ההבדל בין בורר לבין מומחה מוסכם

קשת בעלי התפקידים אשר עשויים לשמש בתפקיד במסגרת הדיון במחלוקות שבין בעלי דין הינו רחב ביותר; בקצה האחד ניתן למצוא את: המומחה המוסכם, שתפקידו לסייע לערכאה המכריעה בדרך של מתן חוות דעת, ובקצה האחר ניתן למצוא את הבורר שמכריע בעצמו במחלוקות. בין שני אלו מצויים בעלי תפקידים נוספים, כגון "מעין בורר" "פוסק מומחה" וכדומה. (לעניין ההבחנות בין בעלי התפקידים השונים ראה ע"א 4501/91 רמדאן נ' רמדאן, פ"ד מח(3) 287 (1994); ע"א 609/93 מרום שירותי תעופה בע"מ נ' רשות שדות התעופה, פ"ד מח(5) 381 (1994), נסקר בהחלטת השופט עמית בת.א. (חי') 895/02 בש"א 1212/05 יפה נוף תחבורה, תשתית ובנייה בע"מ נ' הפלר (ניתן ביום 14/4/05); ע"א 782/88 מסד חברה הדדית להלוואות וחסכונות בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל, פ"ד מה(5) 625 (1991); סמדר אוטולנגי בוררות דין ונוהל כרך א' 533 (מהדורה רביעית, 2005). בע"א 241/81 שמן תעשיות בע"מ נ' חברת תבלין בע"מ, פ"ד לט(1) 561 (1985) נקבע כי נדרשים ארבעה יסודות כדי לקבוע שהסכם להעברת מחלוקות לבעל תפקיד יוגדר כהסכם בוררות; קיומו של סכסוך; סמכות להטלת חיובים כספיים; סמכות לגבות ראיות ולנהל הליך בעל אופי שיפוטי; ייצוג הצדדים בפני בעל התפקיד על ידי עורכי דין (ראה גם ס' אוטולנגי הנ"ל עמ' 538, אורי שטרוזמן ספר הבוררות 92 (2001)). ניתן למצוא בפסיקה הערות שונות ביחס ליסודות האמורים. כך, למשל, מעיר השופט מ' חשין בעניין מרום הנ"ל (ע"א 609/93) כי אינו סבור שהקריטריון של עבר-עתיד, דהיינו כי בורר פוסק בסכסוך שכבר נתגלע, הינו קריטריון הכרחי. במקרים אחרים שמו בתי משפט דגש על זכותו של הבורר לשמוע עדים ולקבל ראיות (ראה בר"ע 135/73 איסקוב נ' מפעלים חימיים ד"ר ויגרט בע"מ, פ"ד כז(2) 813 (1973)). היו כאלו שהדגישו דווקא סמכותו של הבורר לכפות חיובים כקריטריון מרכזי בהגדרת תפקידו (ראה בר"ע 135/73 הנ"ל עמ' 817). בתי משפט הדגישו גם כי מקום שבו נדרש בעל התפקיד להכריע רק על סמך מומחיותו וידיעתו האישית והמקדמית, יהיו בכך להצביע על היותו מומחה, מעריך או מעין בורר. לעומת זאת כאשר בעל התפקיד נדרש להכריע במגוון רחב של עניינים, לרבות בטענות משפטיות, הרי שהנטיה תהא לראות בו כבורר (ע"א 782/88 הנ"ל עמ' 631). עוד ראוי לציין כי הכינוי שנתנו הצדדים לבעל התפקיד עשוי ללמד על כוונתם אך הוא אינו קריטריון קונקלוסיבי (אוטולנגי שם עמ' 541). יתירה מזו, גם הכינוי בו בחר בעל התפקיד עצמו להגדרת תפקידו אינו סוף פסוק, אלא יש לבחון את הגדרת התפקיד על פי המבחנים השונים. יישוב סכסוכיםמומחה מוסכםבוררמומחה