פסיקה בנושא בקשה לגילוי ולעיון ספציפי במסמכים

במסגרת בקשה לגילוי ולעיון ספציפי במסמכים, נבחנת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים וזו מתפרשת על דרך ההרחבה, והנטייה הינה לקולא. להלן פסיקה רלוונטית: רע"א 6546/94, בנק איגוד לישראל נ' אזולאי, פ"ד מט(ג) 54 ; רע"א 7606/01, הראל נ' בנק איגוד לישראל בע"מ רע"א 6649/01, המועצה המקומית שלומי נ' שטרמן ושות' חברה לבניין ולפיתוח בע"מ קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לגילוי מסמכים: מבוא 1. בפניי בקשה שהוגשה על ידי עו"ד אייל טל (להלן: "המבקש") להורות לא.שילה ושות' עורכי דין ואח' (להלן: "המשיבים") לגלות וליתן עיון במסמכים שפורטו בבקשת המבקש, הכוללים את המסמכים כדלקמן: א. דו"ח "חיובים" מהקומיט לתקופה שהחל מיום 31/07/10. ב. דו"ח הכנסות מהקומיט לתקופה שהחל מיום 31/07/10. ג. טפסי פחת (יא) שצורפו לדו"חות הכספיים ב-5 השנים האחרונות. ד. טפסי התאמת הוצאות שצורפו לדו"חות הכספיים ב-5 השנים האחרונות. ה. כרטסת מלאה של הבעלים בשותפות לשנים 2003-2010. ו. פירוט של הפקדות לקופות לשנים 2005-2010. ז. מאזנים של השותפות לשנים 2003-2009. ח. מאזן בוחן לכל סוף שנה (31/12) החל משנת 2003 וכלה בשנת 2010. ט. דו"חות רווח והפסד לשנים 2003-2009. י. התחשבנות עם שרביב בשנים 2009-2010. יא. דו"חות שנתיים שהוגשו למס הכנסה בשנים 2004-2009. יב. דפי בנק החל באוגוסט 2010 ועד היום. יג. מאזן בוחן ליום 01/08/10. יד. דו"חות מע"מ לחודשים 1-12/2010. טו. דו"חות מע"מ ניכויים לחודשים 1-12/2010. טז. דו"חות ביטוח לאומי לחודשים 1-12/2010. יז. תיעוד חוץ למאזני בוחן ולדו"חות. כן מצויה בפניי בקשה שהוגשה על ידי המשיבים לאפשר גילוי ועיון במסמכים כדלקמן: א. כל המסמכים הנוגעים לתובענה, כאמור בתקסד"א. ב. הצהרה, כי הרשימה של תיקי הלקוחות שנטל המבקש ממשרד המשיבים, בשד' המגינים 35 בחיפה, והעבירם לרשותו ו/או למשרדו החדש, אותה העביר למשיבים, היא הרשימה המלאה ואין בלתה. ג. פירוט של כל המיטלטלין שנטל המבקש ממשרד המשיבים והעבירם לרשותו ו/או למשרדו החדש. ד. פירוט של כל ההכנסות שקיבל המבקש מתיקי הלקוחות, כאמור בסעיף ב' לעיל, מאז 01/08/10. ה. כל הפניות שביצע המבקש ללקוחות ואנשי הקשר של משרד המשיבים לאחר 01/08/10. ו. כל התשובות שקיבל המבקש מנמעני הפניות, כאמור בסעיף ה' לעיל. ז. כל ההודעות שהודיע המבקש לערכאות משפטיות, על העברת ייצוג לקוחות משרד המשיבים לידיו. ח. כל ההחלטות שניתנו על ידי ערכאות משפטיות, בתשובה להודעות המבקש על העברת ייצוגם של לקוחות ממשרד המשיבים לידיו. ט. כל הפניות שפנה המבקש לצדדי ג' כלשהם, בשם ו/או עבור ו/או במקום ו/או תוך שהוא מציג עצמו כמורשה חתימה של המשיבים מאז 01/08/10. תמצית הסכסוך שנגלה בין הצדדים 2. בכתב התביעה שהוגש על ידי המבקש נטען, כי המבקש היה שותף של המשיבים מחודש אוגוסט 2005 במשך 5 שנים תמימות. לטענתו, בחודש יולי 2010 הודיע לו עו"ד אוריאל שילה (להלן: "המשיב 2"), כי לאחר מחשבה ארוכה החליט לסיים את השותפות וכי על המבקש לצאת לדרכו ואף עו"ד אלי שילה (להלן: "המשיב 3") תמך באמור. המבקש טען כי בהמשך לאמור, ביום 23/07/10 נותק המבקש משרת המחשב וכן הוחלף מנעול המשרד, באופן שהותר למבקש להיכנס למשרד השותפות רק בשעות הפעילות של המשרד ובאופן שפגע בפעילות המבקש. בנסיבות אלה, טען המבקש כי הינו מבקש לערוך התחשבנות בין השותפים בקשר למגיע למבקש היוצא מן השותפות, ושעה שיש לו לטענתו 30% מהשותפות, חרף העובדה שלא נערך הסכם שותפות בין הצדדים, וזאת לנוכח הסכמות שהושגו בין הצדדים והתנהלותם. עוד טען המבקש, כי יש מקום להורות על מינוי כונס נכסים ועל פירוקה של השותפות. המשיבים טוענים מנגד בכתב הגנתם, כי אף ממכתב הטענות שהוגש על ידי המבקש עולה, כי לא היה ולא הוצע לו להיות שותף במשיבה, אלא התקיימה שותפות עסקית, לפיה יקודם מעמדו של המשיב לשותף ברווחים עם זכות לקבלת הכנסה, אשר תחושב כחלק מרווחי המשרד (הכנסות פחות הוצאות), ואולם לא כשותף בשותפות. בהקשר זה מציינים המשיבים, כי המבקש לא השקיע כספים פרטיים ולא ערב לחשבונות ואשראים שקיבלו המשיבים ולא היה שותף הון בשותפות, אלא ביצע משיכות יתר בכל שנות פעילותו העולות כדי כ-507,361 ש"ח. עוד נטען על ידי המשיבים, כי עו"ד זהבה שילה (להלן: "המשיבה 4") אינה חלק מהשותפות ודין התביעה כנגדה להידחות. 3. המבקש טוען בבקשתו, כי הינו זכאי לקבל את המסמכים הרלבנטיים, הן לנוכח הסכמה שהושגה בין הצדדים ושקיבלה ביטויה בפרוטוקול הדיון מיום 16/08/10 והן לנוכח היותו שותף בשותפות. המשיבים חולקים על זכותו של המבקש לקבל גילוי ועיון במסמכים, שכן תביעתו של המבקש הינה תביעה לפירוק שותפות ולא תביעה כספית, ולא ניתן ליתן למבקש מסמכים פרטיים של המשיבים, שאינם קשורים לשותפות העסקית שהתקיימה עם המבקש עד לחודש יולי 2010, ותוך פגיעה בפרטיות המשיבים ובסודיות הבנקאית. 4. אין חולק כי בין הצדדים קיימת מחלוקת בדבר טיב השותפות שהתקיימה ביניהם במהלך השנים 2005 ועד 2010, וכן אין חולק כי התובע במסגרת תביעתו עתר לפירוקה של השותפות, למינויו של כונס נכסים לצורך פירוקה, ולא לתביעה למתן חשבונות ו/או בתביעה כספית. 5. אכן צודק המבקש, כי במסגרת בקשה לגילוי ולעיון ספציפי במסמכים, נבחנת הרלבנטיות של המסמכים המבוקשים וזו מתפרשת על דרך ההרחבה, והנטייה הינה לקולא. ראה: רע"א 6546/94, בנק איגוד לישראל נ' אזולאי, פ"ד מט(ג) 54 ; רע"א 7606/01, הראל נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, 31/07/02 ; ורע"א 6649/01, המועצה המקומית שלומי נ' שטרמן ושות' חברה לבניין ולפיתוח בע"מ, 25/12/07. 6. ככלל, ראוי שלא לפצל את הליך גילוי המסמכים בין שלב הוכחת העילה (שלב החבות) לשלב הוכחת הנזק. אולם במקרים מתאימים, רשאי ביהמ"ש לעשות כן. ראה: ע"א 3576/94, השקמה הוצאה לאור בע"מ נ' משה רום, פ"ד מח(ג), 388 ; ובש"א (ח') 15071/08, ח.ג. תדלוק בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ, 05/02/09 (להלן: "עניין תדלוק"). 7. במקרה דנן עולה, כי בקשת המבקש לגילוי ועיון נרחב של מסמכים נסמכת על נקודת מוצא, עליה חולקים המשיבים בכל תוקף, והינה הטענה בדבר מהות השותפות שנכרתה בין הצדדים. זאת ועוד, תביעת המבקש הינה כאמור תביעה לפירוק השותפות ואין בצידה תביעה כספית ו/או תביעה למתן חשבונות. בנסיבות אלה, ומבלי לקבוע ממצאים כלשהם, סבורה אני כי על המבקש להקדים ולהניח תשתית ראייתית לדרישותיו באשר למשיבה 1 וביחס למהות השותפות שנקשרה בין הצדדים, ושעה שאין בידי המבקש להצביע על הסכם בכתב שתומך בטענותיו. על כן, ומשתביעת המבקש הינה לפירוק שותפות ולמינוי כונס נכסים לצורך פירוקה של השותפות הנטענת ותו לא, ראוי כי המבקש יעבור תחילה מסוכות אלה כתנאי מוקדם למתן הגילוי והעיון הנרחב המבוקש. על דרך האנלוגיה, ניתן להפנות לדברי כב' השופט עמית בעניין תדלוק, שם נאמר כדלקמן: "ניתן להשוות את דרישתם של הנתבעים לתביעה למתן חשבונות, המתנהלת בדרך כלל בשני שלבים: בשלב הראשון יש לבחון אם התובע זכאי לסעד של מתן חשבונות, ורק משהוכיח התובע את זכותו, עובר בית המשפט לשלב השני של גילוי החשבונות. כתנאי מוקדם למתן החשבונות, על התובע לעבור את המשוכה הראשונה של עצם הזכות לקבל החשבונות-אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהד. שביעית עמ' 178-180". 8. על רקע האמור, ומשבקשת המבקש חורגת ממסגרת כתב התביעה שהומצא על ידו, שעניינו פירוק שותפות, ובטרם הונחה התשתית, לנוכח המחלוקת הבסיסית הנטועה בין הצדדים ביחס למהות השותפות שנקשרה בין הצדדים, אין מקום להיעתר לבקשת המבקש לגילוי ולעיון במסמכים המבוקשים בבקשה, במתכונתה. מאידך, ולאור הסכמת הצדדים שקיבלה ביטויה בפרוטוקול הדיון מיום 16/08/10, ולפיה יהיה המבקש זכאי לקבל "דיווחים על הכנסות והוצאות השותפות ממנהלת החשבונות, לרבות מסמכים בכתב", ואשר לא סווגה כלל, ימציאו המשיבים דו"ח באשר להכנסות והוצאות המשיבה 1 מיום 01/08/05 ועד ליום 16/08/10, וזאת תוך 20 יום מהיום. 9. לאחר שעיינתי בדרישות המשיבים לגילוי ולעיון במסמכים ולאחר ששקלתי את טענות המבקש, לא ראיתי להיעתר אף לבקשת המשיבים. דרישות המשיבים לגילוי ולעיון במסמכים אינן רלבנטיות למסגרת הטענות, כפי שנטענו בכתבי הטענות של הצדדים, ושעה שהמשיבים אף לא הגישו תביעה שכנגד, לא כל שכן תביעה כספית לשיפויים בגין נזקים נטענים. יתר על כן, המשיבים אף מציינים מפורשות בבקשתם כי המסמכים הדרושים נוגעים לתביעה שבכוונת המשיבים להגיש כנגד המבקש בגין חובו כלפיהם. מהאמור עולה אפוא, כי תכלית הבקשה הינה מסע דייג אסור אשר חורג ממסגרת המחלוקת המתבררת כיום בין הצדדים. על כן, אין אפוא מקום להיעתר לבקשת המשיבים בשלב זה. סוף דבר 10. הנני נעתרת לבקשת המבקש בחלקה הקטן, ומורה למשיבים להמציא, על פי התחייבותם מיום 16/08/10, למבקש תוך 20 יום מהיום דו"ח הכנסות והוצאות המשיבה 1 לתקופה שמיום 01/08/05 ועד ליום 16/08/10. בקשת המשיבים נדחית בשלב זה. כל צד יישא בהוצאותיו. מסמכיםעיון במסמכים ספציפיים