אחריות שילוחית נזיקין

סעיף 13 לפקודת הנזיקין - אחריות שילוחית נזיקין: סעיף 13 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] קובע כדלקמן: "(א) לענין פקודה זו יהא מעביד חב על מעשה שעשה עובד שלו — (1) אם הרשה או אישרר את המעשה; (2) אם העובד עשה את המעשה תוך כדי עבודתו; אולם — (א) מעביד לא יהא חב על מעשה שעשה מי שאיננו מעובדיו אלא אחד מעובדיו העביר לו תפקידו בלא הרשאתו המפורשת או המשתמעת של המעביד; (ב) מי שהיה אנוס על פי דין להשתמש בשירותו של אדם שאין בחירתו מסורה לו, לא יהיה חב על מעשה שעשה האדם תוך כדי עבודתו זו. (ב) רואים מעשה כאילו נעשה תוך כדי עבודתו של עובד, אם עשהו כעובד וכשהוא מבצע את התפקידים הרגילים של עבודתו והכרוכים בה אף על פי שמעשהו של העובד היה ביצוע לא נאות של מעשה שהרשה המעביד; אולם לא יראו כן מעשה שעשה העובד למטרות של עצמו ולא לענין המעביד. (ג) לענין סעיף זה, מעשה — לרבות מחדל." אחריות הנובעת מהוראת סעיף 13 לפקודת הנזיקין היא אחריות שילוחית לפעולות אשר בוצעו ע"י עובד במסגרת תפקידו, ראה: א' ברק, אחריות שילוחית בדיני הנזיקין, (ירושלים, 1964), עמ' 93, 123 - 159, וכן ע"א 445/88 הכונס הרשמי כמפרק בנק צפון נ' יצחק שטיבל, פ"ד מד(3), 331 ,עמ' 339-340. יסוד זה נלמד גם מהוראות סעיף 13(ב) סיפא אשר קובע כי לא ייחסו פעולות של עובד למעביד אם העובד עשה את הפעולות למטרות של עצמו. אחריות שילוחיתנזיקין