בקשת הסניגוריה לדחיית מועד דיון פלילי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת הסניגוריה לדחיית מועד דיון פלילי: בתיק דנן מספר בקשות: א. בקשה מטעם הסנגוריה הציבורית המוגדרת כ"הודעה דחופה", ולפיה, מתבקש ביהמ"ש לבטל את כל מועדי שמיעת הראיות שנקבעו בתיק דנן, ולקבוע מועדים חדשים בהתאם ליומנו של הסנגור מטעם הסנגוריה הציבורית אשר "יהיה סיפק בידו להיערך להגנת נאשם 6". ב. בקשת נאשם 5 בע"פ לאפשר לו לפנות לסנגוריה הציבורית. ג. בקשת ב"כ נאשם 1 כי המשיבה תגלה לו את הראיות לגביהן ניתן חיסיון כמפורט בנספח שצורף לבקשתו. ד. בקשת ב"כ המאשימה שלא להעיד בישיבות הראשונות שנקבעו עדים רק בעניינו של נאשם 1, וזאת בנוסף להצעה לנצל את המועד הקבוע לשמיעת ראיות בתאריך 19.05.2011 לדיון בעתירת ב"כ נאשם 1 לגילוי ראיות שניתן לגביהן חיסיון. אקדים ואציין, כי לצורך דיון בבקשת הסנגוריה הציבורית, כמו גם בקשת נאשם 5 להיות מיוצג על ידה, יש צורך להתייחס להשתלשלות העניינים בתיק דנן, כפי שתפורט להלן: 1. כתב האישום המקורי בתיק דנן הוגש לביהמ"ש בתאריך 10.06.2009. אותה עת נדון התיק ע"י כב' השופט ח. כבוב 2. לאחר מספר דחיות שניתנו ע"י כב' השופט כבוב לצורך עיון בחומר הראיות (ישיבות ביהמ"ש בתאריכים 12.07.09, 16.09.09, 28.10.09, ו- 09.12.09) הועבר התיק לדיון בפני -החל מינואר 2010. 3. בתאריך 10.01.2010 נשמעו טענות מקדמיות של נאשם 1, וכן נטען ע"י עו"ד גז - שהיה אותה עת ב"כ נאשמים 2 ו-4-8, כי טרם הוסדר הייצוג ע"י אותם נאשמים וכן, טרם הסתיים העיון בחומר החקירה. ביהמ"ש דחה מתן תשובת נאשמים 2-8 לחודש פברואר 2010, וכן ניתנה אפשרות למאשימה להגיב בכתב לטענות המקדמיות של נאשם 1. 4. בתאריך 23.02.2010 נטען ע"י עו"ד גז כבא-כוח נאשמים 2 ו- 4-8 כי הוא מבקש להידבר בשם הנאשמים הנ"ל עם המאשימה, וביהמ"ש הורה לנאשמים להגיב בכתב לכתב האישום תוך 15 ימים. בנוסף, נוכח תיקון כתב האישום בעניינו של נאשם 1 נשמעו טענות מקדמיות נוספות ע"י ב"כ נאשם 1 כנגד הנטען בכתב האישום המתוקן. 5. בתאריך 18.04.2010 הודיע עו"ד גז לביהמ"ש כי הוסדר ייצוגם של נאשמים 7 ו-8, אך ייצוגם של נאשמים 2, ו-4-8 - טרם הוסדר. התבקשה דחייה נוספת מטעמם על מנת להסדיר את ייצוגם ומתן תשובתם לכתב האישום. ביהמ"ש הודיע כבר אז לנאשמים כי עליהם להיערך לכך ששמיעת הראיות תחל בחודש ספטמבר והיא תתקיים בימים ב', ג' ו-ה' מידי שבוע, וזאת עד לסיום ההליכים בתיק דנן (עמ' 34 שורות 13-14). עוד צוין ע"י ביהמ"ש כי ניתנת דחייה נוספת ואחרונה להסדרת הייצוג ולמתן תשובת הנאשמים לכתב האישום. במיוחד, הובהר לנאשמים שטרם הסדירו את ייצוגם - כי אם לא יהיו מיוצגים ע"י עו"ד גז "יהיה עליהם ליתן תשובתם לכתב האישום במישרין בעצמם או באמצעות עו"ד אחר שיתייצב לאותו דיון" (עמ' 35 שורות 4-6). 6. בתאריך 12.05.2010 וב- 31.05.2010 ביקש עו"ד גז דחייה נוספת מאחר ולטענתו לא היה סיפק בידי הנאשמים להסדיר את הייצוג, והפגישה עם נציגי התביעה נדחתה שלא באשמת הנאשמים. הדיון נדחה למתן תשובת הנאשמים לחודש יוני, וביהמ"ש חזר וציין, כי "באי-כוח הצדדים והנאשמים ירשמו לפניהם את תאריכי ההוכחות, 21.09.2010 שעה 09:30, ומתאריך 04.10.2010 יתקיימו דיונים באופן סדיר בימים ב' ג' ו-ה'" 7. בתאריך 01.09.2010 הגיש עו"ד גז בקשה דחופה לדחות את מועדי הדיון הקבועים לשמיעת ראיות בתיק דנן מאחר וטרם הוסדר ייצוגם של חלק מהנאשמים. ביהמ"ש בהחלטתו מתאריך 02.09.2010 ציין כי "המצב שנוצר הוא בלתי נסבל, ואין מנוס מתיחום פרק זמן קצר נוסף על מנת לאפשר הסדרת הייצוג ע"י משרד עו"ד גז... שאם לא כן - יועבר ייצוגם של הנאשמים שטרם הוסדר ייצוגם לסנגוריה הציבורית". נקבע גם תאריך לתזכורת, וצויין, כי "עד למועד זה יחליטו הנאשמים שטרם הוסדר ייצוגם, אם אכן הם מבקשים להיות מיוצגים ע"י עו"ד גז, ומי שלא יהיה מיוצג עד למועד הנ"ל - יועבר ייצוגו לסנגוריה הציבורית" (עמ' 42 שורות 12-13). עקב המצב שנוצר, לא היה מנוס מביטול התאריכים שנקבעו לשמיעת ראיות החל מחודש ספטמבר 2010 ועד לחודש מאי 2011) 8. בתאריך 16.09.2010 טענה עו"ד גרידיש ממשרד עו"ד גז, כי "אנו בשלבים אחרונים להשגת הסדר טיעון לגבי כל הנאשמים שאני מייצגת (נאשמים 5-8)" לגבי נאשם 4 צויין, כי "את נאשם 4 איננו מייצגים, אך אני מאמינה שיש סיכוי שנייצגו, ואז גם נסדיר הסדר טיעון לגביו" (עמ' 43 שורות 7-9). 9. בתאריך 05.10.2010, חזרו וטענו נאשמים 2 ו-4-6, כי אינם רוצים בייצוג מטעם הסנגוריה הציבורית, אלא הם רוצים להיות מיוצגים ע"י עו"ד שהם בחרו - עו"ד גז או עו"ד אחר שאליו יפנו (עמ' 46 שורות 4-8 ו 18-19). ביהמ"ש הורה לאותם נאשמים להתייצב בתאריך 28.10.2010 "עם עורכי-דין באמצעותם הם רוצים להיות מיוצגים" 10. עקב הליך של גישור בין התביעה לנאשמים באמצעות עו"ד גז נדחה הדיון לתאריך 10.11.2010. או-אז הודיע עו"ד גז לביהמ"ש, כי הוא מייצג את נאשמים 2, ו-4-8 בהליך הגישור, והוא מבקש לדחות את הדיון למועד אחר (עמ' 48 לפרוטוקול). 11. בתאריך 17.11.2010 הודיע עו"ד גז לביהמ"ש כי עקב שביתת הפרקליטים לא הסתיים המו"מ בין הצדדים. הדיון נדחה ל-07.12.2010, ועקב המשך שביתת הפרקליטים נדחה ל- 28.12.2010, ואח"כ נדחה פעם נוספת. 12. בתאריך 03.02.2011 טענה ב"כ המאשימה בביהמ"ש כי בהליך הגישור הייתה התקרבות בין עמדות הצדדים, אך "ישנן בדיקות נוספות שאנו צריכים לעשות תנאי לגיבוש ההבנות בינינו ותנאים מסוימים שהנאשמים צריכים לעמוד בהם כדי שתתגבש הבנה" (עמ' 53 שורות 6-8). עו"ד גז הודיע כי אם יהא צורך בשמיעת ראיות - הוא איננו מתכוון לייצג את כל הנאשמים, אלא רק את נאשמים 7 ו-8 לגביהם כבר קיים הסדר טיעון, וכן יטען בעניינו של נאשם 2, אשר טרם הגיע להסדר טיעון. ביהמ"ש הודיע לכל הנאשמים, כי שמיעת הראיות תחל ב-05.05.2011 תוך מתן פירוט של המועדים שנקבעו, וכי "עליהם להיות מיוצגים ע"י עורך-דין בשים לב להודעת עו"ד גז שהוא לא ייצג אותם אם יהיה צורך בשמיעת ראיות" (עמ' 55 שורות 18-20). לאחר הודעת ביהמ"ש, כי שמיעת הראיות תחל בתאריך 05.05.2011 ציינו נאשמים 4-6 כי הם ימנו לעצמם עורכי-דין ויהיו מוכנים לאותו מועד (עמ' 58 שורה 9). 13. בתאריך 29.03.2011 נדון עניינם של נאשמים 7-8 במסגרת הסדר טיעון, ובתאריך 06.04.2011 נדון עניינו של נאשם 2 במסגרת הסדר טיעון. נאשמים אלו יוצגו ע"י עו"ד גז. 14. בתאריך 13.04.2011 התייצבו נאשמים 4-6 ללא עורכי-דין, אך הם הודיעו לביהמ"ש כי במועד שמיעת הראיות הם יהיו מיוצגים ע"י עורך-דין. נאשם 6 הסביר, כי סבר שהוא יהא מיוצג בתיק דנן ע"י עו"ד גז, וכך נאמר לו 3 פעמים ע"י עוה"ד. ברם, בסופו של דבר, הסתבר לו כי הלה אינו רוצה לייצגו. ביהמ"ש רשם כפירה מפי הנאשמים תוך ציון העובדה שלאחר שהנאשמים יהיו מיוצגים - הם יוכלו למסור תגובה פרטנית לכתב האישום. עוד ציין ביהמ"ש, כי הנאשמים סרבו בזמנו להיות מיוצגים ע"י הסנגוריה הציבורית ובחרו לדבוק בעו"ד גז. כבר אז הובהר להם כי עליהם להיערך לדיונים, ולהיות מיוצגים ע"י עו"ד אחר, אך הם לא עשו כן. המועד שהיה קבוע לתאריך 05.05.2011 - בוטל, אך נותרו על כנם התאריכים האחרים החל מה- 12.05.2011. יחד עם זאת, על מנת להקל על עורכי-דין שיבחרו ע"י נאשמים 4-6, הנחיתי את התביעה להתחיל בהעדת העדים המתייחסים לנוהלים בנקאיים ופעולות שבסמכותו של נאשם 1. 15. מההודעה הדחופה ששלח נציג הסנגוריה הציבורית לביהמ"ש - בתאריך 04.05.2011 , התברר, כי רק נאשם 6 פנה לסנגוריה הציבורית. בישיבה שהתקיימה בתאריך 05.05.2011 הודיע נאשם 5 לביהמ"ש, כי הוא אמנם לא פנה לסנגוריה הציבורית "אבל הוא מתכוון לפנות אליה". נאשם 4 היה מיוצג ע"י עו"ד רובינשטיין שציין, כי טרם קיבל את חומר הראיות ועל כן טרם גיבש קו הגנה בתיק דנן. יחד עם זאת, הבטיח לעשות מאמץ על מנת להיות ערוך לשמיעת ראיות בחודש הבא. 16. עסקינן איפוא, בכתב האישום שהוגש לפני כשנתיים (תוקן במהלך התקופה פעמיים), והמועדים שהיו קבועים לשמיעת ראיות היו בידיעת הנאשמים מזה כשנה תמימה. הנאשמים כנראה סברו שיצליחו להגיע להסדר טיעון עם המאשימה, ועל כן "דבקו" בעו"ד גז, כשהתברר להם שלא ניתן להגיע להסדר טיעון בעניינם, ועו"ד גז אינו רוצה לייצג אותם במהלך שמיעת הראיות, הם נותרו בלתי מיוצגים מול "שוקת שבורה", וזאת לאחר שסירבו להיות מיוצגים כאמור, ע"י הסנגוריה הציבורית. 17. יוער, כי החל מתאריך 18.04.2010 חזר ביהמ"ש וציין שעל הנאשמים שטרם הסדירו את ייצוגם, ואינם מעוניינים להיות מיוצגים ע"י הסנגוריה הציבורית - להיערך לייצוג באמצעות עו"ד אחר זולת עו"ד גז, וכן הודעו לצדדים תאריכי ההוכחות החל מספטמבר 2010. (ראו ישיבות: 18.04.2010 [עמ' 34 שורה 15 ועמ' 35 שורות 4-6], וכן ישיבה מיום 31.05.2010 [עמ' 39 שורות 13-15], ישיבת 02.09.2010 [עמ' 41 שורות 26-32, ועמ' 42 שורות 2-4 ו-12-13], ישיבת 05.10.2010 [עמ' 46 שורות 18-19 ו-23-26), ישיבת 03.02.2011 [עמ' 55 שורות 18-20], ישיבת 15.03.2011 [עמ' 58 שורות 21-24], ישיבת 13.04.2011 [עמ' 75 שורות 22-27]). כיום, אנו מצויים בחודש מאי 2011, ונאשמים 5 ו-6 אינם מיוצגים. נאשם 4 אמנם מיוצג, אך בא-כוחו טרם עיין בחומר הראיות. 18. בינתיים נאשמים 5 ו-6 נמלכו בדעתם, וכיום הם מעוניינים בייצוג הסנגוריה הציבורית. על אף זאת רק נאשם 6 טרח ופנה אל נציגיה, ואילו נאשם 5 טרם פנה אליהם. גם אם סברו נאשמים 5 ו-6 שיש סיכוי לסיים את ההליך בעניינם בהסדר טיעון, הרי הובהר להם ע"י ביהמ"ש ששמיעת הראיות קרבה ועליהם להיערך ולהיות מיוצגים ע"י עורך-דין אחר. הם חזרו והבטיחו לביהמ"ש כי יתייצבו לשמיעת הראיות כשהם מיוצגים - אך הם לא עשו כן והאמירות שנשמעו מפיהם - לא מומשו. 19. מדובר בתיק רב מימדים בהיקפו. כתב האישום כולל למעלה מ-80 עדים, וחומר החקירה שאספה היחידה החוקרת משתרע על-פני קלסרים מרובים, אם כי עיקרם מתייחס לנאשם 1 ולא לנאשמים האחרים. במשפט בו יש נאשמים רבים, ומדובר בפרשה שהיקפה רב, נתון ביהמ"ש, כמו גם בעלי הדין לסד זמנים, ואין מנוס מניהול ההליך הפלילי ביעילות יחד עם הבטחת הגנה הולמת לנאשמים. על אף האמור לעיל, אין משמעות הדבר, שביהמ"ש צריך לכוף את ניהול ההליך הפלילי לרשלנות נאשמים, או לזילזול הננקט על-ידם כשהם מתעלמים מהוראות ביהמ"ש ואינם מקדישים מאמץ לאיתור עורכי-דין שייצגו אותם, ובאותה עת דוחים את הצעת ביהמ"ש להיות מיוצגים ע"י הסנגוריה הציבורית, וכל זאת על מנת לעכב את ההליך הפלילי. 20. זאת ועוד, יצוין, כי ביהמ"ש כבר דחה מועדים רבים שהיו קבועים לשמיעת ראיות ( 3 פעמים בשבוע מחודש ספטמבר 2010 ועד למאי 2011). 21. אני מודעת לקשיי הסנגוריה הציבורית המבקשת להיערך כדבעי לשמיעת הראיות, אך בקשתה בנסיבות העניין לביטול כל הדיונים שנקבעו - איננה סבירה. על מנת לאפשר להגנה להיערך לשמיעת ראיות - אני קובעת כי המועדים הקבועים לשמיעת ראיות בחודש מאי - יתבטלו - זולת ישיבת 19.05.2011 שתיוחד לשמיעת טענות נאשם 1 בעניין העתירה לגילוי ראיות, בישיבה זו אין הנאשמים האחרים זולת נאשם 1 צריכים להיות נוכחים. אף ישיבת 14.06.2011 שהייתה קבועה לשמיעת ראיות - מתבטלת בזה. שמיעת הראיות בתיק דנן תחל איפוא, בתאריך 15.06.2011 שעה 09:30. אני מורה לסנגוריה הציבורית לייצג את הנאשמים 4 ו-5 בתיק דנן ונציגיה יתייצבו לדיון החל מהמועד הנ"ל. מובטחני שהסנגוריה הציבורית על אנשיה תוכל לאתר סנגור שיומנו יהא פנוי לתאריכים שנקבעו כבר על-ידי ביהמ"ש. רשמתי לפני את הבטחתה של ב"כ התביעה לסייע לעורכי-הדין מטעם הסנגוריה הציבורית, כמו גם לעורך-דין רובינשטיין שהצטרף לתיק רק לאחרונה. על מנת להקל עליהם תשתדל ב"כ התביעה להעיד בישיבות הראשונות את העדים אשר התייחסותם ללווים תהא קטנה ככל האפשר, ועיקר עדותם תתייחס לנאשם 1. 22. בתאריך 19.05.2011 אדון בבקשה ההגנה לגילוי ראיות לגביהן ניתן חיסיון. אני מקדימה ומציינת את מורת רוחי מכך שעתירת ב"כ נאשם 1 הוגשה בעיתוי של למעלה משנה ומחצה לאחר הגשת כתב האישום. 23. באשר לטענת ב"כ נאשם 1, כי ההגנה מתנגדת לכך שהתביעה תציג מסמכים מסוימים המתייחסים לנוהלים בפני עדי תביעה בעת שהיא מרעננת את זיכרונם לפני מתן עדותם בביהמ"ש, ועליה, אליבא דהגנה להפנות אותם עדים למשטרה על מנת שזו האחרונה תחקור את העדים, תציג את המסמכים בפניהם ותקבל את תגובתם - אדון בטענה זו בבוא היום - אם תיטען, אך "בקליפת אגוז" יצוינו כבר עתה מספר מושכלות יסוד: חקירה עפ"י החוק נעשית על-ידי המשטרה. פרק ד' לחסד"פ [נוסח משולב] התשמ"ב-1982 (להלן: "החסד"פ") דן בהליכים שלפני המשפט. עפ"י פרק ד', חומר שהושג בחקירת המשטרה בעבירה מסוג פשע המנויה בחלק ג' לתוספת הראשונה א' מועברת לפרקליט המחוז לצורך טיפול. לאחר שהתובע אליו מועבר חומר חקירה מגיע למסקנה שהראיות מספיקות להעמדה לדין - נשלחת הודעה לחשוד, והוא רשאי לפנות בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום. משנדחית הבקשה, מוגש כתב אישום. סעיף 74 לחסד"פ קובע את זכות העיון בחומר חקירה לנאשם ולסנגורו. סעיף 77 לחסד"פ מסייג אפשרות הגשת ראייה על-ידי התביעה אם לא ניתנה לנאשם או לסנגורו הזדמנות סבירה לעיין בראייה. סעיף זה איפוא, מבסס את זכותו של הנאשם לא להיות מופתע מחומר ראייה חדש שיוצג במשפטו מבלי שניתן לו לעיין בו. שומא על התביעה להכין את עדיה בטרם יתייצבו למתן עדות בביהמ"ש. יכול ויקרה שבעת הכנת העדים יתברר לתביעה ששאלה או עניין מסוים לא הובהרו די צרכם במהלך החקירה המשטרתית, ולשאלות נציגת התביעה התגלו עובדות חדשות. על אף כל האמור לעיל בהתייחס לדרך חקירת המשטרה, אין על התביעה לשלח עדים בכל מקרה למשטרה על מנת שתגבה בדרך של הודעה נוספת תגובה לכל שאלה שלא נשאלה בהודעה קודמת של אותו עד, ויש להפעיל בעניין זה את מידת ההיגיון והסבירות. התייחסות עד לנושא מסוים לגביו לא נשאל בחקירה, ואם בעת הכנתו למתן עדות צפו ועלו תשובות לשאלות אותן נשאל ע"י התובע - ההגינות מחייבת העברת תשובותיו להגנה בשאלות מהותיות חדשות, וזאת על מנת למנוע הפתעת הנאשם ובא-כוחו בעת שהעד יתייצב על דוכן העדים. יכול ויתברר, כי מסמך מסוים שהוגש ע"י אלמוני למשטרה במהלך החקירה לא הוצג בפני פלמוני, והתובע בעת הכנתו של פלמוני למתן עדות גורס שיש חשיבות להתייחסותו לאותו מסמך, והוא מבקש להציגו בפניו, ולקבל עמדתו. תגובתו של פלמוני צריכה להימסר להגנה בעוד מועד על מנת שלא תופתע ותוכל לחקור אותו בעניין זה. יוער, כי דווקא אי-הפניית העד לחקירה משלימה במשטרה עלולה לפגוע באותו בעל דין שהציג את השאלה או המסמך לעד, שכן, אם העד יחזור בו מעדותו - יתקשה התובע המנהל את ההליך הפלילי להציג המסמך בפני ביהמ"ש על-פי סעיף 10 א' לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, שכן אם יבקש לשמש עד על מנת להוכיח את מתן האימרה - יהא עליו לפרוש מניהול ההליך הפלילי. אין מקום בשלב זה להרחיב מעבר לנדרש, וכאמור ביהמ"ש ידון בסוגייה זו כאשר תתעורר. משפט פלילידחיית מועד דיוןמועד דיוןדיוןסניגור