שיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג אחיות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג אחיות: השופט יגאל פליטמן האם זכאיות המשיבות 1-11 (להלן - האחיות) לשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות על בסיס תואר ראשון (BA) מאוניברסיטת בר-אילן שבידן? זו השאלה העומדת להכרעתנו בערעור זה. רקע עובדתי האחיות הן בוגרות בית הספר לסיעוד שבמרכז הרפואי שערי צדק. לאחיות תעודה המעידה על קבלת תואר "בוגר במדעי החברה" של אוניברסיטת בר אילן, במקצוע ראשי: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ובמקצוע משני: מדעי החיים. סולמות השכר האקדמיים לאחים ולאחיות מקורם בהסכם קיבוצי מהשנים 1978 - 1980 שנחתם בין מדינת ישראל, קופת חולים כללית וההסתדרות המדיצינית "הדסה", לבין ההסתדרות הכללית והסתדרות האחיות והאחים בישראל. הגוף המוסמך להכרה בתארים אקדמיים נוספים לסיעוד לצורך שיבוץ בסולמות השכר האקדמיים במגזר הסיעודי הוא הוועדה הבינמוסדית (להלן גם- הוועדה). הוועדה היא פורום של מעסיקים במערכת הבריאות הציבורית, ובה חברים נציגים מטעם משרד האוצר, משרד הבריאות, שירותי בריאות כללית, בית החולים שערי צדק, ההסתדרות המדיצינית הדסה, מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות. הוועדה מתכנסת מדי כמה חודשים ודנה בענייני כוח אדם ושכר במערכת הבריאות. יו"ר הוועדה הוא נציג הממונה על השכר במשרד האוצר. החלטות הוועדה כפי שהן משתנות מעת לעת מתפרסמות בחוזרים שונים. בין השנים 1995 עד 1998, בתקופה הרלבנטית לערעור זה, חלו שינויים תכופים במדיניות הוועדה הבינמוסדית בנושא ההכרה בתארים שלומדים האחים והאחיות לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי. המגמה בשנים אלו היתה צמצום רשימת החוגים שיוכרו לצורך הזכאות לשיבוץ בסולם השכר האקדמי. מתוך חשיבותם של הוראות החוזרים שיצאו בשנים אלו להליך שבפנינו, נפרטם להלן, כפי שפורטו גם בפסק דינו של בית הדין האזורי: חוזר 95': חוזר מיום 28.2.1995, שכותרתו "שיבוץ אחים/יות בסולם שכר אקדמי - הבהרה", בחתימת מר הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה במשרד הבריאות (להלן- מר בר), שהיה נציג משרד הבריאות בוועדה הבינמוסדית, קבע כדלקמן: "לאור אי בהירות נושא שיבוץ העובדים שבדירוג האחיות בסולם שכר אקדמי, אני מעביר לידיעתכם מערכת כללי הבהרה המאפשרים את תיגמולם של האחים/יות בהתאם להשכלתם ולתחום הלימודים המזכה בשיבוץ בטבלת שכר אקדמית. אוכלוסיית העובדים המדורגים בדירוג האחיות אשר ניתן לשבץ בסולם שכר אקדמי מורכבת ממספר אוכלוסיות עיקריות וניתן לשייכה לשלושת הסעיפים הר"מ: א. ..... ב. החל מ- מ- 1.3.95 אחים/יות מוסמכים אשר רכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולם שכר אקדמי בהתאם לתוארם (BA ; MA ;PHD ), במידה ובתעודה האקדמית שרכשו רשום אחד החוגים הבאים:    סיעוד    פסיכולוגיה    סוציולוגיה    חינוך   חוג מצורף / משולב של מדעי ההתנהגות / החברה, הכולל לפחות אחד החוגים המפורטים לעיל (4 - 1)". חוזר 96': חוזר מיום 4.6.1996, שכותרתו "שיבוץ אחים/יות בסולם שכר אקדמי - הבהרה", בחתימת מר בר. בחוזר זה נקבע, בין היתר, כי החל מיום 1.7.1996, אחים/יות מוסמכים אשר רכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולם שכר אקדמי בהתאם לתוארם (BA , MA ו- PHD) במידה שבתעודה האקדמית שרכשו רשום אחד החוגים הבאים: סיעוד פסיכולוגיה סוציולוגיה חינוך לימודי עבודה - בתנאי שהאחות מועסקת בתפקיד אחות אחראית מחלקה/יחידה, ובתפקידים בכירים יותר בסולם התפקוד של האחיות. מדעי ההתנהגות בריאות הציבור מדעי החיים פיזיולוגיה כן נקבע, כי חוזר זה מבטל את חוזר 95'. חוזר 97': חוזר מיום 14.4.1997, שכותרתו "אחיות - השכלה אקדמית לצורך שיבוץ שכר אקדמי", בחתימת מר בר. בחוזר זה נקבע, כי עובדים שמדורגים בדירוג אחיות ישובצו בסולמות שכר אקדמאיים בהתאם להשכלתם ולתיפקודם המקצועי. כן נקבע בחוזר כי בסולם שכר אקדמי לאחיות ישובץ, בין היתר, עובד שמציג תעודת סיום לימודים אקדמיים באחד ממוסדות ההשכלה המוכרים על ידי משרד החינוך, באחד החוגים הבאים: סיעוד פסיכולוגיה סוציולוגיה חינוך מדעי ההתנהגות מדעי הרפואה פיזיולוגיה ניהול מערכות בריאות כן נקבע, כי חוזר 97' מבטל חוזר קודם משנת 1996 (חוזר מיום 26.11.96). חוזר 98': חוזר מיום 5.4.1998 שכותרתו "אחיות - השכלה אקדמית לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי" בחתימת מר בר. בחוזר זה הובהר, כי נושא החוגים האקדמיים המזכים שיבוץ עובדים שבדירוג האחיות נדון לאחרונה מחדש במסגרת דיוני הוועדה הבינמוסדית. בהתאם לסיכום הוועדה, החל מיום 1.5.1998 אחים/אחיות מוסמכים/ות אשר ירכשו השכלה אקדמית ישובצו בסולמות שכר אקדמיים לאחיות, רק אם העובד הוא בוגר חוג לימודים אקדמי, שהוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בחוג סיעוד או מינהל מערכות בריאות. כן הובהר, כי חוזר 98' מבטל את חוזר 97'. יצויין, כי לאחר הוצאת חוזר 97', הבהיר משרד הבריאות, במכתב מיום 16.6.1997 של גב' רחל ששון, מנהלת המחלקה להסמכה (בפועל) למנהלות בתי הספר לסיעוד, לרבות בית הספר לסיעוד של המרכז הרפואי שערי צדק בו למדו האחיות המשיבות, כי לצורך שיבוץ בסולם שכר אקדמי בדירוג האחיות לא יוכר תואר אקדמי בחוגים מסוג BA כללי, החוג המשולב והחוג הרב תחומי, לגבי תלמידים אשר יחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשנ"ח, המתחילה בחודש אוקטובר 1997. עניין זה הובהר במכתב נוסף מיום 21.12.1997 של גב' שושנה ריב"א, ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות ואחות ראשית ארצית (להלן - גב' ריב"א). כמו כן פרסמה המדינה ביום 20.2.1998 מודעה בעיתון, בה הובהר כי התוכניות האקדמיות של BA כללי, החוג הרב תחומי והחוג המשולב לא מוכרות להשמה לשכר ולקידום לאחיות, לסטודנטים שהחלו לימודיהם באוקטובר 1997. לסיכום ביניים של הוראות החוזרים הרלבנטיים ייאמר, כי עד חוזר 96' הוכר תואר אקדמי במסלול החוג המשולב / מצורף של מדעי החברה / מדעי ההתנהגות. החל מחוזר 97' והמכתבים שהוצאו בעקבותיו, הובהר כי החל משנת הלימודים תשנ"ח, שתחילתה בחודש אוקטובר 1997, לא יוכר תואר בחוג BA כללי או BA רב תחומי או BA משולב כתואר אקדמי המזכה בשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות. עד לחוזר 98', הוכר התואר בסוציולוגיה לצורך השיבוץ בסולם השכר האקדמי. על פי חוזר 98', החל מיום 1.5.1998, הוכר רק תואר ראשון (BA) בלימודי סיעוד או ניהול מערכות בריאות כמקנה זכאות לשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות. האחיות המשיבות החלו את לימודיהן בשנת הלימודים תשנ"ח, שהחלה בחודש אוקטובר 1997, בבית הספר לסיעוד של המרכז הרפואי שערי צדק, אשר פעל בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, בחוג המשולב למדעי החברה. במהלך שנת הלימודים תשנ"ח, לנוכח העובדה שעל פי חוזר 96' וחוזר 97' בטלה ההכרה בחוג המשולב כמקנה זכאות לשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות, פעל בית הספר לסיעוד של המרכז הרפואי שערי צדק למציאת פתרון לעניינן של תלמידות המחזור. הפתרון עליו הוחלט הוא העברת האחיות לחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה כמקצוע ראשי, ולחוג למדעי החיים כמקצוע משני, של אוניברסיטת בר אילן. בעניין זה העיר בית הדין האזורי, כי מהעדויות ומחומר הראיות לא ניתן לקבוע חד משמעית מתי בוצע מעבר האחיות לחוג לסוציולוגיה, האם בוצע המעבר עוד במהלך שנת הלימודים הראשונה, או שנעשה בתחילת השנה השנייה. עוד העיר בית הדין אזורי בנקודה זו, כי מחומר הראיות שהובא בפניו עולה, כי שינוי החוג בו למדו האחיות הובא לידיעת משרד הבריאות בכלל, ומר בר בפרט. התואר האקדמי שקיבלו האחיות בסופו של דבר הוא תואר בוגר אוניברסיטת בר אילן במדעי החברה, במקצוע הראשי: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה; ובמקצוע המשני: מדעי החיים. ההליכים בבית הדין האזורי ופסק דינו האחיות הגישו לבית הדין האזורי בתל אביב תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו יש להכיר בלימודיהן כמזכים בשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחים והאחיות. התביעה הוגשה כנגד המערערת (להלן - המדינה) בכובעה כרגולטור, אף על פי שלא כל התובעות היו עובדות מדינה. אותן תובעות שאינן עובדות מדינה, תבעו בנוסף למדינה את מעסיקיהן. במהלך ההתדיינות בתביעה בבית הדין האזורי, הגיעו חלק מהתובעות וחלק מהנתבעים להסדרים מוסכמים, אשר כתוצאה מהם, בין היתר, נמחקו חלק מהצדדים מן התביעה, כמפורט בפסק הדין האזורי. במסגרת ההליך שנוהל בבית הדין האזורי, המליץ בית הדין לצדדים כי הוועדה הבינמוסדית תדון בעניינן של האחיות, על מנת לבחון אפשרות לפתרון מוסכם. זאת, בין בדרך של הכרה בתואר האקדמי של האחיות, ובין בדרך שיושמה במקרה אחר - הכרה בתואר האקדמי של האחיות בכפוף להשלמת לימודים בקורסים נוספים. הנסיון להגיע להסדר מוסכם זה לא צלח. עם זאת, המדינה ביקשה להגיש את החלטת הוועדה הבינמוסדית כחלק ממערך הראיות בתיק. בית הדין האזורי דחה בקשה זו, בהחלטה מנומקת מיום 21.1.2007. בפסק דינו קיבל בית הדין האזורי (השופטת לאה גליקסמן ונציגי הציבור מר שמשון רוט ומר רענן גילאון; עב' 3660/05) את תביעת האחיות, וקבע כי התואר שברשותן מזכה אותן בשיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות. בית הדין האזורי התייחס לכל אחת מטענות המדינה ושירותי בריאות כללית בנפרד. טרם התייחסותו העיר בית הדין האזורי, כי טענות המשיבות התחלפו והשתנו במהלך ההתדיינות. להלן יפורטו קביעות בית הדין האזורי באשר לכל אחת מהטענות העיקריות שהעלו המשיבות, וכדלקמן: באשר לטענת המשיבות לפיה התואר שברשותן של האחיות הוא תואר משולב או תואר רב תחומי: בית הדין האזורי העיר, כי המשיבות חזרו בהן מטענה זו במהלך החקירה הנגדית, והודו כי לאחיות תואר BA במדעי החברה, במקצוע ראשי סוציולוגיה ומקצוע משני מדעי החיים. בית הדין האזורי מצא, כי עובדה זו עולה גם מחומר הראיות שבפניו, בעיקר מהתעודות שהוענקו לאחיות על ידי האוניברסיטה, וקבע כי חזקה שהאוניברסיטה מעניקה תעודות המעידות על החוג שנלמד בפועל, וכי השוואה עם תעודה המוענקת לבוגר בחוג המשולב מעלה כי מדובר בתעודה שונה לחלוטין. גם מדו"ח תוכנית הלימודים עולה כי מדובר בתעודת בוגר בשני חוגים- חוג ראשי סוציולוגיה, וחוג משני מדעי החיים. המדינה חזרה בה גם מטענתה לפיה התואר המשולב מעולם לא הוכר לצורכי שכר, והודתה בבית הדין האזורי כי התואר המשולב היה מוכר על פי החוזרים שקדמו לחוזר 96'. בית הדין האזורי קבע, כי מעדותו של מר בר עולה, כי החלטתו לפיה אין להכיר בתואר שבידי האחיות, התקבלה ללא שבירר את העובדות לאשורן, הן לגבי סוג המסלול בו למדו האחיות, והן לגבי ההבדלים שבין החוג המשולב לבין החוג לסוציולוגיה. בית הדין האזורי הביע את מורת רוחו מדרך זו של קבלת ההחלטה בעניינן של האחיות. באשר לטענה כי התואר האקדמי שברשות האחיות אינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה: בית הדין האזורי קבע כי לאור החלטתו של מר מרק אסרף, ממונה על תחום האוניברסיטאות במזכירות המועצה להשכלה גבוהה, לפיה התואר שבידי האחיות מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, אין לקבל את טענת המדינה לעניין זה. בית הדין האזורי קבע, כי החלטתו של מר בר גם בנושא זה, התקבלה מבלי שנערך בירור עובדתי מספק בהתאם לכללי המשפט המנהלי. באשר לטענת המדינה לפיה המועד הקובע לבחינת הזכאות להכרה בתואר האקדמי הוא מועד תחילת העבודה ולא מועד תחילת הלימודים: בית הדין האזורי קבע, כי מדובר בטענה חדשה, שהועלתה לראשונה רק במהלך חקירתו הנגדית של מר בר. מר בר הסביר במהלך עדותו, כי כאשר מדובר בעובד שעבד בשירות המדינה לפני תחילת לימודיו, תיבחן הזכאות לפי החוזר שהיה בתוקף במועד תחילת הלימודים. לעומת זאת, אם מדובר בעובד שהתקבל לעבודה בשירות המדינה לאחר סיום לימודיו, תיבחן הזכאות לפי החוזר שהיה בתוקף במועד תחילת עבודתו. בסיכומיה הצהירה ב"כ המדינה כי היא מוותרת על טענה זו בשל שינוי חזית, ואף הודתה כי טענה זו עומדת בסתירה למסמכים שכתב מר בר עצמו, והוסיפה שיש לבדוק עניין זה עם הוועדה הבינמוסדית. גם ב"כ שירותי בריאות כללית לא חזרה על טענה זו בסיכומיה. בית הדין האזורי קבע, כי די באמור לעיל כדי לדחות טענה זו, אולם דחה את הטענה גם לגופה, מן הטעם שמהתנהלות המדינה ושירותי בריאות כללית בעניין ההכרה בתואר עולה, כי המועד שנבחן על ידן כמועד הקובע הוא מועד תחילת הלימודים, ולא מועד תחילת העבודה. עוד הוסיף בית הדין האזורי וקבע, כי הטענה לפיה המועד הקובע להכרה בזכאות לתואר אקדמי הוא מועד תחילת העבודה, אינה סבירה, שכן לא יעלה על הדעת, כי לאחר שסטודנט ישלים את לימודיו על יסוד החלטות הוועדה הבינמוסדית כפי שהיו בתוקף במועד תחילת לימודיו, תתקבל החלטה בדבר שינוי הקריטריונים, אף שנים לאחר תום לימודיו, ותחול רטרואקטיבית, באופן שלימודיו לא יוכרו, אם מסיבה כלשהי החל לעבוד לאחר מועד ההחלטה בדבר שינוי הקריטריונים. לאחר דחיית טענות המדינה ושירותי בריאות כללית, עבר בית הדין האזורי לבחון האם על פי הוראות החוזר הרלבנטי במועד תחילת לימודיהן של האחיות, יש להכיר בתואר האקדמי שלהן לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי. בית הדין האזורי קבע, כי לאור העובדה שהאחיות החלו לימודיהן בחודש אוקטובר 1997, החוזר שחל עליהן באותו מועד היה חוזר 97', שלפיו תואר בסוציולוגיה יוכר לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי לאחיות. התואר המשולב לפי חוזר זה, איננו מוכר לצורך השיבוץ. בהתאם לחוזר 98', כאמור, גם התואר בסוציולוגיה איננו מוכר לצורך השיבוץ, אלא תואר בסיעוד או בניהול מערכות בריאות בלבד. כלומר, כאשר החלו האחיות את לימודיהן בתואר המשולב, לא הוכר התואר בו למדו על פי הוראות החוזר הרבלנטי בהתאם למועד תחילת לימודיהן, הוא חוזר 97'. במהלך שנת 1998 עברו האחיות ללמוד בחוג לסוציולוגיה, שהיה מוכר על פי הוראות חוזר 97', אולם לא על פי חוזר 98'. בית הדין האזורי קבע, כי אף שהמעבר נעשה לאחר יום 1.5.1998, הוא היום שממנו ואילך חל חוזר 98', לאור העובדה שהתואר בסוציולוגיה שניתן לאחיות ניתן להן על יסוד לימודיהן החל משנת 1997, יש לראות את האחיות כמי שהחלו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה כבר משנת 1997, בעת שעוד היה מוכר לצורך השיבוץ. בית הדין האזורי הסביר, כי חזקה כי אוניברסיטת בר אילן העניקה לאחיות את התואר בסוציולוגיה לאחר שהאחיות עמדו בכל דרישות התואר, ולפיכך יש לראותן כאילו למדו בחוג לסוציולוגיה במהלך כל תקופת לימודיהן. בית הדין הפנה לעניין זה למכתביו של מר בר עצמו מהם ניתן ללמוד כי האחיות שהחלו ללמוד בחוג לסוציולוגיה עד שנת 1998 ישובצו בסולם השכר האקדמי. בית הדין האזורי קבע כממצא עובדתי, כי שילוב האחיות מביה"ס לסיעוד של המרכז הרפואי שערי צדק מחזור 1997 בחוג לסוציולוגיה נעשה בידיעת משרד הבריאות ומר בר. זאת, לאחר בחינת פניות שנשלחו בנושא זה למר בר מטעם גב' ריב"א ועו"ד פיינשטיין, בא כוח המרכז הרפואי שערי צדק (להלן - עו"ד פיינשטיין) וחרף טענתו של מר בר לפיה לא היה מעורב כלל בעניין. עוד קבע בית הדין, כי חומר הראיות שהוצג בפניו על ידי המדינה בנושא זה לא היה שלם, ומשום כך אין באפשרותו לקבוע האם מר בר המשיך לטפל בפנייה אליו, אם לאו, והאם ניתנו על ידו תשובות נוספות בעניין. על כך העיר בית הדין, כי משפנה המרכז הרפואי שערי צדק למשרד הבריאות בבקשה לקבל אישור להכרה בתואר האקדמי, הרי ככל שסבר משרד הבריאות שהבקשה אינה עומדת בקריטריונים המחייבים, היה עליו להודיע על כך למרכז הרפואי שערי צדק בתוך זמן סביר, על מנת לתת לו ולתלמידותיו אפשרות לכלכל את צעדיהן. זאת במיוחד שעה שהפנייה נעשתה עוד בחודש מאי 1998, בשנת הלימודים הראשונה של האחיות, כאשר בשלב זה עוד היו יכולות לבחור במסלול לימודים חלופי, או אפילו במוסד לימודים אחר. אין לקבל מצב בו מחד המדינה אינה מטפלת בפנייה אליה ומאידך היא טוענת כיום בדיעבד כי אין להכיר בתואר האקדמי שבידי האחיות. בית הדין האזורי דחה את טענת המדינה, לפיה קבלת תביעת האחיות תיצור הפליה לעומת אחיות אחרות, משלא הוכח כי ישנן אחיות נוספות המצויות במצב דומה לזה של האחיות המשיבות, והעיר כי מחומר הראיות עולה, כי הוועדה הבינמוסדית הכירה בתואר האקדמי של אחיות שלמדו בבית הספר לסיעוד באשקלון בתוכנית לימודים זהה, והעיר כי אם אכן כך הדבר, הרי שהאחיות הן המופלות לרעה בהשוואה לבוגרות בית הספר לסיעוד באשקלון. עוד דחה בית הדין האזורי את טענת המדינה לפיה משמעות קבלת התביעה תהא הטלת מעמסה תקציבית כבדה על המדינה, שכן מדבור בשיקול זר ולא רלבנטי לבחינת זכאות האחיות להכרה בתואר שבידן. בסיום פסק דינו הביע בית הדין האזורי את מורת רוחו מאופן התנהלות המדינה ומר בר, נציג משרד הבריאות, שהיתה בעייתית ולא עמדה באמות המידה המחייבות על פי כללי המשפט המנהלי, הן לעניין הליך קבלת ההחלטות לגבי האחיות מבלי שעמד בפניהם מלוא המידע הנדרש לשם קבלת החלטה, והן בניהול ההליך המשפטי בהעלאת טענות שהשתנו והתחלפו מעת לעת, העלאת טענות בלתי מבוססות, כמו גם הפרת החלטות בית הדין. בית הדין ביקר גם את אופן התנהלות שירותי בריאות כללית במהלך הדיון המשפטי. לאור האמור קיבל בית הדין האזורי את התביעה והורה לגורמים המוסמכים במשרד הבריאות לבחון את תהליך ההכרה בתואר אקדמי לצורך שיבוץ האחיות בסולם השכר האקדמי בדירוג האחים והאחיות. בית הדין הטיל על המדינה לשלם לאחיות שכ"ט עו"ד בסך של 23,000 ₪ בתוספת מע"מ, ועל שירותי בריאות כללית הטיל לשלם לאחיות שכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ. ההליך בפנינו המדינה ערערה על פסק הדין האזורי וטענה, כי בכל נקודת זמן רלבנטית, לימודי האחיות לא היו מוכרים לצורך השיבוץ: כאשר החלו לימודיהן בחודש אוקטובר 1997 בחוג המשולב, לימודיהן לא הוכרו על פי הוראות החוזר הרלבנטי באותה עת, חוזר 97', שלא הכיר בחוג המשולב לצורך השיבוץ; כאשר עברו מהחוג המשולב לחוג לסוציולוגיה, לימודיהן לא הוכרו על פי החוזר הרלבנטי לעת המעבר, הוא חוזר 98', שביטל את ההכרה בחוג לסוציולוגיה לצורך השיבוץ. עוד טענה המדינה, כי מחצית מלימודיהן של האחיות נערכה בקמפוס של אוניברסיטת בר אילן, בעוד שהמחצית השניה התקיימה בחצרי בית החולים שערי צדק, אשר איננו מוכר כמכללה או כגורם המוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה למתן הכשרה אקדמית. עוד טענה המדינה, כי הגם שויתרה על טענה זו בבית הדין האזורי, הרי שעמדתה העקרונית היא כי לגבי המועד הקובע לצורך הכרה בלימודים אקדמיים, יש להבחין בין עובדי מדינה שיוצאים ללימודים במהלך תקופת לימודיהם, לבין עובדים שלמדו טרם קליטתם בשירות המדינה. כך לגבי כל עובדי המדינה, ולא רק לגבי האחיות. עוד עמדה המדינה על דעתה, כי התואר שלמדו האחיות הינו "שילוב מקצועות", וככזה איננו מוכר כבר מחוזר 96', וכי מחצית מלימודי האחיות נעשו בביה"ח שערי צדק. המדינה התנגדה לכל קביעות בית הדין האזורי בפסק דינו, וכן להחלטות הביניים שניתנו במהלך הדיון, ובמיוחד להחלטת בית הדין שלא להתיר קבלת החלטת הוועדה הבינמוסדית כחלק ממערך הראיות בתיק, שעה שהוועדה היא הגורם המוסמך להכרה בתואר של האחיות בתוקף תפקידה כרגולטור. האחיות תמכו בסיכומיהן בכל קביעות בית הדין האזורי בפסק דינו, והוסיפו כי התואר שברשותן איננו "שילוב מקצועות" כפי שמנסה המדינה לטעון, אלא מוכר על ידי כל הגורמים כתואר ראשון בסוציולוגיה. האחיות ביקשו להדגיש, כי ערעור המדינה הוא ערעור על קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי בפסק דינו, ועל חוסר המהימנות שמצא בית הדין קמא בגרסת המדינה. עוד הדגישו, כי מרגע שהתואר שברשותן הוא תואר ראשון בסוציולוגיה, אין משמעות למועד המעבר שלהן לחוג זה, שכן חזקה כי לא היו מקבלות את התואר לולא השלימו את כל דרישות התואר. עוד טענו, כי לאור קביעתו העובדתית של בית הדין האזורי לפיה מעבר האחיות לחוג לסוציולוגיה נעשה בידיעת משרד הבריאות בכלל, ומר בר בפרט, ומשאלו לא הורו לאחיות בזמן אמת לעבור למסלול אחר, אין לקבל את עמדתם בדיעבד, לפיה החוג בו למדו איננו מוכר לצורכי שיבוץ. באשר לטענת המדינה לפיה המועד הקבוע הוא מועד תחילת העבודה טענו האחיות, כי מדובר בטענה חדשה, אשר סותרת את התנהלותה של המדינה בעבר. באשר להחלטת הוועדה הבינמוסדית טענו האחיות, כי משמר בר, שהינו העד המרכזי של המדינה, ובעל עניין בתוצאות הדיון, יושב בוועדה זו, ממילא אין ליתן להחלטתה משקל ראייתי כלשהו. שירותי בריאות כללית הודיעה, כי היא כפופה להחלטות הוועדה הבינמוסדית, ותכבד כל החלטה שתינתן בערעור. בדיון שהתקיים ביום 20.4.2009 הציע בית הדין לצדדים כי עניינן של האחיות המשיבות בלבד יוחזר אל הוועדה הבינמוסדית, על מנת שתבחן עניין אחד בלבד, והוא - האם יש שוני מהותי בין תוכנית הלימודים בשנה א' של החוג המשולב לתואר ראשון (BA) לעומת תוכנית הלימודים בשנה א' של החוג לסוציולוגיה, בשנים הרלבנטיות: 1997-1998. ב"כ הצדדים הסכימו להצעת בית הדין. הוועדה, בהחלטתה מיום 29.6.2009, בחנה את ההבדל בין הסילבוסים של שנה א' בחוג לסוציולוגיה לעומת זה של שנה א' בחוג המשולב, וקבעה כי קיים ביניהם שוני מהותי, מהסיבות הבאות: מתוך שלושה מקצועות ליבה בסוציולוגיה המהווים קורסי חובה בשנה א', למדו האחיות בשנה א' בחוג המשולב רק שניים; היקף ההכשרה בסוציולוגיה בשנה א' של האחיות הינו 20% מסך היקף ההכשרה בסוציולוגיה, שהוא שיעור נמוך בהשוואה לשנה א' בבר אילן (23%) ובשאר האוניבסיטאות (30%-35%); ברוב האוניברסיטאות קורס מורכב משיעור+תרגיל. בשערי צדק הקורסים לא הורכבו באופן זה. הוועדה הציעה לאחיות, כי בנסיבות המיוחדות שלהן, וכדי להגיע לפשרה, ילמדו האחיות בהיקף של 30 נ"ז במקום 60 נ"ז שנדרשות לצורך השלמה לתואר אקדמי, מתוך תוכנית ההשלמה לתואר בוגר בסיעוד. בדיון שהתקיים ביום 25.1.2010 הציע בית הדין לב"כ האחיות לשקול את האפשרות של קבלת הצעת הוועדה לגבי השלמת 30 נ"ז. על מנת שיוקל על האחיות לשקול את ההצעה, ביקשנו מב"כ המדינה להמציא פירוט תוכנית מוגדרת להשלמה, לגבי הנושאים, זמן ההשלמה והמוסדות בהן היא תבוצע, על פי החלטה מתואמת של משרד הבריאות. בית הדין ביקש להבהיר, כי רשימת הקורסים תהיה בנוסף לקורסים שהאחיות כבר למדו. ב"כ הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין. ביום 7.3.2010 הוגשה הודעת עדכון מטעם המדינה, בה הוסבר כי על מנת להסדיר את בעיית "דור המדבר" - אותן אחיות שלמדו לימודי הסמכה לצורך קבלת רישיון אחות מוסמכת, והיו מעוניינות ללמוד השלמה לתואר אקדמי המוכר לשכר, הוקמה ועדת בינור, שכללה מומחים רבים בתחום לימודי הסיעוד. מסקנות ועדת בינור אומצו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, אשר התירה להפעיל תוכנית השלמה לתואר סיעוד רק בארבע האוניברסיטאות בתל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, בהן קיים חוג לסיעוד. ועדת בינור קבעה, כי תוכנית בת 60 נ"ז, הכוללת תכנים מסויימים אותם פירטה, תספיק להשלמת השכלה אקדמית לאחות מוסמכת. לפיכך, הבהירה ב"כ המדינה, הצעת הוועדה הבינמוסדית כי האחיות ישלימו לימודים בהיקף של 30 נ"ז היתה מתוך אקט של רצון טוב ומתוך רצון להגיע לפשרה, וכי גם לאחר השלמה זו, יוכר התואר של האחיות לצורך שכר בלבד. באשר לנושאי ההשלמה ביקשה ב"כ המדינה להדגיש, כי מדובר בקורסים בתחום הסיעוד בלבד, כאשר הקורסים הספציפיים ייקבעו על ידי כל אוניברסיטה בנפרד, ולפיכך מוכן מינהל הסיעוד במשרד הבריאות לשמש כיועץ לאחיות בבחירת הקורסים המתאימים להשלמה. ב"כ המדינה צירפה לשם הדוגמה רשימה של קורסים רלבנטיים מאוניברסיטת חיפה. האחיות הגיבו על הודעת העדכון, כי במהלך פגישה שהתקיימה ביניהן לבין נציגי המדינה, דחו על הסף את הצעת המדינה, והביעו את תחושתן הקשה מעצם ההצעה, מכיוון שכל הקורסים המוצעים נלמדו על ידן בעבר, רובם במהלך שנת הלימודים הראשונה בביה"ס לסיעוד שערי צדק, ורובן חזרו על הקורסים במסגרת השתלמויות שנטלו במסגרת העבודה. אחת מן האחיות אף משמשת כיום כמרצה בביה"ס לסיעוד, ומלמדת חלק מן הקורסים המוצעים בעצמה. עוד הוסיפו כי לחלקן כבר יש תואר שני בסיעוד, וכי הן אינן חלק מ"דור המדבר", שכן הן פנו מלכתחילה ללימודים אקדמיים נוסף על לימודי האחיות. בעקבות הודעות הצדדים, הוזמנו הצדדים לישיבת תזכורת, אשר לא נשאה פרי. משכך לא נותר מנוס בלתי אם ליתן את פסק דיננו. דיון והכרעה לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים בפנינו בכתב ובעל פה, ובחנו את חומר התיק הגענו לכלל מסקנה, כי דינו של הערעור להדחות. בעיקרו של דבר, פסק הדין האזורי מקובל עלינו, ואין בכוונתנו להתערב בקביעותיו העובדתיות ובמסקנות שנגזרו מהן. עם זאת, לדידנו, יש לבחון את השאלה העומדת לדיון בפנינו מתוך נקודת ראות שונה במקצת מזו שנבחנה על ידי בית הדין האזורי, כפי שיוסבר להלן. כאמור, אין בכוונתנו להתערב בקביעותיו של בית הדין האזורי, קביעות עובדתיות בעיקרן, באשר להכרת המועצה להשכלה גבוהה בתואר שבידי האחיות, ובאשר להיותו של התואר שבידי האחיות תואר בוגר במדעי החברה בחוג ראשי: סוציולוגיה ובחוג משני: מדעי החי, ולא תואר משולב. בהקשר זה יוער, כי הטענה לפיה התואר שבידי האחיות הינו תואר רב תחומי או תואר משולב חוזרת על עצמה כחוט השני בכל כתבי הטענות מטעם המדינה, ובתצהירים שהוגשו מטעמה ומטעם שירותי בריאות כללית. בית הדין האזורי הבהיר לעניין זה, כי אין מדובר בחוג משולב או רב תחומי, אלא בתואר בחוג לסוציולוגיה, אליו צורף חוג משני מדעי החי. מר בר, בעדותו בפני בית הדין האזורי, הודה כאשר עומת עם התעודה המעידה על קבלת התואר בסוציולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, כי מהות חוג זה אינה ברורה לו די הצורך, וכי אכן אין מדובר בתואר משולב. בית הדין האזורי הביע את תמיהתו כיצד זה החליט מר בר בעניינן של האחיות מבלי שעמדו בפניו הנתונים הרלבנטיים בדבר מהות התואר שקיבלו האחיות ותוכנו. קביעותיו של בית הדין האזורי בשני העניינים האמורים נעשו על יסוד החומר הראייתי שהוצג בפניו, ולא מצאנו כי יש מקום להתערבותנו במסקנות אליהן הגיע. עוד ייאמר, כי מקובלת עלינו מסקנתו של בית הדין האזורי, שניתנה לאחר שבחן את חומר הראיות שעמד בפניו ואת עדויות הצדדים, לפיה יש לראות באחיות כמי שלמדו בחוג לסוציולוגיה החל מתחילת לימודיהן, מחודש אוקטובר 1997, משהאחיות עמדו בכל דרישות התואר, ומשניתנה להן על ידי האוניברסיטה תעודת בוגר על בסיס זה. לפיכך, ומשבמועד אוקטובר 1997 עמד בתוקפו חוזר 97', לפיו הוכר החוג לסוציולוגיה לצורכי דירוג ושכר, יש לראות את האחיות כמי שעמדו בדרישות החוזר, וזכאיות לשיבוץ בדירוג האחיות. כך גם לא מצאנו מקום להתערב בהחלטתו של בית הדין האזורי שלא לקבל כראיה בהליך את החלטת הוועדה הבינמוסדית, אליה הופנו הצדדים לצורך מציאת פתרון מוסכם מחוץ לכותלי בית הדין. נימוקיו של בית הדין האזורי בעניין זה מקובלים עלינו, ולא מצאנו מקום לשנות מהחלטתו. עם זאת מצאנו מקום להדגיש, כי העיקרון המנחה לפיו יש לבחון את שאלת הזכאות לשיבוץ בסולם שכר אקדמי על בסיס לימודים אקדמיים, צריך להיות עקרון ההסתמכות. עיקרון זה בא לידי ביטוי, לעניין ההכרה בלימודים אקדמיים לצורך קבלת הטבות שכר או שיבוץ בדירוג אקדמי במקום העבודה, לאור התשובה לשאלה האם העובד יכול היה לצפות באופן סביר כי לימודיו יוכרו על ידי המדינה, כבר בעת פתיחת ההרשמה לחוג, בהתאם להוראות החוזר הרלבנטי באותה עת. ככל שהעובד נרשם לחוג שאושר על ידי המדינה על פי הוראות החוזר הרלבנטי בעת שנרשם, וככל שלא היתה הפסקה של ממש במהלך לימודיו או בין סיום לימודיו לבין תחילת עבודתו בשירות המדינה, הרי שיש להכיר בלימודיו באותו חוג, מכוח עקרון ההסתמכות, גם אם יצא בינתיים חוזר חדש ששינה את החוגים המאושרים. בנסיבותיו המיוחדות של המקרה שבפנינו, בחינת עקרון ההסתמכות צריכה להיות שונה מעט. כאן, על מנת לבחון את הסתמכותן של האחיות על ההכרה בתואר שלמדו לצורך דירוג ושכר, ולכל צורך אחר, יש לבחון עובדתית את השאלה, האם משרד הבריאות היה מעורב בתכנון תכנית הלימודים שלמדו האחיות? וביתר פירוט לענייננו, האם תוכנית הלימודים בחוג המשולב שהוכר בעבר נערכה בתיאום עם משרד הבריאות, האם המעבר לחוג לסוציולוגיה נעשה בתיאום עם משרד הבריאות, והאם הוצג בפני האחיות מצג על ידי משרד הבריאות לפיו התואר בסוציולוגיה יוכר להן לצורך השיבוץ בסולם האקדמי? זאת, משאין חולק כי לימודיהן בשנה א' בחוג המשולב שהחלו בחודש אוקטובר 1997 לא הוכרו בהתאם להוראות החוזר הרלבנטי. ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, יש לעבור לבחינת המועד הקובע לבחינת הסתמכותן של האחיות על ההכרה בתואר שברשותן - האם זהו מועד תחילת עבודתן של האחיות בשירות המדינה, כפי שטען מר בר בפני בית הדין האזורי, וכפי שחזרה וטענה המדינה בפנינו? באשר לשאלה זו יושב כבר עתה, כי ככל שאכן המעבר נעשה בתיאום עם משרד הבריאות, המועד הקובע לא צריך להיות מועד תחילת העבודה אחר הלימודים. זאת, משלא ייתכן מצב שבו המדינה מציגה בפני האחיות, לאחר תחילת לימודיהן, מצג לפיו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה יוכרו לצורך השיבוץ, ולאחר סיום לימודיהן ותחילת עבודתן בשירות המדינה היא מחליטה, בדיעבד, כי משהאחיות לא למדו קורסים מסויימים בשנה א' ללימודיהן בחוג המשולב, אין להכיר בתואר כולו. מובן מאליו, כי האמור לעיל נכון כל עוד שהאחיות למדו את התואר הראשון ברצף, ולא היתה הפסקה של ממש בלימודיהן, או בין סיום לימודיהן לתחילת עבודתן בשירות המדינה או להמשכה, באופן שיש בו כדי לסכל את הסתמכותן על מצג המדינה. לעומת זאת, ככל שמבחינה עובדתית נמצא, כי המעבר לא נעשה על דעת משרד הבריאות, או כי היתה הפסקה של ממש בין מועד סיום לימודיהם של האחיות לבין תחילת עבודתן בשירות המדינה, הרי שהמועד הקובע לצורך בחינת שאלת ההסתמכות צריך להיות המועד עובר לתחילת עבודתן של האחיות בשירות המדינה. לאור האמור, נפנה תחילה לבחינה עובדתית של השאלה, האם המעבר לחוג לסוציולוגיה נעשה על דעת משרד הבריאות ו/או באישורו. בית הדין האזורי קבע בנקודה זו, כי הן ממכתבה של הגב' חיה גרינברגר, שהיתה מנהלת ביה"ס לסיעוד של המרכז הרפואי שערי צדק (להלן - גב' גרינברגר) למר בר, הן ממכתבה מיום 18.5.1998 של גב' ריב"א, אחות ראשית ארצית וראש מינהל לסיעוד במשרד הבריאות למר בר, והן מתכתובת שנערכה בין עו"ד פיינשטיין לבין מר בר, עולה, כי שינוי החוג בו למדו האחיות הובא לידיעת משרד הבריאות בכלל, ומר בר בפרט. עם זאת, לא ניתנה לאחיות תשובה ברורה מטעם משרד הבריאות האם יוכר התואר בסוציולוגיה אליו עברו לצורך דירוג בסולם האקדמי עם סיום לימודיהן. בית הדין האזורי קבע בקשר לכך, כי לו סבר משרד הבריאות כי בקשת בית הספר לסיעוד במרכז הרפואי שערי צדק לקבלת אישור להכרה בתואר של האחיות אינה עומדת בקריטריונים המחייבים, היה עליו להודיע על כך למרכז הרפואי שערי צדק תוך זמן סביר, במועד בו עדיין יכלו האחיות לשנות את חוג לימודיהן או למצוא פתרון אחר, ולא להמתין עד סיום לימודיהן תוך התעלמות מפנייתן. יצויין, כי ממכתבה של הגב' גרינברגר לסטודנטיות של ביה"ס לסיעוד בשערי צדק מיום 21.5.1998 עולה, כי בתחילת חודש מאי, לאחר שנציגי אוניברסיטת בר אילן הציגו בפני האחיות את תוכנית הלימודים במסגרתה הן עתידות לעבור לחוג לסוציולוגיה, שלחה גב' גרינברגר את תוכנית הלימודים למשרד הבריאות, וזאת ליתר בטחון, ולמרות שלדעתה החוג הוכר על פי חוזר משרד הבריאות כפי שהיה מעודכן באותה עת. ממכתבה של גב' ריב"א ממשרד הבריאות, מיום 18.5.1998, אשר נכתב למר בר בעקבות מכתבה של גב' גרינברגר עולה, כי לדעתה, "בקשתה של הגב' גרינברגר ... עומדת בקריטריונים הנחוצים על מנת להכיר בלימודיהן של תלמידותיה". מר בר ענה על מכתב זה ביום 20.5.1998 בכלליות, כי "הצגת התעודה האקדמית בעתיד בה יפורט החוג בסוציולוגיה תאפשר שיבוץ בסולם שכר BA לאחיות". מר בר לא התייחס למקרה הספציפי של האחיות שבפניו. לפיכך, ביום 3.9.1998 שלח עו"ד פיינשטיין מכתב למר בר ובו ביקש כי יבהיר האם האחיות שהחלו ללמוד עד אוקטובר 1997 בחוג לסוציולוגיה כמקצוע ראשי ובחוג למדעי החי כמקצוע משני, יוכלו ליהנות משיבוץ בסולם השכר לאחיות. ביום 19.11.1998 ענה לו מר בר, כי האחיות שהחלו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה ישובצו בסולם השכר האקדמי, כל עוד שהחלו לימודיהן עד שנת 1998. עם זאת, כך כתב, כשמדובר בחוג לסוציולוגיה אליו מצורף חומר נוסף, יוכל לענות רק כשיקבל חומר נוסף לעניין זה. ממכתב זה ועד למכתבים שכתב מר בר בתשובה למכתבים ספציפיים של חלק מהאחיות המשיבות בשנים 2002-2005, לאחר סיום לימודיהן, לא נראה כי ניתנה לאחיות תשובה ברורה וסופית כלשהי בדבר ההכרה בלימודיהן לצורך השיבוץ בסולם השכר האקדמי. יוער, כי לא נשמעה כל טענה מצד המדינה לפיה הובהר לאחיות בשלב כלשהו במהלך לימודיהן כי התואר אליו הן לומדות לא יוכר. מחומר התיק עולה, כי מר בר קבע לראשונה כי החוג לסוציולוגיה לא מוכר לאחיות לצורך שכר רק בשנים 2002-2005, כאשר האחיות כבר נקלטו במקומות העבודה השונים, וכאשר ביקשו כי ישובצו בסולם השכר האקדמי במקומות עבודתן, על בסיס התואר שברשותן. כלומר - רק בדיעבד, לאחר שהאחיות כבר סיימו את לימודיהן וכבר נקלטו במקומות עבודתן, מופיעה לראשונה תשובה ברורה כלשהי בעניין ההכרה בתואר שלמדו, וגם במועד זה, תשובותיו של מר בר, כפי שקבע בית הדין האזורי, היו לקוניות, לא ענייניות וניתנו מבלי שעמדו בפניו הנתונים הרלבנטיים. מהאמור עולה, כי לאחיות ולבית הספר לסיעוד בשערי צדק לא ניתנה תשובה ברורה וסופית ממשרד הבריאות בדבר ההכרה במעברן לחוג לסוציולוגיה לצורך שיבוץ בסולם השכר האקדמי. כל שניתנו להן היו תשובות כלליות ובלתי סופיות בדבר הכרה עקרונית בתואר בסוציולוגיה. יתרה מכך, מהמכתבים המפורטים לעיל ניתן להבין כי למעשה הגישה העקרונית היתה להכיר בלימודיהן, אלא שנדרש כאמור חומר נוסף. במצב עובדתי זה, לאחיות היתה ציפיה סבירה כי לימודיהן בחוג לסוציולוגיה, שנעשו ותוכננו אך ורק לצורך השיבוץ בדירוג האקדמי, יוכרו. לפיכך יש לטעמנו לקבוע כי בנסיבות אלה, עקרון ההסתמכות מחייב הכרה בלימודיהן של האחיות בחוג לסוציולוגיה לצורך השיבוץ בסולם השכר האקדמי. באשר לשאלת הרציפות ייאמר, כי כעולה מחומר התיק, לפחות לגבי האחיות ענבל אברג'יל ועדית שני, האחיות למדו ברצף מתחילת התואר ועד סופו, והחלו לעבוד בשירות המדינה מיד לאחר סיום לימודיהן לתואר הראשון באוקטובר 2001. כלומר, לא היתה הפסקה של ממש בלימודיהן של האחיות או הפסקה בין סיום לימודיהן לתואר לבין תחילת עבודתן, הפסקה שהיתה עלולה לפגוע בעקרון ההסתמכות, כאמור. לעניין זה נחזור ונבהיר, כי לו היתה הפסקה של ממש בין מועד סיום לימודיהן האקדמיים של האחיות לבין מועד תחילת עבודתן, המועד הקובע לצורך בחינת עקרון ההסתמכות היה צריך להיות מועד הקבלה לעבודה בשירות המדינה (ראה, למשל, בעניין זה ע"ע 444/07 סופי מרקמן - מד"י - משרד הבריאות, ניתן ביום 11.12.2008). לאור האמור לעיל, מקובלת עלינו קביעתו של בית הדין האזורי לפיה, משהאחיות השלימו לימודיהן לתואר בסוציולוגיה, ועמדו בכל דרישות התואר, הרי שיש לראותן כמי שהחלו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה עוד בחודש אוקטובר 1997, בעת שהחוג לסוציולוגיה הוכר על ידי משרד הבריאות, בהתאם לחוזר 97'. באשר לטענת ההפליה שהועלתה על ידי המדינה יוער, כי לגבי הלימודים במכללה האזורית אשקלון, שנלמדו במתכונת זהה ללימודי האחיות שבפנינו, ניתן אישור של הוועדה הבינמוסדית להכרה בתואר לצורך השיבוץ בדירוג האחיות. משכך, נכונה קביעת בית הדין האזורי לפיה, בניגוד לעמדת המדינה לפיה ההכרה בתואר שרכשו האחיות תיצור הפליה לעומת אחיות אחרות, הרי שלמעשה, אי מתן ההכרה בתואר שבידי האחיות שבפנינו היא זו שתיצור הפליה בינן לבין האחיות שלמדו באשקלון. עוד יוער, כי מדובר בקבוצה מוגדרת ומסויימת של אחיות, שלמדו בנסיבות המיוחדות המפורטות לעיל, ומשכך, אין בטענת ההפליה או בטענה התקציבית כדי להועיל למדינה בהליך זה. באשר להחלטתה האחרונה של הוועדה הבינמוסדית, שניתנה ביום 29.6.2009 לאחר החלטת בית הדין, יוער, כי וועדה זו בחנה רק האם ישנו הבדל מהותי בין תוכנית הלימודים בשנה א' אותה למדו האחיות בחוג המשולב, לבין תוכנית הלימודים בשנה א' בחוג לסוציולוגיה. הוועדה, כאמור, הגיעה לכלל מסקנה כי ישנו הבדל מהותי בין שני הסילבוסים. אולם, השאלה שהיה על הוועדה לבחון, לצורך בחינה אמיתית של מקרה האחיות שבפנינו, היא האם עמדו האחיות בדרישות התואר בסוציולוגיה כולו, בשנים שלאחר המעבר, ולא לבחון רק את החומר שנלמד בשנה א'. בשאלה זו דומה שלא יכול להיות ספק, כי האחיות אכן עמדו בדרישות התואר בסוציולוגיה כולו, שאם לא כן, לא היו האחיות מקבלות מאוניברסיטת בר אילן את האישור לתואר, אף אם מדובר בהשלמות שנלמדו רק לאחר המעבר של האחיות לחוג לסוציולוגיה משנה ב' ואילך. עוד יוער, כי מפירוט ההשוואה שערכה הוועדה הבינמוסדית בין שני הסילבוסים נראה, על פני הדברים, כי למעשה אין מדובר בהבדלים כה מהותיים, כפי שקבעה הוועדה, וככל הנראה מדובר בחסרים מסויימים אשר הושלמו בשנים הבאות בלימודי הסוציולוגיה שלמדו האחיות. באמור יש כדי לחזק את מסקנתו של בית הדין האזורי לפיה יש לראות באחיות כמי שהחלו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה החל מחודש אוקטובר 1997, בעת שעל פי חוזר 97', חוג זה עוד היה מוכר. משכך, לא נראה כי הדרישה להשלמת קורסים שהוצעה על ידי הוועדה הבינמוסדית סבירה, משהאחיות עמדו בכל דרישות התואר, בדומה לאחיות שהחלו לימודיהן בחוג לסוציולוגיה בחודש אוקטובר 1997, אשר אינן נדרשות להשלמה כלשהי. מה גם שבהתאם לתגובת האחיות, רוב הקורסים שהוצעו על ידי הוועדה הינם קורסים שכבר נלמדו על ידן. סיכומו של דבר - חוזרי משרד הבריאות מפורסמים בהתאם להחלטות הוועדה הבינמוסדית. הוועדה פועלת לעניין זה כרגולטור בהסדרת ההכרה בתארים לצורך דירוג ושכר. החלטותיה של הוועדה כפופות לכללי המשפט המנהלי החלים עליה כגוף ציבורי, ומשכך הן נתונות לביקורת שיפוטית ולבחינת סבירותן. במקרה שבפנינו, מקרה מיוחד שבו הועברו האחיות, אך ורק לצורך העמידה בתנאי החוזרים של משרד הבריאות, מהחוג המשולב לחוג לסוציולוגיה על בסיס תחילת לימודים בחודש אוקטובר 1997, כאמור, היה על הוועדה ליישם את הוראות החוזרים הרלבנטיים באופן מהותי ולא דווקני, ומתוך התחשבות בתכליתם. לא היתה הצדקה מהותית להבחין בין מי שהחל לימודיו בחוג לסוציולוגיה באוקטובר 1997, בעת שחוג זה היה מוכר בהתאם להוראות חוזר 97', לבין האחיות שבפנינו, אשר עברו בדיעבד לחוג לסוציולוגיה בשנת 1998, אך ורק לצורך העמידה בתנאי החוזרים, כאמור, והשלימו את כל דרישות התואר כמי שהחל לימודיו באוקטובר 1997. סוף דבר- הערעור נדחה. התואר אותו למדו האחיות מוכר בזאת לצורך השיבוץ בסולם השכר האקדמי בדירוג האחיות, לצורך שכר, קידום מקצועי, וכל צורך אחר. אין צו להוצאות בערעור. שכר טרחת עורך הדין והוצאות המשפט שנפסקו על ידי בית הדין האזורי יכסו גם את ההתדיינות בפנינו. אחיותדירוג שכר (דרגה)