חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל

מהי חובת ההגינות של מינהל מקרקעי ישראל ? בע"א 6518/98 הוד אביב בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פד"י נ"ה (4) 28, סוכמו ההלכות החלות על רשות ציבורית - והמינהל בכלל זה. ובכך קובע כב' בית המשפט העליון, מפי כב' השופטת (כתוארה אז) פרוקצ'יה בעמ' 46 לפסק הדין, בסכמו את ההלכה: מהרשות הציבורית תידרש איפוא אמת מידה של הגינות בהתקשרותה החוזית עם הפרט, העולה על זו הנדרשת מן המתקשר הפרטי. היא מתחייבת מהיות הרשות נאמן הציבור ונובעת, בין היתר, מקיומם של יחסי מרות בין הרשות לבין האזרח שאינם יחסי שוויון כוחות המאפיינים יחסי אזרח לאזרח. המינהל כצד להתקשרות חוזית בקשר למקרקעי ישראל, כפוף לשתי מערכות נורמטיביות - דין החוזים וכללי המשפט הציבורי - וחלות עליו חובות תום-לב והגינות משני מקורות אלה. חובות אלה עומדות ברמת חומרה גבוהה מזו החלה על המתקשר הפרטי. המינהל, כמי שמופקד על מקרקעי ישראל, פועל כנאמן הציבור לגבי קרקעות אלה ונדרשת ממנו רמת הגינות גבוהה בהתקשרו עם האזרח בהקשר לכך. קרקעותמקרקעיןמינהל מקרקעי ישראלמקרקעי ישראל