הסכם תיווך בבלעדיות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסכם תיווך בבלעדיות: 1. המשיבה, שהינה מתווכת מורשית במקרקעין, הגישה תביעה משפטית בסדר דין מקוצר כנגד המבקשת ותבעה לחייבה לשלם לה סך של 13,920 ₪ בגין דמי תיווך. המשיבה טענה בתביעתה כי ביום 8/9/09 המבקשת הזמינה שירותי תיווך של המשיבה למכירת דירתה הנמצאת ברח' גוט לויין 26/29 בחיפה (להלן: "הדירה") ואף חתמה באותו יום על טופס "הזמנת שירותי תיווך", אשר העתקו צורף לכתב התביעה (להלן: "ההסכם"). המשיבה טענה כי תמורת שירותי התיווך המבקשת התחייבה לשלם לה דמי תיווך בשיעור 1% ממחיר הנכס (שנקבע ע"ס 1,200,000 ₪) בתוספת מע"מ. המשיבה ציינה גם שהמבקשת אף חתמה על התחייבות לתשלום דמי התיווך ואף חתמה על "בלעדיות" למשיבה לתקופה של 60 יום מיום החתימה על ההסכם כפי שצויין בשולי ההסכם. המשיבה טענה שהמבקשת מכרה את הדירה במהלך תקופת הבלעדיות ולא שילמה לה דמי תיווך כמוסכם. 2. המבקשת הגישה בקשה למתן רשות להתגונן וטענה שעפ"י חוק המתווכים במקרקעין היא אינה מחוייבת לשלם למשיבה דמי תיווך וזאת מהסיבות הבאות: א. המשיבה לא הסבירה למבקשת את משמעות המונח "בלעדיות" והיא סברה לתומה כי מדובר בפעולת תיווך שמסורה בלעדית למתווכת, ואולם כאשר היא עצמה מוכרת את הדירה לרוכש, אותו איתרה בעצמה, אין היא מחוייבת בתשלום דמי תיווך. ב. המבקשת לא הוחתמה על מסמך נפרד לעניין הבלעדיות כמתחייב מהוראת סעיף 9(ב) לחוק המתווכים במקרקעין ( להלן : "החוק" ) ועל כן אין תוקף לבלעדיות. ג. היה מקום לפרש ולהסביר בגוף ההסכם את המשמעות למונח "בלעדיות" על מנת למנוע אי הבנות. ד. על המשיבה עדיין מוטלת החובה להראות כי היא היתה "הגורם היעיל" לעריכת הסכם המכר של הדירה, דבר שלא התקיים במקרה זה. דיון והכרעה: 3. מעדותה של המבקשת עולה כי היא מכרה את הדירה לשכן שלה המתגורר בשכנות לדירה ללא תיווך המשיבה. 4. אין מחלוקת שתביעת המשיבה מבוססת על הסכם הבלעדיות שהיה בין הצדדים ולא על פעולת תיווך. 5. בנוסף, אין מחלוקת שהמבקשת מכרה את הדירה לשכן שלה בתקופת הבלעדיות שצויינה בהסכם. 6. הוראות הסכם הבלעדיות: ההסכם שצורף לכתב התביעה מחולק לשני חלקים: החלק הראשון, מהווה "הזנמת שירותי תיווך" הכולל התחייבות מטעם המבקשת לתשלום 1% + מע"מ מהסכום הנקוב בהסכם עליו חתמה המבקשת ביום (להלן:"החלק הרקשון" ). החלק השני של ההסכם שנוסח בזו הלשון: "בלעדיות: בעל הנכס מעניק בזאת בלעדיות למתווכת הנ"ל, כאמור בסעיף 9 של חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו 1996, לתקופה של: עד 8/11/09 60 יום. שם וחתימה (להלן : החלק השני" ). המבקשת הודתה בחקירתה שהיא חתמה על ההסכם פעמיים, פעם מתחת לחלק הראשון ופעם נוספת מתחת לחלק השני. 7. האם החלק השני מהווה "מסמך נפרד" כמשמעות מונח זה בסעיף 9(ב)(1) של החוק ? עניין הבלעדיות בתיווך זכה להתייחסות בתיקון מס' 4 לחוק משנת 2004 ונקבע בסעיף 9(ב) לחוק כדלקמן: "מתווך במקרקעין רשאי להסכים עם לקוח בדבר מתן עסקה מסויימת לטיפולו הבלעדי (להלן - בלעדיות) ובלבד שמתן הבלעדיות ותקופתה 1. יאושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד; 2. שבמהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שמטרתן תיווך במקרקעין (בחוק זה - פעולות שיווק). לביצוע הוראה זו תוקנו תקנות התיווך ונקבעו פעולות השיווק שאין צורך בתיק זה להתייחס אליהן. קיימת מחלוקת בין הצדדים לעניין הפרשנות שיש לתת למונח "מסמך נפרד" שצויין בסעיף 9(ב)(1) לחוק כאשר המשיבה טוענת שהחלק השני של ההסכם מהווה מסמך העונה על הדרישה "מסמך נפרד", לעומתה המבקשת טוענת, כי המונח מסמך נפרד משמעו הסכם נפרד המנותק מהזמנת התיווך. ב"כ המשיבה הגיש לתיק ביהמ"ש העתק מספק הדין שניתן בתיק ה"פ (פ"ת) 249/08 ענת הר יפה ואח' נ' מאיר גובסו שבו נקבע ע"י כב' ביהמ"ש: "לפיכך, סבורני כי יש לפרש את האמור בסעיף 9(ב)(1) לחוק "יאשרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד" בפרשנות מרחיבה, ולפיה גם במקרה כדוגמת המקרה שבפנינו, כאשר תניית הבלעדיות נמצאת על גבי טופס הזמנת שירותי התיווך, ולידה חתם המזמין חתימת אישור נוספת מלבד חתימתו בנוגע להזמנת שירותי התיווך, ייחשב הדבר לאישור הבלעדיות בחתימת הלקוח כמסמך נפרד..." סוגית "המסמך הנפרד" הינה סוגיה חשובה בפני עצמה וראוי שתוכרע פעם ע"י בית המשפט העליון. לדידי, אני חולק על דעת השופט שניתנה בפסק הדין בתיק ה"פ (פ"ת) 249/08 , אולם אני פוטר את עצמי מלדון ולהכריע בעניין זה בהעדר צורך ומאחר וניתן להכריע בבקשה נשוא תיק זה מבלי להכריע בסוגיה זו כפי שיפורט בהמשך. אני מפנה להוראת תקנה 1 (ב) לתקנות המתווכים שם צויין: "המתווך יפרט בטופס, הנפרד מההזמנה לתיווך במקרקעין, את כל הפעולות הקבועות בתקנה משנה א' (1) עד (6) וכן יצויין כי המזמין רשאי להסכים עם המתווך על פעולות השיווק שיבצע המתווך..." עיניננו רואות שהתקנה מדברת על "טופס" הנפרד מההזמנה לתיווך במקרקעין ולא על "חתימה" נפרדת כדעת השופט בתיק המ"פ (פ"ת) 249/08. 8. תוכן הסכם הבלעדיות במקרה שבפנינו: גם אם נצא מנקודת הנחה שהמבקשת אכן העניקה למשיבה בלעדיות וכי החלק השני מהווה "מסמך נפרד", הרי קיימת מחלוקת בין הצדדים על תוכן הסכם "הבלעדיות". בהסכם צויין: בעל הנכס מעניק בזאת בלעדיות למתווכת הנ"ל, כאמור בסעיף 9 של חוק המתווכים במקרקעין לתקופה של 60 יום. לפי הנוסח הנ"ל ניתן להבין שהוענקה למשיבה בלעדיות למשך 60 יום ותו לו, הרי, הוראת סעיף 9 לחוק אינה מגדירה את המונח "בלעדיות" את מהותה והיקפה. עפ"י הרואת תקנה 1 (ב) לתקנות המתווכים, המתווך היה צריך לפרט בטופס הנפרד מההזמנה את פעולות השיווק שסוכמו בין הצדדים, דבר שלא נטען שנעשה. בהסכם הבלעדיות לא צויין כי במידה והמבקשת תמכור את הדירה בתקופת הבלעדיות לרוכש שלא הופנה ע"י המשיבה, המבקשת תהא מחוייבת לשלם למשיבה את דמי התיווך המוסכמים ואף לא צויין שבתקופת הבלעדיות המבקשת התחייבה לא לנהל משא ומתן עם קונים פוטנציאלים כלשהם, אלא באמצעות המשיבה. המונח "בלעדיות" אינו מונח שיגרתי ושגור בין האנשים הפשוטים. מדובר במונח משפטי בעל חשיבות רבה וראוי שהוא יוגדר בחוק או בהסכם הבלעדיות. אי הגדרת משמעות המונח "בלעדיות", גורר אחריו טענות מנוגדות ופרשנויות שונות. לדוגמא, המקרה שבפנינו, המבקשת טוענת שהמשיבה לא הסבירה לה משמעות המונח "בלעדיות" והיא סברה לתומה כי מדובר בפעולת תיווך שמסורה בלעדית למשיבה וכי היא יכולה ורשאית למכור את הדירה בעצמה ואינה מחוייבת בתשלום דמי תיווך. 9. לאור המחלוקת שבין הצדדים סביב מהות הבלעדיות ותנאיה, ומה היה הסיכום בין הצדדים במקרה שבפנינו, אין מנוס מאשר לתת למבקשת רשות להתגונן בפני התביעה על מנת לבדוק את אומד דעתם של הצדדים בנוסף לצורך הבדיקה אם התקיימו הדרישות החוקיות לקיום הבלעדיות. 10. סיכומו של דבר, אני מקבל את הבקשה ונותן למבקשת רשות להתגונן בפני התביעה והתצהיר שצורף לבקשה ישמש כתב הגנה בתיק העיקרי. 11. הסכום שהופקד ע"י המבקשת בקופת בית המשפט במסגרת הבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר, ישאר מופקד בתיק עד למתן החלטה אחרת. 12. הוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל יוטלו ע"י ביהמ"ש אשר יכריע בתיק העיקרי ועפ"י התוצאות. חוזההסכם תיווךתיווך