חובת אמונים חוק החברות

שני סוגים של פתרונות מצינו בחוק החברות לבעיית ניגודי האינטרסים. סוג הפתרונות האחד הוא איסור הצבעה בניגוד אינטרסים, או למעשה בידוד קבוצת בעלי האינטרס והתעלמות מהצבעתם. הרוב שעל-פי קביעתו יישק דבר הוא רוב מתוך מיעוט, היינו רוב מבין אלה שאינם מסומנים כבעלי אינטרס. סוג פתרון זה מסווג בשיח הכלכלי כ'כלל קניין', היינו כלל שאינו מאפשר ביצוע עסקה כלשהי אלא אם ניתנה לה הסכמה. הוא מעביר את כח ההכרעה אל המיעוט ואינו מאפשר לרוב לכפות עסקה על המיעוט (לניתוח סוגי הפתרונות השונים לבעיית ניגוד האינטרסים ראו זהר גושן "הצבעה תוך ניגוד אינטרסים בדיני חברות" משפטים כט (תשנ"ח) 17). סעיף 275 לחוק הוא דוגמה מובהקת לשימוש בדרך פתרון זו. סוג הפתרונות האחר הוא הטלת חובת אמונים. ביסודו אין פתרון זה מבוסס על שלילת כוח הצבעה ממאן דהוא. הוא מניח כי לכל בעלי המניות ישנה זכות הצבעה, אולם מאפשר בחינה אובייקטיבית של טיב ההחלטות שהתקבלו. זיהוי הפרת החובה ייעשה על-ידי בית המשפט, כגורם אובייקטיבי שביכולתו להעריך את טיב העסקה ואת דרך פעולתם של המצביעים. במצב שבו יתברר כי הופרה חובת האמונים יוכל להינתן סעד בדמות פיצוי לנפגעים או אף ביטולה של ההחלטה. סוג פתרון זה מאפשר לרוב לכפות עסקה על המיעוט, אלא שלמיעוט יכולה להינתן הגנה לאחר מעשה, לאחר בחינה אובייקטיבית של העסקה והשלכותיה. לפיכך הוא מסווג כ'כלל אחריות', היינו כלל משפטי המאפשר לכפות עסקה על פלוני תוך תשלום פיצוי. דרך פתרון כזו באה לידי ביטוי בחוק החברות בסעיף 270, הקובע כי עסקאות של החברה עם בעלי עניין ייעשו רק אם "העסקה אינה פוגעת בטובת החברה"; וביתר פירוט נקבעה בסעיף 192 לחוק חובת ההגינות, באופן פוזיטיבי: "בעל מניה ינהג בהפעלת זכויותיו ובמילוי חובותיו כלפי החברה וכלפי בעלי המניות האחרים בתום לב ובדרך מקובלת, ויימנע מניצול לרעה של כוחו בחברה, בין השאר, בהצבעתו באסיפה הכללית ובאסיפות סוג, בענינים הבאים: [...] (4) אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275". גם סעיף 193 לחוק קובע חובת הגינות כללית: "על המפורטים להלן מוטלת החובה לפעול בהגינות כלפי החברה... [...] בעל מניה היודע שאופן הצבעתו יכריע בענין החלטת אסיפה כללית או אסיפת סוג של החברה". החוק קובע גם סעדים. על הפרת החובות האמורות, כך קובע החוק, יחולו הדינים החלים על הפרת חוזה, בשינויים המחוייבים. דיני חברותחוק החברות