביעה וחשבונית 2038 לא התקבלה כלל אצל הנתבעת וממילא, לא אושרה לתשלום. 3. לטענת סקאל ספורט, כל חשבונית אשר אושרה על ידה לתשלום, מצויין בה, כי היא אושרה לתשלום בצירוף חתימת נציגה. 4. לטענת אחים סקאל, עבודות התובעת לא הושלמו, הריהוט אשר סופק לא ענה לדרישותיה ולא הורכב כראוי וכן, נמצאו פגמים רבים בטיב העץ. פניות האחים סקאל אל התובעת לביצוע התיקונים, לא נענו. לאור אי השלמת העבודה שבוצעה עבור האחים סקאל, האחרונה לא חייבת כל סכום שהוא. 5. לטענת האחים סקאל, חשבוניות מס' 1437, 124, 408 וחשבונית 165-1101 לא אושרו לתשלום והחותמת המוטבעת עליהן מעידה רק על קבלתן ולא על אישור התשלום. דיון 1. השאלה בה חלוקים הצדדים הינה, בשתי התביעות, האם על הנתבעות לשלם את הסכומים הנטענים בכתבי התביעות בשני התיקים, בגין סחורה שסופקה להן ע"י התובעת. והאם סקאל ספורט זכאית לקיזוז 20,000 , ₪ מסך כל חובה. לטענת ב"כ הנתבעות לאי הבאתו של מנהל המכירות מטעם התובעת, מר חיים בחשי אעיר, כי לדברי עד התובעת, אותו מר חיים בחשי אינו עובד אצל התובעת ולא נתבקש גם להגיע, כיוון שהקים חברה המתחרה עם התובעת וישנה אפשרות, שהוא עובד עם הנתבעות (עמ' 3 ש' 20 לפרוטוקול). לאור זאת, אי הבאתו, אינה בהכרח תומכת באפשרות שהבאתו של מר בחשי לעדות, היתה פועלת כנגד התובעת. 2. מטעם התובעת, העיד בפני אליהו באבאני, כי הנתבעות מתנערות באופן מוחלט מחובן לפרוע את החשבוניות בגין הסחורה שקיבלו מהתובעת. לגרסתו, שתי הנתבעות, כוללות בשמן את השם סקאל ומדובר בחברות שלובות, המופעלות כולן ממרכז משותף אחד וע"י אותם הנהלה ועובדים. 3. בשתי התביעות מפורטים מספרי החשבוניות, סכום כל חשבונית וסך כל יתרת החוב של הנתבעות. מר באבאני הסביר, שסקאל ספורט שילמה את סכום אחת החשבוניות, שמספרה 188, בסך 10,768 ₪, לאחר הגשת התביעה והאחים סקאל שילמה חלק מחשבונית מספר 165-1101, שהיה במקור 27,789 ₪. על חשבון חשבונית זו שילמה האחים סקאל 20,000 ₪ ונותרה חייבת 7,789 ₪ כך, שטענתה שהחשבונית לא אושרה לתשלום, אינה נכונה. 4. מר באבאני הצהיר בפני, כי האחים סקאל נותרה חייבת את כל סכום התביעה ומדובר בחשבוניות וחובות שנוצרו כ - 3.5 שנים טרם הגשת התביעה. התובעת המתינה עם הגשת התביעה, לאור יחסיה עם הנתבעת ואמונה בנתבעת, כי תשלם את חובותיה. 5. מר באבאני העיד בפני, כי טענת הקיזוז של סקאל ספורט, בסך של 20,000 ₪, נטולת יסוד ונעדרת תום לב. התובעת לא התחייבה לתת לה כל זיכוי שהוא ולכל היותר, נקבע כי יהיה תיאום מאוחר בין הצדדים, בכפוף לעסקאות עתידיות, שיתקיימו ביניהן בשנת 2003 ובכפוף ליחסי הצדדים ועמידת הנתבעת בהתחייבויותיה הכספיות בכלל. 6. העובדה, שסקאל ספורט שילמה לתובעת לאחר הגשת התביעה, 10,768 ₪, בגין חשבונית 188, שומטת את טענת סקאל ספורט לקיזוז סכום זה. לגרסתו, סקאל ספורט ידעה, שעליה לפרוע את כל חובות העבר בגין השנים 2001 ו- 2002, אותם הייתה חייבת זמן רב וגם אם דיברה על זיכוי עתידי בשנת 2003, אין בינו לבין חוב העבר כל קשר. 7. לגרסתו, אין ממש בטענת סקאל ספורט לאי השלמת העבודה ע"י התובעת ולטענתו, העבודה בוצעה במיומנות, מקצועיות וסופקו כל הטובין והריהוט לסקאל ספורט, כשהם תקינים, שלמים ותואמים את ההזמנה. לעניין זה טוען מר באבאני, כי סקאל ספורט כלל לא פירטה איזה עבודות לא בוצעו. עוד הסביר, כי עקב טענות הנתבעות, שהחשבוניות לא הגיעו להן, נשלחו עותקים מהם מספר פעמים והתובעת המתינה לתשלומן, מתוך רצון להגיע להסדר עם הנתבעות. 8. בחקירתו הנגדית, השיב מר באבאני, כי מנהל המכירות בתקופה הרלוונטית מטעם התובעת, היה מר חיים בחשי, אשר לא עובד יותר עם התובעת והקים חברה מתחרה ולא מן הנמנע, שהוא עובד עם הנתבעות. מר באבאני אישר, שהוא לא ביקר בחנויות המנוהלות ע"י הנתבעות ומי שעשה זאת, היה אותו חיים בחשי, אשר גם חתום על הצעות המחיר והיה אחראי להנפקת החשבוניות לנתבעות. 9. לגרסתו, הנתבעות נוהלו תחת השם סקאל ובשתי הנתבעות, התובעת עבדה מול עופר גרא, מנהל הרכש בתפקידו. ההזמנות נעשו ע"י עופר גרא, אשר גרם להימשכות התשלומים והחליף חשבוניות מחברה אחת לשנייה, בין הנתבעות. הוא אישר, שבשנת 2002 הונפקו חשבוניות מטעם התובעת לנתבעת, בסך של כ- 900,000 ₪, אשר שולמו באיחור רב ובשנת 2003 מחזור העסקאות היה כ- 2 מיליון ₪. מר באבאני השיב בחקירתו, כי כל החשבוניות המצורפות לכתבי התביעה, לא שולמו ע"י הנתבעות וגם הסכומים אותם טוען עופר גרא בתצהירו, כאילו שולמו, עפ"י כרטסת הנה"ח של הנתבעות, לא שולמו בפועל לתובעת ומנהלי החשבונות של התובעת והנתבעות נפגשו ונוכחו, כי אכן סכומים אלה לא שולמו. מר באבאני הסביר, כי החשבוניות נשלחו לנתבעות, אך מכיוון שעופר גרא טען שהחשבוניות לא התקבלו אצלו, הוא אישית, ביחד עם מזכירתו, המציאו עותקים מהחשבוניות למשרדי הנתבעות. עופר גרא, או מי מטעם הנתבעות, לא החזיר את החשבוניות ולא טען שהסחורה לא סופקה. הוא אישר, כי המילים "אושר ונמסר לעופר", על גבי החשבוניות נשוא התביעות שבפני, נכתבו ע"י מזכירתו, בנוכחותו, במשרדי הנתבעות בעת מסירת החשבוניות. 10. לטענת מר באבאני, עופר גרא נהג לרשום על גבי החשבוניות, "מאושר לתשלום", לאחר הגשתן. לגרסתו, כל הסחורות סופקו ע"י חיים בחשי לנתבעות, גם אם עופר גרא לא אישר אותן לתשלום ובמיוחד לאור העובדה, שעופר גרא לא החזיר אף אחת מהחשבוניות, בטענה שהסחורה לא התקבלה אצלו. מר באבאני הסביר, כי החשבוניות נשוא התביעות שבפני, הן חלק מחשבוניות רבות, אשר נמסרו לנתבעות ושולמו באיחור של שנים ועל כל החשבוניות שנמסרו להן, כולל אלה ששולמו, עופר גרא לא חתם על כולן. 11. מר באבאני הפנה את ב"כ הנתבעות, לנספח ד' לתצהירו, בו כתב עופר גרא בכתב ידו, שנכון לתאריך עריכת המסמך, דהיינו, 30.12.03, יתרת החוב של הנתבעות לתובעת, הייתה 200,000 ₪ והנתבעות אילצו את התובעת להמשיך לבצע עבודות נוספות, כדי לקבל סכום זה, כאשר בעל פה נאמר לו, שהכסף ישולם כל עוד יבוצע הפרויקט באשדוד. לדבריו, התובעת נדחתה בלך ושוב לעניין קבלת התשלום. מר באבאני הצהיר, כי מעולם עופר גרא לא טען שלא נתקבלה עבודה ו/או תמורה לחשבוניות שנמסרו לו. 12. לעניין הזיכוי בסך 20,000 ₪, הפנה מר באבאני את ב"כ הנתבעות לנספח ה' לתצהירו של עופר גרא, הוא מכתבו של חיים בחשי אל הנתבעות, מיום 2.1.03 ובו מפורט, כי סוכם שעבור הפעילות המשותפת בשנת 2002, תזוכה סקאל ספורט בשנת 2003, בסך של 20,000 ₪ ללא תנאי כלשהו, כיוון שהתובעת לא תיארה לעצמה שהנתבעות ישטו בה. מר באבאני הסביר, כי הנתבעות היו חייבות במשך כל התקופה, סכומים גבוהים לתובעת ושילמו אותם באיחור רב. עוד הסביר, כי הוא יודע שהעבודות בוצעו בפועל והוא אף יודע מי האנשים שביצעו את העבודה וחזר על טענתו, כי אילו העבודה לא הייתה מבוצעת, עופר גרא היה מחזיר את החשבוניות או טוען כנגדן, בצורה אחרת. 13. עופר גרא, מנהל הנתבעות, הצהיר בפני, כי התובעת אינה זכאית לסכומים להם היא עותרת בשתי התביעות, בגין אי הספקת הסחורה או ליקויים בסחורה שסופקה. לגרסתו, החשבוניות נשוא תביעה זו, אשר הונפקו על שם אחים סקאל, לא אושרו על ידו. אחים סקאל פנתה אל התובעת פעמים רבות, כדי שתבצע תיקונים בריהוט, אך לא נענתה והתובעת לא השלימה עבודות להן התחייבה. 14. לעניין סקאל ספורט, הצהיר בפני מר עופר גרא, כי בגין שנת 2002 היה על התובעת לזכות את סקאל ספורט ב- 20,000 ₪, כאשר התחייבותה לזיכוי זה, הייתה ללא תנאי. מה שהותנה בין הצדדים היה, כי אם היקף הפעילות בשנת 2003 יגדל, יגדל גם הזיכוי הכספי. לגרסתו, סקאל ספורט שילמה לתובעת בשנת 2002, 90,229 ₪ ובשנת 2003, שילמה 2,226,390 ₪ ולכן, היה על התובעת לזכותה בסכומים גבוהים, גם בשנת 2003. התובעת סירבה לתת זיכוי זה ולכן, סקאל ספורט רשאית לקזז מחוב הנטען ע"י התובעת, 20,000 ₪ בגין שנת 2002 ו- 29,000 ₪ בגין שנת 2003. בחקירתו הנגדית הסביר, שהוא מנהל רכש בכל קבוצת חברת האחים סקאל, הכוללת את שתי הנתבעות ועקרונית, כל חשבונית שמתקבלת, לא משנה איזה חברה מקבוצת סקאל חתמה עליה, הוא אישית מאשר את ביצוע התשלום והפקידה המקבלת יכולה להטביע חותמת של חברה אחרת, מזו שרשומה על הקבלה. לגרסתו, העובדה שהוטבעה על החשבוניות חותמת של אחת מחברות סקאל, אינה אישור לתשלומה, אלא אישור שהחשבונית התקבלה. 15. עופר גרא העיד בפני, שטעה כאשר טען בתצהירו, שחשבונית מס' 165-11101, לא התקבלה אצלו, כיוון שבפועל שולם על חשבונה 20,000 ₪, כיוון שאושרה רק בחלקה. לטענתו, הוא כתב שהחשבונית לא אושרה, כיוון שאושר לתשלום רק חלק מסכומה. לגרסתו, הסכום שהורד מחשבונית זו, הוא מה שלהערכתו התובעת לא ביצעה בעבודה שהתחייבה. 16. עופר גרא השיב בחקירתו הנגדית, כי ההתנהלות בין חברות סקאל השונות לבין התובעת, הייתה ברובה בעל פה. רוב ההזמנות היו טלפוניות, בעל פה, בהיקפים של מיליוני שקלים והוא אישר, שיתכן והיו "זנבות" של חשבונות שלא שולמו. מר גרא אישר, שהוא לא הציג בפני ביהמ"ש כל אסמכתה, שסכום החשבונית 551 שולם ואין גם אסמכתה כלשהי, בה סאקל ספורט, דרשה בכתב לקבל את הזיכוי הנטען על ידה מהתובעת והודע על כך לתובעת בעל פה. 17. מר עופר גרא נשאל: "ש. אם הנתבעת סברה שמגיע לה זיכוי זה, למה בדצמבר 2004 שילמה מעל 10,000 ₪ לפירעון חשבונית 188 ולא אמרה שהיא מקזזת את זה ממה שמגיע לה? ת. כי ברגע שהגיע אלי חיים ואמר שבוא נתקדם ונשלם את החלק הזה ויוצא זיכוי לאחר מכן. הזיכוי היה צריך גם להכיל את סאקל דיוטי פרי שלא קיבלנו עליו זיכוי". החשבוניות המאושרות לתשלום 18. מהעדויות והראיות שהובאו בפני עולה, כי כל ההתנהלות העסקית בין התובעת לנתבעות, הייתה בעל פה. כך גם עפ"י עדותו של עופר גרא, מנהל הרכש בקבוצת סקאל (עמ' 12 שורה 21 לפרוטוקול). הנתבעות לא הכחישו, שקיבלו את החשבוניות נשוא תביעה זו ועופר גרא אישר, שבכל חשבונית שעליה יש חותמת של אחת הנתבעות, התקבלה אצלם, אם כי לגרסתו, הן לא אושרו לתשלום. עופר גרא ו/או מי מהנתבעות, לא הציגו בפני כל מסמך בכתב, לפיו הנתבעות דוחות את דרישת התובעת באותן חשבוניות. אין כל מסמך מטעם הנתבעות, בו הן טוענות, כי החשבוניות, אשר אין ספק שסופקו לה, זמן רב טרם הגשת התביעה, כוללות טובין שלא קיבלה אותם, או עבודה שלא בוצעה עבורן ע"י התובעת. עופר גרא לא הציג בפני כל אמסכתה, לפיה הוא פנה לתובעת לבצע תיקונים בעבודתה. החזקה הראייתית בדבר הימנעות הנתבע מהבאת ראיה רלוונטית, הקובעת, כי אם בעל דין נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג ידו, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היא היתה פועלת נגדו, ויש בהימנעותו כדי לאשש את גירסת הצד שכנגד. "מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלוונטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה הייתה פועלת כנגדו (602ז')". עא 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ מד(4) 595) 19. למרות טענות הצדדים, כי ההתנהלות העסקית בין הצדדים הייתה בעל פה, משהוצאה אסמכתה בכתב ובה דרישת תשלום, יש לצפות, שהנתבעות, אשר לגרסתן לא אישרו תשלום זה, היו מודיעות על כך בכתב. כאן אציין, כי הנתבעות סתרו את עצמן לעניין חלק מהחשבוניות. כך חשבונית 1583, לא קיבלה כל התייחסות בתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעות ובהמשך העיד עופר גרא, כי חשבונית זו אושרה לתשלום לאחר מכן. למרות שבתצהירו, שהוגש כתמיכה לבר"ל, טען שזו אושרה לתשלום, חשבונית 188, שאינה חלק מהתביעה, נפרעה ע"י הנתבעות, כשנתיים לאחר שהונפקה וחשבונית 2551 כלל לא נפרעה והנתבעות לא הציגו כל ראיה לתשלומה. חשבונית 165-1101, אשר הנתבעת טענה בתצהירה בבר"ל, שכלל לא התקבלה, שולמה בחלקה, בהמשך, ע"י האחים סקאל. 20. יתרה מכך, הנתבעות לא סתרו את טענת התובעת, כי בעבר שולמו חשבוניות אשר לא נכתב עליהן על ידי עופר גרא שהן מאושרות לתשלום. לאור המפורט ובפרט לאור העובדה, שהנתבעות לא החזירו לתובעת את החשבוניות, בטענה כי אינן מאושרות לתשלום ו/או מוחזרות אליה לאחר קבלתן ולאור העובדה שחלק מהחשבוניות שהנתבעות טענו בשלב מסויים, שלא אושרו לתשלום, בפועל חלקן שולם, הרי שכל החשבוניות היו מיועדות לתשלום ע"י הנתבעות והיה עליה לשלמן. חשבונית 1583 הנ"ל, היא הוכחה לכך, שהנתבעות אישרו לתשלום את החשבוניות במועדים מאוחרים להגשתן. כך, חשבונית זו הוגשה כשמועד התשלום היה 30.6.03 ואושרה לתשלום, עפ"י התצהיר התומך בבר"ל, בסמוך להגשת הבר"ל, דהיינו, בינואר 2005. חשבונית 188, אשר מועד פרעונה היה ליום 31.1.03, נפרעה ע"י סקאל ספורט, רק לאחר הגשת התביעה וכשנתיים לאחר הנפקתה וסקאל ספורט הביאה כראיה לפרעונה, את השיק שנמסר לתשלומה. לגבי חשבונית 2551, סקאל ספורט לא הציגה את השיק באמצעותו שולמה חשבונית זו ומכאן אני מסיקה, שבפועל היא לא שולמה. חשבונית מס' 165-110, שמועד פרעונה 30.4.04, אשר בהתאם לתצהיר האחים סקאל בבר"ל, זו לא התקבלה אצלם, חלקה שולם בהמשך. כפי שקבעתי לעיל, לאור הסתירות בגרסת הנתבעות לעניין החשבוניות, אישורן ותשלומן לאחר מכן, אני קובעת, כי כל עוד הנתבעות לא השיבו לתובעת, כי החשבוניות מוכחשות על ידן ואינן מאושרות לתשלום, העבודה המפורטת בהן בוצעה ועל הנתבעות לשלם את תמורתן. הזיכוי הנטען ע"י סקאל ספורט 21. נספח ה' לתצהירה של סקאל ספורט, הוא מכתב מאת חיים בחשי, מנהל מכירות של התובעת אל מר עופר גרא, מנהל הרכש בקבוצת סקאל, מיום 2.1.03. במכתב זה מפרט מר בחשי, כי סקאל ספורט תזוכה בגין הפעילות בשנת 2002 בסך של 20,000 ₪ והזיכוי יתבצע בשנת 2003. בהמשך, מציין מר בחשי, "דיספליי תבצע בחינה של היקף הפעילות בסקאל דיוטי פרי ואת האפשרות למתן זיכוי בגין הפעילות בשנת 2002 ... במידה והיקף הפעילות בין הפירמות בשנת 2003 יגדל לעומת שנת 2002, אזי הזיכוי הכספי בגין הפעילות, יגדל בשיעור מעבר לגידול היחסי". לטענת מנהל התובעת, הזיכוי היה מותנה בתנאי, שלפיו הנתבעות ישלמו את מלוא סכום חובן, כולל ההתחייבות של עופר גרא בסעיף ג' לתצהיר התובעת, עליו כתב עופר גרא, בכתב ידו, שנכון לתאריך עשיית המסמך, דהיינו, 30.12.03, סכום החוב של הנתבעות לתובעת, הוא 200,000 ₪. לגרסתו, במכתבו של חיים בחשי, לא צויין תנאי זה, כיוון שהתובעת האמינה לנתבעות שתשלם את כל הסכומים המגיעים ממנה ולא שתמשוך את חובה במשך שנים. 22. מר באבני השיב לשאלה " נספח ה', נושא הזיכוי סוכם בישיבה בין חיים לעופר ת. זה היתה הצעה שלנו על בסיס 2001. לא הייתי נוכח בישיבה ש. האם נכון שהתובעת התחייבה לזכות את הנתבעת בסכום של 20,000 ₪ עבור הפעילות שנת 2002? ת. כן ש. האם נכון שהזיכוי לא היה מותנה בשום תנאי ת. היה מותנה בתנאי של הגינות. חיים כתב לעופר מכתב, נספח ה' לתצהיר עופר. ש. מפנה אותך לנקודה הראשונה במכתב. למה לא רשום שהזיכוי מותנה בתנאי כלשהו? ת. לא תארנו לנו שישטו בנו עד כדי כך. לא היינו מבטיחים אם היינו יודעים שידחו לנו תשלומים ויהיו ריביות גבוהות מאוד. ש. את הזיכוי הזה נתתם לסקאל ת. לא, גם לא מגיע להם כי הם שיטו בנו". (עמוד 7 שורות 5 - 16 לפרוטוקול). 23. מר באבאני הסביר, כי חיים בחשי לא הובא לעדות, כיוון שהוא הפך להיות מתחרה של התובעת ויתכן שהוא עובד עם הנתבעות. אמנם, כטענת התובעת, סקאל ספורט שילמה חשבוניות בשנת 2004 מבלי לטעון לזיכוי הנטען בכתב הגנתה, אך אין זו ראייה לכך שהיה מדובר במסמך כוונות ולא בהתחייבות לזיכוי. התובעת טענה שהנתבעות אחרו באופן שיטתי בתשלומי החשבוניות (עמוד 7 שורות 18 -25 לפרוטוקול), ולמרות זאת חיים בחשי אישר את הזיכוי ביום 2.1.03. דהיינו, למרות האיחור השיטתי בתשלומים, לטענת התובעת, היא הסכימה לתת את הזיכוי המפורט בנספח ה' לתצהירו של מר גרא. מסמך הזיכוי ניתן ביום 2.1.03, כשנה טרם אישורו של עופר גרא, מיום 30.12.03 לפיו לטענת התובעת נותר חוב בסך 200,000 ₪. דהיינו שמסמך הזיכוי לא קשור למסמך ההתחייבות של עופר גרא. 24. מכאן שהתובעת התחייבה לזכות את סקאל ספורט, על פי מכתבו של חיים בחשי, בסכום של 20,000 ₪ בגין הפעילות בשנת 2002. זיכוי אשר היה אמור להתבצע בשנת 2003. לגבי הזיכוי בשנת 2003, לא נקבע הסכום ומר באבני הכחיש שהיקף הפעילות בשנת 2003 גדל. הוא השיב שבשנת 2002 היקף הפעילות היה 942,000 ₪ ובשנת 2003 עלה למיליון (עמוד 9 שורה 16 לפרוטוקול). 25. לאור המקובץ בפסק דיני, אני מקבלת את התביעה נגד האחים סקאל במלואה ואת התביעה נגד סקאל ספורט בניכוי הזיכוי בסך 20,000 ₪. סקאל ספורט תשלם לתובעת סך של 22,626 ₪ (לאחר הפחתת סכום הזיכוי), כשהם צמודים ונושאי ריבית כדין, מיום 2.11.04. מסכום זה יקוזזו סכומים, אם שולמו כאלה, לאחר הגשת התביעה. כן תשלם סקאל ספורט לתובעת את הוצאותיה ובנוסף שכר טרחה בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ. האחים סקאל, תשלם לתובעת, סך של 37,396 ₪, כשהם צמודים ונושאי ריבית כדין, מיום 2.11.04. כן תשלם אחים סקאל לתובעת את הוצאותיה ובנוסף שכר טרחה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ. רהיטים (תביעות)אספקה