הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפירוק עמותה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת מועד להגשת תביעת חוב בפירוק עמותה: פתח דבר בפניי בקשה להארכת מועד להגשת תביעות חוב, שסכומן הכולל, עפ"י הנטען בבקשה, עולה על סך של 281,806 ₪. הארכה המבוקשת הינה בת שבעה ימים, לאחר שתביעות החוב של המבקשים הוגשו בפועל ביום 13/1/11, שבעה ימים לאחר המועד, 5/1/11, שנקבע עפ"י פרסום ההודעה על כינוס אסיפות נושים. הבקשה דנן הוגשה בעקבות החלטת ביהמ"ש מיום 9/5/11 שניתנה בבקשה אותה הגישו המבקשים 1-4 בקשה ( מס' 15 ), בה הם עתרו כי ביהמ"ש יורה לנאמן להכליל אותם ברשימת נושי העמותה ו/או לקבוע, כי תביעות החוב אשר הוגשו ע"י ידיהם הוגשו במועדן, בנוסף, ולמען הסר ספק, להורות לנאמן ליתן להם זכות הצבעה באסיפת הנושים הקבועה ליום 28/4/11, ולחילופין, להורות כי על המבקשים 1-4 להגיש בקשה להארכת מועד להגשת תביעת חוב. בהחלטה מיום 28/4/11 ( היום בו הוגשה בקשה 15 הנ"ל ) הוריתי לנאמן לאפשר למבקשים להשתתף באסיפת הנושים ולהצביע באסיפה המתאימה לסוג נשייתם, כאשר תוצאות הצבעותיהם תובאנה בחשבון במידה ובקשתם להארכת מועד תתקבל. באותה החלטה הוריתי על קבלת תגובת הנאמן לבקשה 15. בהחלטה מיום 9/5/11, דחיתי את בקשת המבקשים 1-4 ככל שהיא נוגעת לסעד לפיו תביעות החוב הוגשו במועד. באשר לסעד של הארכת מועד, ומאחר ולבקשה לא צורפו תצהירים, נקבע כי על המבקשים 1-4 להגיש בקשה מפורטת ונתמכת בתצהירים להארכת מועד תוך 7 ימים. בעקבות החלטה זו הוגשה כאמור הבקשה דנן. הטענות בבקשה להארכת מועד הבקשה דנן הוגשה ע"י 5 מבקשים. המבקשים 1-4 הינם נושי העמותה בהיותם עובדים שלה. המבקש מס' 5 הינו אבי המבקש 1 ונושה של העמותה, כשלטענתו, העמותה לא החזירה לו חלק מהלוואה שנתן לה ( תביעת החוב מטעמו עומדת על 10,000 ₪ ). יצויין כי ביום 7/10/10 , הגיש המבקש 1 בקשה לפירוק העמותה. לאחר מכן הצטרפו המבקשים 2-4 לבקשת הפירוק. לאחר הגשת בקשת הפירוק וביום 1/12/10 הגישה העמותה בקשה למתן צו הקפאת הליכים, וצו כזה ניתן ביום 16/12/10, במסגרתו מונה רו"ח חוסאם בשארה כנאמן הקפאת ההליכים של העמותה ( להלן: "הנאמן" ). נטען, כי הבקשה למתן צו ההקפאה והצו שניתן ע"י ביהמ"ש לא הומצאו למבקש 1, ולא ליתר המבקשים, אף שנקבע בהחלטת ביהמ"ש, כי יש להמציאם גם למי שקיימת לגביהם חובת המצאה עפ"י תקנה 3 לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר ) תשס"ב - 2002. עוד נטען, כי המבקשים 1-4 ידעו על ההליך משמועות, ובעקבות כך הם פנו, ביום 23/12/10, לב"כ העמותה בכדי לקבל את כתבי ביה"ד והחלטות ביהמ"ש שנתקבלו בעניין זה. רק ביום 29/12/10, נתקבלה תגובה למכתב לו צורפו הבקשה להקפאת הליכים והצו. במכתב התגובה לא צוין דבר אודות המועד להגשת תביעות חוב, אף שכבר פורסם המועד להגשתן. לאחר קבלת מסמכים אלה, ולאחר שניסיונות טלפוניים לבירור אם ומתי פורסמה הודעה בעיתונות נשלח, ביום 4/1/11, ע"י ב"כ המבקשים מכתב לנאמן. רק ביום 12/1/11, ושבוע לאחר שהמועד להגשת תביעות חוב חלף, קיבל ב"כ המבקשים הודעת דואר אלקטרוני, בה העתק מהודעות הפרסום שבוצעו בעיתונות. לטענתם, רק במועד זה הם ידעו ולראשונה, כי ביום 22/12/10 פורסמה הודעה בעיתונות בדבר מינוי הנאמן ובדבר המועד להגשת תביעות חוב, עד ליום 5/1/11. יום לאחר קבלת הודעה זו הגישו המבקשים תביעות חוב לנאמן. המבקשים טענו, כי האיחור בהגשת תביעות החוב נבע, בין היתר, מהפרת חובות המוטלות על הנאמן בביצוע תפקידו, במיוחד אי יידוע המבקש 1 שהינו נושה מהותי, במועד שנקצב להגשת תביעות החוב, כנדרש עפ"י התקנות. הנאמן המציא למבקשים את הבקשה להקפאת ההליכים וההחלטה באיחור רב, ורק לאחר שבא כוחם פנה אליו כדי לקבלה. הנאמן גם לא קיים חובתו עפ"י דין ולא שלח למבקש 1 או מי מהמבקשים, או בא כוחם, הודעה בעניין הגשת תביעות חוב וטופס להגשתן. עוד נטען, כי המועד שנקבע ע"י הנאמן להגשת תביעות חוב - 14 יום, הינו קצר ביותר ומהווה חריג למקובל. לטענתם, הם לא התרשלו ולא ישבו באפס מעשה, ופנו מספר פעמים לנאמן על מנת לקבל את המידע הרלוונטי, אך זה השתהה והשיב באיחור ניכר לכל פניותיהם. המבקשים הפנו להחלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין הארכת מועד להגשת תביעות חוב- פש"ר 1594/04 יוסף משב מהנדסים אדריכלים וקבלנים בע"מ נ' חן ברדיצ'ב, , ובין היתר טענו, כי כאשר עסקינן בהליך של הקפאת הליכים, יש לנקוט גמישות והתחשבות גדולות מאלו הנקוטות בהליך של פירוק ופשיטת רגל. עוד נטען, כי מדובר באיחור קל ביותר בן שבעה ימים, כאשר תביעות החוב הוגשו עוד בטרם קיום אסיפות הנושים, ובטרם הוכרע גורלן של תביעות החוב. המבקשים הצביעו באסיפות הנושים אשר התקיימו, ולפיכך אין בקבלת התביעות כעת, כדי להפוך על פניו את אינטרס ההסתמכות של הנושים האחרים. גם אין מדובר בתביעות גדולות, יחסית למצבת הכללית של שיעור החוב וגם, עובדה זו מטה את הכף לקבלתן. טענות הנאמן בתגובתו לבקשה מס' 15 הנ"ל, התייחס הנאמן גם לבקשה להארכת מועד לגופה, ולפיכך לא נתבקשה תגובתו בשנית לבקשה להארכת מועד נשוא החלטה זו. ב"כ הנאמן טען, כי הבקשה להארכת מועד מוקדמת, שכן הנאמן טרם הכריע בתביעות החוב שהוגשו ע"י המבקשים. המבקשים עוקפים את סמכות הנאמן להכריע בתביעות החוב שלהם, ופונים לביהמ"ש, הכל ללא סיבה מיוחדת. לאור האמור דין הבקשה דחייה על הסף. לפי ב"כ הנאמן, דין הבקשה להידחות גם לגופה. נטען, כי אין בצו ההקפאה כל הוראה לנאמן לזמן באופן אישי את נושי העמותה הידועים לו, להגיש תביעות חוב. הנאמן חויב לזמן אישית את כלל נושי העמותה הידועים לו, וכל נושה שהגיש תביעת חוב לאסיפות הנושים. נטען, כי לכל הפחות, ביום 29/12/10, כאשר ב"כ המבקשים קיבל לידיו את הבקשה להקפאת הליכים והצו, הוא ידע על המועד להגשת תביעות חוב. הנאמן הכחיש את טענות ב"כ המבקשים, בעניין העדר מענה מצד הנאמן לבקשותיו או מכתביו של ב"כ המבקשים. ב"כ הנאמן טען, כי רק במקרים חריגים ונדירים, ניתן להאריך מועד. הוא הפנה, בין היתר, להחלטת ביהמ"ש העליון בע"א 5993/08 חברת סונובר דלקים בע"מ נ' סולי ש. ואנו הנאמן על נכסי חברת רם, . ב"כ הנאמן הוסיף וטען, כי קבלת הבקשה דנן תפלה בין המבקשים לבין נושים אחרים, שהגישו תביעות חוב באיחור, וגם תפגע בוודאות ובהסתמכות בקרב העמותה ונושיה, בכל הנוגע לאישור הסדר הנושים וחלוקת הכספים במסגרתו. ב"כ הנאמן הפנה להחלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א בפר"ק 1997-09 ופר"ק 2480/09 ולהחלטת ביהמ"ש המחוזי בירושלים פש"ר 3042/06 סוזן פלד. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ונספחיה, ותגובת הנאמן והמסמכים שצורפו לה, שוכנעתי כי, בנסיבות כפי שפורטו לעיל קיימת הצדקה להיעתר ולהאריך את המועד להגשת תביעות חוב ע"י המבקשים, עד למועד בו הוגשו בפועל. הנאמן טען, כי יש לדחות את הבקשה על הסף, משום שמדובר בהליך שעוקף את סמכות הנאמן להכריע בתביעות החוב שהוגשו על ידי המבקשים. אין כל ממש בטענה זו, ואין במקרה דנן כל עקיפה לסמכויות הנאמן. בקשות להארכת מועד להגשת תביעת חוב מוגשות לביהמ"ש, שדן בעניין הקפאת ההליכים ( ראה תקנה 21(ב) לתקנות החברות ( בקשה לפשרה או להסדר ) ). זאת ועוד הנאמן, מצד אחד, משהה את החלטתו בתביעות החוב של המבקשים, אף שאלה הוגשו עוד בחודש 1/11, ונמנע מלהכריע בהם, ובכך מנסה לסכל את אפשרות השתתפותם בהצבעה באסיפות הנושים, ומצד שני, טוען כי הבקשה מוקדמת משום שהוא טרם הכריע בתביעות החוב. העלאת טיעון זה יש בוקורטוב של חוסר תום לב , ואני דוחה אותו בשתי ידיים . לגופו של עניין- שני הצדדים התייחסו להוראות שבצו הקפאת ההליכים, ובשאלה אם הוטלה על הנאמן חובה, להמציא אישית את הבקשה להקפאת הליכים והצו וההודעה על המועד להגשת תביעות חוב בפניו, למי מהמבקשים, ובפרט המבקש 1, שלטענתו הינו נושה מהותי של החברה. איני רואה מקום לדון בהרחבה בנושאים אלה שכן לדעתי, בהשתלשלות העניינים כפי שהדבר עולה מהבקשה, ובמיוחד מהמצורפים לבקשה ולתגובה, וכפי שהובא לעיל אינו מותיר מקום לספק כי בנסיבות המקרה דנן, יש לקבל את הבקשה. ובמה דברים אמורים; אין חולק, כי בעקבות פנייה של המבקשים 1-4 באמצעות בא כוחם לנאמן, מיום 23/12/10, בבקשה לקבל את כתבי ביה"ד שהוגשו לביהמ"ש, בקשר להקפאת ההליכים וההחלטות שניתנו ע"י ביהמ"ש, שלח ב"כ הנאמן ביום 26/12/10 לב"כ המבקשים עותק מהבקשה להקפאת הליכים והצו שניתן, דאעקא אין חולק, כי לא נקבע בצו הקפאת ההליכים , המועד להגשת תביעות החוב. אף שבמועד שליחת מכתב זה, כבר נקבע מועד להגשת תביעות חוב, והדבר פורסם בעיתונות עוד ביום 22/12/10 , לא ראה הנאמן או בא כוחו לנכון לציין בפני המבקשים את המועד להגשת תביעות חוב, אף שידע, כי המבקש 1 הוא זה שיזם את הבקשה לפירוק העמותה, וכי המבקשים 2-4 הצטרפו לבקשה זו. ניתן היה לצפות מהנאמן, כי יציין בפני המבקשים את המועד שנקבע להגשת תביעות חוב, במיוחד נוכח העובדה, כי מדובר במועד קצר של 14 יום. עוד עולה מהבקשה ונספחיה, כי ב"כ המבקשים פנה לב"כ הנאמן במכתב מיום 4/1/11 ( לאחר מספר ניסיונות טלפוניים ) על מנת לקבל לידיו נוסח המודעה שפורסמה בעניין מינוי הנאמן, שמות העיתונים ומועד הפרסום. ב"כ הנאמן העביר לידי ב"כ המבקשים דברים אלה, רק ביום 12/1/11, שבוע ימים לאחר שליחת המכתב, ולאחר שהמועד להגשת תביעות חוב כבר חלף. בתגובה הנאמן, לא נטען, שלא לומר לא הוכח, כי הנאמן או בא כוחו ציינו בפני ב"כ המבקשים, את המועד להגשת תביעות חוב, על אף השיחות וההתכתבויות שהיו בין הצדדים החל מיום 23/12/10. התנהלות כאמור, עומדת לחובת הנאמן, במיוחד נוכח המועד הקצר שנקבע לצורך הגשת תביעות חוב. כאן המקום להדגיש כי נאמן ההקפאה חב נאמנות לנושים, ואין הוא בהכרח מייצג את האינטרס של העמותה בלבד. לצד האמור, יש לציין מספר דברים שבמצטבר מצדיקים קבלת הבקשה; האיחור שדבק בהגשת תביעות החוב הינו אחור קל- שבעה ימים. המבקשים 1-4 השתתפו באסיפות הנושים שהתקיימו והצביעו בהן. גם תביעות החוב שהוגשו ע"י הנושים השונים בפני הנאמן, טרם הוכרעו על ידו ( ראה מכתב ב"כ הנאמן לב"כ המבקשים מיום 17/3/11 ), ולפיכך טענת ב"כ הנאמן לפיה הארכת המועד תפגע בוודאות ובהסתמכות בקרב העמותה ונושיה, בכל הנוגע לאישור הסדר הנושים וחלוקת הכספים במסגרתו, אינה נכונה. באשר למבקש מס' 5 אציין, כי אף שהוא לא הצביע באסיפת הנושים הרלוונטית לסוג נשייתו, הרי עדיין יש לקבל את הבקשה גם בעניינו, זאת נוכח שאר השיקולים שצוינו לעיל, במיוחד העובדה כי לא הוכרעו כלל תביעות החוב שהוגשו ע"י נושי העמותה. הארכת מועדתביעת חובחובפירוק עמותהעמותות