המחאת זכות מול עיקול

המחאת זכות מול עיקול - מה גובר ? הלכה פסוקה הינה, כי מקום בו המחאת זכות קדמה לעיקול, העיקול אינו תופס והמחאת הזכות גוברת. כך נקבע בע"א 568/85, Bank Hapoalim (switzerland) Ltd. נ' חברה לנאמנות של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ פד"י מב(4)507, 509.   על הרציונאל העומד בבסיס קביעה זו והמועד הקובע לכניסת ההמחאה לתוקף, עמד לאחרונה בית המשפט בת"א(מרכז)07-09-2412, רו"ח יובל קדרון נ. עיריית לוד:  "ככל שקדמה ההמחאה לעיקול - העיקול אינו תופס, שכן בענין זה כך נאמר: 'נושה יכול להטיל עיקול על נכס של חייבו, אולם ההמחאה העבירה את הבעלות בזכות, היא איננה עוד נכס של הממחה, ואינה חשופה לעיקול מצד נושיו. לענין זה לכאורה חשיבות רבה למועד העברת הבעלות בזכות. לפי מה שהסקנו לעיל, בהמחאה של זכויות כספיות, עוברת בדרך כלל הבעלות לנמחה בעת הסכם ההמחאה, לפני ההודעה לחייב. משום כך אפילו הוטל עיקול בפרק הזמן שבין הסכם ההמחאה לבין מועד ההודעה לחייב, הוא יידחה מפני זכותו של הנמחה (לרנר, בעמ' 351-352)' ".   כן ראו בענין זה את שנאמר בה"פ(ת"א)10-01-24973, השביל הירוק בע"מ נ. תעשיות רדימקס בסעיף 11 לפסק הדין:  "אם קדמה המחאת הזכות לעיקול , העיקול אינו תופס. נושה יכול להטיל עיקול על נכס של חייבו, אולם ההמחאה העבירה את הבעלות בזכות, היא איננה עוד נכס של הממחה ואינה חשופה לעיקול מצד נושיו" המחאת חיוביםעיקול