הוכחת אסכולה רפואית - קשר סיבתי לשירות הצבאי

סוגיית הוכחת קיומה של אסכולה רפואית, נדונה בהרחבה בפרשת קליג' [רע"א 2027/94 קליג' נ' קצין התגמולים, פ"ד נ(1), 529], בה נקבעו הקריטריונים הקובעים מהי אסכולה רפואית. בפרשת רפאל מאיר [רע"א 8373/96 רפאל מאיר מ' קצין התגמולים, פ"ד נז(1) 931 (ניתן ביום 21.1.03)] שב וחוזר בית המשפט העליון על ההלכה שנקבעה בפרשת קליג', ומציין (החל מפסקה 8 לפסק דינו של כב' השופט אור) כי כדי להכיר בתביעתו של חייל, חוק הנכים דורש הוכחה כי נכותו נגרמה "עקב" השירות הצבאי, דהיינו הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין הופעת המחלה, או החמרתה, לבין השירות הצבאי. הוכחת הקשר הסיבתי המשפטי תישען בראש ובראשונה על הוכחתו של קשר סיבתי עובדתי בין המחלה לבין השירות, תוך הוכחת קיומה של אסכולה רפואית התומכת בקיומו של קשר שכזה. כפי שצויין בפרשת קליג', כדי שדעה תגיע למעמד של אסכולה, צריך שהיא תהיה מקובלת כדעה מבוססת במרכזים רפואיים חשובים, או על דעת מומחים מוכרים בעולם, ואף תוצג כדעה מבוססת בספרי לימוד חדשים בעלי מעמד מקצועי מכובד. בדרך כלל דעה כזאת תהיה מבוססת על מחקרים מדעיים רציניים המצביעים באופן משכנע על תופעה, קשר או הסבר, להבדיל מהשערות, ואפילו הן השערות סבירות שלא הופרכו על ידי מחקרים. כמו כן, נקבע כי על מנת שאסכולה תיתפש כמבססת קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין היווצרות מחלה, נדרש שיתמלאו בה שני תנאים בסיסיים: ראשית - על האסכולה להגדיר ברמת פירוט סבירה את מהות המצב שגרם למחלה, ואין די בקביעה כללית ומעורפלת. שנית - נדרש שהאסכולה תקבע כי קיים קשר סיבתי ברמה גבוהה של הסתברות ("מתקבל מאוד על הדעת"), בין הנסיבות המסויימות אליהן נחשף התובע במהלך שירותו, לבין גרימתה או החמרתה של המחלה. מוסיף כב' השופט אור ומציין (פסקאות 9 -10 לפסק דינו) כי, קיומה של אסכולה התומכת בעמדת התובע מהווה הוכחה לכאורה בלבד לכך שמחלתו נגרמה עקב שירותו הצבאי, ובמצב זה עובר נטל הבאת הראיות לקצין התגמולים להוכיח כי נכותו של התובע לא נגרמה או הוחמרה עקב תנאי השירות. ההלכה היא, כי כאשר אין בידי התובע כל דרך להצביע על אסכולה התומכת בקיומו של קשר סיבתי בין השירות הצבאי לבין המחלה, כי אז אין לתובע במה להיאחז ודין תביעתו להידחות. עוד מוסיף כב' השופט אור (בפסקה 19 לפסק דינו) כי גם לאחר שנדחית טענת תובע בדבר קיומה של אסכולה רפואית לתמיכה בטענתו, אין הדלת נסגרת בפניו, והתובע עדיין יכול להוכיח כי במקרה שלו המחלה נגרמה או הוחמרה עקב תנאי השירות הספציפיים שלו. צבארפואהקשר סיבתישירות צבאי