ביקורת שיפוטית על גופים וולונטריים

סמכות בית המשפט לדון בעניין הבא לפתחו קבועה בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 ומהווה נגזרת של הסעד המבוקש במסגרת התובענה. הסעד המבוקש במסגרת התובענות שלפני מצוי בסמכותו השיורית של בית משפט זה מכוח סעיף 40 (1) בחוק בתי המשפט. עם זאת, כבר נקבע לא אחת לגבי גופים וולונטריים אשר להם מנגנון שיפוט פנימי, כי מן הראוי למצות את הליכי השיפוט הפנימיים טרם פניה לבית המשפט (ע"א 463/90 איגוד הכדורסל בישראל נ' ל.ב.ן. לקידום כדורסל נשים, פ"ד מד(2) 806, 810 (1990)). בע"א 5382/10 דוד פרידמן נ' כב' השופט בדימ' דן ארבל - המפקח על הבחירות בארגון קבע בית המשפט, בפסקה 9 בפסק-הדין, כך: "המגמה העקבית בפסיקתו של בית משפט זה היא, ככלל, מגמה של צמצום מרחב ההתערבות השיפוטי בענייניהם של גופים וולונטאריים והפניית סכסוכים המתעוררים בהם להכרעה בפני הטריבונלים הפנימיים של אותם הגופים ... גישה זו יסודה בתפיסה לפיה מן הראוי לאכוף על הצדדים את ההסכמה שקיבלו על עצמם מתוקף התקנון בהצטרפם לאגודה, לסור למרותו של הטריבונל הפנימי בעניינים שלגביהם ניתנה לו סמכות ההכרעה. טעם נוסף נעוץ במומחיות המיוחסת לטריבונל הפנימי שהרכבו בקיא בדרך כלל בסוגיות הייחודיות הקשורות לעיסוקו ולמהותו של הארגון, ומכאן ההנחה כי פסיקותיו בסכסוכים מסוג זה עדיפות". ביקורת שיפוטית