מהי הגדרת חומר חקירה ?

מהי הגדרת חומר חקירה ? "חומר חקירה" כמשמעותו בסעיף 74 לחסד"פ [נוסח משולב] התשמ"ב- 1982, הוא חומר המצוי בגרעין הקשה של תשתית ראיות התביעה ולו 3 מאפיינים: ראשית- חומר הרלוונטי לכתב האישום והרלוונטיות מתפרשת בהרחבה; שנית- המושג "חומר חקירה" מתפרש גם על ראיות המשתייכות לפריפריה של האישום; שלישית- אין לכלול בגדר "חומר החקירה" ראיות שהרלוונטיות שלהן אינה קיימת, או שהיא רחוקה או שולית בלבד (ראו בעניין זה בש"פ 91/08 מדינת ישראל נ' שיבלי). המונח " חומר חקירה " זכה לפרשנות מרחיבה ככולל כל חומר הקשור באופן ישיר או עקיף לאישום ונוגע ליריעה הנפרשת במהלך המשפט (בש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל, פ"ד נד (1) 376, 381). אולם, רחבה ככל שתהא פרישתו של המונח "חומר חקירה", אין היא בלתי מוגבלת. אין גם להפליג למרחקים ולכלול במונח "חומר חקירה" ראיות שהרלוונטיות שלהן לתביעה הפלילית הנדונה היא רחוקה ושולית (ראו בש"פ 3071/11 בן שטרית נ' מדינת ישראל, פסקה 7 להחלטתה של כב' השופטת ארבל). יחד עם זאת, אין לחייב את התביעה במסירת חומרים לפי סעיף 74 לחסד"פ אם מדובר בניסיון ספקולטיבי בלבד לאיתור חומר שיסייע לנאשם בהגנתו, שיהיה בבחינת מסע דייג EXPEDITION FISHING (ראו בג"צ 233/85 אל הוזייל נ' משטרת ישראל, פ"ד לט (4) 124, 132 ; בש"פ 1372/96 דרעי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ (1) 177, 183). לפיכך, כאשר מונחת על שולחנו של בית המשפט בקשה לפי סעיף 74(ב) לחסד"פ, שומה על הסנגור להראות כי בקשתו נשענת על נקודת אחיזה ממשית (ראו בש"פ 6507/09 קצב נ' מדינת ישראל, פסקה 9 להחלטתה של כב' השופטת ארבל). שאלות משפטיותהגדרות משפטיותחומר חקירה