ביטוח אחריות מקצועית צד ג

בספרו של ירון אליאס "דיני ביטוח", מהדורה שנייה, כרך א', הוגדר ביטוח אחריות מקצועית כדלקמן: "ביטוח אחריות מקצועית (Professional Liability Insurance) הוא ביטוח המכסה חבות פוטנציאלית של בעל מקצוע כלפי צד שלישי, לקוחו של בעל מקצוע או אחר, בגין 'היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה'. על פי רוב, האחריות המכוסה על פי הפוליסה היא אחריות על פי דין (בעיקר - דיני הנזיקין) ועל פי הסכם, היינו אחריות שמקורה בהפרת החוזה שבין בעל המקצוע (המבוטח) לבין הצד השלישי (לקוח). הפוליסה הטיפוסית לביטוח אחריות מקצועית נועדה לבטח את עיסוקם של בעלי מקצועות חופשיים, כגון רופאים, עורכי דין ומהנדסים. ככל שמדובר בביטוח לבעלי מקצועות חופשיים, קו הגבול בין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לבין פוליסה 'רגילה' לביטוח מפני סיכוני צד שלישי, המסייגת בדרך כלל חבות שמקורה באחריות מקצועית, הוא ברור למדי. הדוגמא הטיפוסית להבחנה בין שני סוגי הפוליסות נוגעת לנזק שמקורו בהחלקה או במעידה של לקוח במשרדו של בעל המקצוע לעומת נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מייעוץ רשלני. כך, אם מעד הלקוח ונפגע במשרדו של בעל המקצוע עקב רשלנותו של האחרון - הביטוח המכסה את האירוע הוא ביטוח מפני סיכוני צד שלישי. לעומת זאת אם נפגע הלקוח בשל ייעוץ מקצועי רשלני - הביטוח הרלוונטי הוא ביטוח אחריות מקצועית" ברם כאשר מדובר בנזק שנגרם לצד שלישי על ידי מי שאופי עיסוקם אינו עונה על ההגדרה המקובלת של מקצועות 'הצווארון הלבן', כגון בעלי מלאכה או נותני שירותים, קו הגבול בין האחריות המקצועית לבין האחריות החוקית ('הרגילה') הולך ומתעמעם. ב-ת.א. 37340/05 סופר אבי בע"מ נ' נטוצי בע"מ ואח' נדון מקרה בו נגרם נזק לחנות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בשל הצפתה במים אשר חדרו לתוכה מתוך בית עסק הממוקם מעליה. ההצפה אירעה בשל התנתקות צינור שהותקן באופן לקוי בבית עסק מעל החנות שניזוקה. באותו מקרה נפסק כי הנזק נגרם מאחר ופעולת התקנת הצינור המקצועית לא בוצעה כראוי, ולפיכך האירוע הינו באחריותו המקצועית של המתקין והדבר מוחרג מהפוליסה לצד ג'. ב-ת.א. (נצ') 4092/02 גולן נ' מלון הולידיי אין ירושלים ואח' נפסק לעניין תחולת פוליסת צד ג' על חבות מקצועית של המבוטח כדלקמן: "לעניות דעתי, פוליסת צד ג' אינה מיועדת, ככלל, לבטח חבות מקצועית של המבוטח, אלא מיועדת למקרים בהם קיימת אחריות 'אחרת' של המבוטח כלפי צד שלישי, שאינה קשורה באותה חבות הנובעת מעבודתו ופעילותו המהותית - מקצועית, שאם לא כן, לא היה במקרים רבים צורך בהנפקת פוליסת אחריות מקצועית ודי היה בפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג', וזאת גם במקרים בהם נגרם נזק לצד שלישי עקב רשלנות בביצוע עבודה מקצועית על ידי המבוטח. לטעמי, במקרים בהם מדובר במבוטח אשר במסגרת עיסוקו נדרשת ממנו מקצועיות ומומחיות לשם ביצוע המלאכה (דוגמת חברה לביצוע עבודות חשמל), יש לבחון את שאלת הכיסוי הביטוחי בזיקה הדוקה לאופן קרות התאונה, או מקום בו התרחשותה של התאונה קשורה קשר בל ינותק עם פעולותיו המקצועיות של המבוטח - היינו בקשר עם עצם המהות שבעיסוקו ומקצועו - הרי שאז יש להחיל על המקרה את פוליסות האחריות המקצועית של המבוטח, ככל שקיימת". ב-ת.א. (שלום-ת"א) 216534/02 גינזבורסקי נ' מועצה אזורית ברנר דן בית המשפט בתחולת חריג אחריות מקצועית בפוליסת צד ג' הזהה בניסוחו לחריג נשוא התביעה כאן. באותו מקרה התובעת נפגעה במהלך התעמלות באולם ספורט שבבעלות הנתבעת, מועצה אזורית ברנר, אשר היתה מבוטחת גם כן בפוליסה לאחריות מקצועית. בפסק הדין שניתן באותו הליך בית המשפט דחה את הטענה כי יש לפרש את חריג האחריות המקצועית על דרך הצמצום והוסיף באומרו: "אף התנהגותה של הנתבעת תומכת בפרשנות הדר. אם אכן סברה הנתבעת כי 'אחריות מקצועית' הינה אחריותו של בעל מקצוע חופשי, עצמאי שעיסוקו רוחני ושהיא או עובדיה אינם כאלה הרי לשיטתה כבר כוסתה במסגרת פוליסה קיימת של צד ג'. לשם מה הלכה ורכשה עבור תקופת ביטוח זהה, פוליסת 'אחריות מקצועית' אצל הדר? חזקה על הנתבעת שלא חפצה להוציא כספי ציבור לשווא ולא רכשה שתי פוליסות שמעניקות כיסוי ביטוח זהה. התנהגות הנתבעת מלמדת כי ידעה והבינה היטב כי אחריותה המקצועית לרבות בגין פעולות עובדיה אינה מכוסה במסגרת פוליסת הדר צד ג' ולכן כיסתה אותה במסגרת פוליסת הדר אחריות מקצועית". ביטוח אחריות מקצועיתביטוח אחריות