הפרת צו עיקול זמני

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת צו עיקול זמני: 1. לפני בקשה לביזיון לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט בטענה כי צו עיקול זמני שניתן במסגרת תובענה זו הופר על ידי הנתבע. 2. לטענת התובע, בעקבות הצעת פשרה שניתנה על ידי בית המשפט פנה בא כוחו ביום 20/5/10 לבנק הפועלים ולבנק המזרחי טפחות על מנת לברר מה מעמד העיקולים כיום ונמסר לו מבנק המזרחי טפחות כי בתאריך קבלת הצו לא היתה כל יתרת זכות בחשבון הנתבע ומבנק הפועלים כי בתאריך קבלת הצו נתפסו פיקדונות כספיים בסך של 9,834.80 ₪. ביום 22/8/10 פנה באמצעות בא כוחו לב"כ הנתבע בשאלה היכן נמצאים ו/או לאן נעלמו הכספים המעוקלים והתקבלה תשובה לקונית לפיה האחרון יברר כיצד הבנק אישר את הסרת העיקולים. 3. לטענת הנתבע, הוא לא היפר את צו העיקול. ביום 16/9/10 נשלח לבא כוח התובע פירוט המעיד כי כל הכספים מעוקלים כולל כלי הרכב. יחד עם זאת, הוא מכר כספים שהושקעו במניות בבורסה, חלקם בהפסד, במטרה להקטין הנזק, כאשר המכירה בוצעה למרות שהבנק היה אמור למנעה. 4. סעיף 6 (1) לפקודת הביזיון קובע כי לבית המשפט "הסמכות לכוף אדם בקנס או במעצר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצווה לעשות את המעשה או האוסר לעשות כל מעשה". צו העיקול אשר אכיפתו מבוקשת בסנקציה ניתן על ידי בית משפט מוסמך והצו הוא בגדר הצווים הכלולים בסעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט. ודוק: אין עסקינן בפסק דין הצהרתי גרידא (כגון הצהרה על הדין ועל הסמכויות, הכוחות והזכויות המוענקים על פיו כבעניין בשג"צ 306/85, כהנא נ' הילל, פ"ד לט(4) 485), אלא בהוריה על עיקול ברישום כמשמעו בחוק ואשר, כנטען, בדרך של מעשה או מחדל פעל הנתבע, בניגוד לאמור בו. לפיכך, שומה עלינו לבדוק האם הוכחה הפרת הצו השיפוטי. 5. עיקר העובדות הצריכות לענייננו אינן שנויות במחלוקת בין הצדדים: 5.1 ביום 17/1/08 ביקש התובע במעמד צד אחד (בש"א 2043/08) צו עיקול זמני ברישום עד לסכום של 980,000 ₪ על נכסיו של הנתבע וזכויותיו אצל המחזיקים הבאים: חשבונות בבנק המזרחי טפחות סניף עפולה מספר 474; חשבונות בבנק הפועלים סניף עפולה מספר 738; ביטוח פנסיוני בחברת מבטחים קרנות פנסיה בע"מ; ביטוח פנסיוני בכלל חברה לביטוח בע"מ; ביטוח חיים בחברת מנורה חברה לביטוח בע"מ; זיכיון הנתבע בחנות השייכת לרשת "זר פור יו" ברחוב הגעתון 32, נהריה; ורכב מסוג סיטרואן קסארה שנת ייצור 2003 מס' רישוי 36-154-50. בו ביום נעתרה כבוד הרשמת לבקשה והורתה כי התובע ימציא את צו העיקול לנתבע ולמחזיקים תוך 10 ימים. 5.2 ביום 7/2/08 הגיש הנתבע בקשה לביטול ו/או צמצום העיקולים הזמניים שהוטלו במעמד צד אחד (בש"א 3264/08). 5.3 בישיבה מיום 9/3/08 הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו העיקולים הזמניים שהוטלו אצל המחזיקים הבאים יישארו על כנם: פוליסה וחשבון המצויים בחברת ביטוח כלל בע"מ; פוליסה וחשבון המצויים בחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; פוליסה וחשבון המצויים במבטחים בע"מ; חשבון בבנק הפועלים עפולה סניף 738 שמספרו 404764; חשבון בבנק המזרחי עפולה סניף 474 שמספרו 168657 הכולל תיק מניות בערך עדכני של כ-80,000 ₪; קופת גמל, קרן השלמות בערך עדכני של כ-40,000 ₪; וחשבון עו"ש עד לסך של 11,000 ₪ בלבד אותו יהיה הנתבע רשאי להמיר בחשבון פח"ק על סך של 11,000 ₪; רכב סיטרואן מס' רישוי 36-154-50. הסכם הפשרה (סומן פש/1) קיבל תוקף של החלטה. 5.4 ביום 9/3/08 נעתרה כבוד הרשמת לבקשה מוסכמת של הצדדים להבהרת ההחלטה לצמצום עיקולים כך שחשבון העו"ש השוטף העסקי בבנק המזרחי שמספרו 168657 בסניף 474 עפולה ישוחרר מעיקול למעט סך של 11,000 ₪ שיופקדו בחשבון פח"ק, בעוד כל יתר העיקולים הזמניים יעמדו על כנם. 5.5 לנתבע פוליסת ביטוח בכלל על סך של 15,967.55 ₪ נכון ליום 6/10/10 (במסמך שצורף לתשובת הנתבע לא מצויין רישום העיקול); קרן פנסיה מבטחים החדשה במסגרתה נצברו לטובת הנתבע זכויות עתידיות בסך של 2,855.10 ₪ נכון ליום 11/10/10 אשר לשיטת מבטחים אינו ניתן בשלב זה למימוש; פיקדונות כספיים בסך של 9,834.80 ₪ בבנק הפועלים בע"מ נכון למועד קבלת צו העיקול על ידם (22/1/08). 5.6 בהתאם לתשובת בנק מזרחי טפחות בע"מ מיום 28/6/10 לנתבע לא היתה כל זכות בחשבון הנתבע נכון למועד קבלת הצו. בעוד על פי דף פירוט מבנק המזרחי טפחות סה"כ השקעות הנתבע בחשבונו (474-168657) נכון ליום 14/9/10; תיק ניירות ערך מעוקל בסך של 5,554 ₪, פיקדון יומי (פח"ק) משועבד בסך של 11,072.91 ₪ וקופות גמל בסך של 27,268.90 ₪ (במסמך שצורף לתשובת הנתבע לא מצויין כי רשום עיקול על קופ"ג). 5.7 רכב הסיטרואן שמספרו 36-154-50 עוקל הגם שלא נמצא לפני אישור על כך ממשרד התחבורה. 6. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה, אם כן, סביב תיק ניירות ערך. לשון הסכם הפשרה שקיבל תוקף של החלטה נהירה היא וחד משמעית (והשווה: רע"א 3888/04, שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49). הנתבע אף אינו מתכחש לכך ומודה, כאמור, כי מכר את תיק ניירות הערך חרף ההחלטה. על כן, במקרה דא מלוא הראיות הנחוצות ביחס להפרה נמצאות לפני (והשווה ב-ע"פ 514/66, חסיד נ' הוצאת ספרים "פרדס" ישראל בע"מ, פ"ד כא(1) 607; עת"מ (ת"א) 1491/06, ברוך נ' ממ"י (2008); רע"א 7148/98, עזרא נ' זלזניאק (1999); מ. קשת "בזיון בית המשפט" עמ' 110; רע"א 4231/90, אתת טכנולוגיות (1985) בע"מ נ' מכ"ש מפסקי כרם שלום, פד מה (1) 67). 7. אמנם לא ניתן להתעלם מהתנהגותו של התובע אשר לא הציג לפני כל ראייה הן באשר להמצאת העיקולים הזמניים בהתאם להחלטת כבוד הרשמת מיום 17/1/08 והן בדבר גובה הסכומים שהיו אצל המחזיקים במועד הטלת הצווים הזמניים ו/או במועד ההגעה להסכם פשרה, אלא נזכר לעשות כן לראשונה שנתיים ומחצה מאוחר יותר. על פניו התובע הסתפק בהצגת הדברים על ידי הנתבע במסגרת הסכם הפשרה (פש/1) שאף אליו לא צורף כל מסמך שיש בו כדי להעיד על הכספים אשר היו מצויים אותה עת בחשבונות אלה. ברם, אין בכך כדי להמעיט מהתחייבותו של הנתבע שקיבלה תוקף של החלטה כמו גם מחובתו להציג את הדברים כהווייתם לצד שכנגד ולבית המשפט. מעבר לכך, יתכן שלתובע יש טענה כנגד הבנק - ואין אני נדרשת לכך בפרט בהעדר כל ראייה באשר להמצאת העיקול ורישומו - אך בודאי שאין בכך שהבנק לא מנע את מכירת ניירות הערך, משום הגנה לנתבע שבחר להפר את החלטת בית המשפט. גם אם הייתי מקבלת את טענת הנתבע כי עשה זאת על מנת להקטין הפסדים נוכח נפילת הבורסה - טענה שאף היא לא הוכחה מאחר ולמרות ההוריה מיום 25/10/10 בדבר המצאת מלוא המסמכים הנוגעים למכירת ורכישת ניירות ערך בבנק המזרחי, נמנע הלה מלעשות כן עד היום - הרי שניתן היה לפעול למכירת תיק ניירות הערך בתיאום עם התובע ולמצער, לנקוט בהליך להמרת עיקול. זאת אף זאת לא עשה הנתבע. 8. הוכח לפני כי צו העיקול הופר על ידי הנתבע ברמת ההוכחה הנדרשת לצורך הליך זה. למרות צו העיקול - הנתבע מכר מניות כך שנכון ליום 14/9/10 בתיק ניירות ערך המשועבד בבנק המזרחי טפחות בע"מ נמצא סך של 5,554 ₪ חלף 80,000 ₪. בנסיבות - אין לראות בכך הפרה זניחה ו/או כזו המצדיקה חריגה מלשונו המפורשת של סעיף 6(1) לפקודת בזיון בית המשפט (והשווה: רע"א 6847/10, נאוסיל בע"מ נ' א.צ.טי.סי. מינרלים בע"מ (2010)). נוכח תכליתו האכיפתית של סעיף 6(1) לפקודת בזיון בית המשפט והאינטרס הציבורי בשמירתו - להיקף ההפרה, יכול שתהיה השלכה על האמצעי שיקבע בית המשפט בגין ההפרה - קנס, קנס מידי, קנס על תנאי או מאסר - אך לא לעניין עצם ההפרה. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הצורך לנהל משפט מהיר ויעיל באשר לעצם ההפרה ומניעת כל הפרה מוקדם ככל האפשר (ראה: רע"א 4231/90, אתת טכנולוגיות (1985) נ' מכ"ש - מפסקי כרם, פ"ד מה(1) 617; רע"פ 7148/98, עזרא נ' זלזלניאק (1999)). יחד עם זאת, בבואנו לקבוע כי צד, הפר צו שיפוטי שומה עלינו לנהוג במשנה זהירות לאור המשמעות הפלילית של צווים אלה (ולעניין זה ראה למשל: רע"א 3888/04, שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49). עוד יש להדגיש כי המדובר בצו שעניינו אינו ענישה בגין העבר אלא תכליתו של סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט היא אכיפתית, כדברי כב' הנשיא (כתוארו אז) א. ברק, ע"פ 5177/03, מור נ' דנציגר-משק פרחים "דן", פ"ד נח(4), 184: "תכליתה של הוראה זו היא לכפות ציות בעתיד להוראות בית המשפט המופרות, ולא לענוש על מה שאירע בעבר. ההוראה צופה פני עתיד ולא פני עבר. היא נועדה לכוון התנהגות בעתיד ולא לענוש על התנהגות בעבר. בית משפט זה עמד על כך כבר לפני למעלה מחמישים שנה (ע"פ 6/50 לויט נ' אנגל, פ"ד ד 459 (להלן - פרשת לויט))..." (וראה גם: ע"א 24/78, ויטקו כימיקלים נ' סלמאן, פ"ד לד(3) 101; בש"א (ירושלים) 5069/04, טייב נ' זוסמן (2004), על האסמכתאות המצוינות דשם; ע"פ 519/82, גרינברג נ' מ"י, פ"ד לז(2) 187; רע"פ 714/98, עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337; ע"פ 281/80, לגו מ. למלשטרייך בע"מ נ' בר רם בע"מ, פ"ד לד(4) 557). 9. סוף דבר - 9.1 אני קובעת כי המשיב הפר את צו העיקול מיום 9/3/08 בכל הקשור לתיק ניירות הערך שהתנהל ביום 9/3/08 בחשבונו בבנק המזרחי עפולה סעיף 474 מספר 168657. 9.2 לפיכך, הנתבע יפקיד סך של 74,446 ₪ (השלמת סכום תיק ניירות ערך נכון ליום 14/9/10 לסך של 80,000 ₪) בחשבון חפ"ק אשר יעוקל לטובת התובע או בקופת בית המשפט, תוך 60 יום מהיום שאם לא כן ישא הנתבע בקנס כספי בסך של 100 ₪ לכל יום שבו לא יעשה כן. 9.3 כמו כן התובע יוודא רישום העיקול גם על קופת הגמל של הנתבע בבנק המזרחי טפחות חשבון מספר 474-168657 וגם בפוליסת ביטוח כלל בהתאם להחלטה מיום 9/3/08. 9.4 הוצאות בגין הליך זה תישקלנה בסופו של יום. 10. כמו כן אני קובעת ישיבת הוכחות וסיכומים בעל פה  ביום 29/1/2012 בשעה 10:00. 10.1 על התובע לשלם מחצית שניה של האגרה לא יאוחר מ-20  יום לפני מועד ישיבת ההוכחות. בהעדר תשלום מחצית שניה במועד, תימחק התובענה. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על בעלי הדין להם הוקנה פטור מחובת תשלום אגרה, על פי סעיף 19  לתקנות בית המשפט (אגרות), התשס"ז-2007. 10.2 הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבה הקבועה. יובהר כי מועד הישיבה לא ידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כדין. 10.3 הצדדים יערכו לסיכומים בעל-פה בתום שמיעת העדויות. 10.4 כמו כן אני קובעת ישיבת קדם משפט נוספת בנוכחות בעלי הדין בטרם ישיבת ההוכחות ליום 12/5/2011 שעה 09:00. עיקול זמניצוויםעיקול