הארכת מועד להגשת ערעור בסדר הדין הפלילי

להלן סקירה בנושא הארכת מועד להגשת ערעור פלילי: סעיף 199 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב - 1982 קובע כדלהלן: "התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים - מיום מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות". מנוסחו של הסעיף עולה כי ערעור יוגש תוך 45 יום מיום מתן "פסק הדין". משמעות צמד המילים "פסק דין" מוגדרת בסעיף 195 לחסד"פ: "הכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחד את פסק הדין" סעיף 201 לחסד"פ עוסק בהארכת מועדים להגשת ערעור: "בית המשפט רשאי, לבקשת מערער, להרשות הגשת ערעור או בקשה לרשות ערעור לאחר שעברו התקופות האמורות בסעיפים 199 ו- 200". ראו לעניין זה את פסק הדין להלן שבהם נקבע שמשהוחזר עניינו של המבקש לדיון בפני בית משפט השלום, עליו למצות את ההליכים בפניו ובפני בית המשפט המחוזי. לאחר שיעשה זאת, יהיה רשאי לחזור ולבקש רשות ערעור. רע"פ 5669/09 י.א.מ בע"מ נ. מדינת ישראל רע"פ 10686/08 י.א.מ בע"מ נגד מדינת ישראל רע"פ 5631/06 שי שווגר נגד מדינת ישראל משפט פליליהארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםערעורסדר דין פלילי