הפחתת כפל מס

מה הדין בסוגיית הפחתת כפל מס ? מה הדין בסוגיית ויתור על כפל מס ? בע"א 6825/98 חברת אדוריים בע"מ נ' מנהל מע"מ ירושלים, פ"ד נה (5). כב' השופטת דורנר הבהירה כי לסעיף 50 (א) לחוק מס ערך מוסף (מע"מ) תכלית כפולה - הסעיף מבטיח כי למדינה ישתלם הסכום המלא שאותו היא זכאית לקבל כתגמולי מס ובנוסף, הוא מהווה גורם הרתעה. יודגש כי הוראת סעיף 50 מבטאת סנקציה אזרחית, אשר מטרתה לפצות את המדינה על נזק שנגרם לה, או עשוי להיגרם לה בעקבות פעולה זו. לכן היא מהווה תוספת לסנקציה הפלילית (ר' פרופ' א' נמדר, "מס ערך מוסף", מהדורה רביעית, תשס"ט - 2009, בע"מ 1168). יש להדגיש כי מדובר בהוראה קוגנטית, שכן הטלת חיוב בכפל מס אינה תלויה בהחלטת המנהל (ר' עניין עזרא הובר, בעמ' 958, פסקה 12 לפסק הדין וכן את לשון החוק הנוקטת במילה "חייב"). יצוין כי במידה ולא היה בחוק מנגנון להבטחת התשלום, משלם המיסים היה נושא בעלות שגרם מנפיק החשבוניות (ר' ע"ש 1297/06 דנישבסקי יהושע נ' מע"מ ת"א ). סעיף 100 לחוק מע"מ מסמיך את המנהל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לוותר, בין היתר, על כפל מס או על קנס ואף להפחיתם. באשר לטעמים המיוחדים, נפסק אכן, כפי שטען המערער, כי יש לבחון באופן קונקרטי כל מקרה לנסיבותיו. אולם, השימוש בסמכות המנהל יעשה במשורה ובמקרים חריגים (ר' עש (חי') 5234/96 ג'מאל ג'מיל מחאמיד נ' ממונה אזורי מע"מ - חדרה. בית המשפט מוסמך להתערב בשיקול דעתו של המנהל ולבחון האם פעל בסבירות. אולם, בית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול דעתו של המנהל (ר' ספרו של פרופ' נמדר, בע"מ 1182). בית המשפט פירט ואימץ בע"ש (נצ') 103/02 חטיב ראיק נ' אגף המכס והמע"מ , את דברי המלומד י. פוטשבוצקי בספרו "חוק מס ערך מוסף", מהדורה שישית, התשס"א - 2001, לעניין מהותם של ה"טעמים המיוחדים" - "טעם מיוחד כזה ימצא לדעתי, כדבר שבשגרה במקום בו הוטלו על חייב במס הפרשי הצמדה ריבית וקנסות "על לא עוול בכפו" למשל עקב הטלתם האוטומטית רטרואקטיבית ע"פ ס' 98 (ב), הטלתם על החזרים ביתר ע"פ ס' 97ב לפני שהודע לחייב במס על קיום היתר וניתן לו זמן סביר להחזירו וכדומה. בנוסף, יתכנו טעמים מיוחדים עקב נסיבות הענין ובכללם התארכות משך הליכי המשפט שלא בשל יזמת החייב במס, שינויים בפסיקה שמטבעם קובעים את הדין רטרואקטיבית מהות המחלוקת והיותה בתום לב, משא ומתן לפשרה (ר' סעיף 82 (ב) לחוק), וכן, בנוגע לקנסות בלבד, התיצבות העוסק מיוזמתו לשם תיקון הדו"ח והוספת תשלום, בתום לב, ומבלי שמתקיים הליך של חקירה או ביקורת ועוד". (שם, בעמ' 544-545). מהאמור לעיל עולה כי ה"טעמים המיוחדים" עניינם, בין היתר, בנסיבות אשר אינן תלויות בנישום, כגון התארכות ההליכים ושינויים בפסיקה. כמו-כן, יובאו במסגרת השיקולים נסיבות בהן החייב פעל בתום-לב. מקרים נוספים המאפשרים למנהל לוותר או להפחית את כפל המס הינם כאשר החשבונית הוצאה מחמת טעות או אי-ידיעה של העוסק לעניין מעמדו החוקי, או כאשר העוסק שילם את המס בהתאם לחשבונית (ר' ספרו של פרופ' נמדר בעמ' 1169). מיסים