צו זמני לביטול פיטורים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו זמני לביטול פיטורים: ההליך 1. בפני בקשה לצו זמני שיורה על ביטול פיטורי המבקש והשבתו לעבודה באותה מתכונת בה עבד טרם מכתב הפיטורים מיום 21.8.11. הצדדים להליך 2. המבקש הינו עובד קבוע של המשיבה מאז שנת 1996 ומשמש כקב"ט במשיבה. המשיבה היא מועצה אזורית שהוקמה על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958. העובדות הרלוונטיות המהוות רקע לבקשה, כפי שהן עולות מהמסמכים שצורפו לבקשה ולתגובה ומטיעוני הצדדים בדיון שבפנינו - 3. ביום 21.7.10 הודיע מנכ"ל המשיבה למבקש שהוחלט להתקין ברכבו מכשיר GPS. 4. פרשת התקנת מכשיר ה GPS עומדת בלב הליך מקביל המתנהל בבית דין זה בפני מותב בראשות כב' השופטת דגן-טוכמכר (ס"ע 51928-01-11; הנדון במאוחד עם ס"ק 57100-01-11). 5. במהלך חודש נובמבר 2010 ביקשה המשיבה לפטר את המבקש, אך ועדת הפיטורים שהתכנסה ביום 13.12.10, החליטה שאין מקום להפסיק את עבודתו של המבקש ויש לשקול לבטל את מינויו כסייר שדות ולהותיר אותו בתפקיד קב"ט המועצה בלבד (נספח ד' לבקשה). 6. במסגרת ההליך בבית הדין ולאחר שהתקבלה החלטת ועדת הפיטורים, הצדדים פנו להליך גישור בפני כב' השופטת בדימוס אפרתי. 7. ביום 14.6.11 הליך הגישור הסתיים ללא תוצאה. 8. ביום 15.6.11 המבקש קיבל שני מכתבים: א. מכתב בנושא חריגות שכר (עקב תשלום שכר בדרגה החורגת ממתח הדרגות לתפקיד קב"ט ותשלום תוספת נהיגה עצמית) - נספח ז' לבקשה; ב. מכתב בנושא דו"ח פיקוד העורף וליקויים במערך החירום של המועצה, מדצמבר 2010 - נספח ח' לבקשה. 9. בימים 19-23 ביוני 2011, נערך תרגיל "נקודת מפנה 5". המשיבה השתתפה רק ביום אחד מהתרגיל. דו"ח בעקבות יום זה הוצג כנספח יג' לבקשה. 10. הצדדים חלוקים לגבי משמעות המסקנות העולות משני דוחות אלה - נספחים ח' ויג' לבקשה. 11. במקביל, התבקשה עמדת המבקש ביחס לטענות בדבר חריגות בשכר. לאחר חילופי מכתבים בנושא, החליט מנכ"ל המשיבה ביום 14.7.11 לבטל את הסדרי השכר החורגים לשיטתה (נספח 12 לתגובה לבקשה). 12. ביום 20.7.11 נמסרה למבקש הודעה על כונה לשקול את סיום העסקתו במשיבה (נספח 16 לתגובה לבקשה). נטען במכתב כי מסקנות דו"ח פיקוד העורף, טענותיו של המבקש על עמידת המשיבה בתרגיל העורף האחרון והתייחסותו לנושא ה GPS הביאו את המשיבה למסקנה כי "קיים חוסר התאמה ברור" של המבקש לתפקידו. 13. המבקש זומן לישיבת שימוע ליום 1.8.11. לבקשת בא כוחו, הישיבה נדחתה ליום 4.8.11 (נספחים 20 עד 23 לתגובה לבקשה). 14. ביום 3.8.11 כתב ב"כ המבקש כי מרשו לא יופיע לישיבת השימוע (נספח 24 לתגובה לבקשה) ואכן כך היה (ר' גם תכתובת דוא"ל לפיה המבקש הלך לביתו מוקדם ביום השימוע - נספח 25 לתגובה לבקשה). 15. פרוטוקול ישיבת ועדת הפיטורים צורף לתגובת המשיבה לבקשה (נספח 26). יובהר כי הישיבה הוקלטה והפרוטוקול הוא תמלול הישיבה. עוד יש להוסיף כי בישיבה נכחו גם חברי ועד העובדים במשיבה שנתנו הסכמתם לפיטורים. 16. ביום 7.8.11 שלח מנכ"ל המשיבה מכתב למבקש (נספח 27 לתגובה לבקשה). במכתב זה ניתנה למבקש הזדמנות נוספת להשלים או להוסיף כל טיעון שיבקש לטעון בפני הועדה טרם שתקבל החלטתה. המבקש לא עשה כן, אלא ביקש להשהות את קבלת ההחלטות בעניינו עד שובו של בא כוחו מחו"ל (לאחר המועד שקצב מנכ"ל המשיבה). 17. ביום 11.8.11 החליטה ועדת הפיטורים על פיטורי המבקש (נספח 29 לתגובה לבקשה). מסירת ההחלטה עוכבה עד יום 21.8.11, לאור הודעת בא כוחו כי הוא שוהה בחו"ל. תמצית טיעוני המבקש 18. טענתו המרכזית של המבקש היא כי המשיבה גמרה אומר לפטרו וכי משלוח שני המכתבים ביום 15.6.11 היה מימוש האיום לפטרו, לאחר שהליך הגישור לא צלח. ראיה לכך מוצא המבקש בעובדה כי הדו"ח עליו מסתמכת המשיבה הינו דו"ח מחודש דצמבר 2010, היינו הדו"ח היה בידי המשיבה כחצי שנה ורק לאחר כשלון הליך הגישור המשיבה מצאה לנכון לעשות בו שימוש כנגדו. בנוסף, טען המבקש כי בהליך הפיטורים נפלו הפגמים הבאים - א. לא קוים הליך שימוע כדין; ב. נושא ה GPS נמצא בבירור משפטי ואינו יכול לשמש שיקול לפיטורי המבקש; ג. ועדת הפיטורים כונסה בניגוד לחוק מאחר שעל פי סעיף 171א' לפקודת העיריות חברי הועדה יהיו גזבר העיריה, מנכ"ל העיריה והיועץ המשפטי שלה, בעוד שחברי הועדה בפועל היו מר הילדסהיימר שנבחר לתפקיד גזבר המועצה ולא לתפקיד המנכ"ל וכן עו"ד סומך המשמש כיועץ משפטי חיצוני למועצה. ד. הסתדרות המעו"ף הודיעה על התנגדותה לפיטורי המבקש (נספח כ' לבקשה) ועל כן אין מקום להחלטה המבוססת על הסכמת ועד העובדים. תמצית טיעוני המשיבה 19. לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה לביטול הפיטורים על הסף מאחר שהמבקש לא הציג את התמונה המלאה בפני בית הדין ואף ציין עובדות שאינן רלוונטיות רק מתוך מטרה להכפיש את המשיבה בפני בית הדין. לגופו של עניין טענה המשיבה כדלקמן - א. החלטת המשיבה על פיטורי המבקש היתה סבירה, מעוגנת בחומר שהיה בפניה ובית הדין לא יחליף את שיקול דעת המעביד בשיקול דעתו, כל עוד הרשות פועלת בתום לב ובסבירות, שוקלת החלטה עניינית במסגרת הסמכויות שהוענקו לה על פי הדין. ב. לא נפל פגם בהרכב ועדת הפיטורים. מועצה אזורית, בניגוד לעירייה, אינה חייבת למנות יועץ משפטי פנימי. בנוסף, מועצה אזורית אף אינה חייבת למנות מנכ"ל והמשמעות הסטטוטורית של מנכ"ל ומזכיר הינה זהה. ג. זכויות השימוע והטיעון הוענקו במלואן למבקש. ד. החלטת ועדת הפיטורים מנומקת ונתמכת בתשתית עובדתית מוצקה. ה. יחסי עבודה עכורים הינם עילה לסיום העסקה. הכרעה 20. בפתח הדברים יש להדגיש כי כל הקביעות בהחלטה זו הינן קביעות לכאורה בלבד, שכן מדובר בהליך זמני והן מתבססות על המסמכים שהוצגו ועל טיעוני הצדדים. 21. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים וחזרתי ועיינתי בכתבי הטענות ובמיוחד במסמכים שצורפו להם, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להדחות. להלן הנימוקים להחלטה - א. לא שוכנעתי, על יסוד הראיות שהוצגו, כי החלטת הפיטורים לא היתה סבירה. מבחינת תוכנה - ההחלטה מבוססת על דו"ח מוכנות הרשות המקומית לחירום (נספח 4 לתגובה לבקשה). מדובר בדו"ח של פיקוד העורף ומשקל מיוחד יש לתת לעובדה כי אין מדובר בדו"ח שהוכן או הוזמן על ידי המשיבה. שנית, הדו"ח מדבר בעד עצמו ומסקנותיו חמורות. די אם אצטט את הרישא לדו"ח, בה נכתבו הדברים הבאים, מיד לאחר הערכה משוקללת של 49 נקודות (מתוך 100) - "הרשות אינה מוכנה וכשירה לחירום בתחומי ההתגוננות האזרחית." המבקש עצמו העיד כי חלק מהנושאים הכלולים בדו"ח, בהם הרשות קיבלה ניקוד נמוך ביותר, הינם בתחום אחריותו (עמוד 2 לפרוטוקול, שורות 10-17). ב. על מנת לסתור את טענות המשיבה, המבקש הפנה לסיכום תרגיל "נקודת מפנה 5" (נספח יג' לבקשה), בו צויין "שיתוף פעולה יפה בין הצוותים ובהנחיית הקב"ט אשר עושה רושם כי יש לו היכרות רבה ומשמעותית". לדעתי, העובדה שהשתתפות בתרגילי "נקודת מפנה" שנערכו בעבר (3,4) מקבלת נקודה וחצי מסך הניקוד בדו"ח פיקוד העורף לשנת 2010 (נספח 4 לתגובה לבקשה), מעידה על מידת החשיבות שמייחס פיקוד העורף לתרגיל זה ביחס למכלול ההערכות בנושא מוכנות העורף (סעיף 8.ג לדו"ח) ויש בה לתמוך בגרסת המשיבה לגבי התאמתו של המבקש לתפקיד קב"ט במועצה. ג. איני סבורה שהעובדה שהמשיבה לא פעלה על פי הדו"ח במשך כל התקופה בה הצדדים היו בהליך גישור, פועלת לחובתה או שיש בה להעיד על חוסר תום לב בפיטורים. הסברה של המשיבה לגבי מועד הפניה למבקש בנושא הדו"ח, מיד לאחר שהגישור כשל, הינו מניח את הדעת. על פי חומרת ממצאיו, לא נראה שהיה בדו"ח לקדם פתרון מוסכם במסגרת הגישור. בנוסף, המבקש לא הכחיש את טענת המשיבה שהדו"ח לא הוסתר ממנו וכי נמסר לו בפתח הגישור שהמשיבה תפעל לאור האמור בו (סעיף 12 לתצהיר מנכ"ל המשיבה). מכאן ניתן להסיק שלא היתה הפתעה בעובדה שהמבקש נדרש להשיב על חומרת הדו"ח, עם כשלון הליך הגישור וחזרת הצדדים לשגרת עבודה. ד. אזכור פרשת ה GPS לא הובא כנימוק לפיטורים, אלא כשיקול המעיד על מערכת היחסים בין הצדדים. נושא זה רלוונטי להחלטה על פיטורי עובד. לפיכך אין באזכור זה, כשלעצמו, להעיד על שיקול זר שיש בו להביא לביטול ההחלטה. ה. לסיכום הדיון בנושא סיבת הפיטורים, אני סבורה כי המשיבה הציגה ראיות לכאורה שיש בהן להצדיק את החלטה בדבר פיטורי המבקש. ו. אשר לטענות בדבר פגמים פרוצדורליים שנפלו בהליך הפיטורים - ראשית יש לציין כי לא כל פגם פרוצדורלי בהליך יביא לביטול הפיטורים. גם אם נפל פגם בהליך, לבית הדין לעבודה שיקול הדעת והסמכות להכריע אם מתקיימות הנסיבות המצדיקות אכיפת יחסי עבודה ולשם כך עליו לשקול גם שיקולים כלליים כגון השפעת הצו על יחסי העבודה אצל המעביד. לגופן של טענות - (1) המבקש זומן לישיבת השימוע, מועדה שונה בהתאם לבקשותיו ולמרות זאת המבקש או מי מטעמו לא התייצבו לשימוע. חרף אי התייצבותו, ניתנה למבקש הזדמנות להשיב לדברים שעלו בישיבת השימוע, אך הוא לא עשה כן. בנסיבות אלה ועל פי הדין, כאשר העובד בחר שלא להתייצב לישיבת השימוע משיקוליו הוא, הרי שזכות הטיעון ניתנה לעובד. משלא נוצלה, עליו לשאת בתוצאות מעשיו ואין הדבר מהווה פגם שיאיין את הליך הפיטורים (ע"ע (ארצי) 231/99 חייק - שירות התעסוקה, , ניתן 29.5.01; דב"ע מו/ 3-165 סוחורוביץ - מדינת ישראל, פד"ע יח 337, 343 (1987)). (2) הרכב ועדת הפיטורים - הרכב הועדה נקבע בסעיף 171א' לפקודת העיריות [נוסח חדש], החל על המשיבה מכח סעיף 34א' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש]. בסעיף 171א' נקבע - "עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171 - (1) יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית הדין למשמעת לפי חוק המשמעת; (2) רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת." טענות המבקש לגבי הרכב הועדה מופנות להשתתפותם של עו"ד חן סומך המשמש יועץ משפטי חיצוני למשיבה ושל מר הילדסהיימר, מנכ"ל המשיבה. (3) ביחס להשתתפות יועץ משפטי שאינו עובד המועצה - למשיבה אין יועץ משפטי פנימי ועל פי הוראות חוק המועצות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו - 1975, הרשות המקומית חייבת במינוי יועץ משפטי, בין כעובד הרשות ובין כיועץ חיצוני. רק לגבי עיריות ורשויות מקומיות לגביהן קבע שר הפנים כי חייבות במינוי יועץ משפטי שהוא עובד הרשות, קיימת חובה שהיועץ המשפטי יהיה עובד הרשות. היינו, על פי הדין, היועץ המשפטי למשיבה, שהיא מועצה אזורית, יהיה חבר ועדת הפיטורים, ללא אבחנה בין יועץ משפטי פנימי או חיצוני. גם בחוק לא מצויינת מניעה שהיועץ המשפטי החבר בועדת הפיטורים יהיה יועץ משפטי חיצוני. המסקנה מן האמור לעיל היא כי לא נפל פגם בעובדה שאחד מחברי ועדת הפיטורים היה היועץ המשפטי החיצוני של המשיבה. (4) אשר לחברותו של מנכ"ל המשיבה בועדת הפיטורים - המבקש הציג את המכרז החיצוני למשרת גזבר המשיבה וטען כי לא ברור כיצד מר הילדסהיימר נטל לעצמו את תפקיד המנכ"ל. שאלה זו נפתרה בחקירתו הנגדית של מר הידלסהיימר, עת העיד - "במכרז נרשם 'תפקיד מזכיר', בישיבתה הראשונה של מליאת המועצה הוצג והוסבר לחברי מליאת המועצה בדיוק כמו שקורה בכל המועצות האזוריות של למעלה מ - 20,000 תושבים הוצג תפקידי כמנכ"ל המועצה." (עמוד 4 לפרוטוקול, שורות 23-25). המבקש לא הצביע על הוראה חוקית המונעת את מינויו של מי שנבחר כמזכיר המועצה האזורית לתפקיד של מנכ"ל המועצה. לא בכדי המשיבה הפנתה להוראת סעיף 169א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש], לפיה מנכ"ל הרשות המקומית יכול למלא את תפקידי המזכיר ויהיו נתונות לו סמכויות המזכיר, ובלבד שהמועצה לא מינתה מזכיר. התיאור העובדתי שניתן על ידי מר הילדסהיימר תואם מבחינה זו את הוראות הדין החל על עיריות ומשלא נטען כי קיימת הוראה אחרת לגבי מועצות אזוריות, לא שוכנעתי בשלב זה שנפל פגם בעובדה כי מר הילדסהיימר ממלא תפקידו כמנכ"ל המשיבה. בהקשר זה יש להוסיף ולציין כי מדובר שמי שמונה לתפקיד לפני למעלה משנה (עמוד 4 לפרוטוקול, שורה 17) ומינויו נהנה מחזקת התקינות. (5) הסכמת נציגות העובדים - על פי סעיף 70 לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, פיטורי עובד קבוע יעשו - "...רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84." אין חולק שחברי ועד העובדים נתנו הסכמתם לפיטורים. על פי חוקת העבודה, די בכך שניתנה הסכמת הועד ולא נדרשת דווקא הסכמת הארגון היציג. מעבר לכך, הטענות לפיהן הועד פועל בניגוד לעמדת ההסתדרות נשמעו גם בהקשר של פרשת ה GPS, שנדונה לפני מספר חודשים. העובדה שהועד לא פוזר מאז ועד היום וההסתדרות לא פעלה לביטול הפיטורים, אף היא שוקלת לדחיית הטענה בשלב זה, בו ההכרעה ניתנת על סמך ראיות לכאורה. (6) למעלה מהצריך אציין כי אף מבחינת יחסי העבודה במשיבה, נראה כי אין מקום להורות על ביטול הפיטורים. העובדה שהצדדים היו בהליך גישור שנמשך מספר חודשים ולא צלח, יש בה לתמוך בעמדת המשיבה כי יחסי העבודה עלו על שרטון וכי אין להורות על אכיפת יחסי העבודה בנסיבות אלה. 22. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 4,000 ₪ שאם לא ישולמו תוך 30 ימים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. כתב הגנה יוגש תוך 30 ימים. ביטול פיטוריםפיטוריםצווים