התיישנות חיוב היטל השבחה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התיישנות חיוב היטל השבחה: מבוא 1. המערערים הגישו ערעור בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"). הערעור הוגש ביחס לחיוב בהיטל השבחה שנשלח אליהם על ידי המשיבה ביחס לגוש 8144 חלקה 13 מגרש 161 (להלן:"החיוב"). 2. הצדדים הגישו עיקרי טיעון. 3. הוגש כתב ערעור מתוקן על ידי המערערים. 4. המשיבה טענה, בין היתר, כי הערעור הוגש באיחור. בעקבות זאת, פנה ב"כ המערערים בבקשה לאורכה לשר הפנים ובהמשך מסר הודעה כי התקבל אישור ממשרד הפנים למתן אורכה להגשת הערעור. דיון והכרעה 5. אין מחלוקת כי המערערים רכשו ביום 30.4.00 ממר גוטמן מקרקעין בכפר יונה הידועים כחלק מגוש 9502 (מספר ישן 8144) חלקה 43 ( מפסר ישן 13) (להלן:"המקרקעין"). הסכם המכר צורף כנספח א' לכתב הערעור. כמו כן, אין מחלוקת כי ביום 31.7.00 פנו המערערים בבקשה למשיבה למתן היתר בניה ליחידת דיור במקרקעין. המערערים שילמו למשיבה תשלומים שונים לרבות היטל השבחה בהתאם לדרישותיה בסך של 67,323 ₪. בכל הנוגע להיטל השבחה הגיעו הצדדים לכלל שומה מוסכמת. ביום 18.6.01 ניתן למערערים "טופס 4". בחודש פברואר 2008 פנו המערערים למשיבה בבקשה לקבלת אישור לצורך רישום בעלות בלשכת רישום המקרקעין. לטענת המערערים הפניה לעניין האישור הרשום בטאבו נעשתה לאחר סיום פעולת הפרודלציה בגוש 8144. אין מחלוקת כי המשיבה הודיעה למערערים ביום 2.9.08 כי על המקרקעין חל חוב היטל השבחה בסך 8,048 ₪ (כולל ריבית והצמדה) בגין תוכנית מרתפים הצ/ 1-2/ 100א, אשר אושרה ביום 29.8.99 (להלן: "תוכנית המרתפים"). בעקבות פניות של המערערים ובאי כוחם הודיעה מזכירת המשיבה למערערים במכתב מיום 12.10.08 כי יחוייבו לשלם את סכום ההיטל כאשר הוא מוצמד אולם ללא ריבית. 6. המערערים העלו מספר טענות עיקריות כנגד החיוב. המערערים טוענים כי החייב בהיטל הינו מוכר המקרקעין מר דוד גוטמן. עוד טוענים הנתבעים כי ההיטל התיישן. הנתבעים אף טוענים כי המשיבה חרגה מסמכותה שעה שמבקשת לתקן טעות בשומה שנגבתה לעניין היתר הבנייה. 7. המשיבה טוענת כי היטל החיוב הוטל כדין. עוד טוענת המשיבה כי החיוב לא התיישן. 8. בדיון שהתקיים ביום 27.10.10 הודיע ב"כ המערערים כי המערערים אינם עומדים על הטענה לפיה, היה צריך לחייב את המוכר מר גוטמן. לפיכך טענה זו לא תידון בפסק הדין. 9. בהתאם להוראות סעיף 1א לתוספת לחוק ישנם מספר מצבים בהם קמה חובה לשלם את ההיטל ומצבים אלו מוגדרים כ"אירוע מימוש". בין המצבים האמורים נכלל מצב של העברת זכויות במקרקעין. בפסקי הדין שניתנו בע"א 1321/02 נווה בניין ופיתוח בע"מ נגד הוועדה לבנייה למגורים ולתעשייה מחוז מרכז, פד"י נ"ז (4) 119 ובעעמ 1164/04 עיריית הרצליה נ' דניאל יצחקי ואח' (פורסם במאגרים) נפסק כי מועד העברת הזכויות הינו מועד ההעברה החוזית. כן נפסק כי ממועד זה מתחילה תקופת ההתיישנות, לעניין זכותה של הרשות לגבות את החוב. בע"א 1164/04 נפסק כי בנסיבות אותו מקרה, החוב לא התיישן מאחר וחלה הוראת סעיף 8 לחוק ההתיישנות. 10. בענייננו, הסכם המכר הינו מיום 30.4.00. לפיכך, בהתאם להלכה זהו המועד שממנו מתחילה להימנות תקופת ההתיישנות בעניין החבות בהיטל השבחה. הדרישה לתשלום היטל השבחה הוצאה למערערים ביום 2.9.08, קרי למעלה משבע שנים לאחר אותו מועד. בנסיבות אלה ובהתאם להלכה שהובאה לעיל, על המשיבה היה לטעון להתקיימות התנאים שבסעיף 8 לחוק ההתיישנות הקובע כך: 8". נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התהובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה". כלומר, על המשיבה להראות כי לא ידעה ולא היה עליה לדעת בדבר העברת הזכויות מהמוכר למערערים. 11. בהודעת הערעור טענו המערערים כי המשיבה ידעה על העברת הזכויות החל ממועד הגשת הבקשה להיתר בניה על ידם ביום 31.7.00 ( ר' סעיפים 31-32 להודעת הערעור). המשיבה לא השיבה בעיקרי הטיעון מטעמה ישירות לעניין זה ולא טענה להתקיימות התנאים לתחולת סעיף 8 לחוק ההתיישנות. נקודת המוצא של המשיבה בעיקרי הטיעון היתה כי המועד הראשון שבו התבקשו ממנה זכויות לגבי המרתף הוא מועד הבקשה לאישור לטאבו. כך בסעיף 26 לעיקרי הטיעון: "26. המועד הראשון שבו התבקש מימוש זכויות לגבי המרתף הוא מועד בקשתם לאישור לטאבו המהווה כאמור מימוש כל הזכויות במקרקעין, ובעת הזו בודקים בגין אלו זכויות טרם שולם ההיטל, כפי שנעשה בעניינם של המערערים". עוד טוענת המשיבה בעיקרי הטיעון כדלקמן: "29. גם אם קמה חבות בתשלום ההיטל בעקבות חתימת הסכם בין צדדים, עדיין בידי המוכר ו/או הקונה שיקול הדעת לבחור ולקבוע אימתי לבצע את תשלום ההיטל, אולם המשמעות היא שלהיטל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק" אולם, בהתאם להלכה, כפי שפורטה לעיל, חובה על הרשות לפעול לגביית החוב בטרם יתיישן. בענייננו, המערערים פנו למשיבה עוד בשנת 2000 בבקשה לקבל היתר בניה. המערערים שילמו למשיבה בשעתו היטל השבחה. הנטל על המשיבה, לכל הפחות, לטעון להתקיימות תנאי סעיף 8 לחוק ההתיישנות, שמהווה חריג לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק. משלא הוכח כי התקיימו תנאי סעיף 8 לחוק ההתיישנות החיוב התיישן. 12. יצוין כי המשיבה אף טוענת כי לא היה מקום לגביית היטל השבחה לצורך מתן היתר הבניה שכן בהתאם להלכה אין לגבות היטל השבחה בגין תוכנית שלא היה בה צורך והמערערים לא בנו מרתף. אכן בהתאם להלכה לא היה מקום לחייב בהיטל השבחה בגין תוכנית המרתפים בשל אירוע המימוש של בקשה להיתר בניה (ר' עממ' 1164/04). יחד עם זאת, כאמור, אירוע המימוש של העברת הזכויות התרחש במועד חתימת הסכם המכר והיה מקום לגבות בגינו את היטל ההשבחה במלואו בטרם תחלוף תקופת ההתיישנות. 13. לנוכח האמור, אני מקבלת את טענת המערערים כי החיוב התיישן. לפיכך, אני מורה כי החיוב בהיטל ההשבחה נשוא הערעור דינו להתבטל. אני מחייבת את המשיבה לשלם למערערים, יחד ולחוד, את הוצאות המשפט שהוצאו על ידם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הוצאתן ועד התשלום המלא בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪. היטל השבחההתיישנות