ביטול מינוי עורך דין מטעם הבנק לכונס נכסים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מינוי עורך דין מטעם הבנק לכונס נכסים: מונחת בפני בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל גב' רביע ג'באלי, מיום 17/11/10, על פיה הורתה על ביטול מינויו של עורך דין אורי שרם ככונס נכסים על הנכס הממושכן, במסגרת תיק הוצל"פ 13/05471/10/0. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה . העובדות שבבסיס הבקשה; ביום 3/6/10 הגיש המבקש בקשה לביצוע שטר משכון, החתום בידי המשיבים, למימוש הנכס הידוע כנכס המהווה דירת מגורים והנמצא ברח' דליה 3/45 נצרת עלית והידוע כתת חלקה 90, חלקה 64 בגוש 17752. ביום 23/10/10 מונה עורך דין שרם על ידי רשם ההוצאה לפועל , ככונס נכסים על הדירה. ביום 3/11/10 הגישה עורך דין מאירה אזרד בקשה לביטול מינויו של עורך דין אורי שרם ככונס נכסים, מן הטעם, כי היא מונתה כונסת נכסים על אותו נכס, במסגרת תיק תמ"ש 1569-06-10 וזאת ביום 19/7/10. בין היתר, נטען בבקשה, כי עורך דין שרם ידע על מינויה של עורך דין אזרד ככונסת נכסים ולא טרח לציין זאת בבקשתו. כב' הרשמת, ג'ביע ג'באלי, ציינה בהחלטתה, כי לאחר שבחנה את טענות הצדדים, היא רואה לנכון לבטל את מינוי של עורך דין שרם ככונס נכסים, בין היתר כי בעת החלטתה מיום 21/10/10 לא הובא לידיעתה העובדה שכבר ביום 19/7/10 מונה כונס נכסים אחר על הדירה ונוצר, לדעתה, מצב שהחלטתה בדבר המינוי עומדת בניגוד להחלטה שיפוטית אחרת, קודמת לה בזמן, שניתנה על ידי בית המשפט לענייני משפחה וכי אם חפץ בא כוח הבנק לבטל את מינויה של עורך דין אזרד ככונסת נכסים, יהיה עליו לפנות לבטל אותה החלטה או לערער על אותה החלטה של בית המשפט לענייני משפחה. בין לבין, היא מפנה להחלטה של בית המשפט העליון ברע"א 11025/08 בדעאן נ' עיזבון המנוח בדעאן מיום 24/2/09. מינוי כונס נכסים בבימ"ש לענייני משפחה; במסגרת הליכי הגירושין בין המשיבים 1 ו-2, נתגלע סכסוך משפחתי וננקטים הליכים בבית המשפט לענייני משפחה. עורך דין מאירה אזרד פנתה לבית המשפט לענייני משפחה וביקשה להתמנות ככונסת נכסים על דירת הצדדים (הדירה נשוא תיק הביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ), לצורך שמירה על הדירה, לייעל את החזקתה ולשם ביצועו של פסה"ד. הבקשה להתמנות הוגשה כסעד זמני, במסגרת תביעה בענייני רכוש שהגישה המשיבה מס' 2 נגד המשיב מס' 1. כעולה מהחלטת כב' השופט סארי ג'יוסי, ניתן ללמוד, כי בדירה לא מתגוררים אנשים למעלה מחודשיים לפני הגשת הבקשה והסעד הדרוש בדמות מינוי כונס נכסים נחוץ ודרוש לשם הבטחת פס"ד בעתיד וממילא מיועד על מנת לשמר את המצב הקיים, לשמר את ערך הדירה וזכויות הצדדים מפני מכירתה על ידי הבנק, בגין חוב פיגורים בתשלומי החזר המשכנתא. כב' השופט ג'יוסי הורה על מינוי עורך דין מאירה אזרד ככונסת נכסים ואסר עליה להשכיר את הדירה ו/או למכור אותה, אלא באישור בית המשפט. נימוקי כב' הרשמת ג'באלי; שני נימוקים עמדו ביסוד החלטתה לבטל את מינויו של עורך דין אורי שרם: א. עורך דין שרם לא טרח לציין בבקשתו למנות כונס נכסים , את העובדה כי מונה כונס נכסים קודם לבקשתו על ידי בית המשפט לענייני משפחה. ב. החלטת מינויו על ידי לשכת ההוצאה לפועל עומדת בסתירה להחלטת כב' השופט סארי ג'יוסי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת. אלו הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה מיום 17/11/10, תוך כדי כך שהיא מפנה לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן ברע"א 11025/08 בדעאן נ' עיזבון המנוח בדעאן מיום 24/2/09. הכרעה; אין חולק, כי כבר ביום 11/8/10, ידע עורך דין שרם כי עורך דין אזרד מונתה ככונסת נכסים, הראיה, מכתבו מיום 12/8/10 ולפיה הוא מודיע לה, כי הוא מתנגד למכירת הנכס על ידה. עובדה זו, היה על עורך דין שרם לפרט בבקשתו בפני כב' הרשמת ג'באלי בעת שהגיש את בקשת הביצוע ובקשתו להתמנות ככונס נכסים ביום 21/10/10. אין מקום לבחור את העובדות המובאות בפני רשם ההוצאה לפועל ; הייתה מוטלת על עורך דין שרם החובה לפרט , עובדה חשובה זו, בבקשת הביצוע . עורך דין שרם לא חולק על כך שעובדה זו לא הובאה לידיעת כב' הרשמת בעת מתן החלטתה. אכן, רשם ההוצאה לפועל אינו מוסמך לעכב הליכי מימוש משכון, אך לרשם ההוצאה לפועל סמכות רחבה דיה לקבוע את הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון. אין זה נכון, כטענת המשיב, כי כב' הרשמת רביע ג'באלי, כאשר ביטלה את מינויו ככונס נכסים, קבעה שהיא מעכבת את הליך מימוש המשכון. החלטתה בדבר ביטול מינוי כונס -נכסים נוגעת לסמכות הרחבה המופקדת בידי רשם ההוצאה לפועל ולפיה, מוסמך הוא לקבוע את הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון, מכוח סעיף 18 לחוק המשכון, תשכ"ז - 1967. החלטתה בדבר ביטול המינוי, בניגוד לנטען על ידי ב"כ המבקש, אינה נחשבת לעיכוב ביצוע המשכנתא. החלטתה נגעה אך ורק לביטול מינוי של עורך דין שרם ככונס נכסים בהיותה אחת הדרכים למימוש המשכון ולא הדרך היחידה .להזכיר, מינוי כונס נכסים היא אחת האפשריות העומדות בפני רשם ההוצאה לפועל בכדי להורות על מימוש המשכון וכשרשם ההוצאה לפועל מבטל את מינויו, אין הדבר נוגע לעיכוב המשכון. משכך, אין ממש בטענת המבקש, כי ביטול המינוי הוא למעשה עיכוב מימוש המשכון. שני הדברים שונים בתכלית השוני, אין בינם ולא כלום. האם מוסמך רשם ההוצאה לפועל, בשל העלמת עובדת מינויו של כונס אחר על הנכס, היא עילה טובה לביטול מינוי כונס נכסים, על פי סעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל . התשובה לכך היא חיובית. מאחר וההחלטה התייחסה לדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון ושעה שקיים כונס אחר על הנכס, דרך המימוש הטובה ביותר, הינה לאפשר לכונס הראשון שהתמנה על ידי ערכאה שיפוטית אחרת, לבצע את הליך המימוש ולפרוע את החוב לבנק. זאת ועוד, עובדות רלבנטיות לעצם מינוי כונס נכסים, על פי סעיף 54 ו- 81 לחוק ההוצאה לפועל, מחובתו של מגיש הבקשה לציינה מפורשות בגוף הבקשה, שכן היא נוגעת לשאלה שבסמכות ובשיקול דעת רשם ההוצאה לפועל, דהיינו קביעת הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון. משכך, צדקה כב' הרשמת ג'באלי כשהורתה על ביטול המינוי בשל העלמת עובדה, כי כונס אחר מונה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, למרות שלא נאמר על ידה, כך אני רואה את קביעתה, שהדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון, היא על ידי מכירתו בידי כונס נכסים אחר שמונה ראשון בציר הזמן. למרות כל האמור לעיל, בין הגשת הבר"ע ועד לכתיבת פסה"ד, נפל דבר בתיק זה. ביום 24/2/11, הורה כב' השופט סארי ג'יוסי על ביטול מינויה של עורך דין מאירה אזרד מתפקידה ככונס נכסים. כמו כן, הורה, בהסכמת הצדדים, על פירוק השיתוף בדירת המגורים והורה על מינוי שמאי לערוך חוו"ד בדבר שווי הנכס , לצורך מכירתו על ידי שני הצדדים. משכך, אין עוד שאלת מינויו של כונס אחר והעלמת עובדה זו אינה רלבנטית עוד לערעור שבפנינו, ובשל התפתחות זו, טעם זה שהיה בבסיס החלטת כב' הרשמת, לא יוכל לעמוד עוד יותר, לאור העבודה כי בוטל מינויה של עורך דין אזרד ככונסת נכסים. משכך, אין עוד רלבנטיות לשאלה זו , כלל ועיקר, ונימוק זה אינו יכול, היום , לשמש כבסיס לביטול המינוי. מינוי כונס בהליך אחר; ברמת העיקרון מסכים אנוכי עם קביעת כב' הרשמת ג'באלי, שמינויו של כונס אחר, שמטרתו מכירת הדירה, אינו מצדיק מינוי בא כוח הבנק ככונס נכסים לצורך מימוש המשכון, במסגרת תיק ההוצאה לפועל ובלבד שהוא קדם בציר הזמן. בנסיבות פסק דין פרשת אנטון בדעאן שהפנתה אליה כב' הרשמת ג'באלי, היו עובדות אחרות ולפיהן, בית המשפט לענייני משפחה מינה כונס נכסים קבוע, לאחר שהורה על פירוק שיתוף בדירת המגורים ומינויו של כונס הנכסים הפך להיות חלוט. הנמקה נוספת שעומדת בבסיס קביעה עקרונית זו, הינה איסור קביעות שיפוטיות סותרות ומינוי בעלי תפקידים שונים מכוח הליכים שונים על אותו נכס, דבר שיכול להביא לסתירה, פעולות שונות ומנוגדות של בעלי התפקידים, דבר שאסור שיתקיים, שעה שכל בעל תפקיד כפוף לסמכות פיקוח שונה וכל אחד מהם יוכל לגרום למכירת הנכס ועירוב צדדי ג' מבלי שאחד ידע על השני, דבר זה כשלעצמו אינו ראוי ויש להימנע ממנו. קיומה של סמכות של רשות בין שיפוטית ובין מעין שיפוטית, למנות בעלי תפקידים, יש להפעיל אותה בזהירות הראויה והמתבקשת, תוך מתן משקל לעובדה שרשות שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת , הפעילה את אותה סמכות, מינתה בעל תפקיד מטעמה. כאשר מתברר לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, כי ערכאה אחרת כבר מינתה בעל תפקיד, ראוי שלא למנות בעל תפקיד נוסף, אלא להורות לבעל תפקיד כגון כונס נכסים, לפנות לרשות השיפוטית שכבר מינתה בעל תפקיד ולדרוש את ביטול מינויו ככונס נכסים. בנסיבות תיק זה ולמרות שאני סבור כי צדקה כב' הרשמת, ברמה העקרונית בהפעלת הדין, נסיבות ספציפיות שהתקיימו במקרה זה, היו מחייבים תוצאה שונה, לא על ידי ביטול המינוי אלא על ידי עיכובו ומתן הוראה לכונס הנכסים לפעול בהגשת בקשה לבית המשפט לענייני משפחה ולדרוש את ביטול המינוי בבית המשפט לענייני משפחה וזאת מן הטעמים הבאים: א. מינוי כונס הנכסים על ידי בית המשפט לענייני משפחה אינו בהליך של פירוק שיתוף, תכלית המינוי הינה מימוש הנכס או מכירתו אלא ההפך הגמור מתכלית זו. המינוי נועד למנוע את מימוש הנכסים, השארת מינוי עורך דין אזרד במתכונת הנוכחית, היא הלכה למעשה, עיכוב מימוש של הליך המשכנתא, שכן תפקידה היה למנוע את מכירתו על ידי הבנק. תפקידה היה לשמר את הדירה ולמנוע מכירתה , שעה שהליך מינוי כונס נכסים נועד למכור את הדירה. ב. מינוי כונס נכסים במתכונת כפי שמונה, אינה עוד חוסה תחת הצל של הדרך היעילה והצודקת למימוש משכון, כי מימוש ומכירה לא חלק מסמכויות עורך דין אזרד, בכובע של כונס נכסים, אלא סמכותה הייתה על פי החלטת המינוי וכלשונו של בית המשפט, למנוע הליך כינוס על ידי הבנק הממשכן ואסר עליה להשכיר או למכור את הדירה. ג. העובדות של פרשת בדעאן, היא שכונס הנכסים שם היה בהליך של פירוק שיתוף, נועד לצורך המכירה, נסיבות אלו לא קיימות בענייננו. ד. בעת מתן פסה"ד כבר ברור לכולם, שגם שאלת מינוי עורך דין אזרד, כבר איננה רלבנטית, לאחר שמינויה בוטל ושוחררה מתפקידה ככונסת נכסים, גם טעם זה כבר אינו עומד, ואין אפשרות להמשיך ולבטל את מינוי כונס הנכסים מטעם הבנק, לאחר שמינויה כבר בוטל. התוצאה; אני מקבל את הערעור, מבטל את החלטת כב' הרשמת ג'ביע ג'באלי מיום 17/11/10 ומחזיר את החלטת המינוי מיום 23/10/10, בדבר מינוי של עורך דין שרם אורי ככונס נכסים, על כנה. שמורה למשיבים 1 ו- 2 הזכויות על פי חוק ההוצאה לפועל בדמות פירעון החוב, ושמורה להם הזכות לפנות בבקשה לעכב את המינוי בשל ההליך של פירוק שיתוף בבית המשפט לענייני משפחה. בנסיבות העניין ולאור התוצאה שהגעתי אליה, אין צו להוצאות. בנקכינוס נכסיםעורך דין