בקשה להחלפת מומחה פסילת מסמכים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להחלפת מומחה פסילת מסמכים: 1. בפני בקשה מטעם הנתבעת להחלפת המומחה בתחום הפסיכיאטרי, ופסילת מסמכים שהועברו למומחה. 2. כנטען בכתב התביעה, התובע נפגע ביום 13.08.07 בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן:"התאונה"). 3. לצורך קביעת דרגת נכותו של התובע מונה ד"ר קריצ'מן אלי, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. טענות הצדדים 4. לטענת הנתבעת, התובע צירף למכתבו לד"ר קריצ'מן מסמכים המהווים חוות דעת רפואית, וזאת בניגוד להחלטת בית המשפט, החוק והפסיקה. לעניין זה, מוסיפה הנתבעת כי מכתב התובע לד"ר קריצ'מן על נספחיו נשלח על ידי התובע ישירות לנתבעת ולא למשרד ב"כ הנתבעת. הנתבעת טוענת כי על פי הפסיקה אין רלוונטיות לכותרתו של המסמך אלא יש לבדוק את המסמך בדיקה מהותית - האם מהווה חוות דעת רפואית אם לאו, והשפעתם של מסמכים מעין אלו על המומחה מטעם בית המשפט, העלולה להיות מכרעת בהיותם אבחנות חד משמעיות שלמעיין בהם אין אלא לאמץ את קביעתם. לאור האמור מבקשת הנתבעת להחליף את המומחה בתחום הפסיכיאטריה ולפסול את המסמכים, אשר צורפו לבקשה, המהווים, לטענתה, חוות דעת אסורה. 5. התובע מתנגד לבקשה. בראש ובראשונה טוען התובע כי העברת המכתב ישירות לחברת הביטוח נעשתה עקב טעות של המזכירות. לגופו של עניין, התובע מתנגד לפסילת המסמכים הרפואיים, ולטענתו המסמכים מותרים להמצאה למומחה וחיוניים לשם השלמת חוות הדעת. לטענתו, יש לבחון האם יש באבחנות ובהערכות שבמסמכים כדי לפגוע באי תלותו של המומחה הרפואי ולהשפיע על חוות דעתו, וכל עוד הדבר נעשה במסגרת טיפולית ולצורך טיפולי, אין למנוע מרופא מומחה מלראות את החומר משום שאז ימצא הוא חסר אינפורמציה לגבי העבר הטיפולי. המסמכים אשר הומצאו למומחה אינם מסמכי סיכום ואינם מוגדים ככאלה, אלא הינם מסמכים שנערכו במהלך הטיפול שניתן לתובע והאבחנה הרפואית הנכללת במסמך אינה צריכה להוביל מיד למסקנה כי דין המסמך להיפסל. יתרה מזו, גם אם מצוינת במסמך האבחנה המשוערת, חזקה על המומחה שידע למיין את החומר ולהעבירו בכור ביקורתו האישית, על סמך הידע והניסיון המקצועי שלו ועל סמך הבנת תפקידו כמומחה בית המשפט. לאור האמור, אין מקום לפסילת המסמכים ובכל מקרה אין מקום לפסילת המומחה וחזקה על המומחה כי במידה ויפסלו המסמכים ידע להתעלם מן המסמכים האסורים וכי לא תהיה לכך השפעה על חוות דעתו. דיון 6. ההוראה הרלבנטית לצורך הכרעה בבקשה זו היא זו המצויה בתקנה 8 (א) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) תשמ"ז-1986, הקובעת כדלקמן:   "... ימציא הנפגע למומחה וכל בעלי הדין האחרים את כל המסמכים הרפואיים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואית".   כב' השופט ריבלין בספרו "תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים", מהדורה שלישית, גדין הוצאה לאור, תש"ס-1999, אומר לעניין זה:   "חרף הלשון הברורה, לכאורה, של ההוראה הכלולה בתקנה 8 הנ"ל, קו הגבול שבין המותר והאסור בהמצאה למומחה אינו ברור והצורך להביא בפני המומחה שנתמנה נתונים חיוניים מחייב לעתים הגמשה ביישום ההוראה".   באותם מקרים בהם נותר ספק בשאלה אם המדובר במסמך המותר בהמצאה למומחה ואם לאו, ייתן בית המשפט את דעתו, בין היתר, לשאלה אם המדובר במסמך שנערך על ידי גוף בלתי תלוי בבעלי הדין, לא ביוזמתם של בעלי הדין, ואשר משקף שלב טבעי של הטיפול הרפואי. במקרים כאלה עשוי המידע האובייקטיבי הכלול במסמכים לגבור על חיווי הדעה המצוי בהם, באופן שיהיה במסמכים כדי לסייע למומחה בהחלטתו ולא יהא בהם כדי לפגוע בשיקול דעתו העצמאי.   כאמור, אין די בכך שבמסמך רפואי מצויים גם אלמנטים של חוות דעת כדי להביא לכלל מסקנה שהמסמך כולו הוא בגדר חוות דעת שהצגתה בפני מומחה אסורה. על בית המשפט לשקול שתי שאלות בבואו להכריע בגורל המסמך: האחת, אם האבחנות וההערכות שנכללו במסמך חרגו ממה שהיה דרוש לצורך סיכום הטיפול, והשנייה, אם ועד כמה עשויות האבחנות וההערכות שבמסמך לפגוע באי תלותו של המומחה ולהשפיע על חוות דעתו. 7. המסמכים אשר במחלוקת נתנו על ידי פרופ' משה קוטלר, וממוענים לכאורה, לרופא המטפל: א. מסמך מיום 03.04.08: בפרק "סיכום והמלצות" מציין פרופ' קוטלר כי "מאז התאונה סובל מתסמינים טיפוסיים של הפרעה בתר חבלתית, עם ביטויי מצוקה, הפרעות בשינה, צמצום בחייו החברתיים והתנהגות נמנעת במישור הנהיגה". ב. מסמך מיום 26.11.08: בפרק "סיכום והמלצות" מציין פרופ' קוטלר כי "אני מתרשם שממשיך לסבול מתסמינים טיפוסיים של הפרעה בתר חבלתית, המשליכה באופן ניכר על תפקודו התעסוקתי והחברתי". ג. מסמך מיום 17.12.09 מציין פרופ' קוטלר: "אני סבור שמדובר באבחנה ברורה של PTSD בעקבות תאונת האופנוע..". 8. המסמכים הרפואיים אשר הומצאו לד"ר קריצ'מן, המומחה הרפואי שמונה מטעם בית המשפט, כוללים אבחנות רפואיות וקביעות באשר לשאלת הקשר הסיבתי שבין האבחנות לתאונה נשוא התובענה. ללא ספק, בנוסף לאנמנזה, תוצאות הבדיקה וההמלצות הטיפוליות, כוללים המסמכים אבחנות רפואיות חד משמעיות, והדבר היחיד המבחין בינם לבין חוות דעת רפואית, היא ציון שיעור הנכות. אמנם, הפסיקה באשר להמצאת מסמכים בתחום הנפשי ליברלית יותר, אך הנני סבורה כי המסמכים נשוא המחלוקת חורגים מהתחום האפור, ומהווים חוות דעת לכל דבר ועניין, להוציא קביעת שיעור הנכות, ועל כן אין להתיר המצאתם למומחה הרפואי המתמנה במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ויוער, כי מן הסתם, בידי פרופ' קוטלר, כרופאו המטפל של התובע, כרטיס רפואי בו מתועדים מועדי הביקורים, הממצאים והטיפול שניתן לתובע. כרטיס כזה, אין מניעה להמציא למומחה. סיכום רפואי הנמסר בידי התובע והמופנה כביכול לרופא המטפל שזהותו עלומה, והכולל את כל המרכיבים של חוות דעת - אסור בהמצאה. 9. האם לאור פסילת המסמכים שהמומחה נחשף אליהם, יש להורות על החלפתו? אמנם ידועה ההלכה כי המצאת מסמכים למומחה, אותם אסור היה לשלוח אליו, לא בהכרח תביא לפסילת חוות דעתו, ובית המשפט יבחן האם כתוצאה מכך נגרם לבעל הדין הנוגע בדבר עיוות דין (ראה רע"א 3358/91, סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' יוסף ציון, דינים עליון, כרך כב, 752).   כך גם ברע"א 5118/93, בועז אהרון, קטין ואח נ' גלר רוברט ו"מנורה" חברה לביטוח בע"מ, צלטנר, עמ' 1758, נקבע מפי כב' השופט אור:   "התקנות אינן קובעות שבכל מקרה שמומחה רפואי יקבל מסמך אשר הוא לא היה רשאי לקבלו על פי הוראותיהן, תהא חוות דעתו פסולה. אכן, דעתי היא שהתשובה לשאלה אם יש לפסול את מינויו של מומחה רפואי או את חוות הדעת שניתנה על ידו בשל קבלת מסמך אסור, תלויה בנסיבותיו של כל מקרה". 10. סבורתני כי בענייננו, לאור האבחנות הנחרצות במסמכים הפסולים, להם נחשף המומחה, אין מנוס מהחלפתו. אין בכך, כדי לפגוע חלילה במומחה המכובד, ביושרתו המקצועית וביכולתו ליתן חוות דעת בלתי תלויה, אך הצדק צריך גם להיראות, ולא רק להיעשות. 11. הנני מורה איפוא, על ביטול מינויו של ד"ר קריצ'מן. הנני ממנה תחתיו את ד"ר גיא אור. בשלב זה, הנתבעת תישא בשכר טרחת המומחה ד"ר אור. יחד עם זאת, לאור התוצאה אליה הגעתי, יישא התובע בהוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.   למען הסר ספק, לא יותרו הצגת המסמכים נשוא בקשה זו לד"ר גיא אור. אין מניעה מהמצאת כרטיס הטיפולים האותנטי של התובע אצל פרופ' קוטלר. מסמכיםמומחהפסילת מסמכים רפואיים