הלכת קורפו - פיצויי ציפייה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הלכת קורפו - פיצויי ציפייה: הנושא ערעור הקובל על דחיית תביעתו הכספית בסך של 138,807 ש"ח של עורך-הדין-המערער כנגד המשיבה-הלקוחה לשעבר בנושא שכר טרחה. רקע עובדתי המשיבה, גננת במקצועה, החלה לסבול, לאחר 31 שנות עבודה ברשת הגנים של אגודת ישראל, מבעיות רפואיות וביניהן בעיית צרידות. כתוצאה מכך נפלטה ממעגל התעסוקה. למשיבה הייתה פוליסת ביטוח מנהלים אשר כללה כיסוי בגין אובדן כושר עבודה. במשך זמן מסוים חברת הביטוח שילמה למשיבה תגמולים מלאים. באוגוסט 2002 הופחתו התגמולים ע"י המבטחת לכדי מחצית בלבד. בדצמבר 2002 שכרה המשיבה את שירותיו של המערער, ובמסגרת זו נחתם בן הצדדים הסכם לשכר טרחתו של עורך-הדין (נספח א' לעיקרי הטיעון מטעם המערער, להלן: "החוזה"). ס' 1 לחוזה קובע את שכ"ט ושיעורו: "הוסכם בין הלקוח ועוה"ד שתשלום שכר טרחת עורך הדין ישולם לעוה"ד באחוזים מתוך הסכום הכולל שיקבל הלקוח ו/או הסכום שיפסק לטובת הלקוח ע"י בית המשפט... [ואלו השיעורים המדורגים]: 15% - במקרה של פשרה לפני הגשת כתב תביעה לבית המשפט ולפני דיון בבית המשפט. 17.5% - במקרה של פשרה לאחר הגשת כתב תביעה לבית המשפט ולפני דיון בבית המשפט. 20% - מכל סכום ברוטו שיפסק לטובת הלקוח בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט בערכאה ראשונה ללא כל קשר לתוצאות הערעור " ס' 2 לחוזה קבע: " שכר הטרחה אינו כולל הליכי ערעור או הוצל"פ מכל סוג אשר בגינם יקבע שכ"ט עו"ד נפרד (כל ההדגשות הוספו, ג.ג.)". המשיבה הגישה תביעה כנגד חברת הביטוח באמצעות המערער. התבקש סעד הצהרתי וסעד כספי בגין ארבעת החודשים שקדמו לתביעה. לצורך בירור המשפט הגיש המערער בקשה למינוי מומחה מטעם בימ"ש. המינוי אושר. המומחה שמונה ע"י בימ"ש העיד, שהמשיבה איבדה את הכושר לעבוד כגננת. עם זאת, קבע המומחה מגוון מקצועות שנותרו לה למחיה, כגון קופאית וכיו"ב. המערער חקר נגדית את המומחה. בסופו של יום זכתה המשיבה בתביעה. בית-המשפט השלום פסק פיצוי רק בגין ארבעה חודשים. סעד הצהרתי לא ניתן. למעשה, קבע כב' השופט שטרנליכט בתביעה האמורה כי המשיבה סובלת מנכות לצמיתות המונעת ממנה את הכושר לעבוד ומזכה אותה בגמלה מלאה מהביטוח (נספח ג' לעיקרי הטיעון מטעם המערער). 4. ההליך הראשון נמשך כארבע שנים. המשיבה העידה שבמהלך התקופה לקחה על עצמה הלוואות כיוון שמחד לא יכלה לעבוד ומאידך לא קיבלה את תגמולי הביטוח. בסופו של ההליך טענה המשיבה, כי המערער עיכב את כספיה שלא כדין. שילוב נסיבות אלו גרמו לאיבוד האמון מצד הלקוחה-המשיבה במערער. המשיבה פנתה לעורך-דין שונה, לשם הגשת תביעה חדשה התובעת את שארית תגמולי הביטוח. בהסכם שכ"ט של עורך-הדין בתביעה השנייה, נקבע 20% כשכ"ט מהסכום שיושג ללא הבדל באיזה שלב נחתך הדין. 5. התביעה החדשה הוגשה בתאריך 15/11/06 בהתבסס על פסק הדין שהושג ע"י המערער ("תביעה ב' "). ב"כ של חברת הביטוח חתר לקראת הסכם פשרה, שנחתם אף טרם הגשת כתב הגנה, בתאריך 20/05/07. בהסכם הפשרה נקבע לטובת המשיבה סך של 396,576 ש"ח בגין אובדן כושר עבודה והחזר פרמיות ו-119,127 ש"ח בגין שכ"ט עו"ד. 6. המערער תבע את המשיבה בערכאה קמא בגין שכ"ט תביעה ב' אשר לטענתו הושג מפרי עמלו ולפיכך שייך לו בדין. המשיבה תבעה את המערער מנגד בגין עוגמת נפש ועיכוב הכספים המגיעים לה בדין. שתי התביעות נדחו בבימ"ש קמא בתאריך 25/05/10. לאחר דחיית התביעה נשוא הערעור דנן, הגיש המערער בתאריך 22/12/10 תביעה נפרדת ומספרה 34363-12-10, כנגד באי כוחה של המשיבה, אשר תלויה ועומדת. מכאן הערעור שבפניי. הפלוגתאות 7. המערער טוען לשתי עילות: עילה חוזית - המערער סבור ששגה בימ"ש קמא, בהתרתו למשיבה להשתחרר מייצוגו וזאת בניגוד לע"א 8854/06 חיים קורפו, עו"ד נ' משה סורוצקין, [פורסם במאגרי המידע], , 20/03/08 (להלן: "פס"ד קורפו"). חולק הוא על בימ"ש קמא בנוגע לקביעתו לזכות תום ליבה של המשיבה וסבור הוא, שלא בתום לב נפרדו דרכיהם ועל כן חלקו מכוח החוזה קופח. עוד טוען המערער שיש לפרש את ס' 1 בחוזה לטובתו (ס' 23-24, 28-36 לעיקרי הטיעון מטעם המערער). ס' 1 לחוזה ביאר את התנאי לקבלת שכ"ט בגובה של 20%: "מכל סכום ברוטו שיפסק לטובת הלקוח בפסק דין שניתן ע"י בית משפט בערכאה הראשונה ללא קשר לתוצאות הערעור" (הדגשים הוספו, ג.ג.). המשיבה מנגד סומכת ידיה על פסיקתו של בימ"ש קמא וסבורה שאין להתערב בקביעותיו העובדתיות של בימ"ש קמא, קל וחומר בקביעות בנוגע לאמינות עדים. משמצא בימ"ש קמא את עדותה של המשיבה אמינה, ומשסבור הוא שאכן נפרדו דרכיהם של בעלי הדין בתום לב, הרי אין להתערב בקביעתו (ס' ב' לעיקרי הטיעון מטעם המשיבה). לגופו של חוזה, סבורה המשיבה שיש לפרש את החוזה בצמצום ולמתוח גבול ישר וברור בין התביעה שהסתיימה לבין התביעה החדשה (תביעה ב'). לטענת המשיבה יש לפרש את ס' 1 לחוזה בדווקנות וכך גם את ס' 2 לחוזה התומך במסקנה המסייגת את שכ"ט להליך בערכאה ראשונה ולא לערכאת ערעור או הוצל"פ. מכאן ניכר, לפי הטענה, שעו"ד הגביל את שכר טרחתו לתביעה הראשונה בלבד ולא לענפים שונים שעלולים להתפשט ממנה. עילת עשיית עושר ולא במשפט - המערער קובל על כך שבימ"ש קמא כלל לא דן בעילה זו ולא הכריע בה (ס' 25 לעיקרי הטיעון מטעם המערער). לגופו של טיעון, טוען המערער שפסק הדין שהוגש בתביעה הראשונה יצר השתק פלוגתא. השתק פלוגתא זה סלל את הדרך לתביעה השנייה ולתוצאותיה. לפיכך, במניעת שכר טרחתו גם בגין תביעה ב' שהתבססה על פרי מעשה ידיו, נוצרה עילת עשיית עושר ולא במשפט. המשיבה טוענת מנגד שלא נוצר כלל השתק פלוגתא כיוון שמדובר בתביעה ביטוחית שעילתה מתחדשת מדי חודש (ס' ד' לעיקרי הטיעון מטעם המשיבה) כמו כן לא נוצרה עילת עשיית עושר כיוון שהמשיבה שילמה 20% שכ"ט ולא נוצר כל הפרש או עושר כתוצאה מחילופי גברי שיצרה בשל חוסר שביעות רצונה. 8. לשכת עו"ד ביקשה להצטרף להליך, בשלב הערעור, כבעלת מומחיות מכוח ס' 89 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א 1961, בתאריך 10/03/11. בקשתה התקבלה. חוות דעתה הוגשה בתאריך 12/04/11. לשכת עוה"ד תומכת בטענות המערער. היא מוסיפה בעיקר, כי יש לחייב את המשיבה אף אם פירושו של דבר תשלום כפול של שכר טרחה, ומגייסת לטובתה את רע"א 3780/10‏ פלונית נ' פלוני, [פורסם במאגרי המידע המשפטיים], 12/12/10 ( להלן: "פס"ד פלוני") אשר בו נדחה ערעור על החלטת בורר להטיל כפל תשלום שכ"ט עו"ד. עילה חוזית 9. אין להתערב בממצאי הערכאה קמא בשאלות שבעובדה בכלל, ובממצאי התרשמות מעדים בפרט (ע"א 8589/06 שפיגל נ' איינס, [פורסם במאגרי המידע המשפטיים], , 14/5/08). משכך, לא אתערב בקביעתו של בימ"ש השלום בנוגע לאמינותה של המשיבה בכל הנוגע לתום ליבה בהפסקת העסקתו של המערער. עדין נשאלת השאלה האם הסטנדרט שהציב בימ"ש בפס"ד קורפו ישים לענייננו, והאם על פי סטנדרט זה יש לחייב את המשיבה בתשלום שכר טרחתו של המערער? הלכת ביניש-עדיאל והלכת קורפו - הילכו שתיהן יחדיו? 10. המערער טוען שהלכת קורפו מוחקת את קודמתה, ע"א 136/92 ביניש-עדיאל נ' דניה סיבוס פ''ד מז(5) 114 (1993) (להלן: "פס"ד ביניש-עדיאל"). אינני סבור כמותו. לטעמי הלכות אלו משלימות האחת את השנייה. פס"ד ביניש עדיאל, בקצירת האומר, נתן חופש רחב ללקוח להתנתק מהקשר עם עורך דינו ולהתקשר עם עורכי-דין אחרים, וכך כתב השופט דב לוין: "בהתקשרות שבין עורך דין ולקוח, ככל שמדובר בשכרו של עורך הדין, אם לא הוסכם במפורש אחרת, יש לקרוא תנאי מכללא, לפיו רשאי הלקוח לנתק את הקשר עם עורך הדין ולחדול מלהיזקק לשירותיו בכל עת, אפילו טרם הושלמה העיסקה שבקשר אליה נתבקשו שירותיו של עורך הדין, ובתנאי שיובטח שכר ראוי עבור השירות שכבר ניתן. בכך יש כדי ליצור את האיזון הראוי שבין זכות הלקוח לייצוג תוך שמירה על יחסי אמון מלאים בינו לבין פרקליטו, לבין זכותו הלגיטימית של עורך הדין לקבל שכר בגין טרחתו" (הדגשים הוספו). הדגש, אם כן, הינו לטובת הלקוח וזכותו לבחור את בעל המקצוע שעימו הוא בוחר לקשור קשרי עבודה, קל וחומר קשר עם עורך דין, הדורש רמת אמון גבוהה. 11. בפס"ד קורפו צידד כב' השופט י' דנציגר בגישה המגוננת על עורך-הדין וציפייתו להמשך עבודה ולקבלת סכומי שכר טרחתו, בהיעדר טעמים סבירים להפסקת הייצוג, וזו לשונו: "דעתנו היא כי אין לקרוא דברים אלו (פס"ד ביניש-עדיאל, ג.ג.) באופן שיאפשר לרוקן מתוכן את חובתם של מתקשרים בחוזה לקבלת שירותים משפטיים מעורך דין לנהוג בתום לב. אמנם, חוזה מסוג זה מבוסס על אמון הדדי, וברי כי מקום בו לקוח אינו מעוניין עוד בשירותיו של עורך הדין וסיבתו להפסקת החוזה הינה סיבה הוגנת, לא יטיל עליו בית המשפט לשלם לעורך דינו פיצויי ציפייה. זאת, מתוך הבנה כי יש לשמר את אותו יסוד אמון ולהבטיח כי ימשיך להתקיים ביחסים שבין עורכי דין לבין לקוחותיהם... ואולם, יש להבדיל בין שימור יסוד האמון לבין הפיכת ההסכם בין עורך הדין ללקוח לנייר אשר הינו בגדר המלצה בלבד עבור הלקוח... אין מקום לאפשר ללקוח להשתחרר מן ההסכם אותו כרת עם עורך דין פלוני מבלי להיות חייב בתשלום פיצויי ציפייה, רק משום שהגיעה אליו הצעה מפתה יותר מעורך דין אלמוני... דעתנו היא כי כל עוד לא מועלות על ידי הלקוח טענות, המבוססות עובדתית, כי הוא אינו שבע רצון מהטיפול המקצועי הניתן לו על ידי עורך דינו, וכל עוד המטרה למענה שכר את עורך דינו עדיין קיימת, לא יוכל אותו לקוח להשתחרר מההסכם באופן חד צדדי מבלי שיחויב בפיצויי ציפייה..." (הדגשים וההוספות אינם במקור, ג.ג.). משכך, נפסק בגין הפרת חוזה נגד הלקוחות, המשיבים בפסק הדין, סעד הצהרתי לפיו יוכלו המערערים לתבוע את המשיבים תביעה כספית. בפסק דין קורפו, הכלל הינו Pacta Sunt Servanda ( ע"א 8611/06 בנק הפועלים נ' מרטין, 2.3.11, סעיף 31 לפסק-דינה של השופטת מ' נאור; ע"א 8810, 8866/10 עמינדב ברוש נ' יעקב פריצקר, 7.11.10 סעיף י"ט לפסק-דינו של השופט א' רובינשטיין) בין עורך הדין ללקוח, קרי: אין לאפשר ללקוח להשתחרר מהחוזה המחייב עם עורך הדין, מסיבות של כדאיות בלבד, אלא עליו לתמוך את שחרורו זה בסיבות תמות לב, כגון אי רצון להתקשר כלל בעסקה שלשמה שכר את עורך הדין, איבוד אמון במייצגו וכן הלאה. 12. ההלכות אינן סותרות אלא משלימות בבחינת כלל ופרט. הכלל הינו פס"ד ביניש-עדיאל, המאפשר ללקוח לבחור את עו"ד אותו הוא מייצג. לעומת כלל זה, ההגבלות שמטיל פס"ד קורפו הינן הגבלות של תום- לב. מחד גיסא יש לאפשר ללקוח להשתחרר, אך אם שיקולים זרים מנחים אותו ואין הוא נקי כפיים ובר לבב, הרי לעורך-הדין יש עילת תביעה בגין פיצויי ציפייה. 13. הד לדברים אלה ניתן למצוא בדברי כב' השופטת מ' נאור ב-ע"א 9784/05 עיריית תל אביב יפו נ' ידידיה גורן, עו"ד, [פורסם במאגרי המידע המשפטיים], , 12/08/09: "הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת במתן הודעה על סיום היחסים החוזיים בין עורך דין ללקוחו, עשויה לגרור במקרים מתאימים [ואני מוסיף: ורק במקרים כאלה - ג.ג. ] חיוב בתשלום פיצויי ציפייה (ראו: ע"א 8854/06 קורפו נ' סורוצקין, פסקאות 18-17 (טרם פורסם, , 20.3.2008) (להלן: עניין קורפו)... ודוק - בעניין קורפו קבע בית המשפט אמות מידה קפדניות שעל הלקוח לעמוד בהן לצורך קיום חובת תום הלב המוטלת עליו בסיימו הסכם ארוך טווח שנקשר בינו ובין עורך דינו (ומותר להניח כי אמות מידה קפדניות לא פחות תיקבענה לעניין זה גם מקום שבו יבקש עורך הדין להביא הסכם כזה לכלל סיום). יש הסוברים כי אמות המידה שנקבעו בעניין קורפו, ובעיקר הסייג שנקבע שם בדבר קיום טעם מספיק לפרישה מן החוזה, אינן מהוות חלק מההלכה שנקבעה בעניין ביניש-עדיאל ויש בהן למעשה משום קביעת כלל חדש (ראו לעניין זה מיגל דויטש דיני חוזים מיוחדים כרך ראשון, 596-593 (2008) (להלן: דויטש, חוזים מיוחדים)). לטעמי אין מדובר בכלל חדש משום שלכתחילה אין לפרש את ההלכה שנפסקה בעניין ביניש-עדיאל כמתן היתר גורף ללקוח להשתחרר באופן חד צדדי מחוזה עם עורך דינו בהתעלם מתנאיו ודרישותיו של סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי)". "צירופה של הוראת סעיף 61(ב) להוראת סעיף 39 לחוק הופכת את הוראת סעיף 39 לדוקטרינה החותכת את משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו, מלוא כל הארץ כבודה" (רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ''ד נה(1) 199, 250-251 (1999)). 14. בענייננו, אינני רואה מקום להתערב בקביעותיו של בימ"ש קמא בנוגע לתום ליבה של המערערת (ע' 7-8 לפסק הדין קמא). מסור לה שיקול דעת רחב בנוגע לאי קשירת חוזה מחודש עם עו"ד. אני מסכים עם טעמי בימ"ש קמא מדוע לא נזהה את הלכתנו עם פס"ד קורפו (ס' 14 לפס"ד קמא). אין דומה אי חידוש חוזה להפרתו, לא כל שכן אי חידוש מטעמים של חוסר אמון. 15. לא למותר להדגיש, כי, היה על המערער לצפות אפשרות של התוצאה שהתקבלה בתביעה הראשונה. על המערער כמייצג בבית המשפט, להיות מודע לאפשרות הסיכון של קבלת תביעה א' לפרק זמן ולסכום מוגבל, כך שיתעורר צורך בהליכים נוספים כנגד המבטחת. תביעה לסעד הצהרתי איננה נכונה והינה תיאורטית (ה"פ (ת"א) 18386-07-10 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ד"ר אייל ברסלר בע"מ, [פורסם במאגרי המידע המשפטיים], , 24/02/11). הסכם שכר הטרחה, שניסח המערער לא צפה אפשרות מעין זו מראש, ולכן לא ניתן להלין על השופטת המלומדת על שדחתה במצב דברים זה את התביעה בעילה החוזית. עילת עשיית עושר ולא במשפט טענת המערער לפיה לא נדונה עילה זו בפסק-דינו של בימ"ש קמא הינה נכונה. המערער טען טענה זו הן בכתב תביעתו והן בסיכומיו ואף המשיבה התייחסה לכך בהרחבה בסיכומיה (ס' 43-49 לנספח א' של עיקרי הטיעון מטעם המשיבה), אך הנושא לא נדון כלל בפסק הדין קמא. התוצאה הראויה, לכן, היא החזרת הדיון בעילה זו לבית-משפט השלום. אינני סבור שעליי להכריע בנושא כאשר טענות הצדדים לא נדונו על-ידי השופטת המלומדת ולא הוכרעו, תחילה, בערכאה הדיונית (ע"א (י-ם) 3356-09 קסטודיה די טרה סנטה נ' אשר מדר, [פורסם במאגרי המידע המשפטיים], , 04/11/10, שם סעיף 74-76). החזרת הדיון לבית-משפט השלום אף תאפשר לערכאה הדיונית צירוף של כל הגורמים הנוגעים לדבר לתובענה, דהיינו גם עורכי-הדין בתביעה ב', בנוסף למשיבה. מקובלת עליי, לכאורה, עמדת לשכת עו"ד אשר סבורה שיש להכיר, עקרונית, בזכותו של המערער לשכר טרחה בעקבות פסק-הדין בתביעה הראשונה, שהיה שורש לאילן פורה, ובעקבותיו הושגה הפשרה המוצלחת מבחינת המשיבה עם המבטחת. גם אם אין מקום להתערב בדחיית התביעה של עורך-הדין בעילה החוזית, עדין יש מקום לדון בעילת עשיית עושר ולא במשפט. בדיון המחודש בבית המשפט קמא, נותר לברר מי זכה בנדון דידן בעושר שלא במשפט, האם עורכי הדין שקצרו פירות שנזרעו ע"י המערער או המשיבה, מה צריכה להיות החלוקה, ומה שיעור הפיצוי המגיע בעילה זו בנסיבות העניין כפי שהוכחו בערכאה הדיונית. בשולי הדברים אני מציין, כי שכר טרחתם של עורכי הדין של תביעה ב' הינו גבוה משכר הטרחה אותו הייתה משלמת המשיבה למערער אילו נותרה עימו גם בתביעה ב'. אין בחלוקה אפשרית של שכ"ט עו"ד בין המערער לבין עורכי דין של תביעה ב' משום ביטול דה פקטו של פס"ד בג"ץ 4330/93 פריד גאנם נ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד נ(4), 221, 233-234 (1996). התביעות המשפטיות שאמורות להיות לעורך הדין הראשון, אם וכאשר הן מתגבשות, מופנות כלפי עורך הדין שאליו הועבר התיק ולא כלפי הלקוח, כפי שגרס הכלל. בנוסף, אין דרישה במקרה דנן להסכמה בלעדיה אין להעביר את התיק, אלא להחזרת החלק היחסי של המאמץ של עורך-הדין הראשון שבעקבותיו עשה עורך הדין השני עושר שלא כדין על חשבון עורך הדין הראשון. גם סברה ולפיה קבלת התביעה כנגד עו"ד של תביעה ב' תפר את כלל 30 לכללי לשכת עו"ד (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 (להלן: "כלל 30") אינה רלוונטית. כלל זה מטפל במקרה בו עורכי דין מעבירים תיקים האחד לשני, שלא ביוזמתו של הלקוח. לא כן המקרה דנן בו הלקוח, מחמת חוסר אמון, מעביר תיק מעורך דין אחד למשנהו. סעד 20. בשים-לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה את הערעור ככל שעניינו דחיית התביעה של המערער בעילה החוזית. אני מקבל את הערעור במובן זה שאני מורה על החזרת הדיון לבימ"ש קמא, לצורך דיון והכרעה בעילת של עשיית עושר ולא במשפט. בימ"ש קמא רשאי להורות, לפי שיקול דעתו ואחרי שישמע את הנוגעים בדבר, על צירוף בעלי דין נוספים או על איחוד הדיון בהליך בפניו עם התביעה הנוספת שהוגשה נגד עורכי-הדין בתביעה ב', ככל שיראה לנכון. החיוב בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד שנקבע בפסק-הדין נשוא הערעור בטל. בית-משפט השלום יחזור גם לנושא זה בפסק-דינו המחודש. 21. אני קובע את הוצאות המשפט בערעור הנוכחי וכן שכ"ט עו"ד בסך 13,000 (שלושה עשר אלף) ש"ח, להיום. בית-משפט השלום יקבע בפסק-דינו המחודש מי מבעלי-הדין בפניו ישא בחיוב זה. העירבון בערעור הנוכחי יוחזר למי שהפקידו. פיצוייםהלכות משפטיות