חסינות עובד ציבור - תביעה נגד עובד מדינה

הוראות פקודת הנזיקין המסדירות את נושא חסינות עובד הציבור והגשת תובענה נגד עובד המדינה ברורות ומפורטות. לא למותר להביאן כלשונן: "7א. חסינות עובד הציבור (א) לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין; הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור. (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מאחריותה של המדינה או של רשות ציבורית לפי סעיפים 13 ו-14 ולפי כל דין. (ג) החסינות לפי סעיף זה תחול גם על מי שהיה עובד ציבור בעת ביצוע המעשה נושא התובענה. 7ב. תובענה נגד עובד המדינה (א) הוגשה תובענה נגד עובד המדינה על מעשה שנעשה בעת מילוי תפקידו כעובד המדינה, וטענה המדינה בהודעה לבית המשפט לקיומה של חסינות לפי סעיף 7א לגבי מעשה העובד, אם נעשה המעשה, תצורף המדינה להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת. (ב) ביקשה המדינה, בהודעתה לפי סעיף קטן (א), כי תידחה התובענה נגד עובד המדינה - תידחה התובענה נגדו, ויראו את התובענה כאילו הוגשה נגד המדינה מכוח אחריותה למעשהו של עובד המדינה לפי סעיפים 13 או 14, ואת מעשה עובד המדינה כאילו נעשה תוך כדי מילוי תפקידו. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) רשאי התובע לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שלא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א; קבע בית המשפט כאמור, לא תידחה התובענה נגד עובד המדינה, ולא יחולו הוראות סעיף קטן (ב). (ד) לא מסרה המדינה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או לא ביקשה לדחות את התובענה נגד עובד המדינה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי עובד המדינה לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א; ביקש העובד כאמור, תצורף המדינה להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת; קבע בית המשפט כי מתקיימים תנאי החסינות כאמור בסעיף 7א, תידחה התובענה נגד עובד המדינה, ויחולו הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים; קבע בית המשפט שעובד המדינה עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו - תידחה התובענה כנגד המדינה. ה) בית המשפט יחליט בבקשת תובע כאמור בסעיף קטן (ג) או בבקשת עובד המדינה כאמור בסעיף קטן (ד), לאלתר". הסדרים משלימים להוראות הנ"ל בפקודה נקבעו בתקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006 פרק ג' לתקנות דן ב"הודעת המדינה על הכרה במעשה העובד כמעשה שנעשה תוך כדי תפקידו השלטוני". ביתר פירוט נקבע בתקנה 6(א), כי "היתה המדינה צד לתובענה - תוגש הודעת ההכרה לבית המשפט יחד עם כתב ההגנה מטעם המדינה והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין". תקנה 6(ג) לתקנות מורה, כי "הודעת הכרה תהיה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת; אישור היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי לכנסת, לפי הענין, יצורף להודעה". תקנה 7(א) קובעת, כי "בקשת תובע לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שלא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מן היום שבו הומצאה לו בקשת המדינה לפי סעיף 7ב(ב) לפקודה לדחות את התובענה נגד עובד המדינה". פרק ה' לתקנות דן ב"הגשת בקשה בענין התקיימות תנאי החסינות והחלטה בה". תקנה 10 לתקנות מורה, כי על הגשת הבקשה לפי סעיף 7ב(ג) יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, בדבר הגשת "בקשה בכתב". תקנה 11 מסדירה את אופן הדיון בבקשה ומורה כי לפני מועד הדיון יוגשו עיקרי טיעון בכתב; במועד הדיון יתייצבו המצהירים לחקירה על תצהיריהם; הדיון בבקשה יסתיים בתוך יום אחד, והחלטת בית המשפט תינתן בתוך 14 ימים מיום הדיון "ולפני מתן כל החלטה אחרת בתובענה". חסינותחסינות עובד ציבורעובדי ציבורעובדי מדינה