גרימת מוות ברשלנות והפקרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על עונש על גרימת מוות ברשלנות והפקרה: בהמשך לפסק הדין החלקי שניתן על ידינו ביום 30.3.2011 ובו נדחה ערעורו של המערער על הכרעת הדין, ולאחר שהונחה על שולחננו חוות דעת הממונה על עבודות שירות, ניתן בזאת פסק דין משלים שעניינו הערעור על גזר הדין, לפיו הוטלו על המערער 12 חדשי מאסר לריצוי בפועל, פסילת רשיון נהיגתו ל - 9 שנים, מאסר על תנאי והתחייבות להימנע מעבירה. סקירת הפסיקה המתייחסת לתאונת דרכים קטלנית שנגרמה כתוצאה מרשלנות, מצביעה על קשת ענישה הנעה בין 6 חדשי מאסר מומרים בעבודות שירות, לבין מאסר ממושך של מספר שנים, לריצוי בפועל ממש. בנסיבות אלה, לכאורה, ועל פני הדברים, לא חרג בית המשפט קמא מהמקובל בעניינים מסוג זה. אלא, שנוכח נסיבותיו המיוחדות של המקרה דנן אשר יפורטו להלן, מצאנו לנכון להתערב בכל זאת בגזר הדין, תוך שערים אנו לכלל לפיו לא מתערבת ערכאת הערעור בעונש שהושת על נאשם בערכאה הדיונית, למעט במקרים חריגים. ענייננו זה נכנס לדעתנו לגדר המקרים החריגים המצדיקים התערבות בו. עיון בתיק מלמד כי המדובר באירוע שעניינו לפני למעלה מ - 9 שנים (13.5.02). בנוסף חל שיהוי כבד ולא ברור בהגשת כתב האישום, והוא הוגש לבית המשפט כ - 3 שנים וחצי לאחר האירוע, וזאת למרות שהמערער נחקר עוד ביום 2.10.02. בעת האירוע היה המערער בן 21 שנה, ומאז ועד היום - עבר פרק חיים ארוך ומשמעותי, הכולל בתוכו הישגים אקדמיים, עבודה והקמת משפחה. כליאתו של המערער עתה, בחלוף פרק זמן כה רב מחד, ונוכח התהליך הארוך והמשמעותי שעבר מאידך, לא זו בלבד שאין בה כדי להלום את מטרות הענישה ותכליתה, אלא מנוגדת לדעתנו במובהק לאינטרס הציבורי, ומצדיקה הימנעות מכך. מסקנה זו נתמכת באופן שאינו נתון לספק, גם בתסקיר החיובי באופן בולט ויוצא דופן, שערך שירות המבחן בעניינו של המערער, הסוקר בין היתר, את ההמלצות הרבות והמגוונות שנתקבלו בעניינו. כך למשל, הוצגה המלצה מחברת "סלקום", בה עובד המערער מאז שנת 2006 ולפיה: "הפגין ראני יכולת מצוינת במתן שירות אדיב... אחריות רבה בטיפול...עומד בכל היעדים שהוצבו והינו בעל מוסר עבודה גבוה. לדברי מנהלו הישיר, ראני התנדב למשימות נוספות מעבר לתפקידו וגילה מעורבות חברתית גבוהה". במקביל ללימודיו ולעבודתו נמצא המערער בקשר עם "המרכז לחינוך הומניסטי" בבית לוחמי הגטאות ואף משם התקבלה המלצה חמה: "הגיע לראשונה למרכז כתלמיד כיתה יא'. השתתפותו בתכנית היתה התנדבותית, הוא גילה התמדה ומסירות רבה. גם לאחר סיום לימודיו התיכוניים המשיך ראני להתנדב במרכז במשך שנים ארוכות והוא עדיין שומר על קשר קבוע עם צוות המרכז". עוד צויין כי "בעבודתו החינוכית כמדריך עם קבוצות של אורחים מן הארץ ומחו"ל, של בני נוער ומבוגרים, ראני הפגין דרגה יוצאת דופן של רגישות, אחריות, יסודיות ומסירות...מעל לכל הוא הצטיין ביושרו האישי ובאכפתיות שלו לאחר". שירות המבחן מציין עוד כי בהיותו סטודנט, היה פעיל במדור למעורבות חברתית באוניברסיטת חיפה. הוא היה פעיל בתכנית מנהיגות קהילתית ועל מנת לממן את לימודיו, עסק כחונך בתכנית ניצנים חברתיים. מההמלצה שהוצגה על ידי מרכז התכנית צויין כי "ראני אדם מוכשר, בעל מוסר עבודה גבוה, אשר גילה מסירות ופעל ברמת מוטיבציה גבוהה". על מנת שלא לפגוע בצנעת הפרט, לא נפרט את רקעו המתואר בתסקיר ואך נציין, כי לא קלים היו חיי המערער ומהאינפורמציה המתקבלת נראה, כי הוא היחיד שהצליח לצאת ממעגל רב המורכבות המאפיין את משפחתו, ולהגיע להישגים. שירות המבחן מתאר את התייחסותו של המערער לאירוע נשוא הנדון, באופן שהיה "נרגש ועוצמות של כאב וסבל הציפו אותו". התמשכות ההליכים גבתה מחיר כבד מהמערער ורעייתו, משליכה על יחסיהם הזוגיים ומקשה עליהם לתכנן את עתידם. עפ"י המידע שבידי שירות המבחן המדובר בצעיר המגלה יכולת הסתגלות ויציבות במסגרות חייו השונות, אחריות ומחויבות לתפקידים המוטלים עליו, ואף לוקח על עצמו מחויבויות חברתיות נוספות. הוא עובד, פעיל במסגרות קהילתיות חברתיות ותורם להן, הכל על אף חסכים וקשיים משפחתיים לא מבוטלים. "בשורה התחתונה" מסכם שירות המבחן את עמדתו וממליץ שלא לשלוח את המערער למאסר בפועל, מאסר שיש בו כדי לפגוע קשות בדימויו העצמי וביכולתו לחזור ולשקם את עצמו לאחר מכן. שירות המבחן ממליץ אף שלא לגזור עליו עבודות שירות אלא להשית עליו עונש של"צ בהיקף נרחב, בהתחשב בחלוף הזמן ובעובדה שאין המדובר באדם בעל דפוסי התנהגות עבריינית, זאת על אף עמדתו של המערער לפיה אינו רואה עצמו כאחראי לעבירות. בחינת עברו התעבורתי מלמד שאינו מכביד, אין לו גם הרשעות קודמות בפלילים, וכן לא נפתחו נגדו תיקים פלילים מאז ועד היום. כזכור הורשע המערער בעבירת גרם מוות ברשלנות ובהפקרה. לא יכולה להיות מחלוקת בדבר חומרתה היתרה לכשעצמה של עבירת ההפקרה. עם זאת, מבחינת נסיבות ענייננו עולה כי אף שהמערער לא ניגש בעצמו לאירוע, הרי שהמדובר במקום שאינו מבודד והוא חזה בטיפול שניתן לנפגעים על ידי הנוכחים במקום. זאת ועוד, על פי עדותו של נהג המשאית שהגיע אל מול המערער, הרי שמהערער עצר בצומת קודם שפנה שמאלה. עניין זה מלמד על דרגת רשלנות שאינה ברף חומרה גבוה, שעניינה הוא אי חישוב נכון של זמן הפניה להבדיל מאי עצירה כלל ואי שימת לב לנעשה בו. בנסיבות אלה נראה איפוא כי אין המדובר בדרגת רשלנות גבוהה. כידוע גזירת דינו של נהג שהורשע בגרימת מוות ברשלנות נעשית על פי הפסיקה תוך בחינה של שלושה מרכיבים: התוצאה שנגרמה, מידת הרשלנות, והנסיבות האישיות. בענייננו, אין מחלוקת בדבר התוצאה החמורה והאסון הכבד כל כך תוצאת האירוע. באשר למידת הרשלנות כמפורט לעיל, המדובר בכזו שאינה מצויה ברף גבוה. נסיבותיו האישיות של המערער לא היו קלות והפירוט שהובא לעיל בדבר אישיותו ואופיו, מדבר בעד עצמו ומקבל משנה תוקף, על רקע רקעו הלא קל. בהינתן כלל האמור, נוכח השיהוי בטיפול בהגשת התביעה וחלוף הזמן הרב על כל המשמעות הנובעת מכך, בעיקר כאשר המדובר באדם צעיר, ועל רקע הנסיבות, הן האישיות והן נסיבות האירוע, מצאנו כי יש מקום להתערב ולהקל בגזר דינו של המערער. עם זאת לא נוכל לקבל את המלצת שירות המבחן להסתפק בשל"צ וסבורים אנו, כי על אף כל הנסיבות המקלות שתוארו לעיל, אין מקום נוכח התוצאה החמורה, לגזור על המערער עונש שיפחת ממאסר מומר בעבודות שירות. לאור כל האמור, אנו מקבלים את הערעור לעניין גזר הדין ומשיתים על המערער 6 חדשי מאסר אותם ירצה בעבודות שירות כמפורט בחוות דעתו של הממונה על עבודות שירות מיום 1.6.11. המערער יבצע את עבודות השירות בעירית כרמיאל, חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה ביום, החל מיום 5.7.11, בפיקוח הממונה ומר רפיק שפיק מטעמו. המערער יתייצב איפוא לצורך קליטה והצבה ביום 5.7.11 לא יאוחר מהשעה 08:00, במשרדי הממונה על עבודות שירות בשב"ס, מתחם ב/ס חרמון. כן הננו פוסלים את המערער ל - 6 שנים, שמניינם מהיום, מהם תנוכה תקופת פסילת רשיון נהיגה בפועל, ככל שריצה כזו במסגרת תיק זה. מרכיבי הענישה שנגזרו על המערער בבית המשפט קמא הנוגעים למאסר המותנה ולהתחייבות יעמדו בעינם. מקרי מוותדריסהמשפט תעבורהתאונת דרכיםגרימת מוות ברשלנותתאונת פגע וברח / הפקרה