רישיון בלתי הדיר במקרקעין

מהו בר רשות ? "רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס... אפשר שהיא תהא מעוגנת בחוזה שנקשר בין הצדדים... או תלמד משתיקתו ואי מחאתו להחזקה או לשימוש שעושה אחר בנכס..." "בגדר המושג רשות מכללא נכללים כל אותם מצבים שבהם החזקה או השימוש של פלוני אינם מעוגנים בהסכמה מפורשת שנתן בעל המקרקעין, אלא בהסכמה הנלמדת ממחדלו של בעל המקרקעין לפעול לסילוקו של פלוני מן הנכס. ההסכמה נלמדת ממשך הזמן שחלף ומהתנהגותו הפסיבית של בעל המקרקעין, בנסיבות המקרה המעידה שהשלים עם נוכחותו של פלוני בנכס או עם השימוש שהוא עושה בנכס. ההסכמה הנלמדת משתיקתו של בעל המקרקעין מטהרת את החזקה או השימוש מיסוד אי החוקיות שדבק בו.." (נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מב (תשנ"ה)) "רק במקרים חריגים וקיצוניים יכיר בית המשפט במצב בו הרישיון הוא בלתי הדיר" (ע"א (ת"א) 1414/00, דן גת נ' עונה, תקדין, מחוזי, 2001 (4) 371). הלכה היא כי רק במקרים נדירים יוכר רישיון כבלתי הדיר, ולמעשה משך שנות דור הוכרו בפסיקה רק מקרים בודדים כאלה, שבכולם הוכחו שלושה תנאים: האחד, שמדובר ברשות מפורשת ולא מכללא, השני, כי המחזיקים השקיעו השקעה ניכרת במקרקעין, והשלישי, כי ההשקעה נעשתה ברשותו המפורשת של הבעלים. (ת"א (שלום ת"א) 41306/04, העמותה לקידום מועדון הכדורגל נ' מנחם) מקרקעיןרישיון / רשות / זכות - בלתי הדירה