בקשת חברת הביטוח למינוי מומחה בתיק פלת''ד

האם אפשר להגיש בקשה למינוי מומחה מטעם חברת הביטוח בתיק פלת''ד ? מבחינה הנורמטיבית קיימת הסמכות למינוי מומחה גם לבקשת נתבע (חברת ביטוח) ובין היתר לבדיקת סוגית קיצור תוחלת החיים ושאלות אחרות הכרוכות ב"נושא רפואי" גם בהליך שלפי סעיף 6ב . המומחה הרפואי הוא ה"כלי" היחיד העומד, גם  לרשות הנתבע ,להוכחת מצב רפואי בהליך דנן והוא  רשאי לבקש מינוי גם בכפוף לכך שהמינוי נועד  לקבלת חוו"ד המתייחסת למצב הנפגע , ושלא נתבקש כבר מינוי מומחה בנושא הבקשה. ככלל יש  לבקש את המינוי בכתב הגנה  או מוקדם ככל הניתן ויש להצביע לפחות על ראשית ראיה לתימוכין בבקשה על מנת שלא לחסום הדרך מבירור.  לעניין המסלול שבסעיף 6א לחוק, עוגנת הסמכות  בתקנה 3(א) 3 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ו-1986 הקובעת כדלהלן:"בעל דין המגיש כתב הגנה, יצרף אליו תשובה לבקשה למינוי מומחה, ערוכה לפי טופס 4, והוא רשאי גם לבקש מינוי מומחה בנושא שלגביו לא נתבקש מינוי מומחה כאמור; לא הגיש תשובה כאמור, יראו את בעל הדין כמסכים למינוי מומחה כמבוקש. " לעניין המסלול שבגדר סעיף 6ב לחוק,  הוכרה הסמכות בפסיקה .ראה כב' השופט ריבלין  ברע"א 04 / 4600 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' מנחם שמאי שקבע:" לא מצאתי עילה להתערב בהכרעת הערכאה המבררת. אכן, הוראת סעיף 6א לחוק הפיצויים והוראת תקנה 3 לתקנות המומחים מתירה גם לנתבע לבקש מינוי מומחה רפואי, אולם זאת בתנאי כפול: ראשית, שהמינוי לא בא אלא לצורך קבלת חוות דעת המתייחסת למצבו של הנפגע עצמו, ושנית, שלא נתבקש כבר מינוי מומחה בנושא שאליו מתייחסת הבקשה. הנתבע רשאי לבקש מינוי מומחה רפואי, בהתקיים התנאים האמורים, גם בתביעה המתבררת במסלול הקבוע בסעיף 6ב לחוק הפיצויים ובכל מקרה עליו להצביע לפחות על ראשית ראייה להצדקת בקשתו. "מינוי מומחה לבדיקת קיצור תוחלת החיים, שאינו נובע מהתאונה  הוא מקרה מיוחד שראוי לסווג כנוגע  להשלכות התפקודיות של הנכות ומכאן בגדר הלכת אררט השווה גם לאליעזר  ריבלין תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים 588-594  (תש"ס 1999 )  רף ההוכחה הנדרש  גם לבקשת נתבע, ובאופן הדדי הוא ראשית ראיה, כעולה מהקטע שהודגש בעניין שמאי וכן  כב' השופט א. רבלין רע"א 99 / 8796 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אור בן יאיר גם כדלהלן:"נראה כי העקרונות שנקבעו בהילכת שיק [2] יפים גם לבקשת נתבע המבקש להוכיח את הטענה, כי מקצת המגבלות שהנפגע היה צפוי לסבול מהן אינן קשורות כלל לתאונה נושא התובענה.  ראשית ראיה כנדרש נמצאה כאן בתיעוד שהוצג לבית-משפט קמא, ודי היה בה להצדיק מינוי מומחה על-פי המבוקש. השאלה אם בסופו של משפט ניתן יהיה להגיע למסקנה כי אכן ראוי להביא בחשבון הפיצויים מגבלות שהמנוח סבל מהן, אם בכלל, היא שאלה אחרת. בעצם מינוי המומחה אין כדי להצביע מראש על התשובה שעשויה להינתן לה. " חברת ביטוחמומחהמינוי מומחהתאונת דרכיםפוליסה