אחריות עיריית תל אביב להצפה בדירה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות עיריית תל אביב להצפה בדירה: בית המשפט פסק כי אמות המידה באשר לחובת הזהירות שחבה רשות מקומית כלפי האזרח נקבעת, בין השאר, גם בחיקוקים, הקובעים את גדרי פעילותה ומטילים עליה חובות שונות (ע"א 862/80 עיריית חיפה נ' זוהר, פ"ד לז(3) 757 [1983], וראו בהרחבה ע"א 2906/01 עיריית חיפה נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ [2006]. לענייננו שלנו נפנה לפרק 12 לפקודת העיריות [נוסח חדש], המגדיר את "חובותיה של עירייה, ובכלל זה מטיל עליה חובה מפורשת לדאוג לניקוזם של רחובות (סעיף 235 לפקודה) ולתקינותה של מערכת הביוב (סעיף 237 לפקודה). הוראות חוק אלו מקימות לעירייה חובת זהירות מושגית וחובה קונקרטית כלפי תושבי העיר, ועליה לצפות שהפרת חובה זו עלולה לגרום נזק לתושבים. עמדה על כך כב' השופטת חיות בפרשת עיריית חיפה שלעיל: "משהוטלה על העירייה, בין יתר חובותיה, החובה החוקית לדאוג לניקוז רחובות העיר, עליה לצפות כי תושביה עלולים להינזק באם לא תקיים את חובתה זו ולא תדאג להקמת תשתית ניקוז התואמת את הצרכים במקום. אין לקבל בהקשר זה את טענת העיריות כי מדובר בחובה סטטוטורית שאינה מפורטת ועל כן לא ניתן לגזור ממנה חובת זהירות לצורך עוולת הרשלנות. ככל שמדובר בחובה לדאוג לענייני הניקוז ברחובות העיר, החובה שהוטלה על העיריות בסעיף 235(2) לפקודת העיריות ברורה ואין לצפות לכך שבחיקוק יפורטו כל פרטי התשתיות ההנדסיות הנדרשות. חובה סטטוטורית זו יש בה כדי לשמש בסיס לחובת הזהירות הקמה ביחסים שבין הציבור ובין הרשות המקומית, כמי שהופקדה על פי דין לדאוג לרווחתו ולבטיחותו בתחום השיפוט שנמסר לאחריותה ... אכן, המידע, השליטה והפיקוח באשר לאיכותה ולמצבה של תשתית הניקוז העירונית מצויים בידי העירייה מתוקף סמכויותיה על פי דין. היא, אפוא, הגורם שבידיו האמצעים הטובים ביותר להכרת צורכי הניקוז בשטח המצוי בתחום שיפוטה והיא מונעת הנזק היעילה ביותר..." נזקי מיםאחריות העירייה בנזיקיןהצפהעירייהתל אביב