אחריות העירייה לניקוז

מהם חובות העירייה בהקשר לניקוז ? סעיף 235(2) לפקודת העיריות [נוסח חדש] קובע כי העירייה "תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט". העירייה חייבת, אפוא, לדאוג כי הרחובות יהיו מנוקזים ונקיים כראוי וכי מערכת הניקוז תפעל ללא תקלות. בכך מוענק לעירייה מעמד של שליטה ופיקוח, הכולל כח וחובה לנקוט באמצעי זהירות [ע"א 243/83 עיריית ירושלים נ' גורדון, פ"ד לט(1) 113, 134 (1985)]. לבד מכך שעל העירייה לדאוג לכך כי רחובותיה יהיו מנוקזים כראוי, ברי גם כי ככל שקיים קו ניקוז עירוני שאחד מתאי הקליטה שלו מרושת ואינו אטום, חובתה של העירייה לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים לכך שלא יפרצו מים מתוך תא הניקוז ויציפו את הסביבה, שכן הדבר הוא חלק מהדאגה לכך שהניקוז יפעל ללא תקלות. אחריות העירייה בנזיקיןניקוזעירייה