פיטורים מיום יציאה לחופשת לידה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים מיום יציאה לחופשת לידה: ערעור לפי סעיף 13ד לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 על החלטת הממונה על עבודת נשים, גב' שרית יהודאי (להלן: "הממונה") מיום 1.3.10, על פיה הותרו פיטוריה של המשיבה 2 החל מערב צאתה לחופשת לידה. המערער היה מעבידה של המשיבה 2. בערעור זה הוא תוקף את החלטת הממונה להתיר את פיטורי המשיבה 2 ממועד צאתה לחופשה לידה. לטענת המערער בערעור, היה על הממונה להתיר את פיטורי המשיבה 2 החל מיום 22.11.09 - ולחילופין, מיום מתן החלטת הממונה - דהיינו מיום 1.3.10. הרקע העובדתי המערער הינו בעלים של משרד להנהלת חשבונות בירושלים. המשיבה 2 עבדה אצל המשיב כמנהלת חשבונות מחודש 8/06. המשיבה 2 ילדה את ילדה הראשון ביום 15.3.09 ושהתה בחופשת לידה עד אמצע חודש 6/09. בסוף שנת 2008 המערער סבל מאירוע מוחי שגרם לו לשיתוק חלקי. בשל כך הוא נעדר ממשרדו עד יום 15.3.09. גם לאחר מועד זה הוא לא חזר לעבודה מלאה במשרדו. ביום 17.11.09 פיטר המערער את המשיבה 2. במכתב הפיטורים שמסר למשיבה 2 נאמר: "לאור אי-שביעותי מדרך עבודתך, למרות אזהרות חוזרות ונשנות, החלטתי לפטרך. הגורמים לכך הם: איחורים יומיומיים, טעויות בדרך הטיפול בלקוחות, שיחות עם לקוחות ואנשים הקשורים במשרד על נושאים מקצועיים שאינם מבוססים, וזאת בדר שמנוגדת לכל קנה מידה מקובל של דיסקרטיות ותלונות של לקוחות". הפיטורים נכנסים לתוקף תוך חודש, ולכן תקבלי משכורת עד ל-17.12.09. יחד עם זאת עבודתך מופסקת לאלתר החל מהיום ה-17.11.09". ביום 19.11.09 פנתה המשיבה 2 למערער, באמצעות ב"כ, והודיע לו כי פיטוריה בטלים בשל כך שנעשו ללא היתר לפיטורי אישה בהריון לפי סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954. במענה להודעת ב"כ המשיבה 2, הודיע המערער לב"כ המשיבה 2 כי פיטורי המשיבה 2 מבוטלים עד אשר יינתן להם היתר לפי חוק עבודת נשים. עם זאת, המערער סירב לאפשר למשיבה 2 להיכנס למשרדו ולעבוד בפועל. המשיבה 2 הגישה נגד המערער לבית דין זה בקשה לחייב את המערער לאפשר לה לעבוד בפועל (בש"א 1781/09). הבקשה נדחתה בפסק דין מיום 8.2.10. במקביל להליך בבש"א 1781/09, הגיש המערער למשיבה 1 בקשה להתיר את פיטורי המשיבה 2. לטענת המערער, הוא הגיש את בקשתו ביום 22.11.09. בהחלטת הממונה נאמר שהבקשה הומצאה למשרדה ביום 3.1.10. בדיון שהתקיים בפנינו לא נשמעה מפי ב"כ המערער הסתייגות מטענת המשיבה 1 בעניין מועד הגשת הבקשה לממונה. אנו קובעים, אם כן, שהבקשה להתיר את פיטורי המשיבה 2, הגם שהיא נושאת תאריך 22.11.09, הוגשה למעשה ביום 3.1.10. ביום 19.1.10 גבתה הממונה את עדות המערער וביום 20.1.10 גבתה את עדות המשיבה 2. נימוקי הבקשה להתיר את פיטורי המשיבה 2 היו איחורים יומיומיים לעבודה, התייחסות מזלזלת להערות המערער בעניין זה, טעויות בביצוע העבודה, אי שביעות רצון של לקוחות המשרד, גילויי העדר דיסקרטיות מצד המשיבה 2 במגעיה עם לקוחות וחשיפת מידע רגיש על עסקו של המערער בפניהם באופן שגרם נזק לעסק, ביצוע ירוד של עבודת המשיבה 2 בתחזוק המשרד. המערער טען כי שוחח פעמים רבות עם המשיבה 2 אך תיפקודה של המשיבה הלך והחמיר. בעת מסירת עדותו (ביום 19.1.10) הוסיף המערער נימוק לתמיכה בבקשתו שלא פורט על ידו בבקשה. לטענתו, "לאחר התביעה גילינו שהיא הוסיפה לעצמה נסיעות. לקחה לעצמה בונוס של 750 ₪ כששכבתי בטיפול נמרץ. ככל שאנו בודקים יותר אנו מוצאים יותר דברים". המערער תמך את בקשתו במכתבים של לקוחות שאישרו את דברי המערער בעניין טעויות מקצועיות שהמשיבה 2 עושה בעבודתה (מכתביהם של הלקוחות רוני חפצדי וליאת אביטן), התייחסות לא נאותה ללקוחות (מכתביהם של הלקוחות אבי אבישר ורוני חפצדי), חוסר נאמנות למעביד שהתבטא בפנייה ללקוח שהביא לקוח חדש בתמיהה "מה אתה מביא לקוחות חדשים למשרד, המשרד הזה גמור אתה לא רואה? המשרד לא מתפקד בכלל" (מכתבו של משה עמרם). כמו כן, הוגש לממונה מכתב של עובדת אחרת במשרדו של המערער, גב' דורי נחמה, בו אישרה גב' נחמה כי סיבת פיטוריה של המשיבה 2 אינה הריונה. בנוסף, צירף המערער מכתב של גב' אביטל אור שאישרה שעוד ביום 8.11.09 משרדו של המערער יצר עמה קשר על מנת שתבוא לעבוד במשרד וכי ניתן לאמת זאת על ידי פירוט שיחות. המכתבים השונים שצורפו לבקשת המערער נכתבו בין התאריכים 22.11.09 ל-29.11.09 ועל פני הדברים הם נכתבו לבקשת המערער. ביום 1.3.10 ניתנה על ידי הממונה ההחלטה מושא הערעור. ההחלטה בהחלטתה קבעה הממונה כי היא מקבלת את גרסת המערער בדבר העדר אמון בין המערער לבין המשיבה 2 ובדבר איחורים מרובים לעבודה. הממונה לא קיבלה את גרסת המשיבה 2 כי איחורים אלה נגרמו בשל הצורך ללכת לבדיקות רפואיות הקשורות בהריון. הממונה קיבלה את גרסת המערער כי החליט לפטר את המשיבה 2 לפני שהיא הודיעה לו על הריונה וקבעה כי פיטורי המשיבה 2 לא היו מחמת ההריון. לפיכך קבעה הממונה: "בנסיבות אלו, בהם שוכנעתי כי אין קשר בין הפיטורים להריון, ומצאתי כי העילה והבסיס לפיטורים הינה התנהלות העובדת, אני מתירה את הפיטורין. הערה: עת העובדת שוהה בשלהי הריונה, ויש בפיטוריה במועד זה לפגוע בזכויות העומדות לה בגין הלידה, אני מתירה את הפיטורים במועד שיש בו לשמור על זכויותיה". טענות המערער המערער טוען כי לאחר חקיקת סעיף 13ד לחוק עבודת נשים, היקף הביקורת של בית הדין על החלטת הממונה היא רחבה ומהותה היא "ערעורית" ולא ביקורת מינהלית בלבד. המערער טוען כי החלטת הממונה לוקה באי שקילת שיקולים רלוונטיים ובחוסר סבירות ומידתיות. לטענת המערער, מן העובדות שהיו בפני הממונה עלה שהמערער פיטר את המשיבה 2 לאחר שהגיעו מים עד נפש, לאחר ניסיונות מרובים להימנע מפיטוריה וכאשר לא היתה לו כל ברירה וכאשר המשך העסקתה היה פוגע בחברה. הממונה התעלמה בהחלטתה מעובדות המקרה ומכל מקום לא נתנה להן ביטוי מספיק בהחלטתה. הממונה לא נתנה ביטוי מספיק לראיות שהגיש המערער בדבר תלונות רבות שהתקבלו מלקוחות המשרד אודות תפקודה של המשיבה 2 ולנזק שהשארתה בעבודתה היה מסב לעסקו של המערער. בנוסף, הממונה התעלמה מטענות המערער בדבר מעילת המשיבה באמונו בעת היעדרו ממשרדו נטלה כספים בגין החזרי נסיעות ללא הצדקה. מטרת חוק עבודת נשים אינה ליתן חסינות מוחלטת לעובדת שפוטרה על רקע מקצועי שהשארתה בעבודה בלתי אפשרית וגורמת נזק למעסיק. החלטת הממונה מעודדת ניצול לרעה של ההגנה שניתנת לנשים בחוק עבודת נשים. סעיף 9(ב)(2) לחוק עבודת נשים מסמיך את שר התמ"ת לקבוע את תחולת ההיתר בזמן למועד הקודם למועד מתן ההחלטה אם המעביד הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות, ולדעת השר לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום מתן ההחלטה בבקשה להיתר (ובלבד שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה להיתר). שגתה הממונה בכך שלא סיווגה את נסיבות עניינה של המשיבה 2 כ"נסיבות חמורות". התנהגותה של המשיבה 2, שכללה הוספת סכומים בגין נסיעות על דעת עצמה ללא הצדקה, זלזול במערער, קיום שיחות בלתי דיסקרטיות עם לקוחות בהן חשפה מידע מזיק, דרישתה לאפשר לה לשהות במקום העבודה ללא עבודה (לשחק סוליטייר) - הם בגדר "נסיבות חמורות" שהצדיקו קביעת תחולת ההיתר מיום הגשת הבקשה. טענות המשיבה 1 המשיבה 1 טוענת כי היקף הביקורת השיפוטית על החלטות בבקשות להתיר פיטורי אישה בהריון לפי סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים, נותרה ביקורת מינהלית כפי שהיתה. כן טוענת המשיבה 1 כי חוק עבודת נשים מקנה למרכזת שיקול דעת אם להתיר את הפיטורים גם במקרים בהם נחה דעתה שהפיטורים אינם "מחמת" ההריון, וזאת בשים לב למכלול יחסי העבודה במקום ובהליכים שהובילו לפיטורים". במסגרת שיקולי הממונה, היא מוסמכת לשקול שיקולים חברתיים רחבים, מעבר לעניינם הפרטי של המעביד המבקש ההיתר והעובדת ההרה אותה הוא מבקש לפטר. שיקולים אלה מצדיקים הרחבת ההגנה על נשים בהריון מעבר למניעת פיטוריהן במקרה בו הוכח שהם "בקשר" להריון. בהתאם לכך, מוסמכת הממונה לשקול קשיים מיוחדים של נשים בהריון למצוא עבודה בתקופת ההריון ולאחר מכן בתקופת ההורות, מתוך מטרה לקדם את השוויון בין המינים בשוק העבודה. בנסיבות העניין, החלטת הממונה היא סבירה ומאוזנת. הממונה שקלה את העובדה שהמשיבה 2 היתה בשלהי הריונה וכי בפיטוריה באותו מועד היה כדי לפגוע בזכויותה העומדת לה בגין הלידה, ועל כן התירה את פיטוריה במועד שיש בו כדי לשמור על זכויות אלה. משבקשת המערער הומצאה לממונה אך ב-3.1.10 ותאריך הלידה הצפויה היה 15.3.10, ההחלטה משקפת איזון ראוי בין האינטרס של המערער לבין אינטרסים לגיטימיים של המשיבה 2. המשיבה 1 טוענת כי לא התקיימו במקרה הנדון אירועים ספציפיים או נסיבות חמורות אשר יצדיקו מתן היתר לפיטורים לפני צאתה של העובדת לחופשת הלידה. טענות המשיבה 2 המשיבה 2 טוענת כי אף שאינה מסכימה עם החלטת הממונה, היא סבורה כי החלטתה מידתית ומאוזנת ואין בסיס להתערבות של בית הדין בה. המשיבה 2 מצטרפת לכל טיעוני המשיבה 1. המערער אינו "טלית שכולה תכלת", שכן הוא פיטר את המשיבה 2 ללא קבלת היתר למרות שידע על הריונה. המערער הטעה את בית הדין בטענתו כי הגיש את בקשתו בחודש 11/09, בעוד היא הוגשה בפועל בחודש 1/10. אין המערער רשאי לבקש סעד שמשמעותו היא השבת שכר עבודה ששילם למשיבה 2 כאשר הוא השהה את הגשת בקשתו לממונה משך כחודש וחצי לאחר שמסר לתובעת מכתב פיטורים. דיון והכרעה סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים קובע איסור על פיטורי אישה בהריון בלא היתר מאת שר התעשיה, המסחר והתעסוקה. על השר נאסר ליתן היתר כזה אם נוכח כי הפיטורים הם "בקשר להריון". סעיף 9ב(א) לחוק עבודת נשים קובע: החליט שר התעשיה המסחר והתעסוקה לתת היתר לפי סעיף 9(א) או סעיף 9א לגבי עובדת בהריון, לא יינתן ההיתר לגבי התקופה שקדמה ליום מתן ההחלטה בבקשה להיתר, ואולם רשאי הוא לתת את ההיתר למועד הקודם ליום מתן ההחלטה, אם התקיים האמור באחת מהפסקאות (1) עד (5) וכאמור בהן, לפי הענין: (2) המעביד הוכיח כי התקיימו נסיבות חמורות, ולדעת השר לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום ההחלטה בבקשה להיתר, ובלבד שההיתר לא יינתן לגבי תקופה שקדמה ליום הגשת הבקשה להיתר". סעיף 13ד לחוק עבודת נשים, שכותרתו היא "ערעור", קובע: "הרואה עצמו נפגע מהחלטת שר התעשיה המסחר והתעסוקה לעניין מתן היתר לפי הוראות חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית דין אזורי לעבודה, בתוך 45 ימים מהיום שבו הגיעה ההחלטה לידיעתו." נידרש תחילה למחלוקת בין הצדדים בעניין היקף הביקורת השיפוטית שבית הדין לעבודה מפעיל במסגרת ערעור לפי סעיף 13ד לחוק עבודת נשים. סעיף 13ד לחוק עבודת נשים נחקק במסגרת סעיף 11 לחוק עבודת נשים (תיקון מס. 39), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 43). לפני חקיקתו, לא היתה הוראת חוק חרות המאפשרת ערעור על החלטת הממונה על עבודת נשים. למרות זאת, הפסיקה הכירה באפשרות לתקוף החלטות לפי סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים במסגרת הליכים שנוהלו לפי סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, דהיינו, בתובענות בין עובד למעביד. נפסק כי היקף הביקורת של בית הדין לעבודה על החלטות הממונה דומה לביקורת שמפעיל בית המשפט הגבוה לצדק על החלטות של רשויות מינהליות (דב"ע מט/3-133 רחל שלום נ. ברית התנועה הקיבוצית, פד"ע כא 262). האם מטרת חקיקת סעיף 13ד לחוק עבודת נשים היתה לשנות את היקף הביקורת השיפוטית של בית הדין לעבודה על החלטות הממונה על עבודת נשים? במחלוקת בין הצדדים לעניין זה, אנו סבורים כי הדין עם המשיבות. לדעתנו, מטרת חקיקת סעיף 13ד לחוק עבודת נשים היתה אך קביעת זכות ערעור לצד הרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה, לאור המצב המשפטי שקדם לחקיקת סעיף 13ד, על פיו לא היתה הוראת חוק חרות המקנה זכות ערעור כזו. הדבר עולה מדברי ההסבר להצעת החוק (ה"ח - הממשלה - מס. 226) מיום 12.12.05, שם נאמר: "החוק כנוסחו היום אינו מקנה זכות ערעור על ההחלטות המנהליות של השר שניתנו לפיו. מוצע להקנות זכות ערעור על החלטות השכר לעניין מתן היתרים לפי החוק, ולקבוע כי בית הדין שיוסמך לדון בתקיפה ישירה על החלטות אלה יהיה בית הדין לעבודה". אשר על כן, איננו סבורים כי מטרת החוק היתה לשנות את היקף הביקורת השיפוטית שהיתה מופעלת על החלטות לפי סעיף 9(א) לחוק עבודת נשים קודם לחקיקתו. בהתאם לכך, נבחן את החלטת הממונה במבחן החוקיות והסבירות. לא נתערב בהחלטה רק משום שאנו היינו מחליטים אחרת לו היינו נדרשים להחלטה, ואף לא נחליט בעצמנו בשאלת מועד התחולה של ההיתר לפיטורי המשיבה 2 שניתן למערער. המחוקק מסר את הסמכות ההחלטה בעניינים אלה לשר התמ"ת או למי שהשר אצל לו את הסמכות כדין, ולא לבית הדין לעבודה. לבית הדין נמסרה אך הסמכות לבקר את חוקיות ההחלטה על פי עילות ההתערבות המקובלות במשפט המינהלי. מועד תחולת ההיתר כעולה מן הרישא של סעיף 9ב לחוק, המחוקק קבע כי ככלל, לא יינתן תוקף רטרואקטיבי להיתר לפיטורי עובדת בהריון. עם זאת, המחוקק העניק סמכות לקבוע מועד תחולה רטרואקטיבי בהתקיים אחת מחמש חלופות שמנה בסעיף 9ב לחוק. החלופה שהמערער טוען שהתקיימה במקרה זה היא החלופה בס"ק 2, שעניינה מקרה בו המעביד מוכיח נסיבות חמורות. החוק אינו מסתפק בתנאי זה, אלא נדרש גם כי "לדעת השר לא יהיה זה צודק לתת את ההיתר רק מיום מתן ההחלטה בבקשה להיתר". מהי מטרת סעיף 9ב לחוק עבודת נשים ומהן "נסיבות חמורות" שבהתקיימן מוסמכת הממונה להתיר פיטורים החל ממועד הקודם למועד מתן החלטתה? גם בשאלות אלה ניתן להיעזר בהיסטוריה החקיקתית. סעיף 9ב לחוק עבודת נשים חוקק במסגרת חוק עבודת נשים (תיקון מס. 26), התשס"ד-2004 (ס"ח 1939, מיום 17.5.04, עמ' 380). לפי דברי ההסבר להצעת החוק (שפורסמו בה"ח הכנסת 41, מיום 23.3.04) מטרת הסעיף היא: "לצמצם את שיקול הדעת של השר לעניין מועד תחילת תוקפו של ההיתר, וזאת מבלי להתערב בשיקול דעתו באשר לעצם מתן ההיתר. בהתאם להצעת החוק, לא יינתן היתר לפיטורים לפי סעיף 9(א) לגבי התקופה שקדמה ליום ההחלטה לתת היתר. בה בעת, מוצע להתיר שיקול דעת לשר לתת היתר למפרע, דהיינו למועד הקודם ליום ההחלטה האמורה, בהתקיים אחד משלושה מצבים, כמפורט בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 9ב המוצע. ... לעניין פסקה (2) - נראה לועדה כי מצב שבו העובדת ביצעה למשל עבירת משמעת חמורה, כגון מעילה בכספי המעביד, ניתן לראותו כנסיבה חמורה. יובהר, כי בכל שלושת המצבים האמורים, נטל ההוכחה בדבר התקיימותם מוטל על המעביד, וכי גם אם הרים את הנטל האמור, אין בכך כדי לתת בידו זכות מוקנית לכך שההיתר יינתן למפרע, דהיינו שיקול הדעת במצבים אלה מצוי בידי השר אם להקדים את מועד תוקף ההיתר אם לאו". מהחלטת הממונה עולה כי היא לא סברה שהמערער הוכיח נסיבות חמורות שהובילו להחלטת המערער לפיטורי המשיבה 2. המערער טוען כי העדר קביעה של "נסיבות חמורות" על ידי הממונה מהווה התעלמות מן התשתית העובדתית שהוצגה בפניה. אנו סבורים שיש ממש בטענה זו, מהנימוקים שיפורטו להלן. בפני הממונה הועלו הטיעונים וההאשמות שהצדדים הביאו בפניה. מהחלטתה של הממונה עולה כי היא נתנה דעתה לכלל המסמכים שהוגשו לה ולמכלול הטיעונים שהועלו בפניה על ידי הצדדים. היא לא קבעה ממצאים בכל המחלוקות. כך למשל, היא לא קבעה ממצאים בטענת המערער כי המשיבה 2 מעלה בכספים בכך שהעלתה לעצמה את דמי הנסיעות ונטלה לעצמה בונוס ללא אישור, אלא הסתפקה בקביעת ממצאים במחלוקות בין הצדדים שנגעו לטענות המערער לגבי תיפקודה של המשיבה 2 והשאלה אם פיטוריה של המשיבה 2 הם "בקשר" להריון. איננו סבורים כי יש לבוא בטרונייה כלפי הממונה על כך שלא קבעה ממצאים בטענת המערער כי המשיבה 2 מעלה בכספים בכך שנטלה דמי נסיעות מופרזים או העניקה לעצמה בונוס ללא הרשאה. במסגרת ההליך המינהלי ששומה על הממונה לקיים במהירות וביעילות, לא תמיד ניתן להכריע בכל טענה, במיוחד כאשר מדובר בטענה חמורה שהוכחתה אינה פשוטה ועלולים להידרש הליכי בדיקה וחקירה ממושכים כדי לקבוע בה ממצאים. עם זאת, בפני הממונה הוצג פסק הדין שניתן בבש"א 1781/09. באותו עניין נקבעו ממצאים עובדתיים לאחר הליך בו נשמעו עדים שנחקרו בבית הדין. אין המדובר אך במכתבים מוזמנים של לקוחות (כדוגמת אלה שצורפו לבקשת המערער) אלא מדובר בממצאים שיפוטיים שנקבעו לאחר הליך משפטי. חלק מן הממצאים שנקבעו בפסק הדין רלוונטיים לטענות המערער בדבר נזקים שהמשך עבודתה של המשיבה 2 היה מסב לעסקו של המערער, בפרט בכל הנוגע להעדר נאמנות כלפי המערער בכל הנוגע למידע רגיש אודות עסקו של המערער שהמשיבה 2 חשפה בפני צדדים שלישיים. החלטתה של הממונה מתעלמת מממצאים אלה, למרות שהמערער נימק את בקשתו להתיר את פיטוריה של המשיבה 2 גם בכך. בנסיבות בהן נטען בפני הממונה כי ישנה הצדקה לפיטורי עובדת בשל גילויי חוסר נאמנות למעביד ונקבעו ממצאים שיפוטיים המאשרים טענה זו, שומה היה על הממונה לשקול ממצאים אלה. מהחלטתה של הממונה עולה כי היא לא נתנה לכך ביטוי ולא שקלה אם יש בכך משום "נסיבות חמורות" האמורות בסעיף 9ב(2) לחוק המצדיקות קביעת מועד תחולה להיתר ממועד מוקדם למתן ההחלטה או אם יש בכך כדי להצדיק אי קביעת מועד תחולה שהוא מאוחר ליום מתן ההחלטה. נציין כי מקובלת עלינו טענת המשיבה 1 כי הממונה מוסמכת לשקול שיקולים חברתיים רחבים, מעבר לעניינם הפרטי של המעביד והעובדת שעניינם נדון בפניה. קיימות מטרות חברתיות שונות שההגנה על נשים בהריון בשוק העבודה נועדו לקדם, ולעניין זה נפנה לפסק דינו של כב' השופט הנדל בבג"צ 7000/08 אנריאטה לוי נ. שר הביטחון (ניתן ביום 7.6.10). עם זאת, אין בכך בלבד כדי להצדיק את החלטת הממונה מקום שזו התקבלה תוך התעלמות משיקולים רלוונטיים. לאור האמור, החלטנו להחזיר את עניינו של המערער (והמשיבה 2) לממונה על עבודת נשים על מנת שתשוב ותבחן את מועד התחולה של ההיתר שנתנה לפיטורי המשיבה 2, גם לאור ממצאים עובדתיים שנקבעו בבש"א 1781/09 שהינם רלוונטיים לנימוקי הבקשה שהמערער הגיש לה. כל צד יהיה רשאי להביא בפני הממונה טענות בכתב לעניין זה. הערעור מתקבל כאמור בסעיף 50 לעיל. המשיבה 1 תשלם למערער שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪. פסק דין זה נתון לערעור בזכות. הודעת ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לצדדים. לידהחופשת לידהפיטורים אחרי לידהפיטורים