תניית As Is במשפט הישראלי

מהי עסקת As Is ? בת.א. (מחוזי י-ם) 3283/01 זולברג נ' הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, שם נקבע כי :עסקת "As Is" או בשמה המלא "As-Is Where-Is" הנה עסקה - במסגרתה רוכש הקונה את הממכר כמו שהוא, במצבו הנתון, בלא שיוכל להפנות תלונותיו כלפי המוכר באשר למצב הממכר. המדובר בתניה שכיחה ביותר בעסקאות שנעשות מול בעלי תפקידים שונים (כונסי נכסים, מפרקים, נאמנים וכיו"ב), שכן בעל התפקיד מתמנה לצורך מסוים ואינו בקיא בפרטי הממכר יותר מן הקונה ולעיתים אף פחות ממנו. הדברים אמורים ביתר שאת במקרה דנן, כאשר לכונס הנכסים אין כל שליטה על הנכס, שכן זה תפוס על ידי החייב. במצב דברים זה מתהפכת החזקה הקבועה בחוק המכר והרוכש נוטל על עצמו מלוא הסיכון בשל מצבו הפיזי והמשפטי של הממכר. סיכון שכזה הנו סיכון מתומחר, הבא לידי ביטוי במחיר העסקה, היינו: רכישת הממכר במצבו ("As Is") במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק. הנה כי כן, עסקאות מכר מסוג "As Is", בשונה מעסקאות המכר הקלאסיות (הנקשרות בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון), מציבות בצידו האחד של המתרס "מוכר", בעל תפקיד ממונה כאמור, אשר אינו מגלה בקיאות מובהקת (אלא בקיאות "סבירה") בפרטי הממכר אל מול קונה פוטנציאלי, מקצועי דרך כלל, ובעל כלים טובים (שאף עולים על אלה של המוכר) לאומדן הנכס, המחויב בבדיקה מקדמית מקיפה בטרם יתקשר בהסכם המכר (בבחינת "ייזהר הקונה"). בנסיבות שכאלה תצומצמנה חובות הגילוי, המוטלות על המוכר דרך כלל, בהסתמך על מקצועיותו של הקונה, המעוניין בעסקה חרף פגמיה (באם קיימים), כל עוד היכרותו של בעל התפקיד את הממכר הספציפי ונסיבותיו הנן שטחיות. אין באמור כדי לייתר חובת תום הלב המוגברת המוטלת על בעל תפקיד, כשם שהוסבר לעיל, המתקיימת לצד חובת הבדיקה של הרוכש" בת.א. (שלום י-ם) 14132/06 הלר נ' כהן, נפסק כדלקמן: " ... נושא זה מעורר את השאלה המשפטית מה היקף אחריותו של כונס נכסים בנוגע לנכס שבטיפולו, מהרגע שהנכס הועבר לטיפולו ועד שהחזקה בו נמסרה לקונים. נושא זה נדון בת.א. (מחוזי י-ם) 3283/01 זולברג נ' הבנק הבינלאומי, המזכיר בנסיבותיו את המקרה שלפניי. שם, דובר בתובעים אשר רכשו נכס מכונס נכסים וכאשר הם קיבלו את החזקה בנכס התברר להם כי בעלי הנכס הקודמים הרסו את פנים הנכס. הכונס בעניין זולברג טען, כפי שטוען הנתבע שבפניי, כי הוא איננו אחראי להרס כיוון שהתובעים רכשו את הנכס במצבו הנוכחי (AS IS). כב' סגן הנשיא חבש פסק, כי בעסקאות מכר מסוג AS IS מוטל על הרוכש לערוך בדיקה מקיפה של מצב הנכס עובר לרכישתו (פסקה 80 לפסק הדין). כב' סגן הנשיא חבש הוסיף ופסק כי תנייתAS IS אינה תקפה לכל רגע נתון, אלא למועד ההתמחרות בלבד. במילים אחרות, תניית AS IS שוללת מן הרוכש את האפשרות לטעון טענות בנוגע לנזקים שנגרמו לנכס עד למועד ההתמחרות, ברם היא איננה חוסמת את הרוכש מלתבוע פיצוי בגין נזקים שנגרמו לנכס ממועד ההתמחרות ועד למועד מסירת החזקה (פסקה 84 פסק הדין). עם זאת, כב' סגן הנשיא חבש פסק כי הכונס עשוי להיות אחראי גם לנזקים שנגרמו לנכס לפני ההתמחרות, וזאת במקרים בהם מוכח שכונס הנכסים ידע לפני ההתמחרות שנגרם נזק לנכס, ולא דיווח על כך לרוכשים הפוטנציאליים. הוא הדין במקרה שבו מוכח כי הכונס מנע מהרוכשים את האפשרות לבקר בנכס סמוך למועד ההתמחרות." תניות בחוזהAs Is (תנייה)