בעל תפקיד תביעות חוב

בעל תפקיד המכריע בתביעות חוב משמש לא רק כ"זרועו הארוכה" של בית המשפט אלא בתפקיד מעין שיפוטי (רע"א 5388/97 ינוב נ' אחיעזר, פ"ד נב(1) 199, 204; פר"ק (מחוזי-י-ם) 4040/07 האוצר, אגף מס הכנסה נ' עו"ד אמיר שושני, מפרק, פורסם במאגרים, , [21.11.10]). עליו לאזן בין זכויות החייב, זכויות הקניין של הנושה הספציפי אשר הגיש את תביעת החוב, וחובתו כנאמנם של כלל הנושים, לשמור על קניינם ועל האינטרס הלגיטימי שלהם שלא להגדיל את הנשיה על ידי קבלת תביעות חוב נוספות בלתי מבוססות (בש"א (מחוזי-חי') 7839/03 טסלר נ' עו"ד מטר נביל, פורסם במאגרים [11.04.05]. מלאכת ההכרעה בתביעות החוב על ידי בעל תפקיד הינה מלאכה נכבדה ורבת-חשיבות, ואין לעשותה בהינף קולמוס וביד קלה. על בעל התפקיד לנקוט משנה זהירות ולדקדק בטיבה של תביעת החוב שהוגשה על ידי נושה ובטיב הוכחתה. עליו לפעול מתוך נאמנות לכלל הנושים והוא מנוע מלאשר תביעות חוב שאינן מוצדקות או אשר לא הוכחו בפניו (בש"א (מחוזי-חי') 15453/06 עזבון המנוח מתתיהו לוי ז"ל נ' עו"ד אפשרים צ'יזיק, פורסם במאגרים [6.05.07]; בש"א (מחוזי חי') 14153/03 חסון מאיר נ' שלופה אליאס, פורסם במאגרים [21.04.05]; ע"א 1057/91 הרצל נ' מכטיגר, פ"ד מו(4) 353, 358). לשם כך חובתו לקבל את החומר הדרוש כדי להחליט אם לקבל את תביעת החוב או לדחותה (ראו ע"א 73/84 בן ציון נ' גורני פ"ד לט(3) 757). עליו לבחון את כל המסמכים שהובאו לפניו, לשמוע עדויות או להסתפק בעדויות שניתנו בתצהירים, ולבקש מסמכים נוספים לפי הסמכות המוקנית לו בתקנות 76(ב) ו-93(א) לתקנות פשיטת רגל, תשמ"ה-1985. בעל התפקיד אינו יכול לפטור עצמו ממלאכת קביעת העובדות. כחלק מתפקידו עליו לאסוף ראיות ולקבוע תמונת מצב עובדתית, והוא יכול לשם כך להתחשב גם בראיות נסיבתיות. הוא רשאי, כמובן, לקבוע כי טענה פלונית לא הוכחה כדבעי, בידי מי שנטל ההוכחה מוטל עליו. אכן, יתכנו מצבים בהם אין בעל התפקיד מסוגל להכריע במסכת הטענות ההדדית. בדרך כלל, מדובר במצבים הכרוכים בבירור מסכת חריגה של עובדות, ובעיקר שמיעת עדויות מומחים ואומדן נזקים. אלא, שאף בנסיבות אלו, אין בעל התפקיד יכול לעשות את מלאכתו קלה ולהכריע תוך התעלמות מאותן טענות, והוא מחויב במקרה שכזה, לדווח על כך לבית המשפט, בכדי שזה יעשה שימוש בסמכותו ויעביר את תביעת החוב להכרעה בערכאה אזרחית (על התנאים להעברת תביעת חוב לדיון בבית המשפט ראו רע"א 7945/99 שילר נ' לוין, פורסם במאגרים [31.05.00]). בעל התפקיד אינו מחויב כמובן לתור אחר ראיות עבור הנושה, ולא מוטלת עליו חובה "לסייע" לנושה ולהבהיר לו אלו מסמכים עליו לצרף לתביעת החוב שלו (פש"ר (מחוזי-ת"א) 2347/99 מוריאנו נ' עו"ד ארז, הנאמן, פורסם במאגרים [21.11.01]; פש"ר (מחוזי-ת"א) 1199/01 דנבר צבעי ישראל בע"מ נ' עו"ד דוד גולדבלט-לוי, המנהל המיוחד, פורסם במאגרים [30.03.04]). אך עליו לשקול את טענות הנושה אל מול תגובת החייב, ובמסגרת זו עליו לדרוש במידת הצורך את תגובת החייב או החברה שבפירוק בטרם יקבל את החלטתו בקשר לתביעה. אכן יש לקחת את גרסתו של החייב בערבון מוגבל היות ולא פעם עשוי חייב לנסות ולבצע העדפת נושים, ולהעביר את הכספים שלא יוותרו בידיו ממילא לנושה מועדף. מטעם זה, למשל, בניגוד לסכסוך משפטי בין נושה לחייב סולבנטי, אין להודאתו של חייב בחוב מסוים משקל מכריע בהכרח (פש"ר (מחוזי-ת"א) 2347/99 מוריאנו נ' עו"ד ארז, הנאמן, פורסם במאגרים [21.11.01]), אך לא ניתן להתעלם ממנה. הכרעתו של בעל התפקיד גם חייבת להיות מנומקת ולהתייחס לכל החומר והטענות הרלוונטיות אשר בפניו באופן שניתן יהיה להעמידה בשבט הביקורת. אין להסתפק באמירה כללית לפיה תביעת החוב אושרה, כולה או מקצתה, או נדחתה (המ' (מחוזי-ת"א) 2087/97 פש"ר 525/96 ויטלי קריספי נ' ח. אלקטרוניקה (1998) בע"מ ורו"ח דוד שחם, הנאמן לביצוע הסדר נושים, פ"מ תשנ"ט(1) 931, 940). אם יש בהחלטת בעל התפקיד כדי לפגוע בזכות הקניין הנטענת של הנושה, הוא זכאי לדעת בצורה מפורטת מהם הנימוקים שהביאו את בעל התפקיד למסקנה הפוגעת בזכותו (המ' (מחוזי-חי') 33749/96 בנק המזרחי המאוחד נ' שלמה ארגוב, המנהל המיוחד, פורסם במאגרים [11.02.99]). תביעת חובחוב