התנגדות להתראה לפשיטת רגל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגדות להתראה לפשיטת רגל: מבוא 1. בפניי התנגדות להתראה לפשיטת רגל שהגיש המבקש (להלן: "המבקש") ביום 15/01/08, לאחר שהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "המשיב") הגיש כנגד המבקש בתאריך 18/11/07 בקשה להתראת פשיטת רגל בגין חובותיו למשיב בסך של 168,030 ₪, ואשר הומצאה לו על פי החלטת כב' השופטת חני הורוביץ' מיום 27/11/07. 2. בתאריך 06/05/10 הגיש המשיב תגובה להתנגדות המבקש להתראת פשיטת הרגל, ובעקבות כך הועבר התיק לטיפולי. טיעוני הצדדים נשמעו בפניי ביום 15/07/10. התשתית העובדתית שאינה שנויה במחלוקת 3. בשנת 1994 היה המבקש מנהל ובעל מניות בחברת ספידי שוק צ'ק פוסט בע"מ (להלן: "חברת ספידי שוק"), יחד עם בעל מניות נוסף בשם יעקב איטח. 4. חברת ספידי שוק עסקה בשיווק ובמכירת פירות וירקות, וחשבונה נוהל אצל המשיב בסניף צ'ק פוסט. אף מר יעקב איטח ניהל אצל המשיב את חשבונותיו הפרטיים. 5. המבקש ערב לחשבונות חברת ספידי שוק יחד עם מר יעקב איטח, וכן ערב לחשבונותיו הפרטיים של מר יעקב איטח. 6. לקראת תום פעילות חברת ספידי שוק, ננקטו על ידי המשיב הליכים שונים כנגדה וכן כנגד מר יעקב איטח ובני משפחתו, בגין יתרות חובה בחשבונותיו הפרטיים של מר יעקב איטח. 7. בשנת 1996 תבע המשיב את מר יעקב איטח בגין חשבון פרטי מס' 051578. התביעה הוגשה במסגרת ת.א. 808/96 בבימ"ש השלום בנהריה, על סך של 28,978 ₪. 8. בשנת 1997 הגיש המשיב תביעה כנגד חברת ספידי שוק וכנגד המבקש ומר יעקב איטח, שערבו לחשבון חברת ספידי שוק מס' 46191. התביעה הוגשה במסגרת ת.א. 25703/97 בבימ"ש השלום בחיפה על סך של 21,479 ₪. 9. כן הגיש המשיב תביעה נוספת במסגרת ת.א. 4514/98 כנגד המבקש, בגין ערבותו לחשבונו הפרטי של מר יעקב איטח, בסך של 29,244 ₪. 10. יצוין כי המשיב הגיש כנגד אשתו של מר יעקב איטח תביעה בגין החובות בחשבונות הפרטיים של מר יעקב איטח והגב' רחל איטח, וזו התבררה במסגרת ת.א. 809/96. 11. משקיבל המשיב פסקי דין בתביעות שהוגשו על ידו בהיעדר בקשת רשות להתגונן ו/או בהיעדר הגשת כתב הגנה, נקט המשיב כנגד חברת ספידי שוק וכנגד מר יעקב איטח והמבקש בהליך הוצל"פ, שמספרו 02-11293-98-9. גם בגין פסק הדין שנתקבל בגין ערבותו של המבקש לחשבונו הפרטי של מר יעקב איטח נקט המשיב בהליך הוצל"פ, שמספרו 13-08121-98-9. 12. בתאריך 13/06/04 נחתם הסכם פשרה בין המשיב למר יעקב איטח, המבקש והגב' רחל איטח, ביחס לפסק הדין שניתן במסגרת ת.א. 808/96 ואשר לפיו חויבו השלושה לשלם לבנק סך של 72,422 ₪ בצירוף הריבית הנהוגה בבנק בשל חריגה ממסגרת האשראי המאושרת החל מיום 01/01/96 ובצירוף הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק בגין חובם של השלושה למשיב, לחשבון בנק מס' 015865, ואשר בגינו התנהלו הליכי הוצל"פ בתיק מספר 13-02046-96-5. במסגרת ההסכם נקבע כי מר יעקב איטח וגב' רחל איטח ישלמו לבנק סך של 59,000 ₪ בכפוף לתנאים כדלקמן: "1. צד ג' וצד ד' ישלמו לבנק את יתרת החוב שנותרה על פי ההסכם הראשון - 59,000 ₪ (להלן: "החוב בויתור"), בארבעים ותשעה תשלומים כאשר הראשון מביניהם יהא בסך של 1,400 ₪ וישולם ביום 15/7/04, ואילו שאר 48 התשלומים יהיו תשלומים רצופים ושווים בסך 1,200 ₪ כל אחד וישולמו החל מיום 10/8/04 ואילך בכל 10 לחודש שלאחר מיכן; 2. כל עוד עומדים צד ג' וצד ד' בתנאי הסכם זה, יעוכבו כל ההליכים בתיק ההוצאה לפועל 13-02046-96-5 ו-13-02045-96-4 והבנק לא ינקוט בהליכי הוצל"פ כלשהם כנגד צד ב' בתיק הוצל"פ 13-08121-98-9; 3. כמו כן, כל עוד עומדים צד ג' וצד ד' בתנאי הסכם זה, יעוכבו כל ההליכים בתיקי ההוצאה לפועל 13-02046-96-5 ו-13-02045-96-4 והבנק לא ינקוט בהליכי הוצל"פ כלשהם כנגד צד ג' וצד ד' בתיקי הוצל"פ 13-02046-96-5 ו-13-02045-96-4; 4. מאידך, באם צד ג' ו-ד' לא ישלמו את החוב בויתור במלואו ובמועדים שנקבעו ו/או יפרו מי מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה, יהא רשאי הבנק לגבות מצד ג' 13-02046-96-5 - בניכוי כל הסכומים ששולמו וישולמו על ידי צד ג' ו-ד' לאחר מועד החתימה על ההסכם הראשון ועל הסכם זה, כאשר הכספים ששולמו על ידי צד ג' וצד ד' יחולקו בין חובותיהם על פי יחס החובות, וכן לגבות מצד ב' את מלוא החוב בתיק הוצל"פ 13-08121-98-9 בניכוי הסכומים אשר יזקפו כאמור לעיל על פי יחס החובות כתשלום בגין חובו של צד ג'; 5. מאידך, עם ביצוע ההסכם כמפורט לעיל במלואו ובמועדים שנקבעו, לא תהיינה לצד ב', צד ג' וצד ד' טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי הבנק וכן לא תהיינה לבנק טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי צד ב', צד ג' וצד ד', אולם אין בהסכם זה כדי לפגוע בטענותיו ו/או זכויותיו של צד ב' כלפי צד ג'; 6. סמוך לאחר חתימת הצדדים על הסכם זה, יוגש הסכם זה זה לאישורו של כבוד ראש ההוצאה לפועל בתיקי ההוצאה לפועל 13-02046-96-5, 13-02045-96-4 ו-13-08121-98-9 ולמתן תוקף של החלטה;". 13. אין מחלוקת בין הצדדים כי מר יעקב איטח עמד בחיוביו על פי הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים ביום 13/06/04 וביום 25/12/07 בוטלו הליכי ההוצל"פ שננקטו כנגד מר יעקב איטח במסגרת תיק הוצל"פ 13-02046-96-5. 14. בסמוך להמצאת התראת פשיטת הרגל כנגד המבקש, המציא המשיב למר יעקב איטח הודעת עיקול, ואולם זו בוטלה וכן בוטלו הליכי ההוצל"פ שננקטו כנגד מר יעקב איטח במסגרת תיק הוצל"פ 02-11293-98-9. טענות הצדדים בתמצית 15. המבקש טוען כי ביטול ההליכים כנגד מר יעקב איטח בתיק ההוצל"פ, שבגינו הוגשה כנגדו התראת פשיטת הרגל, מעלה כי מר יעקב איטח פרע את חובו למשיב במלואו, ועל כן לא היה מקום מלכתחילה להגיש את התראת פשיטת הרגל כנגד המבקש. המבקש טוען כי הסכם הפשרה שנחתם ביום 13/06/04 הסדיר את חובותיו הפרטיים של מר יעקב איטח, כמו גם את חובותיה של חברת ספידי שוק, ועל כן, ומשמר יעקב איטח פרע את מלוא סכום הפשרה, היה על המשיב לסגור את תיק ההוצל"פ כנגד המבקש והיה מנוע מלהגיש התראה לפשיטת רגל כנגד המבקש. 16. המשיב טוען כי ההליכים שננקטו כנגד המבקש הינם בגין ערבותו של המבקש לחובות חברת ספידי שוק בלבד, ומכוח פסק הדין שניתן כנגד במסגרת ת.א. 25703/97. המבקש טוען כי המשיב אינו יכול להיבנות מההסדר שהושג בין המשיב ומר יעקב איטח. לדברי המשיב, מר יעקב איטח הסדיר במסגרת הסכם הפשרה חוב אחר כלפי הבנק בשל חשבונו הפרטי, והושג עמו הסדר תשלומים ארוך טווח. לאור האמור ועל מנת לאפשר למר יעקב איטח לעמוד בהתחייבויותיו ולשאת בתשלום לפי ההסדר, בוטלו העיקולים שהושתו עליו מכוח פסק הדין שניתן בת.א. 25703/97 ולא ננקטו כנגדו הליכים בגין ערבותו לחברת ספידי שוק, שלה ערב יחד עם המבקש. לאור האמור, ומשההסכם שנחתם בין המשיב ומר יעקב איטח אינו נוגע לערבותו של המבקש לחובות חברת ספידי שוק, רשאי המשיב לנקוט בהליכים כלפי המבקש. דיון 17. בהתנגדות המבקש להתראת פשיטת הרגל נטען על ידו, כי הסכם שנקשר בין הצדדים ביום 13/06/04 הסדיר אף את חובות חברת ספידי שוק למשיב. עיון בהוראות ההסכם מיום 13/06/04 מעלה, כי ההסכם הסדיר את פריסת החובות בגין יתרות החובה שנצטברו בחשבונם הפרטי של מר יעקב איטח וגב' רחל איטח, אשר אף לחשבונם ערב המבקש. ההסכם מתייחס לחשבון בנק 015865, אשר היה חשבונם הפרטי של מר יעקב איטח וגב' רחל איטח, ומתייחס לת.א. 808/96 ולת.א. 809/96, אשר במסגרתם נתבעו חובותיהם הפרטיים של בני הזוג איטח. כן מתייחס ההסכם לתיק הוצל"פ מספר 13-02046-96-5, אשר נפתח בעקבות אי פירעון פסקי הדין שניתנו בת.א. 808/96 ובת.א. 809/96, ואשר נגעו כאמור לחשבונות הפרטיים ולא לחשבון חברת ספידי שוק. לנוכח האמור, אין אפוא מנוס מן המסקנה כי טענת המבקש, לפיה הסכם הפשרה הסדיר את חובות חברת ספידי שוק, אשר בין ערביה נמנה המבקש, אינה מעוגנת בהוראות ההסכם והיא אינה מבוססת על התשתית העובדתית. לפיכך עולה, כי חובות חברת ספידי שוק בחשבון מספר 46191, אשר נתבעו במסגרת ת.א. 25703/97 ואשר בגינם התנהל תיק הוצל"פ 02-11293-98-9, טרם נפרעו. 18. מאידך, בחינת הוראות הסכם הפשרה שנקשר בין הצדדים מעלה, כי במסגרתו נקבע כי כל עוד יעמדו מר יעקב איטח וגב' רחל איטח בהסדר הפריסה נשוא ההסכם ואשר הושג עמם לגבי חשבונותיהם הפרטיים, יעוכבו כל ההליכים הנוגעים לערבותם לחובות חברת ספידי שוק והמתנהלים בתיקי הוצל"פ 13-02046-96-5 ו-13-02045-96-4 והבנק לא ינקוט כלפיהם בהליכים בתיקי ההוצל"פ הנ"ל. עוד צוין בהסכם במסגרת סעיף 5 כדלקמן: "5. מאידך, עם ביצוע ההסכם כמפורט לעיל במלואו ובמועדים שנקבעו, לא תהיינה לצד ב', צד ג' וצד ד' טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי הבנק וכן לא תהיינה לבנק טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי צד ב', צד ג' וצד ד', אולם אין בהסכם זה כדי לפגוע בטענותיו ו/או זכויותיו של צד ב' כלפי צד ג';". 19. לנוכח האמור עולה, אפוא, השאלה האם בעצם העובדה שהמשיב היה נכון לפטור, במסגרת הסכם הפשרה, את מר יעקב איטח מערבותו לחיובי חברת ספידי שוק, יש להיזקק להוראת סעיף 55(ג) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") ולקבוע כי אף המבקש, אשר ערב לחובות חברת ספידי שוק, פטור מערבותו. 20. סעיף 13 לחוק הערבות, תשכ"ז-1967 קובע לאמור: "ריבוי ערבים שניים או יותר שערבו חיוב אחד, אם במאוחד ואם בנפרד, יהיו אחראים ביחד ולחוד ; ואם היה היקף הערבויות שונה, יהיו אחראים כאמור בחתום הערבות המשותפת, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן הערבויות". סעיף 55(ג) לחוק החוזים קובע לאמור: "הפטיר הנושה אחד החייבים מן החיוב כולו או מקצתו-בויתור, במחילה, בפשרה או בדרך אחרת-הופטר גם השני באותה מידה, זולת אם משתמעת מן ההפטר כוונה אחרת". 21. הסוגיה, באם הסדר עם אחד החייבים בדבר אופן ביצוע החוב מפטיר את החייבים באותו חיוב, נדונה בר"ע 29/84, דונקלמן ואח' נ' אריאלי, פ"ד לח (2), 185. בעניין שם נעשה עם חייב הסכם, לפיו כנגד תשלום חלק מהחיוב הפסוק, יימחק החייב מרשימת החייבים ותבוטלנה כל פעולות הגבייה שננקטו נגדו. בעקבות כך נטען על ידי החייבים האחרים לפטור מחובם על פי סעיף 55(ג) לחוק החוזים. כב' הנשיא שמגר, בהתייחסו להוראת סעיף 55(ג) ולהפטרו של חייב, ציין כדלקמן: "הפטרת חייב מחיובו פירושה הפקעת החוב ושחרור החייב מאחריות. לא כך הוא כאשר ניתן פסק-דין, בו נקבעה אחריות החייבים השונים, ובהסתמך על קביעת אחריות זו מגיע הנושה להסדר עם אחד החייבים בדבר אופן ביצוע החיוב, שהוטל על אותו חייב, או בדבר דרך גבייתו של חיוב זה. הסדר מעין זה אין בו משום הפטר של החייב מאחריותו, כפי שנקבעה בפסק הדין, אלא יש בו משום שלילת זכות תביעה או גבייה של הנושה כלפי אותו חייב בלבד, מבלי שייהנו מכך שאר החייבים. על הסכם כגון זה אין סעיף 55 חל. לשון אחר, סעיף 55 חל, כאשר "מופטר" אחד החייבים מאחריותו, שכן אז גוררת עמה הפקעת האחריות את הפקעת החיוב, ומכך, כמובן, נהנים גם שאר החייבים, החבים עמו יחד ולחוד באותו החיוב. לא כך הדבר, כאשר אין הפקעת החיוב אלא רק הסדר בדבר אופן גבייתו של החיוב. רשאי הנושה להגיע לידי הסכם בדבר הדרך בה יגבה את חובו עם כל חייב וחייב בנפרד, ובלבד שלא ייפרע יותר מן המגיע לו". 22. השאלה שנותרה איפוא לבחינה בענייננו הינה, אם בהסכם שנקשר בין הצדדים ביום 13/06/04 משתמעת כוונה אחרת, זולת מתן הפטר למבקש. בעניין זה, והגם שנקבע מועד נוסף לדיון בהתנגדות המבקש להתראה, לא הציג המשיב בפני ביהמ"ש תשתית עובדתית נתמכת בתצהיר ביחס לנסיבות שהובילו לעריכת ההסכם ולניסוחו על ידי ב"כ המשיב, וכן ביחס לפרשנות ההסכם ולכוונת הצדדים בהפטרת מר יעקב איטח מחובותיו בגין ערבותו לחובות חברת ספידי שוק והשלכות הפטרו על הערב הנוסף, וזאת חרף העובדה שניתנה בידו האפשרות לעשות כן בדיון שהתקיים ביום 11/05/08 בפני כב' השופטת דיאנה סלע. שאלת הפטרו של המבקש מעלה שאלה מעורבת, שיש בה יסודות משפטיים ועובדתיים. לפיכך, באין תשתית עובדתית, לא כל שכן מעוגנת בתצהיר, ולאור נוסח הסכם הפשרה, בו בחר המשיב לוותר על חובו של מר יעקב איטח בגין חובות חברת ספידי שוק, ואשר מציין מפורשות בסעיף 5 להסכם כי לאחר חתימת ההסכם לא תהייה למשיב טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כספיות או אחרות כלפי המבקש, מר יעקב איטח וגב' רחל איטח, יש לקבוע כי משהופטר מר יעקב איטח, אחד מהערבים, מחובותיו וערבותו לחברת ספידי שוק, הופטר גם המבקש, שהינו הערב הנוסף, מערבותו, ולא הוכח על ידי המשיב כי "מסתמנת כוונה אחרת". 23. בנסיבות המקרה, ושעה שאין מחלוקת כי מר יעקב איטח עמד בחיוביו על פי ההסכם מיום 13/06/04, הופטר מחיוביו וערבותו לחברת ספידי שוק ואף נסגרו תיקי ההוצל"פ שהתנהלו כנגדו, לא היה מקום להגיש כנגד המבקש את התראת פשיטת הרגל בגין ערבותו של המבקש לחברת ספידי שוק. 24. לאור האמור, הנני מקבלת את התנגדות המבקש להתראת פשיטת הרגל והנני מורה על דחייתה. המשיב ישלם למבקש הוצאות ההליך בסך 3,000 ₪. פשיטת רגל