ביטול צו מניעה קבוע

האם צו מניעה קבוע הוא "לתמיד" ? האם יש אפשרות לבטל צו מניעה קבוע ? צו עשה או צו מניעה הניתן על ידי בית המשפט, ניתן תמיד באופן שמדובר בסעד תלוי נסיבות. ב-ערעור אזרחי מס' 401/72 המרץ - מרכבי מכוניות ועבודות מתכת נגד צבי גרייב פ"ד כו(1) 423 (30.1.1973) אמר השופט ח' כהן (שם עמ' 427 למטה) "לדעתי פשוט הוא שיש לראות כל הסכם כאמור כעומד בתקפו ‎REBUS SIC STANTIBUS" וכן ראו שם דברי השופט צ' ברנזון בעמ' 433ו. אוזכר בהסכמה ב-ע"א מח' חי' 215/84 אחוזות והשקעות חיפה נ' ד"ר שמואל סורוז'ון פסקים (מ') תשמ"ה (3), 265, 270 למטה מפי סגן הנשיא י' מרגלית. ב-ע"א מח' י-ם 6418/05 אריאלה מילר נ' אליעזר שוורץ פסקים(מ') תשס"ד(2) 145 (12.1.206), סעיף 11, כתב השופט מ' גל (השופטות מ' מזרחי, א' אפעל- גבאי עמו): ואכן, לרוב צווי מניעה קבועים (perpetual injunctions או permanent injunctions) אינם ניתנים לנצח והם בבחינת Rebus Sic Stantibus... הצדקה להמשך תחולתם תהיה רק אם עדיין קיימת התשתית העובדתית והמשפטית (החוקית), שעל-פיהן הוכרעו זכויות הצדדים (א' וינוגרד צווי מניעה - חלק כללי (תשנ"ג) 74). במילים אחרות: "צו מניעה אשר ניתן, שונה מפסק דין אחר אף בכך, כי תמיד הרשות בידי הנתבע לחזור ולפנות אל בית המשפט לשם ביטולו או שינויו, כשנשתנו הנסיבות שבגללן ניתן הצו." (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995, ש' לוין עורך שם, 572). זהו הדין גם במשפט המקובל האמריקאי, הרואה בסמכות לשנות צו מניעה קבוע כחריג לכללי סופיות הדיון (42 American Jurisprudence 2d, "Injunctions" §302 ): "A court's continuing jurisdiction to modify a permanent injunction is an exception to the general final judgment rule." אף שם מובהר, כי המשך תחולתו של הצו כפופה לשינוי של נסיבות (306§). ואכן, נסיבות המצדיקות בדיקה מחודשת של המשך תחולתו של צו מניעה או נטרול השתק פלוגתא, נוגעות לא רק לשינוי במצב העובדתי אלא גם לשינוי במצב המשפטי שחל. לא אחת עמדה הפסיקה על נסיבות שבהן משתנה "האקלים המשפטי", באופן שיש בהן כדי להצדיק את מניעת תחולת מעשה בית-דין. ד"ר זלצמן התייחסה גם לכך בספרה הנ"ל (שם, בעמ' 625-626), בנוגע להפעלה בלתי צודקת של המניעות...” צוויםצו מניעה