הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית: 1. בפניי "בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית". עניינה של התביעה בטענה כי המשיבות - מאפיות אנג'ל וברמן - ביצעו ביניהן, כביכול, "קרטל" במסגרתו תיאמו את מחיריהם של שמונה מוצרי לחם ולחמניות, אותם נוהגים התובעים/המבקשים לרכוש. בסעיף 8 לבקשת ההסתלקות, נאמר: "לאחר שהמבקשים נחשפו לתוכנן של התשובות מטעם המשיבות, הגיעו הם למסקנה עצמאית, כי סיכוייה של בקשת האישור אפסיים וכי הם נעדרים עילת תביעה אישית. על רקע זה פנו המבקשים למשיבות ומסרו להן כי הם מעוניינים להסתלק מבקשת האישור, וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות". בקשת ההסתלקות נשלחה להתייחסות היועץ המשפטי לממשלה. בהודעה מיום 6/12/2011 כותבת עו"ד נורית טביב ב"כ היועץ המשפטי לממשלה: "היועץ המשפטי לממשלה מתכבד להודיע כי אינו מתנגד לעצם הסתלקותם של המבקשים מהבקשה לאישור התובענה שבכותרת כתובענה ייצוגית (להלן: בקשת האישור") ולדחיית התובענה". לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, אכן סבור אני כי אין למבקשים כל עילת תביעה בנדון, וכי אם היו פונים אל המשיבות/הנתבעות בטרם הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, יש להניח שבקשה זו לא היתה באה לעולם. כפועל יוצא, אני מחליט לקבל את עתירת התובעים/המבקשים להסתלק מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ולמחיקתה. אני מוחק את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועימה את כתב התביעה. אני דוחה את תביעתם האישית של גב' מאיה אדרי ומר רפי יפלח. 2. בסעיף 11 לבקשה לאישור בקשת ההסתלקות, נאמר: "... הוסכם בין הצדדים, כי בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות דנא ודחיית התביעה האישית של המבקשים, כל אחת מהמשיבות תשלמנה למבקשים ולבא-כוחם עבור שכר טרחה והוצאות סך כולל של 10,000 ₪ (כולל מע"מ) (סך הכל שתי המשיבות יחד 20,000 ₪, כולל מע"מ, למבקשים ולבא-כוחם יחד)..." בהודעת היועץ המשפטי לממשלה, יש התייחסות גם לנושא זה. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מפנה לנאמר בסעיף 8 לבקשת ההסתלקות, ומציינת: "6. ברקע לבקשת ההסתלקות (סעיף א' לבקשה) נאמר, ובין היתר, כי: 'סיכוייה של בקשת האישור אפסיים וכי הם נעדרים עילת תביעה אישית'". מכאן, מבקשת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, להביע את עמדתה בסוגיית תשלום שכר טרחה וגמול לתובע המייצג ובא-כוחו, בנסיבות אלו. "1. חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו - 2006 (להלן: "החוק"), מעניק לציבור כלי רב עוצמה לאכיפה אזרחית של זכויות. החוק נועד לעודד הגשת תובענות ייצוגיות ראויות אשר בכוחן להביא תועלת לנפגעים הנמנים על חברי הקבוצה המיוצגת. רבות נכתב אודות כוחו של חוק זה, והצורך בשימוש מושכל בו. 2. בשנים שחלפו מאז חקיקת החוק, ישנה עלייה תלולה במספר התובענות הייצוגיות המוגשות כל שנה. חלקן תובענות ראויות ומבוססות, אך ישנן גם תובענות שאין בהן ממש, שלא מונחת בבסיסן תשתית ראייתית של ממש, ומשכך סיכויי הצלחתן נמוכים עד מאוד. 3. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, מקום שבו תובע ייצוגי מבקש להסתלק מן הטעם שאין ממש בתביעתו, שסיכויי הצלחתה נמוכים, או מן הטעם שאין ביכולתו להניח תשתית ראייתית מספקת, ראוי ונכון לאשר ההסתלקות ומחיקת התובענה. עם זאת, אין מקום לתשלום של גמול או שכ"ט לתובע הייצוגי ובא כוחו שכן בעצם תשלום הסכום יש טעם לפגם, ומסר שלילי לפיו תיתכן תועלת כלכלית, ובכל מקרה אין כל סיכון, לתובע הייצוגי בהגשת תובענה ייצוגית, תהא נעדרת עילה אשר תהא. תשלום של גמול ושכ"ט עבור הסתלקות במקרים כגון אלו עלול להביא לשחיקה של כלי התובענה הייצוגית ולצור תמריץ שלילי לניצול לרעה של כלי זה. 4. אכן, ככלל, המשיבות הן גופים חזקים במשק. יחד עם זאת, ההגנה על האינטרס הציבורי כוללת גם - לעמדתנו - מניעת שימוש לרעה בכלי של הגשת תובענות ייצוגיות והגשת תובענות סרק". ... 9. לאור האמור לעיל, סבור היועץ המשפטי לממשלה כי הגם שיש מקום לאפשר הסתלקות המבקשים מן התובענה, כמבוקש בבקשת ההסתלקות, אין מקום לאישור ההסכמה בין הצדדים על תשלום סכום כסף למבקשים ולבא כוחם, בנסיבות העניין". מסכים אני ומצטרף לכל שנאמר. לא אחת הבעתי את דעתי ומורת רוחי על הגשת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שאין מאחוריהן כל תשתית ראייתית, אשר מסתיימות בסופו של יום בעתירה למחיקת הבקשות, תוך הסכמה של הצדדים למתן גמול למגיש הבקשה ולעורך הדין המייצג. כבר בעניין ת.א. 2464/07 בן הרוש נ' חברת דואר ישראל בע"מ ואח',ת , מצאתי לנכון לומר את הדברים הבאים: "בקיומן של תובענות ייצוגיות, יש חשיבות רבה. זאת, בשל האינטרס הציבורי לברר ולהגן באמצעות תביעות אלו על זכויות הפרט והציבור, בעניינים המעוררים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לרבים. מנגד, בטרם הגשת תובענות ייצוגיות יש לערוך בדיקה קפדנית, אם יש מקום להגישן ואם הן עונות על התנאים הנדרשים בחוק להגשת תובענות אלו. בראש ובראשונה, והעיקר, אם קיימת עילת תביעה הנתמכת בראיות לכאורה. זאת, בשל היקף התביעה, העניין והנושא אותו היא מעוררת, והנזק הרב העלול להיגרם, באופן מיידי, לשמו ולעסקיו של הנתבע עוד בטרם התבררה התביעה לגופה. על כן, ולא בכדי, קבע המחוקק כי בטרם הגשת תובענה ייצוגית, יש להגיש לבית-המשפט בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. לצערי, נפוצה לאחרונה התופעה של הגשת תובענות ייצוגיות שאין מאחוריהן בסיס עובדתי ומשפטי מוצק. הפטור מתשלום אגרה, מביא לידי כך שתובענות ייצוגיות מוגשות בסכומים של מיליונים ומיליארדים כיד הדמיון ורצונו של היוצר. לא לכך התכוון המחוקק כאשר בסעיף 45(ד)(1) לחוק, פטר את התובע מתשלום אגרה בתביעות ייצוגיות. הגשת תובענות ייצוגיות ללא בסיס עובדתי המצדיק את הגשתן, רק פוגעת בעיקר ובמטרתו של חוק תובענות ייצוגיות. יש לעשות הכל כדי למנוע תופעה זו. תופעה נוספת שלאחרונה הולכת ומתרבה, היא נכונות המשיב/הנתבע לשלם הוצאות למבקש/התובע - לעיתים בסכומים לא מבוטלים - על מנת להסיר במהרה את התביעה, למרות היותה חסרת בסיס מוצק. זאת, כדי לחסוך בהוצאות. זהו למעשה בסיס ההסכמה של המשיבה/הנתבעת בענייננו. אינני מוכן לתת ידי לכך. פסיקת הוצאות על-ידי בית המשפט במקרים אלו, רק תעודד הגשת תובענות ייצוגיות ללא בדיקה מעמיקה - בטרם הגשתן, בבחינת אין כמעט מה להפסיד ואולי אף להרוויח, נוכח הנוהג ההולך ומשתרש על הגשת בקשת הסתלקות המלווה בתשלום למבקש עבור הוצאותיו, למרות שלכאורה מי שזכאי להוצאות הוא המשיב/הנתבע ולא התובע. המשיבה/הנתבעת מוכנה לעשות כן, אם כדי לחסוך בהוצאותיה ואם כדי להסיר במהירות האפשרית תובענה טורדנית ומזיקה". חזרתי על הדברים והבעתי דעה דומה בת"צ 1600/09 שוקרון נ' גת גבעת חיים אחזקות בע"מ, בת"צ 14064-12-09 ז'טלני ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ ואח', , ת"צ 25/09 נוימן ואח' נ' שופרסל בע"מ ונוספים. ראה בנדון גם ת"צ 2445/07 (בש"א 19106/07) חן יעקובי נ' ש. שסטוביץ בע"מ ואח', מפי סגנית הנשיאה, כבוד השופטת ד"ר דרורה פלפל. יתכן ואין די באמירות ברורות אלו והגיעה העת לפסוק הוצאות לטובת אוצר המדינה על השימוש לרעה בכלי של הגשת תובענות ייצוגיות לא מבוססות, אשר תופסות את מקומן ותורן של תביעות מוצדקות אחרות ובכך גורמות נזק לציבור ומבזבזות לריק את זמנו של בית המשפט. לא אנהג כך הפעם, רק משום ש"אין עונשין בטרם מזהירין". 3. סוף דבר אני מוחק את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ועימה את התביעה המצורפת. אני דוחה את התביעה האישית של גב' מיה אדרי ומר רמי יפלח. אני דוחה את העתירה לפסיקת גמול לתובעים ושכ"ט עורך דינם. בהתחשב בתוצאת פסק הדין ובנסיבות בהן נמחקה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, סבור אני כי די בפרסום פסק הדין באתרים המשפטיים ובפנקס התובענות הייצוגיות המתנהל אצל מנהל בתי המשפט, ללא צורך בפרסום נוסף. תביעה ייצוגית