זמן סביר לתנאי מתלה בחוזה

סיווג תנאי כ"תנאי מתלה" מבלי שנקבע בחוזה מועד מוסכם ומוגדר להתקיימותו של התנאי, משמעותו שעל התנאי המתלה להתקיים בתוך "זמן סביר" (סעיף 29 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973. משך "הזמן הסביר" להתקיימות התנאי המתלה תלוי בנסיבות המקרה. בהקשר זה נקבע בע"א 6018/03 אוליאור נ' מסא א.א. ייזום ונהול נכסים בע"מ כלהלן: "כידוע, סבירות הזמן קשורה באופן הדוק לנסיבותיו של המקרה הקונקרטי והיא משתנה ממקרה למקרה בהתאם לתוכן החוזה ולכוונת הצדדים כפי שהיא משתמעת מהאמור בחוזה ומהתנהגותם לאחר חתימתו. יפים בהקשר זה דברי השופט בך בפרשה אחרת: 'הזמן הסביר לביצוע תנאי החוזה איננו מונח סטאטי, הנקבע על-פי מה שנראה בעיני הצדדים באופן מודע כהערכה סבירה בעת חתימת החוזה. סבירות הזמן עשויה להשתנות עקב התפתחויות המתרחשות לאחר חתימת החוזה ועקב התנהגותם של הצדדים עצמם' (ע"א 464/81 מפעלי ברוך שמיר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' הוך, פ"ד לז תניות בחוזהחוזהתנאי מתלה