עבירת מצג שווא כלפי רשויות המס

ביום 14.4.03 מסרתי החלטתי לענין טענתו הטרומית של הנאשם הנוגעת להוראת חיקוק מס' 3 בכתב האישום. לאחר זאת, נותרו בתוקפן שתי הוראות חיקוק 1 ו-2. בתחילת הדיון ביקש הסניגור המלומד, להוסיף ולטעון שתי טענות טרומיות נוספות. קבעתי כי החלטתי בענין הטענות תינתן לאחר פריסת הראיות לפני על ידי הצדדים. עתה, אדון בקצרה בטענות. טענתו הראשונה של הסניגור המלומד היתה, כי על פי כתב האישום מואשם הנאשם על פי ס' 415 לחוק העונשין, עבירה שאינה במקומה נוכח החלטתי מיום 14.4.03. טענתו של הסניגור הינה, למעשה, טענה הנוגעת לגוף הכרעת הדין, וזו תדון להלן. טענתו השניה של הסניגור המלומד היתה, כי הנאשם לא נחקר במשטרה בשאלת הייצוג בפני רשויות המס. משכך, נמנעה ממנו זכות טיעון, זכות שהינה זכות יסוד הנמנית על כללי הצדק הטבעי. צרת טענתו המלומדת של הסניגור הינה עובדות תיק זה. בחקירתו במשטרה (ת/1) נשאל הנאשם מדוע מזדהה הוא בפני לקוחותיו ובפני שלטונות המס כיועץ מס. הנאשם ציין בתשובתו לשאלת החוקר, כי בפני לקוחותיו הוא אינו מזדהה כיועץ מס. אבל לא כך בפני שלטונות המס, וזאת מפני: "...כך זורם לי עם העבודה ואין לי הסבר מיוחד..." (ת/1 שורה 24-25). לאמור, הנאשם השיב לשאלה המפורשת של החוקר ותיאר אופן ייצוג לקוחות על ידו לפני רשויות המס. גם בהמשך נשאל בנושא, ותשובתו: "...אין לי תשובה..." (ת/1 גיליון 2 שורה 1). ועוד, הנאשם בחקירתו במשטרה מתייחס למוצג ת/2 שם רשם עצמו כ"מייצג" (ראה נספח ב' למוצג ת/2 כמצויין ב-ת/1 גליון 2 שורות 12-18) אמור מעתה, הנאשם נחקר בחקירתו במשטרה בשאלת הייצוג שהינו נותן ללקוחותיו לפני רשויות המס. ייצוג שעל מדוכת הדיון. במצב דברים זה, אעבור לסוגיות בהן נחלקו הצדדים בפני. ראשית לכל, שאלת הייצוג. הסניגור המלומד סבור, שלא הוכח בתיק זה, כי הנאשם ייצג מי מלקוחותיו בפני רשויות המס. לגישת הסניגור, כל שעשה הנאשם בתיק זה היה למסור מסמכים. טיפולו היה טיפול פורמלי טכני, ולא יותר. טיפול שכזה אינו חוסה בצל התיבה "ייצוג" בפקודת מס הכנסה. לא אוכל לקבל גישת הסניגור המלומד. מפקח מס הכנסה, מר אלון ברוך, סיפר בביהמ"ש על פגישה במשרדו עם הנאשם ואופן טיפולו של זה, כמייצג נישום בשם אברמוב אדוארד. הנאשם טיפל בהשגה על שומה שנפסקה לנישום הנ"ל לשנים 92-94. בנוסף טיפל בענין השומה הצריכה לאותו נישום לשנים 95-96 בערכאה ראשונה. לשאלת התובע המלומד, עו"ד חיים ויסמונסקי, השיב מפקח מס הכנסה וציין, שבדיון (בענין ההשגה) הוחלפו דברים במספר נושאים, שבהם היתה נטושה מחלוקת בערכאה הראשונה (עמ' 17 שורה 10). מפקח מס הכנסה לא נחקר למעשה בחקירה נגדית. בוודאי ובוודאי לא בסוגיה שבמוקד הדיון. במצב דברים זה, אין אלא לקבוע, כי עדות מפקח מס הכנסה, מר אלון ברוך, ניצבת במלוא תוקפה ומשקלה. עדות המפקח מס הכנסה, שלעצמה, מלמדת על כך, שהנאשם ייצג גם ייצג את הנישום מר אברמוב, לפני רשויות מס ההכנסה. זאת ועוד, בחקירתו במשטרה (ת/1) מתאר הנאשם מדוע ולמה הציג עצמו כיועץ מס בפני רשויות המס (צוטט לעיל ת/1 שורה 24-25). בהמשך חקירתו הוצג בפני הנאשם מוצג ת/2, שם רשם עצמו כ"מייצג" (ראה חלק ב'). לאמור, במוצג ת/2 יש ראשית הודאה, ויותר מכך, בשאלת יצוג נישום על ידי הנאשם לפני רשויות המס . בוודאי, יש במוצג זה לשמש יתד תמיכה לעדות מפקח מס הכנסה. הנאשם העיד בביהמ"ש. לא מצאתי בדבריו, ולו כמלוא הנימה, דבר שבכוחו לערער או לפגום מהממצאים המוחלטים שפורטו לעיל. הנה כי כן, הוכח בפני, שנעלה מספק, כי הנאשם ייצג נישום לפני רשויות מס הכנסה, עבירה בניגוד לס' 216 ג' לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש). הנאשם הואשם עוד, כי קיבל דבר במרמה, עבירה לפי ס' 415 לחוק העונשין. שאלת השאלות בנשוא ענייננו, האם הציג הנאשם מצג שווא כלשהו כלפי רשויות המס. נוכח החלטתי מיום 14.4.03 לא ניתן לגרוס, כי הנאשם הציג מצג שווא בפני מפקח מס הכנסה, מר אלון ברוך. הנאשם הציג עצמו כיועץ מס של הנישום והזדהה באמצעות תעודת זהות. עד התביעה ציין, כי לא דרש מעבר לכך דבר, והנאשם לא נדרש לדבר. לא ניתן ללמוד מעדות עד התביעה, כי הנאשם הציג מצג שווא שהוא במהלך טיפולו בעניינו של הנישום אברמוב. הדבר שונה בענין מוצג ת/2. הנאשם חתם על טופס רשמי של רשויות המס (טופס א'-2279) בחלק ב' ורשם את שמו המלא מעל הכותרת "שם המייצג (לפי מרשם מס ערך מוסף)". בנוסף, חתם ושם את חתימתו המודפסת במקום המיועד לחתימה וחותמת המייצג. הנאשם סיפר בעדותו בביהמ"ש, כי מוצג זה מולא על ידו לצורך יפוי הכח שבו. דברים אלה מוטב היו ולא נאמרים, מנשאמרו. מוצג ת/2 כולו בשלמותו הינו מוצג שנועד לרישום ייצוג. כל עניינו ומהותו של המסמך הינו יפוי כח של נישום לשליחו על מנת שזה ייצגו, כ"מייצג" בפני רשויות מס הכנסה. לא מדובר ביפוי כוח סטנדרטי, בוודאי לא ביפוי כוח כללי. הטופס הנ"ל הינו טופס שנועד לרישום מיוצג. חלק ב' שבו נועד לרישום מייצג חדש או עדכון פרטיו. אם בכך לא די, אזי על גב הטופס רשומים הנחיות למילויו. הדברים רשומים ב"רחל בתך הקטנה". הנאשם נשאל על כך בביהמ"ש. הנאשם לא התכחש למודעותו להנחיות הנ"ל, אלא לגישתו הנחיות אלה: "...אינן רלוונטיות לגבי." (עמ' 33 שורה 9). לאמור, חרף הכיתוב הברור שבטופס, ולמרות הנחיות המפורשות בגב הטופס, מוצא הנאשם ליתן מטרה שונה בתכלית לטופס. מטרה ש"נולדה" לצורכי הגנתו במשפט. ועוד, הנאשם בעדותו בביהמ"ש הוסיף וציין, כי מילא את חלק ב' לטופס הואיל: "יש פה את מספר הטלפון שלי שאם מס הכנסה רוצה לשאול אותי" (עמ' 33 שורה 3). לאמור, על פי גישת הנאשם מילא טופס רשמי של מס הכנסה לשם רישום מספר הטלפון במשרדו. גירסה "מעניינת". ברם, גירסה שאין לי אלא לדחותה. הנאשם מילא את הטופס לא לשם יפוי הכוח ולא לשם מספר הטלפון במשרדו לנוחיות עובדות מס הכנסה. ועוד. הנאשם בחקירתו במשטרה התייחס למוצג ת/2. הנאשם לא מציין, ולו ברמז, שמילא מוצג ת/2 לשם יפוי הכוח שבו, יפוי כוח שיאפשר לו למסור מסמכים ולבצע מטלות טכניות דומות, שאינן נכללות בגדר פעולות המיועדות ל"מייצג". לא זו אף זו, עד התביעה, מר רון חכם, שימש סגן פקיד שומה. העד סיפר בעדותו בביהמ"ש על מטרת חלק ב' בטופס הנ"ל. מדובר בטופס שהוא בעצם: "...בקשה של המייצג לרישום בפנקס המייצגים שבנציבות מס הכנסה. רישום כזה מקנה לו אורכות מרוכזות. לכל מייצג יש מספר מייצגים שלגבי כל אחד מהם נשלח טופס כזה לנציבות מס הכנסה. בהתאם למספר המיוצגים, מקבל המייצג אורכות אוטומטיות להגשת דוחות של משרדו. רק משהינו מייצג יכול להרשם כמייצג. ורק מייצג רשום יכול לקבל את אותן אורכות...למעשה אדם שממלא חלק ב' מצהיר שהינו מייצג והוא מבקש להחיל עליו את הסבר האורכות האוטומטי. " (עמ' 20 שורה 17עד עמ' 21 שורה 5). הסניגור המלומד לא חקר בחקירתו הנגדית,ולו בשמץ קצת, בנושא זה. ועוד. הנאשם בעדותו בביהמ"ש מלמדנו, כי יודע הוא היטב את היתרון של מייצגים על מטפלים אחרים. מייצגים נהנים מאורכות אוטומטיות (ראה עמ' 33 שורה 12; עמ' 32 שורה 9). צא וראה, הנאשם מילא את מוצג ת/2 כשהוא מכיר משמעותו של המוצג והיתרונות שניתן להשיג באמצעותו. הנה כי כן, התמונה העובדתית ברורה ובהירה. הנאשם רשם את שמו תחת הכותרת: "שם המייצג", כמו גם תחת הכותרת: "שם המייצג (לפי מרשם מע"מ)", כמו גם תחת כותרת: "שם המשרד המייצג" כמו גם, חתם ושם חותמתו הרשמית במקום המיועד ל: "חתימה חותמת המייצג" (הטופס הנ"ל בת/2). הנאשם מילא מוצג ת/2, טופס א- 2279. הנאשם עשה שימוש בטופס הנ"ל, כשהוא מציג עצמו במרמה כמייצג, על מנת לזכות ביתרונות הנתונים למייצג רשמי במס הכנסה. על פי העובדות שנקבעו על ידי נתגבשו יסודות העבירה על פי ס' 415 יחד עם ס' 25 לחוק העונשין. סוף דבר. הנאשם מורשע, איפוא, בעבירה לפי ס' 415 יחד עם ס' 25 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 ובעבירה לפי ס' 216 ג' יחד עם ס' 236 (3) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש). מצג שוואמיסים