היתר לפיצול סעדים לאחר דחיית סעד הצהרתי

מה הדין בנושא היתר לפיצול סעדים לאחר דחיית תביעה למתן סעד הצהרתי ? השופט בדימוס אורי גורI, קובע בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי, (מהדורה עשירית, 2009) כי להבדיל ממקרה בו זכה תובע בסעד הצהרתי, שאו אז אין הוא זקוק להיתר לצורך הסעד האופרטיבי "אין זה מצב הדברים במקרה שבו תביעת התובע לקבלת סעד הצהרתי נדחתה".(עמוד 134) בע"א 6637/05 דאוד נג'אר נ' סעיד איברהים דולה נקבע: "במצב דברים זה בו מוגשת תביעה כספית בעקבות תביעה לפסק דין הצהרתי שנדחתה, נפסק כי יתכן שכלל אין צורך בפיצול סעדים... מבלי לקבוע מסמרות בשאלה זו, אניח, כמו בעלי הדין שלפנינו, כי היתר כאמור אכן נדרש". בע"א 3790/02 אמיר אשורי נ' אביזדה, התביעה לסעד הצהרתי נדחתה והמערער עתר להיתר פיצול סעדים, בקשה שנדחתה על ידי הערכאה הדיונית. נקבע כי ההנחה לפיה : "הגשת תביעה כספית בעקבות תביעה לסעד הצהרתי אפשר ואינה טעונה היתר כאמור, עשויה להתאים למקרה שבו תובע אשר זכה בתביעתו לסעד הצהרתי שוב אינו נזקק להיתר להגשת תביעה לקבלת סעד אופרטיבי... זה בוודאי איננו מצב הדברים במקרה שלפנינו, שהרי תביעת אשורי לקבלת סעד הצהרתי נדחתה", הגם שבסופו של יום ניתן היתר לפיצול להגשת תביעה כספית מכיוון "שתביעתו הכספית של אשורי מבוססת על תשתית שונה מזו שעליה נסמכה תביעתו הראשונה". ככלל, נראה כי כאשר תביעה למתן סעד הצהרתי נדחתה, לא יינתן היתר לפיצול סעדים לצורך הגשת תביעה כספית, שהרי בהישמט הקרקע מתחת לעילה בגינה נתבקש הצו ההצהרתי, נשמט ממילא הבסיס לסעד הכספי, והנתבע יימצא נגרר לדיון פעם נוספת. פיצול סעדיםסעד הצהרתי