דחיית הודעה לצד שלישי מחמת השתק עילה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית הודעה לצד שלישי מחמת השתק עילה: רקע וטענות הצדדים בתמצית לפני בקשת המבקשת לדחיית הודעה לצד שלישי אשר הוגשה נגדה. עסקינן בתובענה לפיצוי בגין נזקי רכוש. התובענה הוגשה בהליך של סדר דין מהיר ובמסגרתה טוענת התובעת, אליהו חברה לביטוח בע"מ, כי מי מהנתבעים - המשיבים כאן פגע ברכב המבוטח על ידה. לטענתה, היא שילמה למבוטחת פיצוי בגין נזקיה ועל הנתבעים לשפותה. הנתבעים הגישו הודעת צד שלישי נגד המבקשת, חברת הביטוח אשר ביטחה את רכב הנתבעת ואשר היה מעורב בתאונה. המבקשת התנגדה להודעה אשר הוגשה נגדה וטענה, כי המודיעים מסרו פרטים כוזבים באשר לזהות הנהג אשר נהג ברכב ובאשר לנסיבות התאונה. כן טענה, כי אין כיסוי ביטוחי. במסגרת הבקשה שלפניי עותרת המבקשת, כי בית המשפט יורה על מחיקת ההודעה לצד שלישי אשר הגישו המשיבים נגדה. המבקשת טוענת, כי במקביל לתובענה בה עסקינן, הגישה נגדה המשיבה מס' 1 (להלן:"המשיבה") תביעה בגין נזקי הרכוש אשר נגרמו לרכבה. תביעה זו נדונה בפני כבוד השופט שדה אשר דחה את תביעת המשיבה, לאחר שמצא כי מי שנהג ברכב היה המשיב מס' 2 (להלן:"המשיב"), אשר לא היה מורשה לנהוג ברכב, ובניגוד למה שנמסר למבקשת. המבקשת טוענת, כי פסק הדין האמור מהווה מעשה בית דין על שני היבטיו - השתק עילה והשתק פלוגתא. לטענתה, לאור פסק הדין האמור הרי שאין כיסוי ביטוחי ודין ההודעה אשר הוגשה נגדה להדחות. המשיבים מתנגדים לבקשה וטוענים, כי דינה להידחות. המשיבים טוענים, כי פסק הדין אשר ניתן על ידי כב' השופט שדה מתייחס לתאונה אשר אירעה ביום 30.12.06 בשעה 21:00 בעוד שהתביעה נשוא בקשה זו מתייחסת לתאונה אחרת, אשר אירעה באותו יום בשעה 19:30. לטענתם, פסק הדין אשר ניתן בחיפה אינו מתייחס לתאונה בה עסקינן. עוד טוענים המשיבים, כי התובעת בתובענה נשוא בקשה זו לא הייתה צד להליך אשר התנהל בחיפה. לטענתם, מאחר ואין זהות בין הצדדים בתובענה אשר התנהלה בחיפה והתובענה נשוא בקשה זו, הרי שאף אם במסגרת פסק הדין הייתה התייחסות לתאונה בה עסקינן הרי שעסקינן באמרת אגב אשר אינה מחייבת בענייננו. המבקשת הגישה תגובה לתגובת המשיבים. לטענתה, במסגרת התובענה אשר התנהלה בבית המשפט בחיפה טענו המשיבים, כי ביום 30.12.06 ארעה תאונה אחת בלבד, בשעה 21:00. המבקשת טוענת, כי במסגרת התובענה בחיפה היא טענה, כי התאונה לא ארעה כפי הנטען על ידי המשיבים אלא כפי שטענה התובעת בתובענה האמורה. עוד טוענת המבקשת, כי במסגרת פסק הדין דחה בית המשפט את טענת המשיבים באשר לתאונה עצמית וקיבל טענתה לפיה עסקינן בתאונת פגע וברח אשר ארעה בעת שנהג ברכב אחיה של המבוטחת אשר לא היה בעל רישיון נהיגה. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי במסגרת כתב ההגנה טענו המשיבים, כי הם לא נכחו בזירת אירוע התאונה ולא היו מעורבים בה. לטענתה, רק כעת, לאחר שניתן פסק הדין בחיפה, הם טענו, כי היו שתי תאונות. לטענת המבקשת, אין מקום לקבל את טענת המשיבים לפיה מאחר וחב' הביטוח אליהו, התובעת בתובענה נשוא בקשה זו, לא הייתה צד לתובענה אשר התנהלה בחיפה אזי פסק הדין אשר ניתן שם אינו מהווה מעשה בית דין. לטענתה, מאחר והיא והמשיבה היו צד לתובענה אשר התנהלה בחיפה הרי שפסק הדין אשר ניתן בתובענה האמורה מהווה מעשה בית דין ביניהן. ביום 29.9.10 ניתנה החלטה, על ידי כבוד הרשמת שרקאוי (כתוארה דאז), לפיה בהעדר תגובה מטעם המשיבים היא נעתרה לבקשה והורתה על מחיקת ההודעה לצד השלישי. ביום 13.10.10 הוגשה בקשה מוסכמת לביטול פסק הדין האמור ובהמשך הגישו המשיבים תגובתם לבקשה, כמפורט לעיל. דיון ומסקנות האם פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט בחיפה בתובענה אשר התנהלה בין המשיבה והמבקשת מהווה מעשה בית דין בעניינינו? זו השאלה העומדת לפתחי. בשלב זה אקדים ואומר, כי לאחר עיון במכלול טענות הצדדים והחומר המצוי בפניי מצאתי, כי דין הבקשה להתקבל, כפי שיפורט. מעשה בית דין מורכב משני ענפים: השתק עילה והשתק פלוגתא. הכלל של השתק עילה קובע, כי מקום שתביעה נידונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעה נוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. הכלל של השתק פלוגתא קובע, כי מקום בו במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהייתה חיונית לתוצאה הסופית, היא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקים מלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי הזהות בין העילות של שתי התביעות. על צד הטוען, כי קיים מעשה בית דין, מוטל הנטל להוכיח טענתו. עליו להוכיח את הטענה, כי מתקיימים התנאים הדרושים לקיומו של השתק. הוכחת קיומו של השתק תעשה על ידי המצאת פסק הדין אשר ניתן בתובענה הראשונה והמסמכים הרלוונטיים אשר הוגשו במסגרתה, לעיונו של בית המשפט. כאמור לעיל, מצאתי, כי עלה בידי המבקשת להרים את הנטל המוטל על כתפיה. במסגרת התובענה נשוא בקשה זו טענה התובעת, כי המשיבים, או מי מהם, פגע ברכב של מבוטחת שלה וברח ממקום התאונה. במסגרת התובענה אשר התנהלה בבית המשפט בחיפה טענו המשיבים, כי רכבם נפגע בעקבות תאונה עצמית, עת שהרכב פגע בסלע, ולפיכך תבעו פיצוי מהמבקשת, אשר ביטחה את הרכב האמור. במסגרת התובענה האמורה העלתה המבקשת טענה לפיה אין עסקינן בתאונה עצמית, כי אם בתאונה בה היה מעורב רכב נוסף, רכב המבוטח על ידי התובעת בתובענה שלפניי. בפסק הדין אשר ניתן ביום 9.8.10, על ידי כבוד השופט שדה, נקבע, כי עלה בידי המבקשת להוכיח, כי רכבה של המשיבה היה מעורב בתאונה אשר במסגרתה הוא פגע ברכב אחר וכי בעת האמורה נהג ברכב המשיב, אשר לא החזיק ברישיון נהיגה. בנסיבות אלו, נדחתה תביעת המשיבים לפיצוי בגין טענתם לפיה רכבה של המשיבה נפגע עת פגע בסלע. איני מקבלת טענת המשיבים לפיה שתי התובענות עוסקות בתאונות שונות. במסגרת התובענה אשר התנהלה בחיפה טענו המשיבים, כי רכבם ניזוק בתאונה עצמית כאשר הלכה למעשה נקבע, כי אין ממש בטענה זו וכי יש לקבל את טענת המבקשת לפיה הרכב נפגע בתאונה בה עוסקת התובענה נשוא בקשה זו. הנה כי כן, המשיבים טענו, כי ארעה תאונה אחת בעוד שהמבקשת טענה, כי ארעה תאונה אחרת. אין עסקינן בשתי תאונות, כי אם בשתי גרסאות באשר לנסיבות בהן ניזוק רכב המשיבה. בית המשפט אשר דן בתובענה הכריע בין שתי הגרסאות האמורות והכרעתו מהווה מעשה בית דין. אין מחלוקת, כי פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט בחיפה מתייחס לתאונה בה נפגע רכב המבוטח על ידי התובעת כאן. במסגרת פסק הדין האמור נקבעו קביעות פוזיטיביות באשר לתאונה האמורה, ובין היתר העובדה, כי בעת התאונה נהג ברכב המשיב אשר לא החזיק ברישיון נהיגה. בית המשפט הכריע, במפורש, בשאלה עובדתית- הנסיבות בהן נפגע רכבה של המשיבה. ההכרעה האמורה הייתה חיונית לתוצאה בפסק הדין האמור. הנה כי כן, פסק הדין אשר ניתן בחיפה מהווה מעשה בית דין בעניינו. פלוגתאות אשר נדונו והוכרעו, באופן מפורש או מכללא, במסגרת פסד דין זה, אין להעלותם בשנית בתובענה נשוא הבקשה שלפניי. מצאתי, כי פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט בחיפה משתיק את המשיבים מלהעלות טענות באשר לנסיבות התאונה, ובין היתר זהותו של הנהג אשר נהג ברכב בעת התאונה. עוד עולה מפסק הדין האמור, כי המשיבים מסרו למבקשת גרסה כוזבת של נסיבות התאונה. ברי, כי העובדות האמורות משליכות על שאלת קיומו של כיסוי ביטוחי ועל חבותה של המבקשת לשפות את המשיבים במסגרת התובענה שלפניי. בשולי הדברים אציין, כי איני מקבלת טענת המשיבים לפיה מאחר והתובעת בתובענה נשוא בקשה זו לא הייתה צד לתובענה אשר התנהלה בחיפה הרי שלא נוצר מעשה בית דין מחייב. במסגרת התובענה שלפניי הגישו המשיבים הודעת צד שלישי נגד המבקשת. התובעת בתובענה זו אינה צד להודעה האמורה והשאלה האם הייתה צד לתובענה אשר התנהלה בחיפה אינה מעלה ואינה מורידה לענייננו. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית ההודעה לצד שלישי אשר הוגשה נגד המבקשת. המשיבים ישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות המבקשת בגין בקשה זו בסך 2,500 ₪. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו שאם לא כן ישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. הודעה לצד שלישיהשתק עילההשתק / דיני מניעות