הסתלקות מתביעה ייצוגית

להלן 5 הבהרות שנפסקו ע"י בית המשפט בנושא הסתלקות מתביעה ייצוגית: ראשית, סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות מתייחס לפרסום הודעה על כך שניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג, במקום אלו שהחליטו להסתלק מבקשת האישור, והכל לפי שיקול דעת בית המשפט. הודעה זו מפורסמת לאחר שבית המשפט אישר את בקשת ההסתלקות ("אישר בית המשפט את הסתלקותם... רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה... וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך"). אין קשר בין פרסום הודעה זו לבין הפרסום הנדרש בתקנה 11(ב) הנ"ל, המתייחסת לפרסום הודעה על עצם הגשת בקשת ההסתלקות, על מנת שניתן יהיה להגיש התנגדות לבקשה זו (כאמור בתקנה 11(ג)). שנית, סעיף 16(ד) מבחין בין הסתלקות מבקשה לאישור (סעיף 16(ד)(1)), לבין הסתלקות מתובענה ייצוגית לאחר אישורה (סעיף 16(ד)(2)). כאשר מדובר בהסתלקות מבקשת אישור, מוקנה לבית המשפט שיקול דעת אם להורות על פרסום הודעה כאמור. לעומת זאת, כאשר מדובר בהסתלקות מתובענה ייצוגית - "יורה בית המשפט על פרסום הודעה על כך". תקנה 11, לעומת זאת, איננה עושה אבחנה דומה, אלא מתייחסת לכל "בקשת הסתלקות". אך כאמור לעיל, תקנה 11 עוסקת בפרסום הודעה שונה מן ההודעה שבה עוסק סעיף 16(ד) לחוק. שלישית, סעיף 25(א)(2) לחוק מחייב את בית המשפט לפרסם הודעה על החלטתו לאשר הסתלקות "מתובענה ייצוגית", ומכאן שאין חובה לפרסם הודעה על ההחלטה לאשר הסתלקות מבקשת אישור. אך סעיף 25((א)(5) לחוק קובע חובת פרסום הודעה על מתן "פסק דין" בתובענה ייצוגית, וייתכן כי ניתן לראות באישור סופי של בקשת הסתלקות משום "פסק דין", משום שהיא מסיימת את הדיון בתיק. רביעית, סעיף 25(ג) לחוק מסמיך את השר לקבוע בתקנות חובת מסירת הודעה, המפורסמת לחברי הקבוצה לפי סעיף 25 לחוק, לבעלי תפקידים שונים, כפי שיקבע. ודוק: אין מדובר בסמכות לקבוע נושאים נוספים שלגביהם קיימת חובת פרסום הודעה, אלא אך ורק לקבוע חובה למסור הודעה שפורסמה לפי סעיף 25 לחוק לבעלי תפקידים שונים. מכאן שסעיף 25(ג) לחוק איננו יכול להיות מקור ההסמכה להתקנת תקנה 11. אכן, היועץ המשפטי לממשלה טוען בהודעתו כי מקור ההסמכה להתקנת תקנה 11 הוא סעיף 31 לחוק, הקובע כי השר הממונה על ביצוע החוק רשאי להתקין תקנות לביצועו, כולל "תקנות הקובעות סדרי דין בכל ענין הנוגע לבקשה לאישור או לתובענה ייצוגית". חמישית, סעיף 25(א) לחוק קובע שורה של נושאים שבהם קיימת חובה לפרסם הודעה לחברי הקבוצה ("על כל אלה תפורסם הודעה"), ואין בסעיף זה חובה לפרסם הודעה על הגשת בקשת הסתלקות. סעיף 25(ב) לחוק קובע כי בית המשפט רשאי להורות על פרסום הודעות נוספות על אלו שקיימת חובה לפרסמן לפי ס"ק א', אם מצא כי הדבר דרוש לשם הבטחת ניהול ההליך וייצוג הקבוצה באופן הוגן ויעיל. מדובר, איפוא, בשיקול דעת המסור לבית המשפט, ולא בחובה המוטלת עליו להורות על פרסום. סיכומן של כל הוראות החוק והתקנות המפורטות לעיל מוביל למסקנה הברורה כי תקנה 11 מוסיפה חובת פרסום הודעה שאיננה קיימת בחוק, ואף מעניקה זכות שאיננה קבועה בחוק להתנגד לבקשת הסתלקות לפני אישורה. השאלה היא האם תקנה זו סותרת את החוק, או שמא היא משלימה את החוק בעניינים דיוניים שבהם מסורה לשר הסמכות להתקין תקנות לפי סעיף 31 לחוק. תביעה ייצוגית