חילופי שופטים במהלך משפט

מה הדין במקרה של חילופי שופטים במהלך משפט ? סעיף 15 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ותקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 מסדירים מצב בו מסתיימת כהונתו של שופט או נבצר ממנו המשך כהונה בטרם סיים את הדיון בהליך שהחל בו. סעיף 15 לחוק בתי המשפט כמו גם תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי זכו להתייחסות נרחבת בהלכה הפסוקה, והותוו כללים על פיהם ראוי שינהג שופט אשר החל בדיון ומסיבה זו או אחרת לא התאפשר לו לסיימו. וכך נאמר בפרשת כהן בעמ' 508 - 509: "לפיכך הדין הוא, ששופט שהחל בדיון במובן הנ"ל יסיים את הדיון שהחל בו, אלא אם כן נמנע הדבר ממנו, שאז, ורק אז, יוכל להמשיך בדיון - בתנאים מסוימים - שופט אחר וגם לסיימו (לשאלה אימתי יוגדר שופט כמי שנמנע ממנו להמשיך בדיון ראה: על"ע 11/86 [3]). במקרה כזה, משנמנע מהשופט להמשיך, מסורה בידי השופט המחליף הסמכות להחליט, אם מבכר הוא להמשיך את הדיון מן השלב אליו הגיע קודמו או שמוצא הוא לנכון לשמוע את העדויות מחדש (תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי, רע"א 79/89 [2] הנ"ל; י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה 6, בעריכת ש' לוין, 1990) 481). ראוי ומקובל במקרים כאלה שהשופט יגבש החלטתו לאחר שישמע טענות בעלי הדין בעניין. לא למותר לציין, כי השאלה אותה ישווה לנגד עיניו השופט המחליף בעומדו להחליט בין שתי האפשרויות דלעיל היא, אם בכוחו ליתן פסק-דין לאחר שיירד לעומקה של המחלוקת". משמעות המונח "נמנע" שבתקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי נדונה אף היא בפסיקה. בעל"ע 11/86 בן חיים נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב יפו פ"ד מא(4), 99, נפסק כי "הדיבור "נבצר", לפי פרשנותו המילולית בשפה העברית, דומה הוא לדיבור "נמנע", והוא מצביע על גורם שמעבר לשליטתו של האדם שמדובר בו. כך ברור, ש"נבצר" מתייחס לסיבות פטירה, מחלה, היעדרות מהמדינה וכיוצא באלה, כשם שברור, שהיעדרות בשל עיסוק להנאה איננה כלולה ב"נבצר". שופטיםשופט