חוות דעת מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט

ישנה חשיבות רבה לחוות דעת מומחה אובייקטיבי מטעם בית המשפט, ככלי המאפשר לבית המשפט לקבל חוות דעת ברורה בנושאים הטעונים מומחיות. יש לזכור כי לחוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט משקל רב ובדרך כלל בית המשפט יאמץ את חוות הדעת של מומחה אותו מינה, אלא אם כן מצא טעמים נכבדים ובעלי משקל, המצדיקים סטייה מאותה המלצה. כך נקבע בע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי, תק-על 90(2), 532 , 533 (31.12.88): "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן". ובע"א 3134/02 עיריית רחובות נ' בוטנרו אחזקה ופיתוח, נקבע כי:"בית המשפט נדרש לעדים מומחים כדי שאלה יסייעו לו ללבן עובדות ולעכל נתונים להם דרוש ידע מקצועי, שבדרך כלל אינו נחלתו של השופט. מכאן, שהמומחים, אלה המובאים על ידי הצדדים ואלה הממונים מטעם בית המשפט, לא מתיימרים להציע מסקנה משפטית, ותחום זה היה ונותר נתון לבית המשפט...עם זאת, כאשר ממנה בית המשפט מומחה מכריע מטעמו, אך טבעי שהוא יאמץ את ממצאיו, זולת אם קיימת סיבה כבדת משקל שתניע אותו שלא לעשות זאת, שהרי לכאורה מדובר במומחה ניטראלי, נעדר עניין, וככזה אין סיבה לחשוד בו כי הוא בחר לצדד בעמדה זו או אחרת מטעמים פסולים" עם זאת, אין באמור לעיל כדי לגרוע משיקול דעתו של בית המשפט גם לדחות במקרים המתאימים חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט (שם ההתייחסות למומחה רפואי, אך הדברים יפים גם למומחים בתחומים אחרים) או לא לקבל חלק ממנה, כפי שנקבע בע"א 3212/03 נהרי נ' דולב חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2005(4) 1724, 1727 (2005): "אמנם, על דרך השגרה לא יטה בית המשפט להתערב בקביעות שבחוות הדעת הרפואית של מומחה שמינה, המתבססות על הידע והמומחיות של איש המקצוע. עם זאת, בהיותו הפוסק האחרון, רשאי בית המשפט וגם מחויב להעביר תחת שבט ביקורתו את חוות דעתו של המומחה הרפואי. יש לזכור, כי עדותו של המומחה מטעם בית המשפט אינה אלא ראיה מתוך מכלול הראיות. בית המשפט, רשאי על פי שיקול דעתו לסטות במקרים מסוימים באופן חלקי או מלא ממסקנות המומחה הרפואי. כך, למשל אם ממכלול הראיות עולה, כי המסקנות בחוות הדעת נסמכו על תשתית עובדתית בלתי מהימנה ..., או כאשר המומחה הרפואי מסיק מן העובדות המונחות בפניו מסקנה שגויה בדבר שיעור הנכות הרפואית או בדבר הקשר שבינה לבין התאונה". מומחה מטעם בית המשפטחוות דעת מומחהמומחהחוות דעת