הכרזה על אדם כפסול דין

מהי הכרזה על אדם כפסול דין ? סעיף 8 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-1962 קובע כי אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענינים, רשאי בית המשפט להכריזו פסול-דין. הכרזה שאדם הוא פסול דין, היא קונסטיטוטיבית ואין זו הכרזה דקלרטיבית. כדי להימנע ממצב של חוסר וודאות ביצירת קשרים משפטיים עם אדם, נקבע שהכרזה כזו לעולם לא תחול למפרע, שאם לא כן, כל נקיטת צעדים על-ידי ישות משפטית עשוייה להיבטל. כך למשל, קבע בעניין זה כבוד השופט נועם סולברג בה"פ (י-ם) 4438/05 בנק מזרחי טפחות נ' פיין זהבה: "מסתבר כי הכרזה בדבר פסלות-דין על-ידי בית משפט איננה מעשה דקלרטיבי, שרק מגלה וחושף את דבר קיומה של אותה פסלות-דין, כי אם מעשה קונסטיטוטיבי. בתקנה 16 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע) התש"ל-1970, נקבע כי 'ליד בית המשפט המחוזי בירושלים יתקיים משרד לרישום מרכזי של פסולי דין, וכל דורש יהא רשאי לעיין בו' (סעיף קטן א), וכי אם 'הכריז בית המשפט על אדם כפסול דין, ישלח הודעה על כך אל המשרד לרישום מרכזי של פסולי דין; ההודעה תציין את שמו, מספר זהותו ומענו של מי שהוכרז כפסול דין, את תאריך ההכרזה, את מספר התיק ואת בית המשפט שהחליט בדבר ההכרזה האמורה'. מרשם זה תפקידו הוא למנוע מצב שבו אנשים ייקשרו בתום לב קשרים משפטיים עם אותו פסול דין בסוברם כי הוא בעל כשרות משפטית ככל אדם, ורק לאחר מעשה יעמדו בפני שוקת שבורה לכשיוכרז כי היה פסול דין. רישום זה הינו אפוא מכונן, קונסטיטוטיבי, ובהעדרו תעמוד במקומה חזקת הכשרות המשפטית, הקבועה בסעיף 2 הנ"ל. פסול דין