הותרת צו מניעה בהעדר התייצבות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הותרת צו מניעה בהעדר התייצבות: בהעדר התייצבות מטעם המשיב 2, אני מותיר את צו המניעה אשר ניתן ביום 24/3/11 על כנו. הואיל ועולה חשד - כך על פי הנטען בבקשה ובתביעה - כי המשיב 2 רשם את שמו כבעל מניות בחברה בדרכי רמייה, נראה כי ראוי לרשם החברות לערוך בדיקה אם בתקופה האחרונה נרשמו מניות בחברות אחרות על שמו של המשיב 2, על מנת לבדוק ולחקור את האופן שבו הועברו אותן מניות ומי חתום על אותם טפסים ומסמכים שהובילו להעברת המניות אל שמו של המשיב 2. מצאתי להעיר כי ככלל, כל מוסד וכל פנקס על פי דין, מבלי להתייחס אם אותו פנקס הוא דקלרטיבי או מהותי, עליו לשאוף כי רישומיו ישקפו את המצב לאשורו, ועליו לדאוג ולפעול על מנת למנוע טעויות וזיופים ברישומיו. במקרה של רשם החברות - כך נראה מפי ב"כ המדינה, המרשם של העברת המניות מתנהל על פי דיווחים שמגיעים למשרדי הרשם. במקרה שלפנינו, מניותיו של המבקש הועברו לכאורה על שמו המשיב 2 ללא כל מסמך חתום על ידי המבקש! כל המסמכים שהובאו לעיון בית המשפט, והדבר לא נסתר על ידי רשם החברות, הם מסמכים חתומים על ידי המשיב 2 לטובתו, ובהתאם להם פעל רשם החברות והעביר מניותיו של המבקש 2 אל המשיב 2. יוצא אפוא שעפ"י הנוהג הנ"ל, עלול בעל מניות למצוא עצמו ללא מניותיו - לפחות על פי המרשם של רשם החברות, מבלי שידע כלל ועיקר שהוגשה בקשה כזו או אחרת שהובילה למחיקת שמו כבעל מניות, דהיינו, אם ניתן לבצע שינוי במרשם של רשם החברות על סמך חתימתו של הנעבר, מקבל המניות ללא צורך בחתימה של המעביר, בעל המניות המקורי, עלולים אנו למצוא את עצמנו טרף קל לזייפנים ורמאים,שבקלי קלות יוכלו להעביר מניות בכל חברה אל שמם, לאחר שיגישו בקשה שלהם בה הם יציגו כאילו הם רכשו מניות ומלאכתם זו תצלח, משום שלא תהיה דרישה המחייבת המצאת חתימתו של המעביר. הלכה פסוקה בדיני הנזיקין כי גם שלא מקיים הוראות של תקן ותקנות שמטילים עליו רמה מסוימת של זהירות ו/או מחייבים אותו בהתנהלות או בהתנהגות מסוימת, הרי ברור שבנוסף להפרת אותה חובה שהוטלה עליו בדין, הוא גם התרשל. באותו עניין ממשיכה ההלכה וקובעת כי מי שכן מקיים את הוראות התקן והתקנות יתכן ולא יחוב בגין עוולה של הפרת חובה חקוקה, אך אין בכך משום ביטחון או תוצאה אוטומטית שהוא פעל כמו שאדם או גוף סביר היה אמור לפעול באותן נסיבות. אמור מעתה, המקיים הוראות תקן ותקנות לאו דווקא לא התרשל ויש לבחון את התנהגותו אם היא עומדת במבחני הסבירות, בהתאם לסטנדרט שיש לקיימו באותו עניין. אומר כי לדעתי, כל פנקס ומרשם המתנהלים על פי דין, אמורים לוודא כי הם משקפים נאמנה את האמת לאמיתה ומערימים מכשולים ומשוכות בפני זייפנים ורמאים ולכן, נראה כי רק סביר לדרוש ממרשם המתנהל על פי דין כי זכויותיו של אדם לא תועברנה לאדם אחר, מבלי שאותו מרשם על פי דין דרש וקיבל אישורו של בעל הזכויות המקורי, על מנת לוודא שהעסקה היא אמיתית ואינה פיקטיבית. מצאתי להעיר את ההערות הנ"ל, כדי שהחלטה זו תבוא לפני רשם החברות, באופן מיידי, על מנת לבדוק שני דברים: האחד - אם בוצעו עסקאות בעת האחרונה על שמו של המשיב 2. השני - הנוהל שיש להנהיגו לצורך העברת מניות מבעל מניות רשום לאדם אחר, באופן שיחייב המצאת חתימה מאושרת של בעל המניות המעביר, שאם לא כך, יקרוץ המרשם לזייפנות. ב"כ המדינה תעביר העתק ההחלטה לרשם החברות, על מנת להביא את העניין לידיעתו. אי התייצבות לדיוןצוויםצו מניעה