הוכחת שותפות

סעיף 1 לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ח - 1975, קובע: "'קשרי שותפות" - הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהואגד לפי דין אחר"; "שם השותפות" - השם שבו מנהלת שותפות את עסקיה"; סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין". ז' יהודאי מפרט בספרו דיני השותפות בישראל (הוצ' תמר תשמ"ט עמ' 32) כך: "על חוזה שותפות יש להחיל את דין החוזים הכללי, וכמו בכל חוזה, כך גם בחוזה שותפות, יש לראות בכוונת הצדדים ליצור יחסים משפטיים תנאי לקיום החוזה, ותנאי זה בא לידי ביטוי במונח גמירת דעת.המבחן לקיום גמירת הדעת יהיה בדרך כלל מבחן אובייקטיבי, היינו, השאלה תהיה אם בנסיבות כגון אלה היה אדם סביר למד מן ההצעה שהפנתה אליו על כוונה ליצור יחסים משפטיים". סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: "בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה". כלומר, הדרך המקובלת לקיום חוזה, הינה לנהוג בתום לב, ויש לבדוק האם אחד הצדדים נהג שלא כשורה ובדרך שאינה תמת לב. הוכחת שותפות בנוסף לאמות מידה כלליות אלה ההלכה התוותה מבחן משפטי פרטני יותר להוכחת קיומה של שותפות, וגיבשה קווים מנחים להכרעה מתי יראו ביחסים שבין צדדים יחסי שותפות. כך, בע"א 167/89 תנעמי פנחס נ' חמסי צדוק ( 31.12.89), קבע בית המשפט העליון כדלהלן: "השאלה - האם נקשר הסכם בין בעלי דין המגיע לכלל קשר של שותפות היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. השאלה, מתי הממצאים העובדתיים המצטברים מצביעים על קיומה של שותפות היא שאלה משפטית, אך קביעת התשתית העובדתית העולה מעל פני הראיות באשר לקיומה של שותפות שאלה שבעובדה היא [...] סעיף 2 לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה-1975 מנחה, על דרך השלילה ועל דרך החיוב, באלה נסיבות נסיק קיומה של שותפות ואימתי היחסים שבין הצדדים עם כל מורכבותם אינם מגיעים לכלל שותפות. עמדנו על כך לא אחת בפסיקתנו והתגבשו קווים מנחים לבחינת הנושא. [...]. כך למשל ראוי לבחון, בין היתר, את אלה: - הכוונה של הצדדים להיות שותפים. - הצגתם של הצדדים לציבור כשותפים. - השתתפות הצדדים בנכסים ובחזקה של העסק. - הזכות השווה של הצדדים לנהל את העסק. - הזכות ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בעניני העסק. - השתתפות הצדדים ברווחי העסק. - מישכם של היחסים בין הצדדים". (ר' גם ע"א 727/88 שוורץ נ' רנן, פ"ד מו (5) 851; ע"א 609/78 קן תור נ' גלבוע פ"ד ל"ד(1) 239, 248 ). הנטל להוכחת קיומם של יחסי שותפות מוטל על הטוען זאת, כך, שבמקרה דנן מוטל הנטל על התובעת להוכיח קיומם של יחסי שותפות (ר' ע"א 1763/93 זילכה נ' שוחט (תק-על 95 (2), 1655). דיני חברותשותפות