בקשה לאיסור פרסום שם החשוד

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דוגמא להחלטה בבקשה לאיסור פרסום שם החשוד: 1. בפני בקשה מטעם המבקשת לאסור פרסום כל פרט שיכול או עלול להביא לזיהוי קורבן העבירה המיוחסת למשיב. בשים לב למהות העבירה, הנני מקבל את הבקשה ואוסר פרסום שם כתובת או כל פרט אחר העלול להביא לזיהויו של קורבן העבירה נשוא הבקשה. 2. אשר לבקשת ב"כ המשיב (החשוד) לאסור פרסום שמו של המשיב, באיזון אינטרסים קיים בנסיבות אלה בין זכות הציבור לדעת וכן בין טובת החקירה המשטרתית המתנהלת לבין האינטרס של המשיב, ידו של האינטרס הציבורי על העליונה ולכן אני דוחה את הבקשה לאסור פרסום שמו של המשיב. ד"ר מרדכי ארגמן, סגן נשיא חשודאיסור פרסוםפרסום