בקשה להעברת הדיון למותב אחר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להעברת הדיון למותב אחר: לפני בקשה להעברת הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות). בקשת האישור בתיק שלפני הוגשה ביום 9.9.09 כנגד חמש רשויות מקומיות - עיריית הרצליה, עיריית רמת גן, עיריית פתח תקווה, עיריית כפר סבא, ועיריית גבעת שמואל (להלן: הנתבעות או המבקשות). עניינה של בקשת אישור זו בטענות התובעים (המשיבים בבקשה זו - להלן: התובעים או המשיבים) כנגד חוקיות וסבירות גביית הוצאות אכיפה במצורף לגבית מס כלשהו, לגביו חלה פקודת המיסים (גביה) (להלן: פקודת המיסים). הוצאות אכיפה אלו הן הוצאות אשר כביכול הוצאו לצורך גביית המס כהגדרתו בפקודת המיסים (להלן: הוצאות אכיפה). במסגרת תגובת עיריית פתח תקווה לבקשת האישור, ביקשה העירייה להעביר את הדיון בבקשת האישור שלפני למותב הדן בבקשת אישור קודמת אשר הוגשה במסגרת ת"מ 119/07 (ת"א) שחר בן מאיר נ' עיריית פתח תקוה, , ביום 4.3.07, כשנתיים וחצי לפני הגשת התובענה שלפני, ונדונה לפני כב' השופט ע' מודריק (להלן: הבקשה הקודמת). יתר הנתבעות הצטרפו לבקשת עיריית פתח תקווה. המשיבים (התובעים) מצידם מתנגדים להעברת הדיון, מפאת הבדלים בעילות התובענה, בהיקפה ובצדדים לתובענה. 1. העברת הדיון לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות קובע שני שלבים לטיפול בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה עת תלויה ועומדת בקשה קודמת לאישור תובענה ייצוגית באותו עניין. השלב הראשון, בו אנו מצויים כעת, נוגע לסמכותו או חובתו של בית המשפט להעביר את הדיון בבקשה המאוחרת לבית המשפט הדן בבקשה הקודמת, והוא מוסדר בסעיף 7(א) לחוק הקובע כדלקמן: "(א) (1)    מצא בית המשפט שאליו הוגשה בקשה לאישור כי תלויה ועומדת בקשה לאישור קודמת או תובענה ייצוגית קודמת, אשר מתעוררות בה שאלות משותפות של עובדה או משפט, הזהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה לאישור, רשאי הוא, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין, להורות על העברת הדיון בבקשה לאישור לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב. (2)   מצא בית המשפט כי מתקיים האמור בפסקה (1), והיתה הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור המאוחרת זהה או דומה בעיקרה לקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, יורה בית המשפט על העברת הדיון בבקשה לאישור המאוחרת לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה לאישור הקודמת או התובענה הייצוגית הקודמת, ואם נקבע השופט או המותב שידון בבקשה הקודמת או בתובענה הקודמת - לאותו שופט או מותב". השלב השני מתייחס לסמכותו של בית המשפט אליו הועברה הבקשה המאוחרת ולפניו מונחות למעשה שתי הבקשות. שלב זה מוסדר בסעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות. א. השאלות, עילות התביעה וקבוצת הייצוג בבקשה שלפני (הבקשה המאוחרת) אף על פי שעילת התביעה האישית של התובעים בתובענה שלפני (ובבקשה לאשרה כתובענה ייצוגית), מתמקדת בגביית הוצאות אכיפה בגין קנסות חנייה בלבד, בקשת האישור מתייחסת לכלל הוצאות האכיפה ככל שנגבו, ובהתייחס לכל סוג מס כהגדרתו בפקודת המיסים. בהתאם לכך, הקבוצה בשמה מוגשת בקשת אישור זו כוללת את כל מי ששילם למי מהנתבעות, במהלך השנתיים שקדמו להגשתה, הוצאות אכיפה כלשהן כתשלום נלווה לתשלום מס לפי פקודת המיסים. בקשת האישור מבוססת על שלוש טענות מרכזיות. הטענה האחת היא כי הגבייה של הוצאות אכיפה בגין תשלום ארנונה או בגין קנסות חנייה נעדרת סמכות חוקית; הטענה השניה היא כי הגבייה מתבצעת על ידי גורמים פרטיים המועסקים על ידי המשיבות ולא על ידי עובד ציבור, באופן המונע את יכולת הפיקוח של המשיבות; והטענה השלישית היא כי גביית הוצאות האכיפה נעשית ביתר. התובעים בבקשת האישור שלפני תוקפים למעשה את חוקיות עצם הגבייה, את סבירות וחוקיות אופן הגבייה, ואת סבירות וחוקיות גובה הגבייה. עילות התובענה, הן עילות שעניינן הפרת חובות מהמשפט המינהלי, הפרת חובות מהמשפט החוקתי ועשיית עושר ולא במשפט. ב. השאלות, עילות התביעה וקבוצת הייצוג בבקשה הקודמת הבקשה הקודמת הוגשה כנגד עיריית פתח תקווה וכנגד החברה ששימשה כ 'גובה המס' מטעם העירייה. בבסיס הבקשה הקודמת שתי טענות. האחת, כנגד חוקיות הגבייה באמצעות גורמים פרטיים. במסגרת זו טען המבקש בבקשה הקודמת טענה חלופית לפיה גם אם קיימת סמכות חוקית למינוי גורם פרטי לביצוע גביית המס, הרי שמינוי כזה מחייב קיום הליך של מכרז. הטענה השנייה מופנית כנגד גובה ההוצאות שנגבו. עילות התובענה בבקשה הקודמת הן עילות בדבר חריגה מסמכות וחוסר סבירות, עילות מהמשפט המינהלי; עילה בדבר עשיית עושר ולא במשפט; ועילות נזיקיות שעניינן עוולות מינהליות, תרמית ורשלנות; עילות מהמשפט החוקתי שעניין פגיעה בזכות לקנין; וכן עילות של הטעיה, עושק וכפיה מדיני החוזים. הקבוצה בשמה הוגשה הבקשה הקודמת כוללת את כל מי ששילם לעיריית פתח תקווה או לחברת הגבייה הוצאות גבייה בגין קנסות חניה. ג. השוואת הבקשות לצורך החלטה על פי סעיף (א)7 לחוק אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי השאלות המתעוררות בבקשת האישור שלפני הן זהות או דומות בעיקרן לשאלות המתעוררות בבקשה הקודמת. התובעים טוענים כי עילות התובענה בבקשה הקודמת מצומצמות יותר ומתייחסות לחברת הגבייה הספציפית אשר צורפה לאותו הליך ולהוצאות אכיפה בגין קנסות חניה בלבד. עוד טוענים התובעים כי רק עיריית פתח תקווה משותפת לשתי התובענות. כמו כן, טוענים התובעים כי הבקשה הקודמת אינה עוסקת בהיבטים החוקתיים או בהפרת חובות מהמשפט המינהלי. איני מקבלת את טענות התובעים-המשיבים בבקשה זו להעברת התובענה. הבקשה הקודמת כוללת את כל עילות התביעה בגינן הוגשה התובענה ובקשת האישור שלפני, לרבות עילות מהמשפט החוקתי ועילות הקשורות להיבטים רבים במשפט המנהלי. בבסיס שתי התובענות שאלות עקרוניות זהות: שאלות בדבר חוקיות גביית הוצאות אכיפה בגין קנסות חניה ובכלל, שאלות בדבר חוקיות גביית הוצאות אכיפה באמצעות גורמים פרטיים, ושאלה ביחס לסבירות שיעור הגבייה של הוצאות אלו. גם הקבוצה בשמה הוגשו התובענות היא דומה בעיקרה. הקבוצה בשמה הוגשה התובענה המאוחרת היא מצומצמת יותר היות ובקשת האישור הוגשה כנגד רשות מקומית אחת בקשר להוצאות אכיפה בגין קנסות חניה. ואולם, היקף הקבוצות, להבדיל מהדמיון בין הקבוצות, אינו רלוונטי להחלטה לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות על העברת הדיון. בשלב זה די בכך שהשאלות המשותפות והקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה המאוחרת דומות בעיקרן לשאלות ולקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה הקודמת, כדי שתקום חובתו של בית המשפט לפי סעיף 7(א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות להורות על העברת הדיון למותב אליו הוגשה הבקשה הקודמת. אשר לזהות הצדדים בשתי הבקשות - זו בוודאי אינה רלוונטית בשלב של העברת הדיון בבקשה לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות. יתר על כן, אין זה מן הנמנע כי סמכות או חובה של בית המשפט להעביר את הדיון בבקשה למותב הדן בבקשה הקודמת לפי סעיף 7(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תקום גם במקרים בהם אין זהות כלל בין הצדדים לשתי הבקשות. השוני בהיקף הקבוצות ובצדדים ממילא יישקל על ידי בית המשפט אליו תועבר הבקשה המאוחרת, עת יעמדו לפניו שתי הבקשות והוא יידרש להפעלת סמכותו לפי סעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות. בהחלטה בתיק אחר, ת"צ 1791/08 (ת"א) פלאפון תקשורת בע"מ נ' ממן (מיום 19.12.10) קבעתי כי: "משיקולים של יעילות הדיון ויעילות המערכת השיפוטית, אין זה ראוי לנהל שתי תובענות ייצוגיות חופפות במקביל... קיים חשש כי הגשת תובענה ייצוגית בעניין לגביו כבר תלויה ועומדת תובענה ייצוגית אחרת, נועדה לשרת את טובת התובע הייצוגי ולא את טובת הקבוצה... תופעה זו של הגשת תובענה ייצוגית מאוחרת בזמן בעניין בו הוגשה ותלויה ועומדת תובענה ייצוגית, מטילה עלויות על הצדדים ועל בתי המשפט, והיא מוצדקת רק מקום בו קיים טעם ענייני ואמיתי לכך. בהעדר טעם כזה, אין לעודד הגשת תובענות ייצוגיות כפולות על ידי ניהולן במקביל". דברים אלו נאמרו על ידי לעניין השיקולים בהחלטה על מחיקת התובענה המאוחרת לפי סעיף 7(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, והם נכונים ביתר שאת לעניין ההחלטה על העברת הדיון לפי סעיף 7(א) לחוק. אין כל הצדקה לניהול שני הליכים נפרדים, לפני שני מותבים שונים, בעניין תובענות ייצוגיות העוסקות בשאלות עקרוניות משותפות ומתיימרות לייצג קבוצות ייצוג דומות בעיקרן. אופן הדיון בשתי הבקשות, בהתחשב בהבדלים ביניהן מחד, ובחפיפה ביניהן מאידך, ייקבע על ידי המותב אליו הוגשה הבקשה הראשונה. 2. סיכום לאור כל האמור לעיל, בקשת האישור והתובענה בתיק זה יועברו למותב הדן בבקשת האישור שהוגשה במסגרת ת"מ 119/07 (כפי הרשום כב' השופט ע' מודריק) הודעה תשלח למנהל בתי המשפט לרישומה בפנקס. התובעים, המשיבים בבקשה זו ישלמו לנתבעות, המבקשות בבקשה זו, הוצאות בקשה זו ושכ"ט עו"ד בסכום של 15,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. דיוןהעברת דיוןפסלות שופט