זכות קיזוז בהליכי חדלות פירעון

ככלל, זכות קיזוז חיובים ניתנת על פי סעיף 53 לחוק החוזים לצד לחוזה כסעד עצמי במידה וסכומי החיובים קצובים. לעומת זאת, בהליכי חדלות פירעון, קיים הכלל של שוויון הנושים, השולל העדפה של נושה אחד על פני נושה אחר. למרות זאת מצא המחוקק לנכון לאפשר קיזוז לפי סעיף 74 לפקודה, החל גם בהליכי פירוק חברות לפי סעיף 353 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג - 1983. על פי סעיף זה, נושה אינו יכול לעשות שימוש בזכות הקיזוז, במידה וידע בעת מתן האשראי על מעשה היכול להיחשב מעשה פשיטת רגל שעשה החייב. ככלל, אפוא, לכאורה, תנאי זה לא מאפשר קיזוז במקרה של פירוק חברה החל מהשעה שנכנסה להליך של הקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, שכן במקרה שכזה, בעצם פתיחת הליך של הקפאת הליכים נעשה מעשה על ידי החברה היכול להיחשב כמעשה פשיטת רגל לפי סעיף 5(4) לפקודה. ברם, עניין מועד תחולת סעיף 74 לפקודה נדון בפסיקה ואובחנו מספר מקרים. במקרה בו הסתיים צו הקפאת ההליכים בהבראה, יחולו על תקופת ההקפאה דיני הקיזוז הרגילים, כפי שהיו חלים על החברה לולא הליך ההבראה. לעומת זאת, אם הסתיימה תקופת הקפאת ההליכים בהסדר נושים לאחר הגשת תביעות חוב, יחולו הוראות סעיף 74 לפקודה, כאשר המועד הקובע לתחולת הסעיף הוא יום מתן צו הקפאת ההליכים (ע"א 3911/01 כספי נ' נס, פ"ד נו(6) 752; רע"א 292/99 שיכון עובדים נ' טש"ת חברה קבלנית בע"מ, פ"ד נה(2) 56). המקרה השלישי הנדון, הוא מקרה של סיום תקופת הקפאת ההליכים בפירוק, וללא הכרעה בתביעות החוב, שאז נקבע כי אין להחיל את סעיף 74 על תקופת הקפאת ההליכים (ע"א 1689/03 כרטיסי אשראי לישראל בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי, פ"ד נח(3) 126). עם זאת, באותו סוג של מקרה, מקום בו החוב של הנושה כלפי החברה נוצר לאחר מתן הקפאת ההליכים, תישלל לנושה זכות הקיזוז, מפני שהשימוש בזכות במקרה כזה מאפשר לנושה לרכוש לעצמו עדיפות שלא בתום לב על גבם של הנושים האחרים במהלך תקופת הקפאת ההליכים (פש"ר (חיפה) 413/04 קרלטון נהריה בע"מ (בכינוס נכסים ובפירוק) נ' דפוס תקשורת (2000) בע"מ, פורסם במאגרים, , 17.1.06). במסגרת זו, משך תקופת הקפאת ההליכים שקדמה למתן צו הפירוק יהווה גורם משמעותי העשוי לשנות מההסדר הראוי והנכון בנסיבות העניין. עם זאת יש לזכור, כי אף אם תאמר כי לסעיף 74 לפקודה אין תחולה גם במקרה שבו הנושה מבקש לקזז חובות שנוצרו בתקופת הקפאת ההליכים, וכי משטר הקיזוז נחתך לפי סעיף 53 לחוק החוזים, גם השימוש בזכות זו כפופה לעיקרון תום הלב לפי סעיף 39 לאותו חוק. קיזוזחדלות פירעון