מה גובה הפיצויים שאפשר לקבל על אפליה בכניסה למועדון ?

הנזק הסטטוטורי אשר נקבע בסעיף 5 (ב) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ; ולמקומות ציבוריים, תשס"א - 2000, הוא פיצוי מקסימלי אשר מציב רף עליון. כאשר בית משפט פוסק פיצוי בכל מקרה לגופו, לפי נסיבות העניין. בפסק דינו של כב' השופט רונן בת.א 155380/09 תמיר כהן נ' ליאור מלכה הביא השופט שלוש דוגמאות של תיקים שונים (סעיף 16 לפסק הדין) כאשר במקרה אחד נפסק 15,000 ₪ במקרה הנוסף 7,500 ₪ לכל תובע, ועוד שני מקרים שבהם נפסקו 30,000 ₪ לכל תובע. בפסק דין שנתתי ביום 3/1/11 בת.א. 23258-09-09 ניר לוי נ' לופט אירועים ואח' פסקתי פיצוי בסך 40,000 ₪ לכל הפרה. מקרה שבו התובע הסכים בכנות לנהל משא ומתן עם הנתבעות על מנת לפתור את הסכסוך, אבל הנתבעות סרבו בתוקף לנהל כל משא ומתן, כך שהתובע נאלץ לנהל הליך משפטי מלא, על כל הכרוך בכך. כאשר בית משפט שוקל את גובה סכום הפיצוי עליו גם לקחת בחשבון את דרך ההתנהלות של הצדדים לרבות בחינת השאלה - האם התובע נתן אפשרות לנתבעים לפצותו בטרם הגשת התביעה באופן אשר היה מייתר את הצורך בהגשת תביעה. האם הנתבעים עשו מאמץ לפתור את המחלוקת מבלי צורך בניהול כל ההליכים בתובענה ועוד. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ; ולמקומות ציבוריים: א) סעיף 3 (א) לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ; ולמקומות ציבוריים, תשס"א - 2000 קובע: "מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות". על התובע לציין בכתב התביעה על איזה רקע הוא הופלה לטענתו והוא אכן טען מפורשות כי הוא הופלה על רקע מוצאו / צבע עורו. (ראה לעניין זה: בר"ע (י-ם) ג.י.א.ת. ניהול והשקעות בע"מ נ' ארז מור . כבר נקבע בפסיקה, כי האיסור על הפליה חל גם על הפליה בשל צבע עור (ראה לעניין זה גם פסק דינו של כב' השופט ברנר ת.א. (ת"א) 22225/07 ירימי אבישי נ' ב.ת.א. 5 אחזקות בע"מ ואח' וכן פסק דינו של כב' השופט אילן רונן ת.א. (ת"א) 155380/09 תמיר כהן נ' ליאור מלכה. ב) סעיף 6 לחוק קובע חזקות אשר יכולות לסייע לתובע בהוכחת תביעתו בהליך אזרחי על פי החוק. סעיף 6 לחוק קובע: "הוכיח התובע בהליך אזרחי לפי חוק זה אחד מאלה, חזקה שהנתבע פעל בניגוד להוראות סעיף 3, כל עוד לא הוכיח אחרת: (1) הנתבע סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות במקום ציבורי, לאחר שבירר פרטים הנוגעים לעילות ההפליה המנויות בסעיף 3. (2) הנתבע סירב לספק מוצר או שירות ציבורי, מנע כניסה למקום ציבורי או סירב לתת שירות במקום ציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בסעיף 3, ולא סירב כאמור, באותן נסיבות, למי שאינם נמנים עם אותה קבוצה. (3) הנתבע התנה הספקת מוצר או שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי או מתן שירות במקום ציבורי, לנמנים עם קבוצה המאופיינת לפי עילה מעילות ההפליה המנויות בסעיף 3, בקיום תנאי אשר לא נדרש ממי שאינם נמנים עם אותה קבוצה". פיצוייםאפליה בכניסה למועדונים ולמקומות בילוישאלות משפטיותהפליה / אפליה